Герасим’юк Н.С. Використання навчальних online-ігор з іноземної мови як засіб підвищення мотивації молодших школярів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 07:18, 5 травня 2016; Julia sabadash (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Герасим’юк Н.С. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті обґрунтовано доцільність використання навчальних on-line ігор як засобу підвищення мотивації молодших школярів на уроках іноземної мови. Доведено, що online-гра є сучасним засобом навчання іноземної мови, яка підвищує мотивацію молодших школярів у процесі навчання іноземній мови.


Ключові слова: мотивація, урок іноземної мови, молодший школяр, навчальна on-line гра, початкова школа.


Аннотация: В статье обоснована целесообразность использования учебных on-line игр как средства в повышение мотивации младших школьников на уроках иностранного языка. Доказано, что online-игры является современным средством обучения иностранному языку что повышает использование мотивации младших школьников в изучении иностранного языка.


Ключевые слова: мотивация, урок иностранного языка, младший школьник, учебные on-line игры.


Annotation: The article proves the feasibility of using on-line educational games as a means to increase the motivation of younger schoolboys at lessons of a foreign language. It is proved that online-game is a modern foreign language learning tool that enhances the use of motivating younger students to learn a foreign language.


Key words: motivation, foreign language lessons, a junior high school student, on-line games.


Зміст

Постановка проблеми

На сучасному етапі розвитку освіти постає питання модернізації методів навчання та впровадження інноваційних підходів, метою яких є підвищення мотивації навчання молодших школярів.


Одним з найновітніших засобів підвищення мотивації навчання молодших школярів, який можна використати на уроці іноземної мови є навчальні on-line ігри.


Аналіз досліджень

Проблема використання навчальних online-ігор як засобу підвищення мотивації є достатньо новою та мало дослідженою.

У методиці навчання іноземної мови існує ланка розвідок, пов’язаних переважно з використанням комп’ютерних ігор на уроках іноземної мови (Е.С. Аргустанянц, О.А. Колесникова, Г.М. Фролова, О.В. Шадрина, J.С. Shwerdfeger, Н. Rosenbuch, М. Knight). Зокрема, А.В. Соломаха підкреслює, що «впровадження гральних механік у процес навчання підвищує мотивацію учнів до самостійного вивчення матеріалу та формує практичні навички», адже «навчання взагалі, а іноземним мовам зокрема, повинно відповідати не тільки інтересам дітей, а використовувати усі можливі засоби, щоб мотивувати їх вчитися краще» [2, с.442-443].


Проте слід, зазначити на обмежену кількість досліджень щодо використання саме on-line-ігор на уроках іноземної мови.


Постановка мети дослідження

Тому метою нашої статті є узагальнення практичного досвіду провідних педагогів у застосуванні навчальних on-line-ігор з іноземної мови з метою підвищення мотивації молодших школярі у процесі оволодіння ними іноземної мови.


Виклад основного матеріалу

У методиці навчання іноземних мов у початковій школі існують різні способи підвищення мотивації навчальної діяльності молодших школярів.

Відомо, що використання гри як способу підвищення мотивації дозволяє залучити школярів у навчальний процес у зрозумілій для цього віку формі та є дієвим засобом формування у школярів 1–4 класів фонетичних, лексичних і граматичних навичок володіння іноземною мовою.


Проте сучасні діти є ІКТ-компетентними та грають не просто в ігри, а в online-ігри з раннього віку. Оnline-гра на відміну від простої комп’ютерної гри потребує постійного з`єднання з Інтернетом для забезпечення ігрового процесу [2]. Існує багато видів online-ігор, наприклад, World of Warcraft та Warcraft 3, які можна використати сучасному вчителю початкової школи для підвищення мотивації молодших школярів при навчанні іноземної мови.


Загальновідомо, що мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які пробуджують у людини прагнення займатись певним видом діяльності, спрямовують цю діяльність, орієнтують особистість на досягнення певних цілей. (Л.І. Божович, О.А. Гузенко, А.Г. Ковальов, О.В. Малихіна, О.Я. Савченко та ін.) [ 3].


Згідно з визначенням С.У. Гончаренка, мотивація – це “система мотивів, або стимулів, яка спонукає людину до конкретних форм діяльності або поведінки”[4]. На його думку, “як мотиви можуть виступати: уявлення й ідеї, почуття й переживання, що виражають матеріальні або духовні потреби людини. Одна й та сама діяльність може здійснюватись з різних мотивів”[ 3].


Відомо, що ефективність навчання іноземної мови на початковому етапі залежить від способу подачі мовного та мовленнєвого матеріалу, організації та послідовності його представлення. Одним із допоміжних засобів у цьому може стати саме навчальна on-line-гра, за допомогою якої діти краще сприймають і засвоюють матеріал [2].


Навчальна online-гра з іноземної мови дозволяє вирішити такі завдання:

1. Налаштувати учнів початкової школи на робочий лад, ввести їх в іншомовну атмосферу.

2. Зформувати в учнів молодших школярів мовленнєвих навички.

3. Розвинути в учнів початкової школи певні мовленнєві вміння.

4. Спонукати учнів до спілкування іноземною мовою.

5. Розвинути необхідні для іншомовленнєвогоспілкування.

6. Розширити знання учнів молодшого шкільного віку у сфері країнознавства і мови.

7. Розширити словниковий запас школярів [4].


Навчальна оnline-гра виховує групову взаємодію, адже освітній процес, як відомо, повинен бути командним.

На сьогоднішній день є багато різних видів навчальних online-ігор. Найвідомішими для вивчення іноземних мов є online-ігри LinguaLeo та Duolingo.

Так, Lingualeo пропонує вивчати іноземну мову на основі цікавих дітям навчальних матеріалах: аудиокнигах і піснях, відеозаписах або текстах, розміщених у відкритих джерелах або завантажених іншими учасниками. Навчання починається з карти подорожі, завдяки чому створюється загадковий світ з левенятком Лео. Нові уроки відкриваються лише після повного засвоєння попереднього. Всі дії, наприклад, виконання певного завдання, читання тексту, у разі успішного виконання винагороджується «фрикадельками», які їсть левеня. Потім, якщо успішно вивчається певний рівень, учень просувається на вищій, на якому винагородою вже є одяг для Лео. Отже, успіх подорожі залежить від ефективності вивчення іноземної мови кожним учнем.


Статистика та шкала прогресу кожного учня відображається у його профілі, який бачать усі, хто також вивчає іноземну мову одночасно. Це мотивує займатися краще та конкурувати з друзями, намагатися перейти на вищий рівень. Отже, цю гру вчитель іноземної мови у початковій школі може використовувати як матеріал для самостійної, або домашньої роботи [5].


Навчальні оnline-ігри стануть, на нашу думку найбільш поширеним засобом підвищення мотивації молодших школярів, не тільки при навчанні іноземної мови, а й інших предметів початкової школи.


Навчальні online-ігри можна застосовувати на різних етапах уроку і при вивченні різних тем. Проте для повноцінного впровадження навчальних online-ігор як надсучасної технології в процес навчання іноземним мовам необхідно узгодження з Державним стандартом та навчальними програмами з іноземних мов у початковій школі, забезпечення усіх ЗНЗ технологічними та технічними можливостями, готовність та спроможність вчителів іноземних мов застосовувати щоденно цю технологію [5].


Висновок

Впровадження навчальних online-ігор у процес навчання іноземних мов у початковій школі забезпечить підвищення мотивації молодших школярі на уроках іноземної мови та під час самостійної роботи вдома. Крім того, навчальні online-ігри мають величезну методологічну цінність, адже вони просто цікаві як учителю, так і сучасному молодшому школяр учню початкової школу.


Список використаних джерел

  1. Гурова Н.В. Ігри та ігрові прийоми на уроці німецької мови / Н.В.Гурова // Німецька мова в школі.– 2009. – №2. – С. 6 – 11.
  2. Соломаха А.В. До питання гейміфікації навчання іноземних мов/ А.В.Соломаха // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університети імені Григорія Сковороди»- Додаток 1 до Вип. 36, Том ІV(64) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – с. 440-448.
  3. Зайчикова Л. Значення гри у навчанні іноземних мов / Л.Зайчикова // Рідна школа. – 2009. – №7. – с. 68–70.
  4. Поняття і види мотивації / Режим доступу: http://pidruchniki.com/15341220/menedzhment/motivatsiya_menedzhmenti
  5. Рекомендації щодо формування мотивації / Режим доступу: http://zosh7-nizhyn.ho.ua/Psiholog_pedagog.htm


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама