Данилюк В.М. Застосування ІКТ на уроках англійської мови в початковій школі як засіб підвищення якості навчання молодших школярів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 20:56, 7 квітня 2015; Julia sabadash (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Данилюк Владислав Миколайович – студент Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті теоретично обґрунтовано значимість впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню систему України та формування єдиного інформаційно-освітнього простору; доведено, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі з англійської мови в початковій школі є ефективним засобом підвищення якості навчання молодших школярів, оскільки вони дозволяють зробити урок більш цікавим і динамічним.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, навчально-виховний процес, англійська мова, ефективний засіб, якість навчання, початкова школа, молодші школярі.


В статье теоретически обосновано значимость внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательную систему Украины и формирования единого информационно-образовательного пространства; доказано, что применение информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе по английскому языку в начальной школе является эффективным средством повышения качества обучения младших школьников, поскольку они позволяют сделать урок более интересным и динамичным.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, учебно-воспитательный процесс, английский язык, эффективное средство, качество обучения, начальная школа, младшие школьники.


The article theoretically corroborates the importance of the information and communication technologies implementation into the educational system of Ukraine and the formation of a single information-educational environment; the application of information and communication technologies into the educational process of English in primary school is proved to be an effective means of improving the quality of teaching primary school students as they can make lessons more interesting and dynamic.


Key words: information and communication technologies, educational process, English language, effective means, quality of teaching, primary school, primary school students.


Зміст

Постановка проблеми

Сучасний період розвитку суспільства характеризується великим впливом на нього комп’ютерних технологій, що проникають в усі сфери людської діяльності. Людина, яка вміло й ефективно володіє інформаційними технологіями, має новий стиль мислення. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню систему України та формування єдиного інформаційно-освітнього простору – одні з пріоритетних напрямів сучасної державної політики. Зокрема, в багатьох доповідях про розвиток освіти відмічається, що головною метою в контексті створення інформаційного суспільства й освітньо-інформаційного простору є забезпечення доступу до інформації широкого спектру споживання; розвиток та впровадження сучасних комп’ютерних технологій у системи освіти, державного управління, науці та інших сферах; створення в найкоротші строки необхідних умов для забезпечення широкого доступу навчальних закладів, наукових та інших установ до мережі Інтернет; розвиток освітніх і навчальних програм на базі комп’ютерних інформаційних технологій [4].


Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчально-виховному процесі з англійської мови в початковій школі є, на наш погляд, надзвичайно ефективним засобом підвищення якості навчання молодших школярів. ІКТ дозволяють зробити урок цікавим, динамічним, підвищують унаочненість навчального процесу. Тому, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій полегшує роботу вчителя, а навчання учнів робить більш цікавим та ефективним.


Застосування ІКТ дає також змогу формувати у молодших школярів необхідні ключові та предметні компетентності, навички практичного застосування набутих знань, створює умови для ефективної взаємодії педагогів з учнями та батьками, розвиває творчі здібності учнів, що є необхідною умовою подальшої максимальної реалізації особистості в сучасному житті [5].


Аналіз досліджень

Аналіз та дослідження сучасної вітчизняної та зарубіжної науково-методичної літератури засвідчує, що педагогічним і методичним аспектам застосування ІКТ у навчально-виховному процесі достатньо ґрунтовно і широко висвітлено в наукових працях Л. Білоусової, П. Гальперіна, Б. Гершунського, М. Жалдака, Ю. Машбиць, В. Монахова, С. Ракова, Н. Тализіної, Н. Морзе, Ю. Рамського, О. Співаковського та інших. Проблеми використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов учнів та студентів розглянуто у працях Є. Азімова, С. Канатової, М. Кларіна, О. Крюкової, Л. Морської, Е. Носенко, Є. Полат, Г. Селевко, П. Сердюкова та інших.

Незважаючи на те, що вченими проведено багато досліджень з проблеми використання ІКТ у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи, вона і досі залишається відкритою для вивчення.


Постановка мети дослідження

Метою статті є теоретично обґрунтувати значимість впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню систему України та формування єдиного інформаційно-освітнього простору, довести, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі з англійської мови в початковій школі є ефективним засобом підвищення якості навчання молодших школярів, оскільки вони дозволяють зробити урок більш цікавим і динамічним.


Виклад основного матеріалу

Перший у свiтi ескізний малюнок тринадцятирозрядного десяткового підсумовуючого пристрою на основі коліс iз десятьма зубцями належить ще Леонардо да Вiнчi (1452-1519). Але тільки принципи побудови комп’ютерів, висловлені Еккертом i Нейманом (США, 1946 р.) i, незалежно, Лебедєвим (СРСР, 1948 р.), стали завершенням першого етапу розвитку науки про комп’ютери і поштовхом для розвитку цифрових технологій. Науковi основи цифрових ЕОМ у другiй половинi ХХ ст. поповнилися теорiєю цифрових автоматiв, основами програмування, теорiєю штучного iнтелекту, теорiєю проектування ЕОМ, комп’ютерними технологiями різноманітних iнформацiйних процесiв, що забезпечили становлення нової науки, що отримала назву “Computer Science” (комп’ютерна наука) у США та «інформатика» у Європi [2].


Завдяки цій комп’ютерній революції з 60-х років XX століття бурхливо почали розвиватися ІКТ. Інвестиції в інфраструктуру та сервіси Інтернету викликали бурхливе зростання галузі ІКТ в кінці 90-х років XX століття. Основоположником ІКТ в Українi й у колишньому Радянському Союзi став В. М. Глушков – засновник всесвітньо відомого Iнституту кiбернетики НАН України, що й нині носить його iм’я [2].


З’ясуємо, що ж ми вкладаємо у поняття «інформаційно-комунікаційні технології». Інформаційно-комунікаційні технології – це програмно-апаратні засоби й пристрої, що функціонують на базі комп’ютерної техніки, а також сучасних засобів і систем інформаційного обміну, забезпечуючи операції щодо пошуку, збирання, накопичення, зберігання, опрацювання, подання, передавання інформації [6].


Дослідження переконливо свідчать про те, що застосування ІКТ у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи має чисельні та значні переваги, основні з яких такі: здійснюється диференціація навчального процесу; розширюється контроль за навчальною діяльністю учнів і забезпечується на цій основі зворотний зв’язок; створюються умови для підвищення рівня зацікавленості учнів у навчальній діяльності завдяки внесенню елементів новизни. Таким чином, нам видається, що системне застосування ІКТ у педагогічній діяльності, зокрема вчителя англійської мови у початковій школі, сприяє підвищенню якості освіти учнів.


Варто зазначити, що застосування ІКТ на уроках англійської мови в початковій школі передбачає використання певних наукових, педагогічних прийомів, методів і засобів, що надають учителю змогу організувати цілеспрямовану і творчу роботу учнів, допомагають зробити навчання цікавим, змістовним і результативним [5].


Безперечно, застосування ІКТ у педагогічній діяльності вимагає від учителя оволодіння ним новими компетенціями. Але набуті знання оптимізують його роботу: приміром, робота з навчальною документацією – поурочними планами, навчальними програмами, календарно-тематичним плануванням – з використанням електронних носіїв інформації значно заощаджує час учителя, вивільняє його для пошуку нових форм роботи з учнями [2].


На початковому етапі навчання перед учнями стоїть завдання опанувати певний обсяг англомовного лексичного, граматичного та мовленнєвого матеріалу згідно з навчальною програмою. Для успішної реалізації означеного завдання вчителю необхідно враховувати вікові особливості молодших учнів. Відомо, що у цьому віці у школярів переважає наочно-образне мислення, тому застосування наочності сприяє як розвитку творчої уяви дітей, так і розвитку їх мислення. Вчитель, використовуючи Інтернет-ресурси, може створити галерею яскравих ілюстрацій, дидактичних матеріалів, зображувальних посібників з певної теми [6, с. 6]. Залежно від матеріалу, що вивчається, ІКТ допомагають перетворити урок англійської мови, або його частину, на захоплюючу гру. Це підвищує інтерес у тих, хто навчається, до навчального матеріалу, знімає напругу та нервозність у школярів, які надто критично оцінюють свої успіхи у вивченні англійської мови [5].


Проте, застосовуючи ІКТ на уроці, вчителю варто пильнувати, щоб учні, захоплені яскравістю подачі матеріалу, не забули про завдання, що стоять перед ними. Важливо також пам’ятати, що ІКТ не можуть замінити вчителя на уроці, адже тільки вчитель може правильно організувати навчальний процес, керувати ним під час уроку. Ніщо не здатне замінити, на наш погляд, радість живого спілкування учителя та учнів [1].


Нам видається, що, застосовуючи ІКТ на уроках і в позаурочний час, ми зможемо досягти підвищення мотивації учнів початкової школи до вивчення англійської мови, мова стане предметом їхньої зацікавленості, учні володітимуть добре матеріалом, підвищиться результативність у навчанні [7].


Варто зазначити, що результати дослідження проблеми застосування ІКТ в освіті та власний досвід проходження виробничої практики у загальноосвітніх навчальних закладах Києва доводять, що при підготовці та проведенні уроків англійської мови у початковій школі доцільно використовувати пакет MS Office, що містить текстовий редактор Word, та презентації, виконані у PowerPoint. Такі презентації дають можливість при незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, що супроводжуються презентаціями у PowerPoint, – видовищні й ефективні в роботі з різноманітною навчальною інформацією. До того ж, використання презентацій можливе на будь-якому етапі уроку: в процесі пояснення або закріплення нового матеріалу, повторення або контролю раніше вивченого матеріалу.


Додамо, що застосування комп’ютерних тестів і діагностичних комплексів на уроці англійської мови в початковій школі дозволяє вчителю за короткий час отримати об’єктивну картину рівня засвоєння учнями навчального матеріалу та своєчасно його скоригувати. І, як результат, – в учнів формуються ключові та предметні компетентності, адже означені види роботи пов’язані з культурою мислення, аналітичною рефлексією, вчить молодших школярів самостійно приймати рішення. Так, з метою закріплення програмового матеріалу, вчитель може запропонувати учням розгадування тематичних кросвордів, тестів, ребусів, загадок різного рівня складності [2].


Застосування ІКТ на уроках англійської мови в початковій школі допомагає вирішувати ряд дидактичних завдань, зокрема:

– удосконалювати вміння і навички аудіювання на основі аутентичних звукозаписів в мережі Інтернету;

– формувати вміння і навички читання, безпосередньо використовуючи матеріали різного ступеня складності;

– удосконалювати вміння монологічного та діалогічного мовлення на основі проблемного обговорення питань;

– поповнювати словниковий запас, як активний, так і пасивний, лексикою сучасної англійської мови, що відображає певний етап розвитку культури народу, соціального чи політичного устрою суспільства;

– знайомитися із культурознавчими поняттями, що включають мовний етикет, особливості мовної поведінки різних народів в умовах спілкування, особливості культури, традиції країни, мова якої вивчається.


Принагідним буде додати, що ефективність застосування ІКТ на уроках англійської мови в початковій школі залежить від їх відповідності певним вимогам. Вони повинні:

– бути цікавими і доступними для молодших школярів, викликати у них позитивні емоції;

– будити уяву та фантазію молодших школярів;

– формувати алгоритмічне, логічне мислення молодших школярів;

– розвивати творчі здібності молодших школярів;

– вчити молодших школярів працювати з комп’ютером (клавіатурою, мишею);

– відповідати віковим особливостям молодших школярів.


Висновок

Враховуючи вище викладене, ми можемо стверджувати, що застосування ІКТ на уроках англійської мови у початковій школі сприяє підвищенню якості навчання, формуванню необхідних ключових і предметних компететностей, зокрема іншомовної комунікативної компетентності, навичок практичного застосування набутих знань; створює умови для ефективної взаємодії вчителя з учнями та батьками.


Вчитель перестає бути основним джерелом інформації, він виступає у ролі «диспетчера», який керує роботою учнів у самостійному оволодінні знаннями. Правильно організована робота з використанням ІКТ сприяє росту пізнавальних та комунікативних інтересів, що в свою чергу веде до активізації та розширення можливостей самостійної роботи молодших учнів щодо оволодіння англійською мовою як на уроці, так і в позаурочний час.


Застосування ІКТ сприяє також розвитку творчих здібностей молодших школярів, що є необхідною умовою подальшої максимальної реалізації особистості в сучасному глобалізованому світі.


Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо в дослідженні інших технологій навчання, що сприяють формуванню іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів.


Список використаних джерел

  1. Білоконна Н. І., Білоконний С. П. До проблеми використання інформаційних технологій у навчальному процесі / ІІ Славянские педагогические чтения: Тез. докл. Междунар. конф., 16-18 окт. 2003 г. – Тирасполь, 2003. – С. 49-53.
  2. Бученко І. В. Комп’ютеризація навчання – свідчення професійної майстерності педагога. Інститут післядипломної педагогічної освіти. – К., 2007.
  3. Державний стандарт початкової загальної освіти. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462.
  4. Маркус Н. В. Особливості застосування інформаційних технологій як засобу гуманізації навчання молодших школярів // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: 3б. наук. пр. / – Рівне, 2002. – Вип.23. – С. 171-173.
  5. Коваленко Ю. А. Використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов. // Іноземні мови. – 1999. – №4. – С. 37-41.
  6. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. За ред. О. І. Пометун. – К.: А.С.К., 2004. – 192 с.
  7. Стрикун О. С. Навчання іноземній мові шляхом використання мультимедійних технологій [Електронний ресурс] / О. С. Стрикун. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14.NTP_2007/Pedagogica/21872.doc.htm


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама