Іванова О.В., Корсун С.І., Москалюк Л.М. Психологія: вступ до спеціальності

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Психологія: вступ до спеціальності

Підготовлений навчальний посібник Іванова О. В. Психологія: вступ до спеціальності. [текст] : навч. посіб. / О. В. Іванова, Л. М. Москалюк, С.І. Корсун. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 184 с. дає загальне уявлення про психологію як науку, становлення психології у донауковий період, становлення наукової психології та існуючі галузі цієї науки. Також у посібнику розглядаються основні види діяльності психолога у всьому їх розмаїтті, напрями діяльності практичного психолога і зокрема психолога в органах внутрішніх справ. Наведено вимоги до моральної сфери особистості психолога та систему моральних норм, що закріплені у Етичному кодексі психолога. З метою розширення кругозору майбутніх психологів висвітлено діяльність міжнародних психологічних організацій, які об’єднують та координують роботу психологів у багатьох країнах світу. Дано цікавий історичний екскурс щодо становлення та розвитку вітчизняної відомчої психологічної науки. Висвітлюються цікаві факти та постаті, що започаткували вітчизняну психологію.

Посібник призначений для викладачів, курсантів та студентів психологічних факультетів та психологічних спеціальностей вузів, спеціалістів психологів, педагогів, усіх хто цікавиться психологією.

Рецензенти

Швалб Ю. М., доктор психологічних наук, професор;

Курило В. І., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;

Криволапчук В. О., кандидат юридичних наук, доцент.

Зміст навчального посібника

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Психологія як наука

1.1. Становлення психології в донауковий період

1.2. Становлення наукової психології

1.3. Галузі сучасної психології

Питання для самоперевірки

РОЗДІЛ 2. Психологія як професія

2.1. Основні види діяльності психолога

2.2. Основні напрями діяльності психолога

2.3. Етичні принципи діяльності психолога

2.4. Професійні психологічні асоціації

Питання для самоперевірки

РОЗДІЛ 3. Психолог як професіонал

3.1. Особливості професійної підготовки психологів

3.2. Психологічна готовність до професійної діяльності

3.3. Характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ України

Питання для самоперевірки

ДОДАТКИ

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Вступ

У сучасному розвинутому суспільстві людина знаходиться під постійним впливом і тиском різнопланових життєвих ситуацій, цінностей, зростаючого потоку інформації. Темп та ритм життя змушує людину жити в умовах постійного стресу. Ідеологічні та політичні розходження, економічна нестабільність та прояви кризових явищ роблять психіку людини гостро вразливою. З іншого боку науково-технічний прогрес не можливий без врахування людського фактора. Відомо, що задоволеність працею на 70 % підвищує її продуктивність.

Усе це і обумовлює той факт, що професія психолога набула надзвичайної важливості та необхідності у всіх сферах діяльності: в освіті, на виробництві, в управлінні, в бізнесі, в правоохоронних органах тощо. Сьогодні до психолога за кваліфікованою професійною допомогою звертаються батьки і вчителі, бізнесмени і керівники підприємств, політичні діячі і звичайні люди, в кожного з них є проблеми, для розв’язання яких необхідні певні психологічні знання.

Психологія – захоплююча наука. У наш час спостерігається значне підвищення інтересу до психології та психологічних знань. Багато в чому цьому сприяє поява науково-популярної літератури, фільмів, телепередач та статей в газетах та журналах. Для декого це і є тими сходинками, які, у кінцевому рахунку, відкривають людям професію психолога.

Поява посад психологів в органах внутрішніх справ також була продиктована вимогами та потребами життя. У послідуючому позитивний приклад органів внутрішніх справ наслідували і Міністерство з надзвичайних ситуацій, і Державна прикордонна служба, і інші силові міністерства та відомства.

Майже два десятки років академія внутрішніх справ готує відомчих психологів. Біля витоків створення психологічної служби в органах внутрішніх справ та започаткування традицій підготовки відомчих психологів стояли талановиті та небайдужі вітчизняні психологи та педагоги Сєверов Олександр Петрович, Синьов Віктор Миколайович, Костицький Михайло Васильович, Беца Олександр Васильович, Медведєв Володимир Степанович, Яковенко Сергій Іванович.

Ці традиції зберігаються і сьогодні. У підготовленому посібнику читач знайде інформацію про організацію діяльності практичного психолога внутрішніх справ, про основні напрями його роботи, про вимоги до його освіти та кваліфікації.

Навчальний посібник складається з трьох розділів і додатків. В основній частині посібника розкриваються етапи становлення психології як науки, основні види та напрями роботи практичного психолога, вимоги до його освіти та особистісних якостей. Наведено вимоги до моральної сфери особистості психолога та систему моральних норм, що закріплені у Етичному кодексі психолога. З метою розширення кругозору майбутніх спеціалістів висвітлено діяльність міжнародних психологічних організацій, які об’єднують та координують роботу психологів у багатьох країнах світу, дано цікавий історичний екскурс щодо становлення та розвитку вітчизняної психологічної науки.

Значну увагу приділено висвітленню задач та напрямів роботи практичного психолога внутрішніх військ МВС України, професійної діяльності психолога установ виконання покарань, організації психологічного забезпечення в Міністерстві надзвичайних ситуацій України, психологічному забезпеченню діяльності збройних сил України та Державної прикордонної служби України.

В додатках представлені матеріали щодо кваліфікаційних характеристик практичного психолога навчального закладу та практичного психолога органів внутрішніх справ, Конвенція про права дитини, Загальна декларація прав людини тощо.

Навчальний посібник, на думку авторів, буде сприяти формуванню у студентів, курсантів умінь визначати завдання діяльності практичного психолога, оцінювати рівень розвитку їх професійних якостей та здібностей, формулювати потреби до саморозвитку та самовдосконалення професійно важливих якостей, використовувати набуті знання при опануванні іншими профільними навчальними дисциплінами.

Навчальний посібник відповідає встановленим вимогам та змісту навчальної програми дисципліни «Вступ до спеціальності», призначений для викладачів, курсантів та студентів психологічних факультетів та психологічних спеціальностей вузів, спеціалістів психологів, педагогів, усіх хто цікавиться психологією.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама