Спіріна Тетяна Петрівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Спіріна Тетяна Петрівна

Спіріна Тетяна Петрівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.


Зміст

Освіта


Досвід роботи

 • 1992 р. вчитель історії в загальноосвітній школі № 68 м. Києва.
 • 2001-2005 рр. - соціальний педагог І категорії у рамках держбюджетної комплексної теми "Морально-ціннісні особливості інноваційної поведінки молоді у сучасних умовах розбудови української держави" кафедри педагогіки факультету соціології і психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Наукова діяльність

У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти на тему «Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу».

Автор 17 публікацій, присвячених проблемі професійної культури майбутніх фахівців, зокрема, соціальних педагогів.

Викладає дисципліни

 • «Соціалізація особистості»
 • «Етика соціальної та соціально-педагогічної роботи»
 • «Інтерактивні методи просвітницько-профілактичної роботи».


Основні публікації:

 1. Спіріна Т.П. Теоретико-методологічні засади проблеми професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців – соціальних педагогів / Т. П. Спіріна // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. – К. , 2006. – Вип. 6. – С. 136–146.
 2. Спіріна Т.П. До питання формування професійної культури майбутніх фахівців – соціальних педагогів / Т.П. Спіріна // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : наук.-теорет. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – С. 469–474.
 3. Спирина Т.П. Образование и культура в контексте непрерывного образования / Т.П. Спирина // Царкосельские чтения : междун. науч. конф. "Непрерывное образование как одно из условий обеспечения работающему населению повышения качества образования и качества жизни", (Санкт-Петербург, 25-26 апреля 2006 г.). – СПб. : Изд. ЛГУ им. А. С. Пушкина : Издательский дом "Петрополис", 2006. – С. 107–108.
 4. Спирина Т.П. Развитие профессиональной культуры у будущих социальных педагогов в системе непрерывного образования / Т.П. Спирина // Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития : межд. науч. конф., (Санкт-Петербург, 2-3 июня 2006 г.). – СПб. : Издательский дом "Петрополис", 2006. – С. 196–198.
 5. Спіріна Т.П. Роль андрагогіки у формуванні професійної культури соціальних педагогів / Т. П. Спіріна // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. – Горлівка, 2006. – Вип. 3. – С. 250–259.
 6. Спіріна Т.П. Роль культурознавства у формуванні професійної культури соціальних педагогів / Т. П. Спіріна // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : наук.-теорет. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – С. 367–368.
 7. Спіріна Т.П. Проблеми професійної підготовки соціальних працівників / Т.П. Спіріна, О.В. Плахотнік // Вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка : зб. наук. пр. – Кременець, 2007. – Вип. 1. – С. 27–33.
 8. Спіріна Т.П. До проблеми формування соціокультурних цінностей особистості / Т. П. Спіріна, О.О. Безносюк, К.В. Дубич // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2007. – Вип. 21. – С. 161–167.
 9. Спіріна Т.П. Нові технології навчання як засіб інтеграції вищої освіти у Болонський процес / Т.П. Спіріна, К.В. Дубич, Н.Б. Дубова, А.В. Панасюк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : зб. наук. пр. / за заг. ред. Є. І. Коваленко. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – С. 125–128.
 10. Спіріна Т.П. "Історія соціальної роботи" як складова професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів / Т.П. Спіріна // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : зб. наук. пр. / за заг. ред. Є. І. Коваленко. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – Вип. 4. – С. 50–52.
 11. Спіріна Т.П. Культура спілкування як складова професійної культури соціального педагога / Т.П. Спіріна // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : зб. наук. пр. – К. , 2007. – Додаток 3. – С. 269–273.
 12. Спіріна Т.П. Модель формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів / Т.П. Спіріна // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету, 2008. – Випуск ХХІ. – С. 278–291.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама