Петрієнко М.В. Формування навичок письма молодших школярів на уроках англійської мови

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Петрієнко Марія Валеріївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розглядається процес формування навичок письма молодших школярів на уроках англійської мови. Розкрито особливості формування каліграфічних та орфографічних навичок письма та наведені зразки вправ для формування навичок письма молодших школярів на заняттях з англійської мови.

Ключові слова: навички письма, каліграфічні навички, орфографічні навички, учні початкової школи, вправи.


В статье рассматривается процесс формирования навыков письма младших школьников на уроках английского языка. Раскрыты особенности формирования каллиграфических и орфографических навыков письма, и приведены образцы упражнений для формирования навыков письма младших школьников на занятиях по английскому языку.

Ключевые слова: навыки письма, каллиграфические навыки, орфографические навыки, ученики начальной школы, упражнения.


The article examines formation of primary school pupils’ skills of writing at the lessons of English language. The features of the formation of calligraphic and orthographic skills of writing and sample exercises for formation of primary school pupils’ skills of writing at the lessons of the English language.


Key words: skills of writing, calligraphic skills, orthographic skills, primary school pupils, exercises.


Зміст

Постановка проблеми

На сьогодні ситуація освіти в Україні неперервно знаходиться у розвитку. Кожного року вносяться корективи у навчальні плани та засоби навчання, головним чином у робочі підручники. З’являються нові підходи та методи роботи з дітьми, які необхідно вміти правильно та ефективно використовувати. За останні роки все більше необхідності набуває вивчення іноземних мов, як головної передумови всебічно та полікультурно розвиненої особистості.


Сучасною стратегічною метою вивчення англійської мови у початкових класах є формування іншомовної комунікативної компетентності. Ця мета обумовлена як соціальним запитом суспільства щодо мовної освіти громадян, так і реальністю її досягнення учнями у конкретних умовах навчання. Іншомовна комунікативна компетентність передбачає навчання письму. Уміння писати має на меті здатність учнів початкової школи письмово передавати інформацію відповідно до мети, завдань спілкування залежно від призначення повідомлення.


Проблема формування навичок письма молодших школярів завжди актуальна. У першому класі їх необхідно сформувати, а у наступних вдосконалювати. На початковому етапі вчитель може зіткнутися з різними труднощами: недостатнім розвитком дрібної моторики рук, особливістю письма ліворуких дітей та ін.


У навчанні англійської мови письмо як вид іншомовної діяльності відіграє одну з важливих ролей, акумулюючи в цілому інші види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння і читання, з якими воно дуже тісно пов’язане, являє собою рецептивно-репродуктивний механізм відтворення іноземної мови.


Отже, формуванню навичок письма потрібно присвячувати не меншу уваги, чим іншим навичкам решти видів мовленнєвої діяльності.


Аналіз досліджень

Проблемою формування навичок письма займались такі відомі вчені та науковці, як М. І. Жинкін, Н. І. Гез, І. Л. Бім, С. Ф. Шатілов, Г. В. Рогова, а також такі викладачі-методисти, як О. В. Котенко, А. В. Соломаха та інші.


Успішність навчання в основному залежить від влучного вибору вчителем методів та прийомів навчання письма, від правильного підходу до формування комунікативних завдань.


Проблемою навчання письма науковці почали займатися давно і знайшли певні шляхи розв’язання цієї проблеми. Письмо та писемне мовлення розглядалося раніше в методиці навчання іноземних мов головним чином як засіб навчання, що знайшло своє відображення в усіх попередніх шкільних програмах. Те, що писемне мовлення не було метою навчання іноземної мови, стало причиною того, що приділялось мало уваги формуванню навичок письма.


Постановка мети дослідження

Метою статті є розглянути процес формування навичок письма учнів початкової школи на заняттях з англійської мови та запропонувати оптимальні умови їх формування.

Цій проблемі присвячується багато робіт але необхідно докладніше розглянути процес навчання письма та систематизувати вправи на формування навичок письма молодших школярів на уроках англійської мови.


Виклад основного матеріалу

Іншомовна комунікативна компетентність – це синтез певних компетенцій, а саме: мовної, мовленнєвої, соціокультурної, полікультурної, лінгвокраїнознавчої, країнознавчої. Розглянемо мовленнєву компетенцію, бо саме вона передбачає формування уміння писати. Мовленнєва компетенція передбачає розвиток мовленнєвих умінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі.


Навчанню письма приділяють найменше урочного часу, лише 10 % для порівняння на аудіюванні та говоріння припадає по 35 %, а на читання 20 %. Це пов’язано з усним випередженням у навчанні англійської мови, психофізіологічними особливостями молодших школярів. Головною психофізіологічною особливістю молодших школярів є недостатній розвиток дрібної моторики рук, що при надмірному навантаженні призводить до швидкої втоми. Такий розподіл часу не означає що письмо менш важливе, за решту видів мовленнєвої діяльності. Навички письма потребують формування та ретельної роботи над ними на тому ж рівні як і решту видів мовленнєвої діяльності [1].


Необхідно розрізняти письмо та писемне мовлення. Їх розподіл пов'язаний з особливостями механізмів, що мають у своєму складі дві ланки: складання слів із літер і складання писемних висловлювань із слів і словосполучень. В основі першого лежить володіння графікою та орфографією, доведених до рівня навички. Основою другого є мовленнєве вміння вираження думки за допомогою мовного коду.


Головна мета навчання письма полягає у тому щоб сформувати у учнів графічні, каліграфічні та орфографічні навички. У процесі формування цих навичок учні оволодівають труднощами, які пов’язані з вивченням особливостей звуко-буквених відповідностей у мові, що вивчається [2].


З урахуванням тісного зв’язку письма з читанням, оскільки їхньою основою є одна графічна система мови, навчання техніки письма слід здійснювати паралельно з оволодінням технікою читання. Однак у процесі письма, на відміну від читання, графемно-фонемні відповідності, що встановлюються, мають іншу спрямованість: від звуків до букв [1, с. 221].


Під каліграфічними навичками розуміють навички написання букв і буквосполучень конкретної мови як окремо, так і в писемному мовленні.


Англійська мова має латинську графіку. Якщо розглянути системи друкованих знаків англійської мови та української мови можна побачити, що в них є подібні букви (напр.: А а, О о, Х х, Е е, Р р, К к, М m), букви, які частково співпадають у написанні (напр.: T t, H h, U u, B b ), і букви, які зовсім відрізняються за написанням (напр.: S s, W w, F f, R r, Q q, J j, Z z).


Основну увагу при навчанні техніки письма слід приділити чіткості і нормативному написанню букв.


Вчитись писати більшістю іноземних мов краще починати з друкованих літер, а пізніше переходити до рукописних букв. Щодо англійської мови то доцільніше застосовувати так званий Print Script, у якому друкований і прописний шрифт майже збігаються [3].


У навчанні каліграфії можна виділити такі етапи: 1) Написання окремих літер алфавіту англійської мови. Пропонувати їх слід у такому порядку: спочатку подібні за написанням літери, потім – літери, які частково співпадають за написанням, наприкінці літери, які зовсім відрізняються за написанням. Але все ж деякі автори підручників вирішують порядок подання букв, залежно від потреб спілкування та методичних цілей автора. 2) Перехід від написання окремих літер до написання типових буквосполучень (напр.: sh, wh, th). 3) Написання окремих слів, речень; списування слів, словосполучень, речень. 4) Проведення звуко-буквеного аналізу слів, що є проміжною ланкою між графікої і орфографією.


Для формування графічних/каліграфічних навичок необхідно використовувати такі вправи, метою яких є навчити учнів початкової школи писати літери англійського алфавіту. Використовують такі групи вправ: 1) Вправи на написання: - елементів букв за зразком; - декількох рядків даної букви - окремих друкованих літер прописом 2) Вправи на ретельне виписування: - надрядкових букв (напр.: b, d, t, h, l); - підрядкових букв (напр.: q, g, p, j, y); - рядкових букв (напр.: а, i, n, m, w, r,). 3) Вправи на списування: слів, речень, текстів.


Вправи на списування вважають основними у навчанні каліграфії англійської мови. Списування може бути простим або супроводжуватись додатковим завданням, наприклад: підкреслити якусь букву чи орфограму тощо [1, с. 222].


Такі вправи є некомунікативними, проте надання їм ігрової форми, наприклад: проведення їх у формі змагань, робить виконання вправ учнями початкової школи вмотивованим та виправдовує їх використання в сучасному навчальному процесі, який характеризується комунікативною спрямованістю та вмотивованістю дій учнів [3].


Приклади вправ на розвиток каліграфічних навичок: 1. Напишіть ці слова так, щоб перша і остання літери були великими. Напр.: teacher – TeacheR sea, life, drink, book, father, friend. 2. Допоможіть великим і маленьким буквам знайти одне одного. Запишіть пари букв, наприклад: Gg. Хто зробить це швидше? PBAOTDR atordbp 3. Напишіть ці слова з велико літерою S. Хто перший? Напр.: sea - Sea sister, visit, class, yesterday, present, six.


Під орфографічними навичками розуміють формування навички написання слів у відповідності до правил використання письмових знаків у кожному конкретному слові [2].


Орфографічна система англійської мови, що вивчається в загально-освітніх навчальних закладах, базується на 4 основних принципах: 1) фонетичному ( буква та звук збігаються у вимові напр.: pen); 2) морфологічному ( написання визначається правилами граматики напр.: nation-nationality); 3) традиційному ( написання слів склалось історично і часто не піддається поясненню, відображають зниклі форми вимови напр.: daughter); 4) ідеографічному ( звукові омоніми розрізняються за допомогою графічних знаків напр.: two - too, see – sea).


В англійській мові значну частку становить традиційний принцип написання слів. Важливо пам’ятати і враховувати ці принципи при навчанні орфографії англійської мови.


Формування орфографічних навичок на відміну від каліграфічних, триває весь період навчання в школі паралельно з накопиченням лексичного запасу.


Навчання орфографії має на меті, по-перше, оволодіння звуко-буквеними та букво-звуковими відповідностями, по-друге, написання слів відповідно до правил орфографії англійської мови [2].


Визначаються такі етапи роботи над орфографією: 1. Засвоєння типових, регулярних звуко-буквених відповідностей за правилами читання та письма; 2. Ознайомлення з правилами читання. Вивчаючи правила читання голосних у різних позиціях і поєднання приголосних, що передають певний звук, учні одночасно засвоюють і зворотні зв’язки – букво-звукові; 3. Вправляння в записуванні слів, речень. [3]


При навчанні техніки письма важливо враховувати особливості графемно-фонемних відповідностей англійської мови і проводити цілеспрямоване навчання з метою подолання труднощів в оволодінні графемно-фонемною системою мови [4, c. 212].


Можливі такі труднощі: 1) відсутність кількісної адекватності між звуком та буквою; 2) полісемія букв, тобто одна буква може передавати кілька звуків. Наприклад: літера s відповідає таким звукам [s], [z]; 3) відсутність звучання так званих «німих» букв. Наприклад: в англійській мові не вимовляють кінцеву букву е у словах з умовно відкритим складом: take, late, line, а також h - у буквосполученні gh: high, eight, bright [1]; 4) подвоєння приголосних в англійській мові як показник короткості: Holland, middle [3].


Навчання орфографії англійської мови краще починати зі слів, які пишуться за фонетичним принципом, поступово переходячи до слів, що пишуться за морфологічним та історичним принципом. Історичний та ідеографічний принципи головним чином притаманні для англійської мови. Саме тому навчання орфографії має виняткове значення.


Головною запорукою успішного формування орфографічної навички є систематична організація тренувальних вправ.


Виділяють такі групи вправ: 1) Вправи на впізнання та порівняння орфограм. Ці рецептивні мовні вправи є перехідною ланкою між каліграфією та орфографією і передбачають звуко-буквений аналіз слів, виявлення розбіжностей між написанням та звучанням. Наприклад: Завдання 1. Прочитайте слова по буквах. Полічіть скільки в слові букв та звуків. ball, boy, girl, book, bird.


2) Вправи на відтворення орфограм. До цих репродуктивних мовних вправ належать вправи на списування, виписування, дописування слів, речень, текстів. Бажано, щоб списування відбувалось не механічно, а супроводжувалось додатковими завданнями (підкреслити чи виділити рамкою буквосполучення, що читаються не за правилами, нову орфограму, голосну, що стоїть під наголосом тощо). Наприклад: Завдання 2. Спишіть слова згрупувавши їх за орфограмами. plate, spoon, lake, mistake, look, cake, cool. Завдання 3. Відгадайте та допишіть слова за першою і останньою буквами ( з опорою на малюнок або без). p _ n, s _ _ _ _ l, b _ s, c _ t, t _ _ _ _ _ r. Завдання 4. Допишіть слова-рими Small W _ _ _ B _ _ _ Завдання 5. Розташуйте правильно літери у словах, запишіть їх та прочитайте вголос. Осінні місяці: eptmesber, berctoo, mberonve. Завдання 6. Спробувати відновити слова, вставити літери у листі, отриманому з Великої Британії, на який випадково потрапила вода (репродуктивна умовно-комунікативна вправа). Завдання 7. Допомогти другові, який написав лист до Великої Британії, але не впевнений у написанні деяких слів, виправити помилки (репродуктивна умовно-комунікативна вправа). 3) Вправи на запис слів, речень, тексту, тобто диктанти: • самодиктант (написати по пам’яті певну кількість слів з певною орфограмою); • зоровий диктант (учні читають текст із книжки або дошки, потім текст забирають, а учні записують його по пам’яті); • зорово-слуховий диктант (учні читають текст, аналізують орфограми, потім пишуть під диктовку вчителя без зорової опори на наочність); • слуховий диктант (учні пишуть під диктовку вчителя, попередньо усунувши можливі труднощі); • слуховий пояснювальний диктант (учні пишуть під диктовку вчителя, потім пояснюють складні орфограми); • диктант-переклад (із рідної мови на іноземну); • контрольний диктант [1, с. 227].


На початковому ступені навчання необхідно закласти міцні основи графічних та орфографічних навичок, що забезпечить учнями можливість використання письма на подальших ступенях. Коли учні навчаться писати швидко і правильно, іншомовне письмо допомагатиме їм у навчанні, а не гальмуватиме його. Успішний розвиток мовленнєвих умінь письма зумовлюється якістю сформованих навичок техніки письма, а для цього на кожному уроці англійської мови необхідно регулярно виконувати письмові вправи. У домашньому завданні також має бути наявна хоча б одна письмова вправа [4, с. 214].


Висновок

Розвиток навичок письма на уроках англійської мови має неабияке значення. Учням потрібно прикладати значні зусилля для засвоєння графічних та орфографічних правил. Вчителю ж потрібно виявляти наполегливість, гнучкість та винахідливість у своїй роботі. Урізноманітнювати методи та прийоми роботи з учнями. Необхідно щоб учні навчились писати швидко і правильно, щоб іншомовне письмо допомагало їм у навчанні, а не гальмувало його.


У перспективі потребує детального дослідження питання про навчання писемному мовленню.


Список використаних джерел

  1. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Котенко, А. В. Соломаха [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 356 с.
  2. Ніколаєва С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2008. – 285 с.
  3. Удод Т. Г. Формування іншомовних орфографічних навичок молодших школярів: тенденції та інновації [ Електроний ресурс ] / Т. Г. Уход // Вісник психології і педагогіки. – 2013. – №11. Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/Удод_Т.Г._Формування_іншомовних_орфографічних_навичок_молодших_школярів:_тенденції_та_інновації
  4. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама