Герасим'юк Н.С. Геймізація навчання як засіб підвищення мотивації молодших школярів на уроках іноземної мови

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 15:44, 25 квітня 2015; Julia sabadash (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Герасим`юк Надія Степанівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті обґрунтована доцільність впровадження геймізації навчання як засіб підвищення мотивації молодших школярів на уроках іноземної мови. Доведено, що геймізація це не просто залучення ігрових методів, що осучаснюються за допомогою електронно-комунікаційних технологій, це нові принципи побудови навчального процесу, або його частин.

Ключові слова: підвищення мотивація, урок іноземної мови, молодший школяр, геймізація навчання, методи навчання іноземних мов.


В статье обоснована целесообразность внедрения геймизации обучения как средство повышения мотивации младших школьников на уроках иностранного языка. Доказано, что геймизация это не просто привлечение игровых методов, осовремененных с помощью электронно-коммуникационных технологий, это новые принципы построения учебного процесса, или его частей.

Ключевые слова: повышение мотивация, урок иностранного языка, младший школьник, геймизация, обучение, методы обучения иностранным языкам.


In the article the expediency of education gaminization implementation as a mean to increase primary school children`s motivation on foreign language lessons has been reasoned. It is proved that gaminization is not just attracting gaming methods that are updated with the help of electronic communication technologies; these are new principles of the educational process or its parts organization.

Key words: increase motivation, foreign language lesson, primary school child, gaminization, learning, foreign language learning methods.


Зміст

Постановка проблеми

Для успішного навчання іноземних мов необхідно постійно вдосконалювати методи навчання, осучаснювати їх та впроваджувати інноваційні підходи з метою підвищення мотивації учнів, адже саме підвищення мотивації було і залишається актуальним питанням освітніх технологій.


Одним із найновітніших засобів підвищення мотивації молодших школярів на уроці іноземної мови, є геймізація процесу навчання.


Аналіз досліджень

Геймізація – це процес використання ігрового мислення та динаміки ігор в неігрових ситуаціях для вирішення навчальних завдань [4]. Питанням геймізації навчання іноземних мов є достатньо новим, тому недостатньо дослідженим. Зокрема, А. Філіпс, А. Уберман, Г. Зихерман у роботі «Young Learners» стверджують, що саме «гри у класі іноземних мов допомагають дітям розглядати вивчення іноземної мови, як приємний винагороджуючий процес. Завдяки іграм у класі у дітей розвивається готовність до співпраці, здібність змагатися без агресії і вміння програвати» [1, с. 85].


Постановка мети дослідження

Слід зазначити, що питанням впровадження елементів геймізації при навчанні іноземної мови з метою підвищення мотивації молодшими є недостатньо дослідженим, тому що це новий напрямок технологій навчання, який сьогодні проходить період становлення та апробацій. Тому, метою нашої статті є узагальнення методичних і практичних засад застосування геймізації як засобу навчання іноземної мови з метою підвищення мотивації молодших школярів на уроках іноземної мови.


Виклад основного матеріалу

Геймізація навчання іноземних мов є новітньою навчальною технологією, що здатна за правильних умов застосування сприяти революційним змінам в освітній галузі.


Як вже зазначалося, геймізація – це використання ігрових практик та механізмів у неігровому контексті для залучення школярів вирішувати навчальні завдання. Геймізація почала використовуватися в галузях пов’язаних з бізнесом, де розглядалися такі питання, як взаємодія з клієнтами, повернення інвестицій, якість даних, пунктуальність співробітників тощо.


Як відомо, ігрові методи навчання іноземних мов широко використовуються на уроках в початковій школі вже довгий час. Тому геймізацію можна розглядати як осучаснення традиційних ігрових методик. Геймізація навчання іноземних мов передбачає застосування прийомів, які характерні комп'ютерним іграм, проте їхньою метою є залучення молодших школярів у світ іноземної мови, що ними вивчається, та підвищення їхньої вмотивованості до виконання поставлених вчителем комунікативних завдань.


Необхідно також враховувати таку психологічну особливість молодших школярів як відчуття себе частиною загального дійства, що пов’язано з когнітивним процесом цього віку (зокрема розвиток і концентрація уваги та пам’яті), саме тому вчитель іноземної мови в початковій школі повинен особливо ґрунтовно підходити до формування мотивації молодших школярі, яка, як відомо, у цей період залишається переважно зовнішньою. Саме тому окремі аспекти геймізації навчання іноземної мови можуть стати рушійною силою для формування не тільки зовнішньої, але й внутрішньої мотивації для свідомого вивчення іноземної мови.


Найпростіші серед ігрових вправ, що досить часто використовують при засвоєні лексичного матеріалу, це ребуси та кросворди, які найлегше перевести у сучасні електронні форми та виконувати з молодшими школярами як під час уроку, так і давати у якості домашнього завдання.


Використання елементів комп’ютерних ігор, призводить до того, що включаються механізми, що сприяють зацікавленості та вмотивованості молодшого школяра, найважливішими серед яких є:

1. Динамічний, тобто включення сценаріїв, які стимулюють такі когнітивні процеси як увага молодших школярів, а також викликають реакцію за принципом «тут і зараз».

2. Механічний, тобто залучення таких ігрових аспектів, які характерні для геймблінга (віртуальні та інтерактивні відзнаки, щаблі та рівні, окуляри, віртуальні речі-артефакти).

3. Естетичний, тобто імітація глобального ігрового враження, яке утворює таку важливу в цьому процесі емоційну залученість.

4. Аспект соціальної взаємодії – широкий вид технік, які гарантують взаємодію між усіма учнями, що є характерним для ігрової діяльності.


Для підвищення результатів застосування гейміфікації на уроках іноземної мови з метою розвитку мотивації молодших школярі до вивчення іноземної мови можна використовувати:

- спеціальні окуляри;

- бейджи;

- нагороди;

- левели (щаблі чи рівні);

- аватари та зображення;

- дошки пошани лідерів.


Зрозуміло, що геймізація у широкому розумінні – це не просто залучення ігрових методів, що осучаснюються за допомогою електронно-комунікаційних технологій, це нові принципи побудови навчального процесу, або його частин. Найпрогресивніші методисти пропонують фактично створення віртуального навчального середовища з кожного навчального предмету, у числі з іноземної мови [3]. При цьому застосовуються усі атрибути комп’ютерної гри, такі як проходження рівнів, отримання нагороди, чи опускання назад на нижчій щабель у разі невиконання навчально-ігрового завдання.


Варто зауважити, що найбільш суттєва відмінність комп'ютерних ігор та стандартного процесу навчання – це ставлення до помилок або хибних дій на шляху отримання певного результату. Після помилки у навчальному процесі йде корегування, робота над помилка, яка сприймається молодшим школярем часто негативно. Тому учні часто пам’ятають лише те, що вони зробили невірно, а їхня увага концентрується лише на виправленні оцінки, яка сприймається дитиною як результат навчання, адже молодший школяр не усвідомлює, що результатом навчання іноземної мови є, насамперед, уміння спілкуватися іншою мовою. Як відомо, молодші школярі є дуже чутливими до негативних оцінок щодо їхніх помилок у процесі навчання, що може стати фактором стресу та призвести в подальшому до зниження навчальної мотивації дитини. А геймізація навчання іноземної мови дає можливість вирішити питань, пов’язані з формуванням внутрішньої мотивації молодшого школяра при вивченні іноземної мови.


Найбільш значущою особливістю використання геймізації у процесі навчання іноземних мов є чітка система, що ґрунтується на таких засадах як:

- наявність бальної системи оцінювання;

- на початку чверті учні стартують з точки в 0 балів;

- отримання нагороди за виконання кожного з усіх завдань: молодший школяр отримує певну кількість балів, які сумуються та вибудовується певний рейтинг всередині класу. Виходячи з цього, не зважаючи на здібності, кожен учень усвідомлює, що він перебуває в рівних умовах з іншими оточуючими, до того ж є лише єдиний варіант – отримання позитивної оцінки, яка залежить тільки від нього самого. В учня є можливість помилятися багато разів, але кожен зароблений бал призводить до успіху, тому він припиняє боятися помилок та негативних оцінок і може спокійно та самовіддано зосередитися на навчальному процесі та здобутті й закріпленні умінь та навичок [2].


Серед інших психологічних особливостей молодших школярів, слід зазначити їхню схильність до швидкої втоми, низької концентрації уваги, особливо в процесі навчання іноземних мов, вивчення яких часто також супроводжуватися низькою мотивацією. Тому застосування таких звичних для молодшого школяра елементів комп’ютерних ігор з навчальними цілями, з системою рейтингу, без сумніву, підвищать його вмотивованість при засвоєнні навчального матеріалу з іноземної мови.


Геймізація навчання іноземних мов сприятиме також груповій взаємодії, і одночасно зацікавленості як самим процесом вивчення іноземної мови, та і його результатом. Саме така навчальна діяльність буде приносити радість, задоволення, а саме це є один з головних умов підвищення мотивації учнів початкової школи.

Висновок

Підсумовуючи зазначимо, що геймізація освітнього процесу взагалі, та навчання іноземних мов зокрема, є інноваційним напрямком сучасної освіти.


Немає сумнівів, що використання фундаментальних підходів геймізаціїї та її методик у процесі навчання іноземній мові у молодшій школі принесе значні результати на шляху підвищення мотивації учнів у вивчення іноземних мов, адже процес гри взагалі, а комп’ютерної навчальної гри зокрема, є природнім для сучасного молодшого школяра та сприйматиметься ним не як навчання, а як продовження процесу спілкування з однолітками у природному для нього середовищі серед гаджетів, комп’ютерних ігор, соціальних мереж тощо. Тому від сучасної теорії та методики навчання іноземних мов вимогою часу є розробка технологій інтеграції елементів геймезації в традиційний урок іноземної мови, що відповідатиме потребам та інтересам сучасного молодшого школяра.


Список використаних джерел

  1. Методика навчання іноземних мов у початковій школі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Котенко, А. В. Соломаха [та ін.]. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 2013. – 356 с.
  2. http://www.nachalka.com/node/6395.
  3. http://uk.wikipedia.org/wiki/Гейміфікація.
  4. http://www.potencial.org.ua/view/news/shcho-take-geymifikatsiya-i-yak-vona-dopomagaie-rozvorushiti-spivrobitnikiv.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама