Юрченко Віктор Іванович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: ЮРЧЕНКО Віктор Іванович

ЮРЧЕНКО Віктор Іванович – кандидат психологічних наук, доцент.

Зміст

Освіта

Досвід роботи

 • Працював за сумісництвом доцентом, професором кафедри психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України (1998-2009 рр.).

Наукова діяльність

У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування Я-концепції майбутнього вчителя в умовах педагогічного училища» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Науковий керівник: канд. психол. наук, доцент Власенко Віктор Володимирович.

Один із авторів розробки змісту психолого-педагогічної підготовки магістрантів і аспірантів – майбутніх викладачів вищої школи.

Автор і співавтор понад 70 друкованих праць із проблем психології «Я-концепції», становлення особистості майбутнього педагога і практичного психолога, етнопсихології та ін. Співавтор підручника і 6 навчальних посібників для вищих навчальних закладів із педагогіки і психології вищої школи, у т.ч. чотирьох – з грифом МОН України.

Профіль у Google Академія

Захищені кандидати наук

 • Микитюк Галина Юріївна «Взаємини викладачів і студентів як чинник становлення особистості майбутнього вчителя», 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія (2003 р.)
 • Терещенко Марія Вікторівна «Психологічні особливості становлення образу сім'ї у дітей дошкільного віку», 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія (2013 р.)

Опонування дисертацій

 • Гальцова С.В. Прогностичні уміння як чинник прийняття педагогічних рішень майбутніми вчителями; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. (2016) - Відгук опонента
 • Стахова О.О. Психологічні механізми розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія.(2016) - Відгук опонента
 • Кіян А.П. Психологічна готовність педагога до протидії маніпулятивному впливу у спілкуванні з підлітками; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія(2015)
 • Гула Н.В. Саморегуляція як чинник подолання негативних психічних станів у станів у студентському віці; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія (2014)
 • Боброва Л.Г. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів майбутніх психологів; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія (2014)
 • Отич Д.Д. Я-концепція як чинник копінг-стратегій майбутніх психологів; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія (2014)
 • Дзюбенко О.А. Психологічні особливості адаптації молодших підлітків до навчання в основній школі; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія (2013)
 • Яблонський А.І. Психолого-педагогічні умови формування мотиваційної готовності майбутніх учителів до професійної діяльності; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія(2012)
 • Шастко І.М. Психологічні особливості переживання амбівалентності латентного материнства у дівчат юнацького віку; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія (2012)
 • Литвинчук О.М. Психологічні умови запобігання маніпулятивного впливу в педагогічному спілкуванні; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Халік О.О. Тривожність як чинник дезадаптації практичних психологів-початківців; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Тимошенко О.А. Формування суб'єктної орієнтованості особистості майбутніх практичних психологів; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Михайлова І.В. Особистісні детермінанти прояву турботи про себе в ранньому юнацькому віці; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Пенскі В.М. Психологічні особливості становлення моральної свідомості у підлітковому та юнацькому віці (на матеріалі крос-культурного дослідження); 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Ханецька Т.І. Формування культури мовленнєвого спілкування у професійній діяльності майбутніх психологів; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Кобильнік Л.М. Психологічні особливості самоактуалізації особистості майбутніх психологів і педагогів; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Жердецька Л.Л. Когнітивні стилі як чинник професійного становлення майбутніх психологів; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Хурчак А.Е. Психологічні особливості амбівалентності атитюдів у юнацькому віці; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Давидюк Н.М. Психологічні умови активізації творчої навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення психологічних дисциплін; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Лук'яненко Т.Н. Психологічні особливості прояву амбівалентності особистості в ранньому юнацькому віці; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Ічанська О.М. Становлення особистісної ідентичності в ранньому юнацькому віці; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

Викладає дисципліни

Основні публікації:

 1. Приходько Ю.О., Юрченко В.І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. – 3-є вид., випр. і доп. - К.: Каравела, 2016. – 320 с.
 2. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. – 4-є вид., випр.-К.: Каравела, 2015. – 360 с.
 3. Юрченко В.Ровесники Голодомору-Геноциду 1932-1933 років в Україні: психологічна криза протягом усього життя // Рідна мова: Освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі. – 2015. – № 23. – С.25-29.
 4. Юрченко В.І. Особливості локус-контролю студентів у зв’язку з педагогічною практикою // ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс]; Педагогічний інститут, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 15. – К., 2015. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/
 5. Юрченко В.І. Роль рідної мови у формуванні комунікативної компетентності молодших школярів // ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс]; Педагогічний інститут, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 16. – К., 2014. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_16
 6. Приходько Ю.О.,Юрченко В.І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб.- 2-е вид., доп. – К.: Каравела, 2014. – 344 с.
 7. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи.- 4-у вид. - К.: Каравела, 2014. - 360 с.
 8. Приходько Ю.О.,Юрченко В.І.Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2012. – 328 с.
 9. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи.- 3-є вид., випр. і доп. - К.: Каравела, 2011. - 360 с.
 10. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: підруч. для студ. ВНЗ. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К. : Каравела, 2008. – 351 с. – Бібліогр.: с. 351. – ISBN 966-8019-00-8 (рекомендовано МОН України).
 11. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Практикум: Навч. посіб. – К. : Каравела, 2008. – 336 с. – Бібліогр.: с. 333-335.–ISBN 966-8019-00-8 (гриф МОН України).
 12. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : ТОВ „Філ-студія", 2006. – 320 с. – Бібліогр.: в кінці розд. – ISBN 966-8527-33-X. (гриф МОН України).
 13. Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки: Навч. посіб. / О.Г. Мороз (заг.ред.). – К. : НПУ ім.Драгоманова, 2006. – 206 с. – Бібліогр.: с. 195-205. – ISBN 966-660-289-X.
 14. Юрченко В.І. Проблеми підготовки вчителя національної школи: етнопсихологічний ракурс // Освіта і управління. – 2004. – т.7, число 2. – С.103-113.
 15. Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Педагогіка і психологія вищої школи: Навч. посіб. для молодих викладачів, аспірантів і майбутніх магістрів / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова; Інститут вищої освіти АПН України / О.Г. Мороз (заг.ред.). – К. : НПУ, 2003. – 267 с. – Бібліогр.: с. 254-267. – ISBN 966-660-100-1.
 16. Мельник О.М., Юрченко В.І. Керівництво педагогічною практикою: діагностика і психологічна підтримка студентів // Освіта і управління. – 2000 (2001). – Т.4, №1-2.– С. 106-114.
 17. Кудіна В.В., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Курс лекцій / Київський славістичний ун- т; Національний педагогічний ун-т ім. М.Драгоманова. — К. : КСУ, 2004. — 176с.
 18. Юрченко В.І. Гуманістична психологія Г.С.Костюка // Рідна школа. – 1999.– №12. – С.25-27.
 19. Юрченко В.І. Етнопсихологічні чинники формування „Образу-Я” особистості // Рідна мова: Квартальник Українського вчительського товариства у Польщі. – Варшава: Ridna Mowa , 2010. – №13. – С. 35-39.
 20. Юрченко В.І. Оцінні ставлення в педагогічній взаємодії // Освіта і управління. –№4, т.2. –1998. – С.91-99.
 21. Юрченко В.І. Тривожність як прояв суперечливостей в "Я-концепції" майбутнього вчителя // Педагогіка і психологія. – 1997.– №1.– С.191-197.


Повний список публікацій знаходиться на сторінці: Друковані праці Юрченка В.І.‎

Контакти

e-mail: viktor1960yurchenko@gmail.comОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама