Слєпкань Зінаїда Іванівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Слєпкань Зінаїда Іванівна

Слєпкань Зінаїда Іванівна (1931–2006) – видатний учений в галузі методики навчання математики, один з фундаторів української наукової школи з теорії та методики навчання математики в середніх і вищих закладах освіти, доктор педагогічних наук, професор.

Слєпкань Зінаїда Іванівна народилася 16 квітня 1931 р. в поселенні Печенжиця Тотьмського р-ну Вологодської обл. (Росія), куди в 1930 р. були виселені із Запорізької обл. її дід і батьки.

Зміст

Освіта

 • У 1939 – 1949 рр. навчалася в школі м. Тотьма Вологодської обл.
 • У 1953 р. з відзнакою закінчила фізико-математичний факультет Мелітопольського педагогічного інституту.

Досвід роботи

 • У 1953 – 1959 рр. працювала асистентом, старшим викладачем кафедри математики Мелітопольського педінституту, а також учителем математики в СШ № 4 м. Мелітополя.
 • З 1962 по 1965 рр. З.І. Слєпкань – старший викладач загальнонаукового факультету Мелітопольського педінституту.

Наукова діяльність

 • Перші дослідження з методики навчання математики З.І. Слєпкань стосувалися культури тригонометричних обчислень. Вони і стали основою дисертаційного дослідження.
 • У рік закінчення аспірантури Зінаїда Іванівна успішно захищає кандидатську дисертацію на тему «Культура тригонометричних обчислень у восьмирічній і середній школах»(науковий керівник А.С. Бугай).
 • Підсумком більш ніж тридцятилітньої праці Зінаїди Іванівни у галузі теорії та методики навчання математики стала докторська дисертація на тему:«Методическая система реализации развивающей функции обучения математике в средней школе», яку вона захистила в 1987 р. в Москві при АПН СРСР у формі наукової доповіді за сукупністю робіт.
 • Зінаїда Іванівна – перша не тільки в Україні, а й у СРСР жінка, яка захистила докторську дисертацію з методики навчання математики.
 • У 1989 р. вона отримала вчене звання професора.

Протягом багатьох років З.І. Слєпкань успішно поєднувала наукову роботу з педагогічною. Читала лекційні курси «Методика навчання математики» та «Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі» для студентів фізико-математичного факультету, була незмінним лектором на курсах підвищення кваліфікації вчителів і викладачів ВНЗ, керувала написанням курсових, кваліфікаційних і магістерських робіт, а також педагогічною практикою магістрів.

Значне місце у науково-педагогічній діяльності З.І. Слєпкань відводилося розробці стандартів для вищої і середньої шкіл, підручників. Усі українські школи протягом десятка років працюють за підручником «Алгебра і початки аналізу 10-11», написаним З.І. Слєпкань у співавторстві з М.І. Шкілем та О.С. Дубинчук.

Зінаїда Іванівна Слєпкань – провідний вчений з теорії та методики навчання математики, її внесок у розвиток цієї науки великий і багатогранний. Вона отримала значні здобутки, які стосуються питань загальної і спеціальних методик, розвитку методики навчання математики в середній і вищій школах. Ці дослідження були опубліковані в понад 200 наукових і методичних працях, серед яких підручники для учнів і студентів, навчально-методичні посібники для студентів, аспірантів і вчителів.

Велике теоретичне і практичне значення для вчителів-практиків і студентів – майбутніх учителів математики мали праці З.І. Слєпкань, присвячені ефективності уроків математики.

У роботі «Шляхи підвищення ефективності уроків з математики» (1977) вона дала таке тлумачення ефективного уроку:«Ефективним, на нашу думку, слід вважати такий урок з математики, побудова і проведення якого максимально сприяє досягненню поставлених перед уроком цілей. Ефективно проведений урок дає можливість вчителю досягти оптимальних результатів навчання». Тут же визначалися основні шляхи підвищення ефективності уроків.

Усі дослідження З.І. Слєпкань пронизує інтерес до проблем навчання алгебри і початків аналізу в загальноосвітній школі і професійно-технічних училищах.

Розв’язанню цієї проблеми присвячено спеціальні статті, підручники і навчально-методичні посібники, підготовлені одноосібно і у співавторстві. Серед них слід відзначити «Системи рівнянь другого степеня» (1964), «Алгебра і елементарні функції» (1968), «Методика викладання алгебри і початків аналізу» (1978).

Новий етап у розв’язанні проблеми навчання алгебри і початків аналізу – створення разом з М.І. Шкілем і О.С. Дубинчук підручників для загальноосвітніх навчальних закладів українською і російською мовами:«Алгебра і початки аналізу, 10-11»(1995,1998,2001), «Алгебра і початки аналізу, 10» (2002, 2003), «Алгебра і початки аналізу, 11» (2003, 2004), навчального посібника для учнів середніх ПТУ «Алгебра і початки аналізу» (1992, 2000). Комплект підручників доповнює підготовлений під керівництвом З.І. Слєпкань «Збірник задач з алгебри і початків аналізу» (2003).

Крім навчальних посібників з алгебри і початків аналізу для учнів середніх ПТУ, З.І. Слєпкань розробляла методику навчання математики для таких закладів. Разом з О.С. Дубинчук вона підготувала дві книги:«Преподавание математики в средних ПТУ. 1- й год обучения» (1985) і «Преподавание математики в средних ПТУ. 2- й год обучения» (1988). Ще одну книгу «Методичні особливості навчання геометрії в середньому ПТУ» (1992) вона написала у співавторстві з О.С.Дубинчук і С.Н.Філіповою.

Велику роль для розвитку методичної думки в Україні відіграла книга З.І. Слєпкань «Психолого-педагогические основы обучения математике» (1983).

Результати своїх наукових досліджень у галузі методики математики та багаторічний досвід викладання цієї дисципліни у вищих навчальних закладах З.І. Слєпкань узагальнила в підручнику «Методика навчання математики» (2000, 2006).

У зв’язку з реформуванням системи вищої освіти і підготовкою магістрів З.І. Слєпкань підготувала і видала навчальний посібник «Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі» (2000, 2005). Матеріали цієї книги допомагають майбутнім магістрам ознайомитися з метою, завданнями, структурою та напрямами реформування вищої освіти. Окремі розділи посібника присвячені висвітленню методологічних, психологічних і педагогічних основ навчального процесу у вищій школі. Особлива увага в роботі приділяється питанням педагогічного контролю, науково-дослідницької роботи, післядипломної освіти. Автор врахувала зміни, що відбуваються у діяльності вищих навчальних закладів і розглянула передумови приєднання системи вищої освіти України до Болонського процесу.

Наукові дослідження З.І. Слєпкань окреслюють питання розвивального навчання математики, особистісно-орієнтованого навчання у середніх та вищих закладах освіти, розвитку творчого мислення учнів і студентів тощо. Цим проблемам присвячений посібник «Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики» (2004), виступи на науково-методичних конференціях, семінарах та статті у журналах та наукових збірниках.

Багато років у редакційну колегію міжнародного збірника наукових робіт «Дидактика математики: проблеми і дослідження» входила доктор педагогічних наук, професор З.І. Слєпкань – видатний учений у галузі теорії і методики навчання математики, прекрасний педагог, автор багаточисельних наукових праць, підручників і навчальних посібників.

З.І. Слєпкань була науковим керівником 5 докторів педагогічних наук, 30 кандидатів педагогічних наук, понад сотні магістрів.

У 2006 р. 25-й випуск збірника «Дидактика математики: проблеми та дослідження» був присвячений 75-річчу з дня народження З.І. Слєпкань. Вітаючи свого Учителя з нагоди ювілею, практично всі її учні надрукували свої наукові статті як творчий звіт про роботу, на яку надихнула їх Зінаїда Іванівна

Науково-дослідницька та організаторська діяльність З.І. Слєпкань сприяли створенню і ефективному функціонуванню потужної наукової школи «Теорія та методика навчання математики в середніх і вищих закладах освіти», діяльність якої продовжується завдяки плідній роботі її учнів та колег.

До останнього подиху Зінаїда Іванівна вболівала за справу, за навчання молоді.

Вона заслужила глибоку повагу і шану студентів, аспірантів, учителів, колег по роботі своєю відданістю професії педагога, принциповим, вимогливим і доброзичливим ставленням до людей. Її постать є яскравим прикладом для наслідування студентською молоддю самовідданого служіння професії педагога та громадянина України.

Зінаїда Іванівна Слєпкань – велика Людина, Педагог, Вчений, яку хочеться наслідувати, але яку повторити неможливо !

Нагороди

 • Заслужений працівник народної освіти України (1995 р.),
 • Відмінник освіти України (1997 р.).
 • медаль М.В. Остроградського,
 • медаль А.С.Макаренка,
 • медаль В.О.Сухомлинського,
 • медаль «Ветеран праці».

Основні публікації

 1. Слєпкань З.І., Шкіль М.І. Алгебра і початки аналізу [Текст] : проб. підручник для 10-11 кл. серед. шк. / М.І. Шкіль [та ін.]. - 2.вид. - К. : Зодіак-ЕКО, 1996. - 608 с.
 2. Слєпкань З.І., Шкіль М.І. Алгебра і початки аналізу [Текст] : підручник для 10-11 кл. серед. закладів освіти / М.І. Шкіль [та ін]. - К. : Зодіак-ЕКО, 1998. - 607 с.
 3. Слєпкань З.І., Шкіль М.І. Алгебра і початки аналізу 10-11 кл [Текст] : підручн. для 10-11 кл. загальноосвітніх навч. закл. / М.І. Шкіль [та ін]. - 2. вид. - К. : Зодіак-ЕКО, 2000. - 606 с.
 4. Слєпкань З.І., Шкіль М.І. Алгебра і початки аналізу [Текст] : навч. посіб. для учнів проф.- техн. навч. закл. / М.І. Шкіль [та ін]. - К. : Техніка, 2000. - 544 с.: іл.
 5. Слєпкань З.І. Методика навчання математики [Текст] : підручник для студ. мат. спец. пед. навч. закл. / З.І. Слєпкань. - К. : Зодіак-ЕКО, 2000. - 512 с.: іл. - Бібліогр.: с. 493-503.
 6. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі [Текст] : для студентів-магістрів / З.І. Слєпкань ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К. : НПУ, 2000. - 210 с.
 7. Слєпкань З.І., Шкіль М.І. Алгебра і початки аналізу. 10-11 клас [Текст] : підручник для 10-11 класів загальноосвіт. навч. закладів / М.І. Шкіль [та ін]. - 2. вид. - К. : Зодіак-ЕКО, 2001. - 656 с.: мал.
 8. Кравчук В.Р. Алгебра [Текст] : проб. підручник для 7 класу / В. Р. Кравчук, Г. М. Янченко ; ред. З.І. Слєпкань. - Т. : Підручники & посібники, 2001. - 176 с.
 9. Алгебра і початки аналізу [Text] : підруч. для 10-11 кл. шк. України з рум. мовою навч. / М.І. Шкіль [и др.] ; пер. з укр. І. М. Грінчешин. - Л. : Світ, 2002. - 640 с.: рис.
 10. Алгебра і початки аналізу [Text] : підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх навч. закладів України з угорською мовою навчання / М.І. Шкіль [та ін] ; пер. з укр. А. А. Штерр [та ін]. - Л. : Світ : Кіадо, 2001. - 608 с. - Альтернативное название : Algebra es az analizis elemei / V.I.Skily, Z.I.Szlyepkany, O.Sz.Dubincsuk.
 11. Алгебра і початки аналізу [Текст] : підруч. для 11 кл. загальноосвітніх навч. закл. / М.І. Шкіль [и др.]. - К. : Зодіак-ЕКО, 2002. - 383 с.: рис.
 12. Алгебра і початки аналізу [Текст] : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.І. Шкіль [та ін.]. - К. : Зодіак-ЕКО, 2002. - 271 с.: мал.
 13. Алгебра і початки аналізу [Текст] : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.І. Шкіль [и др.]. - К. : Зодіак-ЕКО, 2003. - 272 с.: рис.
 14. Кравчук В.Р. Алгебра [Текст] : пробний підручник для 9 кл. / В. Р. Кравчук [и др.] ; ред. З.І. Слєпкань. - Т. : Підручники & посібники, 2003. - 239 с.
 15. Алгебра і початки аналізу [Текст] : підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.І. Шкіль [и др.]. - К. : Зодіак-ЕКО, 2003. - 384 с.: мал.
 16. Кравчук В.Р. Алгебра [Текст] : пробний підручник для 7 класу / В. Р. Кравчук, Г. М. Янченко ; ред. З. Слєпкань. - Т. : Підручники і посібники, 2002. - 176 с.
 17. Слєпкань З.І. Збірник задач з алгебри і початків аналізу [Текст] : навч. посібник для уч. 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / З.І. Слєпкань [и др.]. - Т. : Підручники & посібники, 2003. - 240 с.
 18. Кравчук В.Р. Алгебра [Текст] : підручник для 8 кл. / В. Р. Кравчук [и др.] ; ред. З. Слєпкань. - Вид. 3-є, переробл. та доп. - Т. : Підручники і посібники, 2006. - 232 с.
 19. Алгебра і початки аналізу [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.І. Шкіль [и др.]. - К. : Зодіак-Еко, 2007. - 272 с.
 20. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі [Текст] : навч. посібник для магістратів вищ. навч. закладів / З.І. Слєпкань. - К. : Вища школа, 2005. - 240 с.
 21. Шкіль М.І., Слєпкань З.І. Алгебра і початки аналізу [Текст] : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.І. Шкіль [и др.]. - К. : Зодіак-ЕКО, 2005. - 271 с.
 22. Шкіль М.І., Слєпкань З.І. Алгебра і початки аналізу [Текст] : підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.І. Шкіль [и др.]. - К. : Зодіак-ЕКО, 2005. - 383 с.
 23. Практикум з методики навчання математики. Загальна методика [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Педагогіка і методика середньої освіти. Математика" / ред. З.І. Слєпкань. - К. : НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2006. - 292 с. - Бібліогр.: в кінці розд.
 24. Педагогічна практика студентів математичних спеціальностей фізико-математичного факультету НПУ імені М.П.Драгоманова [Текст] : метод. посіб. / ред. З.І. Слєпкань, С. А. Кушнірук ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К. : НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2005. - 95 с. - Бібліогр.: с. 90-92.Використаний матеріал зі статті:

Швець В.О., Скафа О.І.ПРОФЕСОР СЛЄПКАНЬ З.І. : ЛЮДИНА, ПЕДАГОГ, ВЧЕНИЙ // Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue № 25. – 2006.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама