Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото Інститут психології Костюка.jpg

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України - провідний науково-психологічний заклад України, який веде дослідницьку роботу в галузі загальної, вікової та педагогічної, соціальної, а також практичної психології, здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру, веде консультативну та експертну діяльність.

Зміст

Адреса

Україна, 01033, Київ-33, ул.Паньківська, 2.

Тел. +380 (44) 288 3320

Факс +380 (44) 288 1963

Історія інституту

 • Інститут психології засновано 1 жовтня 1945 року відповідно до постанови Ради Народних комісарів УРСР за № 1573.
 • До 1992 року він був підпорядкований Міністерству освіти УРСР, а з 1992 року - Академії педагогічних наук України.
 • Постановою Кабінету Міністрів України № 978 від 6 грудня 1995 року Інституту присвоєно ім'я видатного українського вченого-психолога, академіка Григорія Силовича Костюка, який був засновником і першим директором цього наукового закладу

Керівництво

Директор: Максименко Сергій Дмитрович, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор;

Заступник директора з наукової роботи: Чепелєва Наталія Василівна, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор;

Заступник директора з науково-експериментальної та організаційної роботи:Музика Олександр Леонідович, кандидат психологічних наук, професор;

Вчений секретар інституту: Дригус Марія Трохимівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник.

Основні напрями роботи

Діяльність Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України спрямована на дослідження фундаментальних теоретико-методологічних проблем психологічної науки, розробку актуальних прикладних питань, що потребують ґрунтовного психологічного забезпечення.

Можна виділити такі основні напрями досліджень:

 1. Теоретико-методологічні засади психологічної науки
 2. Психологія особистості. Соціальна психологія
 3. Психологія навчання та виховання
 4. Психолого-педагогічні основи творчості та обдарованості
 5. Практична психологія
 6. Психологія професійної освіти, організаційна психологія та психологія праці
 7. Вікова психологія та фізіологія. Психологія здорового способі життя

Основні наукові теми

До пріоритетних завдань, які розв'язують науковці інституту, передусім відноситься дослідження психологічних проблем навчання, виховання і психічного розвитку особистості в умовах трансформаційних процесів, що відбуваються у сучасному суспільстві.

В Інституті розробляються такі наукові теми:

 • дослідження теоретико-методологічних засад генетичної психології;
 • розробка психологічного забезпечення розвитку особистості в системі безперервної освіти;
 • вивчення особливостей соціалізації учнів та молоді в умовах трансформації суспільства, розвитку їх громадянської спрямованості;
 • дослідження психологічних механізмів гуманістично орієнтованих освітніх процесів та основних шляхів їх удосконалення;
 • дослідження психологічних механізмів навчання та особливостей їх дії в умовах навчання за новими інформаційними технологіями;
 • розробка принципів та шляхів психофізичного забезпечення педагогічної діяльності;
 • визначення норм психічного та фізичного розвитку учнів на різних етапах онтогенезу;
 • визначення провідних базових компонентів психічного розвитку дітей в умовах використання дошкільними закладами різних інноваційних технологій;
 • дослідження особистісної генези школярів з різною успішністю;
 • розробка діагностико-корекційних методик індивідуального розвитку учнів.

Важливим завданням, на яке спрямована діяльність інституту, є також розробка теоретико-методологічних засад психологічної науки з урахуванням сучасних світових тенденцій її розвитку. З-поміж досліджень цього спрямування слід, передусім, виділити такі:

 • вивчення основних чинників становлення вітчизняної психології у другому тисячолітті та здійснення прогностичного аналізу розвитку української психології на початку ХХІ століття;
 • дослідження психологічних закономірностей розуміння та інтерпретації особистого досвіду з метою поглиблення психологічних знань про особливості розвитку особистості, формування її здатності до розуміння себе та інших людей;
 • обґрунтування методологічних та теоретичних засад прогнозування розвитку творчого потенціалу особистості і вивчення психологічних особливостей творчої діяльності в складних та екстремальних умовах;
 • визначення провідних чинників етнопсихогенези українців та з'ясування закономірностей і механізмів трансформації зовнішніх етнопсихологічних чинників у внутрішні особистісні утворення;
 • виявлення умов оптимальної взаємодії онто-, філо-, та культурогенетичних детермінант психіки людини на різних рівнях становлення особистості;
 • розробка концепції інформаційно-довідкового забезпечення психологічної науки.

Серед завдань, спрямованих на дослідження актуальних прикладних проблем психологічної науки, слід, насамперед, відзначити такі:

 • визначення теоретико-методичних засад сімейного консультування та психотерапії;
 • дослідження психологічних умов діяльності в предметно-природному середовищі;
 • визначення змісту, основних форм та психологічних особливостей підготовки практичних психологів до надання психологічної допомоги управлінському персоналу організацій;
 • дослідження розвитку обдарованої особистості та вироблення системи роботи з нею на різних етапах життєвого циклу;
 • визначення психологічних факторів соціальної дезадаптації неповнолітніх, основних її механізмів та особливостей розвитку школяра в умовах негативного впливу мікросоціального середовища.

Лабораторії інституту

 • Історії психології ім. В.А.Роменця
 • Методології та теорії психології
 • Соціальної психології
 • Загальної та етнічної психології
 • Когнітивної психології
 • Екологічної психології
 • Психології особистості ім.П.Р.Чамати
 • Психології дошкільника
 • Психології соціально дезадаптованих неповнолітніх
 • Психології навчання
 • Нових інформаційних технологій навчання
 • Організаійної психології
 • Науково-психологічної інформації
 • Психофізіології
 • Психології творчості
 • Психології обдарованості
 • Психодіагностики
 • Психотерапії та консультативної психології

Використана інформація з сайту Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН УкраїниОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама