Лозова Ольга Миколаївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Лозова Ольга Миколаївна

Лозова Ольга Миколаївна - доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

Зміст

Освіта

 • Закінчила з відзнакою Сімферопольський державний університет (1983 р., спеціальність „Українська мова та література"),
 • аспірантуру Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (1989 р.).

Досвід роботи

 • 1983 - 1985 рр. - вчитель української мови і літератури середньої школи №13 (м. Мелітополь Запорізької області).
 • 1989 - 1991 рр. - психолог-методист Центральної міської бібліотеки ім. Лесі Українки (м. Київ).
 • 1991 - 2000 рр. - старший науковий співробітник лабораторії шкільної психодіагностики Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України.
 • 2000 - 2010 рр. - доцент кафедри психології Київського національного лінгвістичного університету.
 • З 2000-го року - доцент кафедри психології, педагогіки та конфліктології НаУ "Києво-Могилянська академія" (за сумісництвом).
 • З 2000-го року - доцент Інституту післядипломної освіти Київського національного університету ім. Т. Шевченка (за сумісництвом).

Викладає дисципліни

 • «Психологія вищої школи»,
 • «Теоретико-методологічні проблеми психології».
 • Здійснює керівництво магістерськими роботами студентів, кандидатськими дисертаціями.

Наукова діяльність

 • У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічний аналіз реномінативних процесів у мовленнєвому мисленні (на матеріалі професійного мовлення вчителя)» (19.00.01 - загальна психологія, історія психології).
 • У 2008 р. - докторську дисертацію на тему: «Психосемантична структура етнічної свідомості» (19.00.01 - загальна психологія, історія психології).
 • Доцент кафедри психології (2002 р.).
 • Автор понад 60 наукових праць з проблематики психології свідомості, психології мовлення, психосемантики та психолінгвістики: монографії, трьох навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, у т.ч. з грифом МОН України, наукових і науково-популярних статей.

Основні публікації:

 1. Лозова О.М. Психосемантика етнічної свідомості / Лозова О. М. – К. : Освіта України, 2007. – 402 с.
 2. Лозова О.М. Основи психосемантичних досліджень етнічної свідомості: навч.-метод. посіб.. — Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2007. — 64с.
 3. Лозова О.М. Психосемантична структура етнічної свідомості: автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2008. — 36с.
 4. Навчально-методичні матеріали до курсу "Основи психосемантики та психолінгвістики" / Київський національний лінгвістичний ун-т / Лозова О.М. (уклад.). — К. : Видавничий центр КНЛУ, 2002. — 21с.
 5. Лозова О.М. Бібліотерапевтичне спілкування. Бібліотекар чи бібліотерапевт: в межах і за межами компетентності / О.М. Лозова // Практична психологія і соціальна робота. – 2003. – № 7. – С. 64–69.
 6. Лозова О.М. Візуальна семантика картини світу східних слов’ян / О.М. Лозова // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К. : Міленіум, 2006. – Вип. 27. – С. 176–184.
 7. Лозова О.М. Етнічна семантика дитинства: болгаро-українські паралелі / О.М. Лозова// Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – Серія 12. Психологічні науки. – 2007. – Вип. 18 (42). – С. 14–20.
 8. Лозова О.М. Змістова модель психосемантичної структури етнічної свідомості східних слов’ян / О.М. Лозова // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного університету ім. Г. Сковороди. – 2007. – Вип. 12. – С. 180–184.
 9. Лозова О.М. Знакова специфіка етнічної свідомості українців / О.М. Лозова // Проблеми гуманітарних наук : наукові записки Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2007. – Вип. 19. Психологія. – C. 4–14.
 10. Лозова О.М. Ідилічний топос та етос української ментальності / О.М. Лозова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. – 2006. – Вип. 12 (36). – С. 26–32.
 11. Лозова О.М. Компаративна психосемантика наївного реалізму та авангардизму / О.М. Лозова // Наук. записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : Главник. – 2005. – Вип. 26. – Т. 3. – С. 13–17.
 12. Лозова О.М. Метод вільної семантизації візуальних об’єктів у психосемантичних дослідженнях / О.М. Лозова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К. : Логос, 2007. – Вип. 10. – Т. 7. – C. 205–214.
 13. Лозова О.М. Психосемантика антропоморфності в українській народній казці (за даними контент-аналізу) / О.М. Лозова // Вісник Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків : Харківський нац. пед. ун-т. – 2007. – Вип. 21. – С. 123–130.
 14. Лозова О.М. Психосемантика в освітньому полі України: реалії та перспективи / О.М. Лозова// Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО. – 2007. – Вип. 13. – С. 209–213.
 15. Лозова О.М. Психосемантика етнічної свідомості: проблеми й тенденції розвитку / О.М. Лозова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО. – 2006. – Вип. 12. – С. 162–168.
 16. Лозова О.М. Психосемантика тексту: кроскультурний підхід / О.М. Лозова // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного університету ім. Г. Сковороди. – 2006. – Вип. 9. – С. 93–96.
 17. Лозова О.М. Семантика етнічних автостереотипів українців / О.М. Лозова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 12. Психологічні науки. – 2007. – Вип. 16 (40). – С. 18–23.
 18. Лозова О.М. Семантика концепту «українське» в етнічній свідомості українців / О.М. Лозова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К. : Логос, 2007. – Т. 7. – Вип. 11. – С. 162–170.
 19. Лозова О.М. Семантика поняття «земля» в етнічній свідомості українців / О.М. Лозова // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / АПН України, Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2007. – Вип. 17 (20). – C. 267–274.
 20. Лозова О.М. Семантика понять «нація» і «народ» в українській етнічній свідомості / О.М. Лозова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць – К. : Київський міський пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка, 2007. – № 7. – С. 45–50.
 21. Лозова О.М. Семантика провідних екзистенціальних цінностей у сучасній свідомості / О.М. Лозова // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Психологія. – 2007. – Вип. 37. – № 759. – С. 156–160.
 22. Лозова О.М. Структура й семантика етнічної свідомості / О.М. Лозова // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Філософія. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць. – К. : Політехніка, 2007. – № 1 (19). – С. 83–87.
 23. Лозова О.М.Суб’єктивна семантика вчинку: віковий аспект / О.М. Лозова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць. – К. : Київський міський пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка, 2006. – С. 43–49.
 24. Лозова О.М. Український етнокультурний текст у мультикультурній проекції / О.М. Лозова // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2007. – Т. ІХ. – Ч.3. – С. 199–206.
 25. Лозовая О.Н. Информационный тезаурус древнего славянства: опыт психологической реконструкции / О. Н. Лозовая // Журнал практикующего психолога. – 2004. – Вып. 10. – С. 81–105.
 26. Лозовая О.Н. Психосемантическая структура поэтического произведения в контексте библиотерапии / О. Н. Лозовая// Журнал практикующего психолога. – 2003. – Вып. 9. – С. 59–72.
 27. Лозовая О.Н. Психосемиотика литературного произведения в психосемантическом контексте его восприятия / О. Н. Лозовая // Журнал практикующего психолога. – 2006. – Вып. 12. – С. 122–137.
 28. Лозовая О.Н. Содержательная структура этнического сознания: некоторые итоги исследований / О. Н. Лозовая // Журнал практикующего психолога. – 2007. – Вып. 13. – С. 140–156.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама