Руденко М.С. Використання навчальних фільмів як засобу розвитку іншомовних умінь молодших школярів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Руденко Мілена Станіславівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розглянуто і висвітлено особливості використання аудіовізуальних засобів навчання іноземної мови. Навчальні фільми представлено як основний засіб розвитку іншомовних умінь молодших школярів. Проаналізовано і досліджено джерела та публікації присвячені темі, аудіовізуальних засобів, їх застосуванню на уроках іноземної мови. Проаналізована специфіка використання коротких фільмів як засобу розвитку іншомовних умінь молодших школярів.

Ключові слова: засоби навчання, технічні засоби навчання, відео, початкова школа, навчальні фільми, молодший школяр.


В статье рассмотрены и освещены особенности использования аудиовизуальных средств обучения иностранному языку. Учебные фильмы представлено как основное средство развития иноязычных умений младших школьников. Проанализированы и исследованы источники и публикации посвящены теме, аудиовизуальных средств, их применению на уроках иностранного языка. Проанализирована специфика использования коротких фильмов как средства развития иноязычных умений младших школьников.

Ключевые слова: средства обучения, технические средства обучения, видео, начальная школа, короткие учебные фильмы, младший школьник.


The article deals with the peculiarities and the use of audiovisual teaching a foreign language. Training videos are presented as the primary means of foreign language skills of primary school children. Also, this article analyzed and studied the sources and publications devoted to the topic, audiovisual means and their application at foreign language lessons. The specific character of the use of short films as a means for primary school pupils’ foreign-language skills development is analyzed.

Key words: learning materials, teaching aids, videos, primary school, educational short films, junior high school student, the student.


Зміст

Постановка проблеми

На сьогоднішній день іноземна мова має статус міжнародної мови. Вона стала невід'ємною частиною сучасної культури, економіки, політики, спорту, освіти, мистецтва, туризму, науки. Слід зазначити, що усне і письмове спілкування іноземною мовою стало реальністю і необхідністю: ми часто стикаємося з TV-мовленням, простими інструкціями з використання іноземною мовою, а також спілкуванням з іноземцями, як у житті, так і по Інтернету. Так, метою навчання іноземної мови є формування комунікативної компетенції, що включає в себе як мовну, так і соціокультурну компетенцію, бо без знання соціокультурного фону не можна сформувати комунікативну компетенцію навіть в обмежених межах. Вивчення іноземної мови покликане сформувати особистість, здатну брати участь у міжкультурної комунікації.


Сучасні технічні засоби навчання виступають ефективними помічниками у вирішенні цих завдань. Особливе місце серед них займають аудіовізуальні засоби: кіно, відеопрограми і навчальне телебачення.


Під засобами навчання розуміють комплекс навчальних матеріалів і знарядь, які допомагають учителю – організувати ефективне навчання іноземної мови, а учням – ефективно оволодіти нею [6, с. 58].


Можна відзначити, що введення відео в процес навчання змінює характер традиційного уроку, робить його більш живим і цікавим. Також необхідно зазначити, що учні початкової школи мають наочно-образне мислення, асоціативну пам'ять, що і є одним із факторів на який потрібно робити опору під час добору матеріалу.


Аналіз досліджень

Важливість наочних засобів навчання відзначалась багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями. Ю. Комарова, В. Кузнєцова, Т. Пороцька, В. Синьов, Л. Панчешнікова, А. Барков, В. Пакулова та інші дослідники підкреслювали важливість застосування екранних посібників в навчально-виховному процесі. Питанню технології застосування відеофільмів на уроках англійської мови присвятили свої праці Н. Беленюк, Ван Ек, Д. Хаймз, А. Холлідей.


Постановка мети дослідження

Проблема застосування навчальних фільмів на уроках англійської мови в початковій школі потребує подальшого дослідження, адже відео можна використовувати при навчанні всіх видів мовної та мовленнєвої діяльності учнів початкової школи.


Отже, метою статті є розглянути і висвітлено особливості використання аудіовізуальних засобів навчання іноземної мови, проаналізувати і дослідити специфіку використання коротких навчальних фільмів як засобу розвитку іншомовних умінь молодших школярів.


Виклад основного матеріалу

У сучасному світі вчителеві необхідно крокувати в ногу з часом. Сучасний урок іноземної мови повинен бути прогресивним, цікавим, пізнавальним і креативним, а для цього необхідні творчий підхід і знання інноваційних технологій. На наш погляд високоефективним, творчим підходом є застосування відео на уроках іноземної мови. Такий спосіб організації навчальної діяльності дозволяє в цікавій творчій формі продуктивно вирішувати всі завдання уроку здійснювати навчальну, комунікативну, пізнавальну діяльність.


З точки зору методики, навчальний фільм (відеофільм) – це спеціально підготовлене в методичному і режисерському плані аудіовізуальний засіб навчання, призначене для створення природних ситуацій мовного спілкування і що має велику силу емоційного впливу на учнів за рахунок синтезу основних видів наочності (зорової, слуховий, моторної , образної, екстралінгвістичній) [2, с. 222].


Успішне використання відео гарантовано практично на всіх етапах процесу навчання іноземної мови [5, с. 63.]: для презентації мовного матеріалу в реальному контексті, для закріплення і тренування мовного матеріалу в різних ситуаціях спілкування, для розвитку умінь усно-мовного спілкування, для навчання іншомовної культурі і виявлення міжкультурних відмінностей.


Використання відео на уроках іноземної мови дозволяє учням початкової школи розвивати мовну здогадку і поширювати світогляд. У них з'являється можливість дізнатися про історію, традиції, звичаї людей країни, мова якої вивчається. При роботі над відео фрагментом задіяні всі чотири види комунікативної діяльності: аудіювання, говоріння, читання і письмо. Кінофільм на уроках іноземної мови є ефективним засобом розвитку навичок мовлення і, безперечно, сприяє закріпленню пройденого фонетичного, лексичного і граматичного матеріалу, а також розширенню лексичного запасу молодших школярів.


Демонстрація будь-якого відеоматеріалу методисти розбивають на етапи. Так, Ю. Комарова розглядає функціонування відео фрагментів в навчальному процесі як функціонування опор, покликаних сприяти формуванню конкретних умінь. Вона визначає їх функції відповідно до етапами роботи над ними на уроці: 1. відеофрагмент - змістовна опора (відеофрагмент ВФ – 1); 2. відеофрагмент - смислова опора (ВФ – 2); 3. відеофрагмент - стимул (ВФ –3).


Беручи до уваги функції відео фрагментів на кожному етапі, Ю. Комарова виділяє вміння побудови монологічного висловлювання таким чином: вміння висловлювати свої думки в монологічного формі з опорою на ВФ – 1; вміння розгортати стратегію висловлювання-монологу з опорою на ВФ – 2; вміння висловлюватися у формі монологу з опорою на ВФ – 3.


На кожному етапі Ю. Комарова запропонувала комплекс послідовно ускладнюються вправ, які передбачають варіативну основу: на звукову доріжку, на відеодоріжку, на звукову та відеодоріжку одночасно. Для використання тільки звукової доріжки були запропоновані наступні завдання: – Послухайте, уявіть, що відбувається на екрані. – Послухайте, скажіть, що ви можете розповісти про цього персонажа, як ви його собі уявляєте, подивіться, порівняйте. Для пред'явлення німого відео можливі наступні завдання: – Подивіться і розкажіть тим, хто не бачив. – Подивіться і озвучте. – Подивіться і розіграйте ситуацію.


Й. Вехаге виділяє кілька циклів вправ, пов'язаних з демонстрацією відеофільму зі звуком і без звуку: 1. Підготовчий. На цьому етапі виконуються вправи з аудіювання діалогів, які будуть звучати в фільмі (без картинки), складаються списки питань за змістом. 2. Інтерактивні вправи в групі перед демонстрацією фільму: – мозковий штурм (brainstorming); – вироблення повного сценарію; – обговорення назви фільму. 3. Перегляд фільму без звуку: – опис окремих кадрів фільму (стоп-кадр); – передбачення змісту наступної сцени. 4. Перегляд фільму зі звуком: – відзначити в запропонованому списку слова, які учні «бачать» і «чують»; – скласти питання для спілкування, дискусії з утримання фільму; – відтворити текст і зміст відео фрагменту у груповій роботі. 5. Вправи після перегляду відеофільму: – розподілити вправи в логічній послідовності розвитку подій у фільмі; – відповісти усно або письмово на запитання; – провести роботу над текстом з пропущеними словами; – переказати зміст фільму за планом і ключовим словами; – переказати зміст фільму від імені діючих осіб; – переказати зміст кінофільму у формі інсценіровки (драматизації); – переказати зміст по ланцюжку; – упорядкувати діалоги на теми, близькі до теми переглянутого фільму; – створити свій відеофільм.


Виходячи з традиційного розподілу процесу роботи з відеофільмом, на наш погляд, можна виділити три основні етапи:

1. Підготовчий або перед демонстраційний етап (pre-viewing). Мета етапу мотивувати учнів, налаштувати їх на виконання завдання, зробивши активними учасниками процесу навчання; зняти можливі труднощі сприйняття тексту і підготувати до успішного виконання завдання. На цьому етапі відбувається зняття мовних труднощів і труднощів розуміння змісту відеофільму. Можливо введення власних назв, яке можуть викликати труднощі при перегляді відеофільму, пояснення подій або умов в яких відбувається дія. Учитель може коротко передати основний сюжет відеофрагменту, загостривши увагу на питаннях, яке необхідно буде розкрити на післядемонстраціонному етапі. Переглядом відеоматеріалів можна завершувати цикл уроків з якої-небудь теми або проблеми. Учні заздалегідь отримують завдання на вивчення конкретного матеріалу, що логічно готує їх до перегляду відео. Попереднє читання текстів і обговорення проблем з тієї ж тематики (рідною та іноземною мовами), також сприяють підвищенню мотивації в ході перегляду вигляді за умови, що відеосюжет відкриває нові перспективи бачення даної теми, містить елемент новизни і непередбачуваності.


2. Сприйняття фільму або демонстраційний етап (while-viewing). Мета етапу – забезпечити подальший розвиток мовної, мовленнєвої або соціокультурної компетенції учнів з урахуванням їх реальних можливостей іншомовного спілкування. Демонстрація фільму повинна супроводжуватися активною навчальною діяльністю глядачів-учнів. На цьому етапі використовуються завдання, спрямовані на пошук, вичленення, фіксування, трансформацію певного мовного матеріалу: лексики, граматики, фонетики. У цьому випадку не стільки формулювання завдання, скільки зміст вправи забезпечує ту чи іншу ступінь ефективності та виправданості виконання завдання. Навчають, учні можуть робити записи до тексту фільму, які знадобляться при виконанні завдань на післядемонстраціонному етапі.


3. Контроль розуміння основного змісту або після демонстраційний етап (post-viewing); розвиток мовних навичок і умінь усного мовлення або творчий етап. Мета етапу – використовувати вихідний відеоматеріал в якості основи і опори для розвитку продуктивних умінь в усній або письмовій мові. На цьому етапі перевіряється ефективність використання в процесі перегляду фільму орієнтирів, запропонованих на перед демонстраційному етапі сприйняття фільму, і використаних у фільмі мовних і мовленнєвих засобів. Дотримання послідовності пред'явлення відеоматеріалу і правильне формулювання завдання сприяють ефективності використання відео в процесі навчання іноземної мови.


Відеофонограми вважаються одним із найбільш ефективних засобів навчання іноземної мови завдяки ситуативності та динамізму зображення,що створюють ефект співучасті у тому, що відбувається на екрані [6, с.66-67].


Таким чином, психологічні особливості впливу навчальних відеофільмів на учнів (здатність керувати увагою кожного учня та групової аудиторії, впливати на обсяг довгострокової пам'яті і збільшення міцності запам'ятовування, надавати емоційний вплив на учнів і підвищувати мотивацію навчання) сприяють інтенсифікації навчального процесу і створюють сприятливі умови для формування комунікативної (мовної та соціокультурної) компетенції школярів [1, с. 22-23].


Відеофільм має досить сильний емоційний вплив на учнів початкової школи, впливає на формування особистісного ставлення до побаченого. Ще однією перевагою відеофільму є безпосередність зображення реальної дійсності, особлива манера спілкування ведучого з глядачами (якщо це телепередача або телешоу), використання великого плану, ненав'язливе пред'явлення інформації, барвистість, наявність музичного фону. При зіткненні з подіями на екрані створюються умови найбільш наближені до природних (природне мовне середовище - сукупність мовних і немовних умов, які відображають побут, історію, культуру і традиції носіїв мови у фактах даної мови) [2, с.220-221].


Автентичні відеоматеріали пропонують більшу різноманітність зразків мови і мовлення, включаючи різні регіональні акценти, загальновживану і спеціальну лексику, ідіоми і т.д., причому в реальному контексті, як їх використовують носії мови. Вони забезпечують широкі можливості для оволодіння іншомовною культурою. Не зважаючи на те, що відеоматеріали можуть представляти значні труднощі, пов'язані зі швидкістю мови, її індивідуально-типологічними характеристиками, діалектами особливостями, фоновим шумом, вчителю іноземної мови слід застосовувати їх на уроках і поступово привчати школярів до розуміння відеотекстів, адже сприйняття тексту фільму іноземною мовою готує учнів до розуміння мови різних людей. Робота з кінофільмами сприяє також розвитку навичок письмової мови, оскільки після перегляду учні роблять письмові перекази змісту кінофільму, становлять діалоги, питання змістом кінофільму і відповіді на них.


Вибір того чи іншого прийому визначається насамперед рівнем підготовленості учнів залежить від характеру кінофільму. План уроку має бути старанно продуманий, точно має розрахована час на види робіт.


Для успішної роботи з кінофільмом вам потрібно заздалегідь підготувати місце для демонстрації кінофільму і технічну підготовленість уроку (затемнення в кабінеті, екран, апаратура).


На підставі дослідженого матеріалу, можна сказати, що структура уроку із використанням кінофільму найпоширеніша ось у цьому вигляді: фонетична зарядка, ваше вступне слово, демонстрація фільму, питання відповіді учнів за його змісту, повторна демонстрація фільму, переказ змісту (різних видах), завдання додому.


Для вчителя ж, застосування відеоматеріалів відкриває безмежне поле діяльності для організації роботи над найрізноманітнішими темами, на різних рівнях навчання, з дітьми різного віку.


У процесі навчання іноземної мови молодих школярів вищезазначені засоби навчання відіграють важливу роль,оскільки своїм змістом реалізують дидактичний принцип наочності й значно сприяють оптимізації навчального процесу [6, с. 67].


Висновок

Отже, узагальнюючи все вищесказане можна зробити висновок, що для дітей молодшого шкільного є дуже ефективним використання аудіовізуальних засобів під час навчання іноземної мови, формування у них іншомовних навичок та вмінь. Оскільки саме в цьому віці діти мають наочно-образне мислення, асоціативну пам'ять а також мимовільну увагу, використання коротких фільмів допоможе вчителю зосередити увагу дітей на матеріалі, який подано в цікавій і яскравій формі.


Список використаних джерел

  1. Барменкова, О. І. відеозанятій в системі навчання іноземній мові / О. І. Барменкова / / Іноземні мови в школі. - 1999. - № 3. - С. 20-25.
  2. Смирнов, І.Б. Розвиток усного мовлення учнів на основі автентичного художнього фільму / І.Б. Смирнов / / Іноземні мови в школі. - 2006. - № 6. - С.11-14.
  3. Биболетова, М. З. Мультимедійні засоби як компонент УМК «Enjoy English» для середньої школи / М. З. Биболетова / / Іноземні мови в школі. - 1999. - № 3. - С. 95-98.
  4. Ганжара, І.В. Про досвід використання нових освітніх технологій при навчанні іноземної мови в відеокласи / І.В. Ганжара / / Іноземні мови в РДГУ [Електронний ресурс]. - 2005. - Режим доступу: http://www.rsuh.ru/article.html?id=3614 # 21 - Дата доступу: 29.04.2010.
  5. Ганжара, І.В. Про досвід використання нових освітніх технологій при навчанні іноземної мови в відеокласи / І.В. Ганжара / / Іноземні мови в РДГУ [Електронний ресурс]. - 2005. - Режим доступу: http://www.rsuh.ru/article.html?id=3614 # 21 - Дата доступу: 29.04.2010.
  6. Котенко О.В.,Павлюк Р.О.,Соломаха А.В.,Сінельник І.П.,Веклич Ю.І.Методика навчання іноземних мов у початкові школі/ Котенко О.В.,Павлюк Р.О.,Соломаха А.В.,Сінельник І.П.,Веклич Ю.І // Київ. – 2013.- С.58-68.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама