Петрочко Жанна Василівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Петрочко Жанна Василівна

Петрочко Жанна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.


Зміст

Освіта


Досвід роботи

 • 1993-1995 рр. педагог-організатор СШ № 13 м. Рівне;
 • 1995-1996 рр. вчитель початкових класів СШ № 64 м. Львів;
 • 1996-1997 рр. вихователь групи продовженого дня СШ № 64 м. Львів;
 • 1997-1998 рр. вчитель української мови початкових класів гуманітарної гімназії м. Рівне;
 • 2001-2008 рр. завідувач лабораторії вивчення сімейних форм виховання ДІПСМ, завідувач центру дослідження дитиною;


Наукова діяльність

2000 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Формування духовних потреб молодших школярів у поза навчальній діяльності».

Автор понад 30 наукових праць з проблем виховання та соціальної педагогіки.


Викладає дисципліни

 • «Соціально-правовий захист населення»


Основні публікації:

 1. Духовні потреби дітей України. Монографія. / [ за заг. ред. Ж.В. Петрочко ]. – К. : Видавничий дім Калита", 2005. – 108 с. (авт.: 5-8; 9-15 – у співав.; 19-25 – у співав.; 59-75 – у співав.; 99-104 – у співав).
 2. Механізми взаємодії органів державної влади та неурядових організацій у протидії жорсткому поводженню з дітьми. Навч.-метод. посіб. / [ за ред. К.Б. Левченко, І.М. Трубавіної ]. – К. : Юристконсульт. – 2005. – 452 с. (авт.: 46-51; 27-38; 145-150 – у співав.).
 3. Позашкільна освіта в Україні : Навч. посіб. / [ за заг. ред. О.В. Биковської ]. – К : ІВЦ АЛКОН. – 2006. – 224 с. (авт.: 71-80).
 4. Соціальна робота : Навч.-методичний комплекс / [ за ред. В.П. Андрущенка, О.Г. Карпенко, С.В. Толстоухової ]. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 400 с. (авт.: С. 264 – 270).
 5. Соціальна педагогіка: Підручник / [ за заг. ред. А.Й. Капської ]. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с. (авт.: С. 4-19; 196-209; 279-29)
 6. Створення та соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: навчально-методичний комплекс / [ за заг. ред. Г.М. Лактіонової, Ж.В. Петрочко ]. – К. : Науковий світ, 2006. – 271 с. (авт.:
 7. Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах : запитання та відповіді. Методичний посіб. // [авт.-упор.: Звєрєва І.Д., Кузьмінський В.О., Петрочко Ж.В. та ін. ] – К. : Держсоцслужба, 2006. – 80 с. (авт.:
 8. Оцінка потреб дитини та її сім'ї / [ за заг. ред. І.Д.Звєрєвої. Авт: І.Д. Звєрєва, З.П. Кияниця, Ж.В. Петрочко та ін. ]. – К. : Держсоцслужба, 2007. – 144 с. (авт.23-43; 53-58; 44-52 – у співавторстві; додатки с. 60-142 – у співавторстві).
 9. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації : Навч.-метод. комплекс / [ авт.-упоряд. : О.В. Безпалько, І.Д. Звєрєва, Ж.В. Петрочко та ін. / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Ж.В. Петрочко ]. – К. : Фенікс, 2007. – 528 с. (авт.: С. 35-69 – у співавторстві; С.107-168 – у співавторстві; С. 208-256 – у співавторстві; С. 257-285; С.315-335 – у співавторстві).
 10. Соціальна педагогіка: програми для магістрів / [ за ред. проф. А.Й. Капської ]. – Київ-Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2007. – 300 с. (авт.: С. 148-162).
 11. Запобігання інституціалізації дітей раннього віку. Інноваційні технології соціальної роботи з профілактики відмов від новонароджених дітей : метод. посіб. / [ автори – упорядн.: Алєксєєнко Т.Ф., Безпалько О.В., Лактіонова Г.М., Петрочко Ж.В. та ін.; за заг. ред. Звєрєвої І.Д., Петрочко Ж.В. ]. – К. : Століття, 2008. – 224 с. – (Авт.: 24 с. ходу трен. модулю, С. 25-26; 128-136).
 12. Соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах : [ навч.-тренінг. модуль із підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / За ред. І.Д. Звєрєвої, Ж.В. Петрочко ]. – К. : Держсоцслужба, 2008. – 300 с. – (авт. С. 176-237; 389-292).
 13. Петрочко Ж.В. Проблема жорстокого поводження з дітьми: визначення та класифікація понять / Ж.В. Петрочко // Наукові записки: зб. наук. статей Національного пед. університету імені М.П.Драгоманова / [ укл. П.В. Дмитренко, Л.Л. Макаренко ]. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – Випуск LVI (56). – 254 с. – С.135-140.
 14. Петрочко Ж.В. Проблеми жорстокого поводження з дітьми в Україні / Ж.В. Петрочко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Збірник наукових праць / Редкол.: Т.І. Сущенко (відп.ред.) та ін. – Київ–Запоріжжя, 2004. – № 31. – с. 63-67.
 15. Петрочко Ж.В. Проблеми соціально-педагогічного захисту та підтримки дітей трудових мігрантів / Ж.В. Петрочко // Соціалізація особистості : зб. наук. пр. / [ за заг. ред. А.Й. Капської ]. – Т. 24. – К.: Логос, 2005. – С. 56-64.
 16. Петрочко Ж.В. Ціннісні орієнтації сільських дітей / Ж.В. Петрочко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць. – Київ-Житомир, 2005. – Кн.1 – С. 35-47.
 17. Петрочко Ж.В. Окремі аспекти формування духовних потреб сучасних сільських та міських дітей / Ж.В.Петрочко // Соціалізація особистості : зб. наук. пр. / [ за заг. ред. А.Й. Капської ]. – К.: НПУ, 2006. – Т. XXVI – С. 3-10.
 18. Петрочко Ж.В. Соціально-виховуюче середовище як умова ефективної соціалізації особистості / Ж.В. Петрочко // Соціалізація особистості : зб. наук. пр. / [ за заг. ред. А.Й. Капської ]. – К. : НПУ, 2006. – Т. XXVII. Педагогічні науки. – С. 16-27.
 19. Петрочко Ж.В. Концептуальні засади та процедури оцінки стану дітей і сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах / Ж.В. Петрочко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова.: зб. наук. пр. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – Серія № 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – Вип. 5 (Частина ІІ). – С.143-150.
 20. Петрочко Ж.В. Передумови та реалії реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Ж.В.Петрочко // Соціалізація особистості: [ зб. наук. праць / за ред. проф. А.Й. Капської ]. – К.:НПУ, 2007. – Т. XXVIIІ. Педагогічні науки. – 244 с. – С. 167-179.
 21. Петрочко Ж.В. Оцінка потреб як основа планування та надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах / Ж.В.Петрочко // Науковий вісник Ужгородського національного університету – Ужгород, 2007. – Серія "Педагогіка. Соціальна робота". – № 11. – 174 с. – С.96-97.
 22. Петрочко Ж.В. Забезпечення права дитини на сімейне виховання / Ж.В. Петрочко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – Кам'янецьк-Подільський, 2007. – Вип. 10. – Т.2. – 576 с. – С. 29-37.
 23. Петрочко Ж.В. Реінтеграція дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як пріоритет соціально-педагогічного забезпечення їхніх прав / Ж.В. Петрочко // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2008. – Серія "Педагогічні науки". – Вип. 121. – 160 с. – С.96-102.
 24. Петрочко Ж.В. Суб’єкт-суб’єктні відносини у процесі правової соціалізації / Ж.В. Петрочко // Соціалізація особистості : зб. наук. пр. / [ за заг. ред. А.Й.Капської ].– К.: НПУ, 2008. Т. XXХ. Педагогічні науки. – 286 с. – С. 12-25.
 25. Петрочко Ж.В. Забезпечення прав дітей як соціально-педагогічна проблема / Ж.В. Петрочко // Зб. наук. пр. Кам'янець-Подільського національного університету / за ред. #Л.М. Мельник, В.І. Співака. – Кам'янецьк-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. – Серія соціально-педагогічна. Вип. IX. – 300 с. – С. 139-148 – 0,4 д.а.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама