Веретенко Тетяна Григорівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Веретенко Тетяна Григорівна

Веретенко Тетяна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.


Зміст

Освіта


Досвід роботи

 • 1973-1984 рр. – вчитель фізики та математики Долішньошепітської восьмирічної школи, Глибокської вечірньої школи, Самбірської середньої школи;
 • 1984-1987 рр. – аспірантка лабораторії морального виховання УНДІПа;
 • 1987-1990 рр. - вчитель фізики СШ № 42 ЦГВ;


Наукова діяльність

У 1988 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 «Формування відповідального відношення підлітків до суспільно-корисної праці».

Досліджує питання організації навчально-пізнавальної діяльності студентів майбутніх педагогів та соціальних педагогів в умовах університетської освіти.

Здійснює наукове керівництво соціально-педагогічними та педагогічними дослідженнями магістрантів, аспірантів та здобувачів наукового ступеня.

Автор понад 60 наукових праць з проблем виховання та соціальної педагогіки, у тому числі співавтор 6 підручників та навчально-методичних посібників, автор навчального посібника «Загальна педагогіка», «Педагогічний тренінг», які рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Працювала тренером у соціальних проектах Українського фонду „Благополуччя дітей», які реалізовувалися за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту.


Нагороди

Нагороджена премією імені В.Н. Каразіна за науково-педагогічну діяльність у 2006 р.


Викладає дисципліни

 • «Основи соціально-педагогічних досліджень»
 • «Технології соціально-педагогічнних досліджень»
 • «Методологічні засади соціально-педагогічних досліджень»


Основні публікації:

 1. Веретенко Т.Г. Загальна педагогіка. Навч.посібник. - К. : ВД ”Профессионал”, 2004. – 128 с.
 2. Веретенко Т.Г. Манойло І.С. Педагогічний тренінг : Навч. посібник. – 2-е вид. – Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. – 128 с. (Гриф МОН України‎).
 3. Веретенко Т.Г., Звєрєва І.Д., Шевченко Н.Ю. Основи батьківської компетентності : Навч. посібник К. : Науковий світ, 2006. – 156 с. (Гриф МОН України‎).
 4. Веретенко Т.Г. Соціальна педагогіка: теорія і технології : Підручник / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – . К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 59-71; С. 82 – 102 (Гриф МОН України‎).
 5. Веретенко Т.Г. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф. Звєрєвої І.Д. ; Укр. фонд «Благополуччя дітей». – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 336 с.: с.249-252, С.265-271. – ISBN 978-966-364-577-3
 6. Веретенко Тетяна Григорівна. Методичний інструментарій проведення моніторингу якості діяльності вчителя / Веретенко Т.Г., Стеблецький А.Л., Жильцов О.Б.// Моніторинг професійної діяльності вчителя: теорія і практика : метод. посіб. ; [за заг. ред. В. О. Огнев’юка, Л.Л. Хоружої]. – К. : КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2009. – 60 с. – С. 23-24, 44-56. – ISBN 978-966-7548-67-4.
 7. Веретенко Т.Г., Братусь І.В., В.В.Молочний Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини та підвищення виховного потенціалу громади: Методичні матеріали до тренінгу.-К.: Наук.світ, 2004. - 86 с.
 8. Веретенко Т.Г., Гусак Н.І. Роль мікросередовища у ефективній підготовці юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та батька // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / Ред. кол. Мороз О.Г., Гузій Н.В., та інші. – Вип.1(11).- К.:НПУ, 2004. – С. 237-243.
 9. Веретенко Т.Г., Гусак Н.І. З досвіду підготовки юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та батька // Соціалізація особистості: Збірник наукових праць. За заг.ред. проф. А.Й.Капської. Том XXII.-К.:Логос, 2004.- С. 222-233.
 10. Веретенко Т.Г., Гусак Н.І. Методика підготовки юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та батька // Діти-батьки-сім’я: Випуск 2. - К. : Наук.світ, 2004. - С. 24-33.
 11. Веретенко Т.Г., Семенова М.О. Інноваційні технології етнокультурного виховання старшокласників // Збірник наукових праць. Наукові записки кафедри педагогіки харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Випуск ХІ.-Х.:Основа, 2004.-С.15-22.
 12. Веретенко Т.Г. Підготовка студентів - майбутніх вчителів до професійної діяльності / Збірник наукових праць Наукові записки кафедри Педагогіки ХНУ,Вип.XII,2004 - 32-38c.
 13. Веретенко Т.Г. Желтухіна Т.Ф. Організація навчально - пізнавальної діяльності студентів в умовах євроінтеграції / Збірник наукових праць Педагогічні шляхи реалізації загальноєвропейських цінностей у системі освіти України / За заг. ред.Г.Є.Гребенюка. – Харків : Стиль -Іздат, 2005. – С. 46-53.
 14. Веретенко Т.Г. Адаптація сучасного студента до умов університетської кредитно-модульної системи навчання / Збірник наукових праць : Наукові записки кафедри педагогіки ХНУ. – Вип.XV. – 2006. – С.31-40.
 15. Веретенко Т.Г. Роль сучасного батька у підготовці юнаків до усвідомленого батьківства /Діти–батьки–сім’я. – Випуск 5. – К. : Наук. світ, 2006. – С. 4-11.
 16. Веретенко Т.Г., Шеїна Л.О.. Соціальне партнерство студентської громади /Вісник Запорізького національного університету, 2007. – № 1. – С. 40-6.
 17. Веретенко Т.Г. Феноменологічний аспект толерантності у взаємодії учасників навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі : зб. наук. праць ЗОІППО. – Педагогічні науки та освіта. – Вип. ІІ. – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2008. – C.19-23.
 18. Веретенко Т.Г. Особливості спілкування викладачів та студентів у контексті Болонського процесу // ВІСНИК Чернігівського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. – Вип. 50. – серія „ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ”. – Чернігів, 2008. – C.42-45.
 19. Веретенко Т.Г. Толерантність викладача як умова успішної взаємодії зі студентами // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Педагогіка та психологія. – Вип. 363. – Чернівці „Рута”, 2008. – C.10-18.
 20. Веретенко Т.Г. Збереження здоров'я студентів та активізації їх навчально-пізнавальної діяльності / Т.Г. Веретенко // Наукові записки Ніжинського педагогічного університету : зб. наук. праць Ніжин. пед. ун-ту / За заг. ред. Є.І. Коваленко. – м. Ніжин , 2008. – №1. – С.173-176.
 21. Веретенко Т.Г. Шляхи підвищення активності навчально-пізнавальної діяльності студентів : зб. наук. праць / Вісник Запорізького національного університету : Педагогічні науки. – №1. – Запоріжжя, 2008. – С. 52-57.
 22. Веретенко Т.Г. Робота з сім’ями щодо профілактики протиправної поведінки підлітків : матеріали наук.-практ. конф. [“Психолого-педагогічна складова підготовки працівників системи МВС”], (Харків, 18 квітня 2008 р.). – Харків, 2008. – С. 110-115.
 23. Веретенко Т.Г. Відповідальне ставлення студентів до здоров’я – запорука успішності у навчанні : матеріали ІІІ – ої Міжнар. соц.-пед. конф. [”Соціально-педагогічні аспекти сприянню здоров’ю учнівської та студентської молоді”], (Луцьк, 2-4жовтня 2008 р. ) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки.– Луцьк, 2008. – С. 62-67.
 24. Веретенко Т.Г., Заверико Н.В. Дистантна сім’я: поняття, особливості, типологія : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [“Соціально-психологічні проблеми виховання в дистантних сім’ях і методично-теоретичні засади підготовки спеціалістів до роботи з ними”], (Чернівці 30-31 жовтня 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: І.М. Зварич [та ін.]. – Чернівці: Технодрук, 2008. – С. 18-22.
 25. Веретенко Т.Г. Мовленнєва комунікація викладача як складова його професійної компетентності : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 28-30 серпня 2008 р. / Університет Палацькего в Оломоуці, Чехія ; ред. рада: Андерш Йозеф (голова ради) [та ін.]. – Оломоуц, 2008. – вип. ІУ. – 790с.: с. 755-761. – Текст: укр., англ. – ISBN 978-80-244-2022-6
 26. Веретенко Т.Г., Заверико Н.В. Соціально-педагогічна робота з дистантними сім’ями/ Т. Г. Веретенко, Н. В. Заверико // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Вип. 444. – Чернівці ЧНУ, 2009. – 208 с. : С. 14-22.
 27. Веретенко Т.Г. Практична компонента професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах/ Т. Г. Веретенко // Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр.. / Редкол. Бех І.Д., Огнев’юк В.О., Кононко О.Л. – К. : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2009. – С. 42-44.
 28. Веретенко Т.Г., Шеїна Л.О. Роль самоврядування у соціалізації студентів у ВНЗ / Вісник Запорізького національного університету, 2009. – № 2. – с. 44-45.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама