Чепурна Н. Сприяння підвищенню конкурентоздатності вчителя поч.кл. в інформаційно-комунікаційному освітньому просторі ЧОІПОПП

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 09:31, 12 грудня 2012; Julia sabadash (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Чепурна Н.М. – ректор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, доцент, кандидат педагогічних наук.


У статті висвітлюються потенційні можливості дистанційних форм навчальної та методичної роботи для розвитку професійної компетентності вчителів початкових класів як чинника підвищення конкурентоздатності педагога. Автор розглядає особливості інформаційно-комунікаційного освітнього простору післядипломної педагогічної освіти.

Ключові слова: професійна компетентність, післядипломна освіта, інформаційно-комунікаційний освітній простір, регіональна мережева спільнота.


В статье раскрываются потенциальные возможности дистанционных форм учебной и методической работы для развития профессиональной компетентности учителей начальных классов как фактора повышения конкурентоспособности педагога. Автор рассматривает особенности информационно-коммуникационного образовательного пространства последипломного педагогического образования.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, последипломное образование, информационно-коммуникационное образовательное пространство, региональное сетевое сообщество.


The article highlights the potential of remote forms of training and technical work for the development of professional competence of primary school teachers as a factor increasing the competitiveness of the teacher. The author examines the characteristics of information and communication education area of postgraduate education.

Key words: professional competence, postgraduate education, information and educational community, regional networking community.


Зміст

Постановка проблеми

Сучасний вчитель початкових класів має бути фундаментально освіченою людиною, здатною активно і творчо діяти, гнучко перебудовувати напрям і зміст своєї професійної діяльності у відповідності до вимог сьогодення, забезпечувати якість і результативність навчально-виховного процесу, самостійно набувати необхідні для професійної діяльності компетентності, грамотно використовувати інформаційно-комунікаційні технології, самостійно працювати над власним розвитком, підвищенням свого освітнього і культурного рівнів, удосконалювати особисту систему моральних якостей, соціальних мотивів і цінностей.


Саме тому пріоритетним завданням післядипломної освіти є сприяння професійному розвитку і саморозвитку педагогічних працівників на засадах особистісно орієнтованого підходу, що передбачає окреслення та реалізацію індивідуальної траєкторії особистісного зростання кожного педагога. Широкі можливості для розв’язання зазначеної проблеми надає використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу створення цілісного освітнього простору для розвитку професійної компетентності вчителів.


Аналіз досліджень

Теорія використання інформаційно-комп’ютерних технологій в освітньому процесі активно розробляється у працях В. Ю. Бикова, А. М. Гуржій, М. І. Жалдака, Ю. О. Жука, О. І. Машбиця та ін.. Шляхи підвищення ефективності навчального процесу вищої школи засобами ІКТ розглядаються у дослідженнях С.І. Архангельського, К.Р. Овчіннікової, І.В.Роберта, А.Ю.Уварова та ін.. Особливості проектування, реалізації та розвитку інформаційно-освітніх середовищ висвітлюються у наукових доробках Ю.Н.Афанасьєва, Т.В.Вострікової, В.А.Красильнікова, В.Н.Платонова, В.А.Ясвіна та ін..


Не применшуючи наукової та практичної значущості названих вище праць, зазначимо, що проблема створення цілісного інформаційно-комунікаційного простору післядипломної педагогічної освіти доки що не була предметом дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених і потребує грунтовного наукового пошуку.


Постановка мети дослідження

Метою статті є висвітлення потенційних можливостей інформаційно-комунікаційного освітнього простору Черкаського ОІПОПП для розвитку професійної компетентності вчителів початкових класів.


Виклад основного матеріалу

Аналіз наукових праць П.В. Вєдєнєєва, О.С.Заварихіна, Т.Н.Казаріної, В.О. Красильнікової, О. М. Матвієнко, М.Л. Смульсон, О.Б. Щолок та ін.. [див.: 1; 2; 3; 4], дав змогу визначити поняття «інформаційно-комунікаційний освітній простір для розвитку професійної компетентності педагогів» як систему методів, процесів та інформаційних ресурсів, що функціонують у професійному інформаційно-комунікаційному просторі післядипломної освіти й забезпечують збір, обробку, зберігання, розповсюдження, відображення інформації та підвищення результативності, інтенсивності й інструментальності інформаційно-комунікаційної діяльності педагогічних працівників щодо підвищення власної професійної компетентності на основі використання ІКТ та можливостей мережевих форм методичної роботи.


Підкреслимо, що модернізація післядипломної педагогічної освіти сьогодні пов’язується саме із запровадженням різних видів мережевих систем, які дають змогу об’єднувати інформаційні ресурси, створювати освітній простір, що сприяє розвитку конкурентоспроможності педагогічних працівників.


Якісно новими характеристиками таких освітніх інформаційно-комунікаційних мережевих систем є: орієнтація на потреби професійної діяяльності педагога, серед яких пріоритетною є потреба у неперервному самовдосконаленні та самореалізації; доступність і відкритість будь-якої форми дистанційного підвищення кваліфікації для педагога, за умови достатнього рівня володіння ним інформаційно-комунікаційними технологіями; гнучкість інформаційно-комунікаційної мережевої системи, її швидке реагування на освітній попит педагогічних працівників, врахування різних темпів навчання; інтеграція формальних і неформальних видів освіти, створення цілісного освітнього поля для навчання, самоосвіти та взаємонавчання педагогів; широке використання ІКТ на будь-якому етапі професійної діяльності педагогічних працівників.


Передумовою активного використання вчителем початкових класів інформаційно-комунікаційного освітнього простору для особистого професійного вдосконалення є його ІКТ-компетентність.


Під ІКТ-компетентністю вчителя початкових класів розуміємо його спроможність і готовність використовувати ІКТ у професійно-педагогічній діяльності та здійснювати інформаційну взаємодію між усіма учасниками освітнього процесу.


Як системне особистісне утворення, ІКТ-компетентність містить такі складові:

 • володіння основами роботи на комп’ютері;
 • володіння основами роботи в Інтернет;
 • знання можливостей шкільної, районної (міської) та обласної інформаційної мережі; уявлення про наявні ресурси дистанційної підтримки освітнього процесу;
 • уміння створювати дидактичні та методичні матеріали засобами ІКТ;
 • володіння основами запровадження ІКТ у навчально-виховний процес;
 • володіння способами застосування ІКТ у проектній та дослідницькій діяльності учнів;
 • вміння налагоджувати та підтримувати мережеву взаємодію з учнями, батьками та колегами;
 • позитивна мотивація до поглиблення та поширення знань у галузі ІКТ.


Наголосимо, що в системі післядипломної освіти необхідно передбачити формування і розвиток усіх зазначених вище компонентів ІКТ-компетентності педагогів. З огляду на це, під час проходження курсової підготовки вчителі початкових класів, передусім, мають можливість опанувати програми «Intel. Навчання для майбутнього» й «Сходинки до інформатики»; навчатись та скласти сертифікаційний тест за курсом Mikrosoft із цифрових технологій. Крім цього, педагоги опановують програмні педагогічні засоби, які можна використовувати у навчально-виховному процесі початкової школи. Це в подальшому надасть можливість вчителям початкових класів зробити урок максимально цікавим, розвивальним та практично спрямованим.


Лекції та семінари на курсах підвищення кваліфікації супроводжуються мультимедійними презентаціями. Перегляд відеофільмів, відеофрагментів уроків з наступним аналізом дає можливість відпрацьовувати сучасні технології, методи, прийоми та їх ефективне застосування на різних етапах навчально-виховного процесу в початкових класах. Навчальним планом курсів підвищення кваліфікації передбачено ознайомлення вчителів початкових класів з потенційними можливостями Черкаського освітянського порталу (сайту Черкаського ОІПОПП). Крім цього, вчителі мають змогу розробити інформаційні матеріали для розміщення на сайті в Колекції цифрових ресурсів, яка на сьогодні налічує 616 матеріалів для початкової школи. Це і мультимедійні презентації до уроків, дидактичні матеріали; тести, графічні зображення, таблиці, дидактичні ігри, фото, ілюстрації, інформаційні довідки, розробки виховних заходів.


Для підвищення ефективності самоосвітньої діяльності вчителів початкових класів щодо розвитку власної професійної компетентності у міжкурсовий період на Черкаському освітянському порталі започаткований розділ «Науково-методичне забезпечення закладів освіти», де для вчителів початкових класів функціонують рубрики:

 • нормативні та директивні документи з питань початкової освіти;
 • анотований перелік програм та підручників для початкової школи;
 • методичні матеріали для здійснення навчально-виховного процесу в початкових класах;
 • перспективний педагогічний досвід кращих вчителів початкових класів області;
 • методичні рекомендації з актуальних проблем реалізації завдань початкової освіти;
 • науково-методичні матеріали з питань дослідно-експериментальної діяльності;
 • нові тенденції у викладанні навчальних предметів у початкових класах;
 • сучасні технології роботи з дітьми шостого року життя;
 • виховна робота у початкових класах.


Так, у рубриці «Методичні матеріали для здійснення навчально-виховного процесу в початкових класах» презентуються методики розвитку логічного мислення учнів початкових класів, використання ІКТ у початковій освіті, організації пізнавально-дослідницької діяльності молодших школярів під час навчальних екскурсій, використання творів В.О.Сухомлинського на уроках української мови та ін..


У рубриці «Методичні рекомендації з актуальних проблем реалізації завдань початкової освіти» представлені посібники для вчителів з питань проведення Перших уроків нового навчального року, вимоги та рекомендації щодо оформлення записів у класних журналах для 1-4 класів, рекомендації щодо викладання курсу «Логіка» в початкових класах, зокрема, висвітлено методику роботи над поняттями, судженнями, логічними задачами та ін.


Рубрика сайту «Науково-методичні матеріали з питань дослідно-експериментальної діяльності» висвітлює результати дослідження проблеми виховання етичної культури молодших школярів у навчально-виховному процесі та звітні матеріали навчальних закладів Черкаської області – учасників Всеукраїнського експерименту «Формування інтелектуальної культури особистості в межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу».


Для забезпечення індивідуальної траєкторії професійного зростання та задоволення особистісних освітніх потреб у підвищенні кваліфікації на основі використання ІКТ у міжкурсовий період вчителі початкових класів мають змогу використати потенційні можливості Віртуальної академієї методичної освіти, яка функціонує на Черкаському освітянському порталі як регіональна мережева система неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників області.


Наголосимо, що Віртуальна академія методичної освіти (далі – академія) – це нове системне мережеве утворення, в основі якого лежить усвідомлення неперервності освіти як умови й засобу професійного розвитку педагога. Для вчителів початкових у рамках академії створені умови для неперервної освіти на основі використання ІКТ, з урахуванням комфортного для них терміну опанування освітніх програм; збільшено можливості для отримання різноманітної професійно значущої інформації, поширення власного досвіду педагогічної діяльності. З метою реалізації особистісно орієнтованого та індивідуального підходів в організації підвищення кваліфікації вчителів початкових класів передбачено надання методичних консультацій та допомоги конкретному педагогу в отриманні конкретних знань. Діяльність академії спрямована на формування у вчителів професійної позиції, спрямованої на проектування власної освітньої траєкторії. Це досягатиметься завдяки зміщенню акцентів у розвитку професійної компетентності вчителів з передачі знань - на створення умов для оволодіння способами взаємодії з усіма суб’єктами регіональної мережевої системи неперервного підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників.


Розглянемо можливості Віртуальної академії методичної освіти, розміщеної на Черкаському освітянському порталі для розвитку професійної компетентності вчителів початкових класів.


Для організації дистанційного навчання педагогів у рамках академії створений розділ «Дистанційні та очно-дистанційні курси підвищення кваліфікації». Слід зазначити, що очно-дистанційна та дистанційна форми навчання вчителів початкових класів набувають все більшої популярності. Проведення дистанційних курсів на основі програмного забезпечення платформи Moodle дає змогу вчителям навчатися у відповідності до свого темпу, особистісних особливостей та освітніх потреб; самостійно планувати час та розклад занять; підвищувати рівень власної професійної компетентності у найбільш сприятливій атмосфері.


Розділ академії «Віртуальна школа професійного становлення молодого педагога» створений для організації дистанційної форми методичної роботи з педагогами-початківцями. Вчителі початкових класів, стаж роботи яких не перевищує трьох років, мають змогу скористатись Інтернет-скринькою корисної інформації, у дистанційному консультпункті отримати відповіді на різні питання освітньої діяльності, взяти участь у роботі віртуальних майстер-класів та інших Інтернет-заходах в режимі он-лайн, а також висловити власні думки з актуальних питань освітньої діяльності шляхом участі у дискусійних форумах та експрес-опитуваннях.


«Інтернет-школа педагогічної майстерності», як складова академії, надає можливість педагогам на вибір (відповідно до їхніх фахових уподобань та рівня професійної компетентності) в дистанційному режимі опанувати сертифіковані Вченою радою Черкаського ОІПОПП спецкурси та отримати відповідний документ (сертифікат) про додаткову спеціалізацію. Для вчителів початкових класів методистами лабораторії початкової та дошкільної освіти розроблено два дистанційних спецкурси:

 • спецкурс «Формування професійної компетентності вчителя початкових класів у контексті впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти». Цей спецкурс розрахований на 6 годин і висвітлює особливості упровадження питання Державного стандарту початкової загальної освіти; компетентнісного підхіду як чинника забезпечення результативності початкової освіти; методики формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів; реалізації діяльнісного підходу в організації навчально-пізнавальної діяльності на уроках у початковій школі.
 • спецкурс «Культура учителя гуманного світогляду» розглядає основи психологічної культури гуманного вчителя, педагогічний такт і майстерність педагога, взаємозв’язок духовного вдосконалення учителя й творчого зростання учня.


Крім зазначених вище дистанційних форм розвитку професійної компетентності, вчителі початкових класів мають змогу отримати додаткову психологічну освіту в «Школі психологічної грамотності» та навчитись здійсненню дослідницької й дослідно-експериментальної діяльності в рамках «Дистанційної школи педагога-дослідника».


Структурними компонентами Віртуальної академії методичної освіти є також віртуальні спільноти педагогів та педагогічні Інтернет-клуби як дистанційна форма методичної роботи для всіх категорій педагогічних працівників.


Для методистів районних (міських) методичних кабінетів, які відповідають за початкову ланку навчання, а також для вчителів початкових класів області лабораторією початкової та дошкільної освіти започатковано роботу Інтернет-клубу «Швидка методична допомога», рубриками якого є:

 • Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.
 • Гуманна педагогіка в дії.
 • Методичний порадник.
 • Запитуйте – відповідаємо.
 • Я роблю це так (обмін досвідом роботи).


Другий рік працює обласна творча група вчителів початкових класів «Використання ІКТ у навчально-виховному процесі початкової школи». Члени творчої групи – учасники віртуальної спільноти учителів Черкащини, яка дає можливість вільного спілкування та постійного професійного зростання членів спільноти.


Розвитку професійної компетентності вчителів початкових класів сприяють і такі форми проведення масових заходів, як Інтернет-конференції, вебінари, форуми, віртуальні майстер-класи та ін.. Більш, як трьохрічна практика проведення Інтернет-заходів з актуальних проблем освітньої діяльності засвідчує, що кількість вчителів початкових класів, які беруть в них участь, щоразу зростає, що свідчить про популярність і затребуваність таких форм роботи.


Висновки

Таким чином, як системне мережеве утворення, Віртуальна академія методичної освіти Черкаського ОІПОПП, створюючи умови для дистанційного навчання, самоосвіти, взаємонавчання, спілкування та взаємодії вчителів початкових класів, сприяє забезпеченню індивідуальної траєкторії професійного зростання та задоволенню індивідуальних освітніх потреб педагогічних працівників області у розвитку професійної компетентності.


Список використаних джерел

 1. Красильникова В. А., Веденеев П. В., Заварихин А. С., Казарина Т. Н. Электронные компоненты информационно-образовательной среды. – http://www.conf.sssu.ru/phorums/read.php?f=24&i=56&t=5.
 2. Матвієнко О. М. INTERNET – засіб доступу до інформацівйних ресурсів / О. М. Матвієнко // Бібліотечний вісник. – 1996. – № 1. – С. 5– 7.
 3. Сульсон М. Л.Проектування комп’ютерних навчальних середовищ. // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Кол. авт. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004. – Спецвипуск. – С. 87-90.
 4. Щолок О. Б. Педагогічний потенціал інформаційно-навчального середовища // Збірник наукових праць: Спеціальний випуск, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – К.: МІЛЕНІУМ, 2005. – С. 165-170.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама