Швець І.А. Використання рольових ігор у навчанні іноземної мови у початковій школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 16:59, 19 березня 2014; Julia sabadash (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Швець Ірина Анатоліївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розглянуто основні питання, які пов’язані з використанням рольових ігор у навчанні іноземної мови у початковій школі. Висвітлено їх значення та місце на уроці.

Ключові слова: психологічні особливості, молодші школярі, навчання, іноземна мова, рольова гра, пізнавальна активність, початкова школа.


В статье рассмотрены основные вопросы, связанные с использованием ролевых игр в обучении иностранному языку в начальной школе. Представлены их значение и место на уроке.

Ключевые слова: психологические особенности, младшие школьники, обучение, иностранный язык, ролевая игра, познавательная активность, начальная школа.


The article dwell upon the major issues associated with the use of role-playing games in learning a foreign language at primary school. Their importance and place at the lesson are revealed.

Key words: psychological characteristics, young students, teaching, foreign language, role playing, cognitive activity, primary school.


Зміст

Постановка проблеми

Навчання іноземної мови зустрічає на своєму шляху багато перешкод, оскільки молодшим школярам важко пристосуватись до нових умов навчальної діяльності. Учні швидко стомлюються від монотонності уроків, тож діти втрачають інтерес до вивчення іноземної мови. Тому завдання учителя – побудувати урок таким чином, щоб він був цікавим та пізнавальним для молодших школярів. Найбільш оптимальною формою організації зайняття для дітей молодшого шкільного віку є гра, зокрема рольова гра.


Слід пам’ятати, що гра є важливим засобом не лише відпочинку, а й навчання. В учнів молодшого шкільного віку переважають ігрові інтереси, мимовільна увага, наочно - образний характер мислення тощо. Зважаючи на ці особливості, доцільно застосовувати рольові ігри на уроках, так як вони дають змогу учням легше засвоїти матеріал, вводять дітей в комунікативну ситуацію, а вчитель, може одразу перевірити рівень засвоєних учнями знань, що і свідчить про актуальність нашого дослідження у статті.


Аналіз досліджень

Проблема використання ігор на уроках іноземною мови не є новою, її досліджували та продовжують досліджувати. Роль ігрової діяльності на уроках іноземної мови визначили у своїх працях науковці В. А. Артемов, І. Л. Бім, М. Н. Скаткін, К. С.Співаковська, Ж. Л. Вітмен, П. Я. Гальперін, Г. В. Рогова, М. Ф. Стронін, В. В. Краєвський та інші. Досвід педагогів переконує, що гра сприяє розвитку пізнавальної активності учнів у вивченні іноземної мови. Вона є природним середовищем для молодших школярів. К. Д. Ушинський писав: «Зробити серйозне заняття для дитини цікавим – ось завдання початкового навчання.


В. А. Сухомлинський зазначав: «У грі розкривається перед дітьми світ, творчі можливості особистості. Без гри немає і не може бути повноцінного дитячого розвитку. Гра – це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень, понять про навколишній світ». А. С.Макаренко стверджував: «Гра має важливе значення в житті дитини, має те саме значення, яке у дорослого має діяльність, робота, служба. Якою буде дитина в грі, такою вона буде і в праці, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається перш за все в грі». Отже, гра, її організація – ключ в організації навчання та виховання і. слід зауважити, особливо учнів молодшого шкільного віку.


Постановка мети дослідження

Нараз вчителі молодших класів активно використовують рольові ігри в навчанні іноземної мови. Але ігри потрібно використовувати доцільно та раціонально, враховуючи психологічні особливості учнів та структуру уроку. Таким чином вище зазначена проблема потребує більшого дослідження.


Мета статті полягає в тому, щоб визначити доцільність використання рольових ігор на уроках іноземної мови у початковій школі. Для досягнення мети постають завдання: визначити значення рольової гри на уроках іноземної мови; виявити їхні дидактичні аспекти; висвітлити класифікацію ігор та роль учнів в них; розкрити особливості використання рольових ігор на уроках; виокремити позитивні та негативні наслідки їх використання.


Виклад основного матеріалу

Гра є самостійною діяльністю учнів, яка поступово перетворюється у засіб навчання. З її допомогою діти пізнають світ. У молодшому шкільному віці гра є основним видом діяльності учнів. Без гри дітям нудно вчитися. Тож мудрий учитель повинен використовувати елементи гри на уроці іноземної мови, щоб зацікавити учнів, мотивувати їх та викликати справжній інтерес до вивчення мови [2, с. 63].


Гра – це творчий підхід учителя до процесу навчання. У ній найповніше проявляються індивідуальні особливості, інтелектуальні можливості, задатки, здібності та таланти учнів. Гра належить до традиційних і визнаних методів навчання й виховання дітей. Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвиваюча й виховна функції діють у тісному взаємозв’язку [1].


Рольові ігри мають такі переваги:

- учні можуть адаптувати мовний матеріал та використовувати його в реальному житті;

- у молодших школярів з'являється бажання спілкуватись іноземною мовою і поза школою, тобто проявляються внутрішні мотиви до вивчення мови;

- рольові ігри покращують засвоєння вивченого матеріалу та стимулюють активність учнів;

- рольові ігри дозволяють учителю та учням згуртуватись та об’єднатись.


Р. П. Мільруд пропонує класифікацію рольових ігор для учнів молодшого шкільного віку, які можна використовувати на уроках іноземної мови:

- ігри казкового змісту;

- пізнавальні рольові ігри;

- ігри побутового змісту;

- ігри світоглядного змісту [4, c. 41-43].


Ролі, які виконують учні, також мають свою класифікацію. М. А. Аріян пропонує виокремити такі групи ролей, як:

- соціальні, які мають виховний вплив;

- міжособистісні, які сприяють кращому спілкуванню учнів між собою;

- психологічні, які визначають роль особистості у грі [4, c. 43].


Щоб ігрова діяльність на уроці проходила ефективно і давала бажані результати, необхідне дотримання таких вимог:

1. Готовність всіх учасників до гри. Кожний учень повинен засвоїти правила гри, зрозуміти її, чітко усвідомити її мету, кінцевий результат та послідовність дій.

2. Підготовка до гри. Учитель має нагадати дітям словосполучення, кліше, якими учні оперуватимуть під час гри, записати їх на дошці. Гра має будуватись на знайомому для учнів матеріалі.

3. Постановка завдання гри. Учні мають чітко розуміти мету та завдання гри, кожен учень має розуміти свою роль.

4. Якщо гра дуже об’ємна, то краще проводити її поетапно, щоб учні засвоїли всі елементи гри.

5. Учням слід допомагати, спрямовувати їх, контролювати дисципліну та звертати увагу на кожного учня [2].


Успіх гри у навчальному процесі забезпечується також позитивним налаштуванням та переконанням учителя, що учні обов’язково досягнуть позитивних результатів.


У процесі організації рольової гри учитель може розподілити учнів по командах, або грати з усім класом. Застосовувати рольові ігри краще наприкінці уроку, після того, як учні підготуються до сприйняття іншомовного мовлення та опрацюють основний матеріал уроку. Тож ігри доцільно використовувати при закріпленні вивченого матеріалу. Учитель має побудувати гру так, щоб до неї залучились всі учні. У грі не має бути пасивних спостерігачів. Учителю слід подбати про те, щоб для кожного учня знайшлася роль, в якій він зможе найповніше розкрити свій внутрішній потенціал.


Під час гри у багатьох учнів підвищується інтерес до навчального процесу. Адже саме у рольовій грі відбувається невимушене спілкування учнів з колективом, зростає командний дух, взаєморозуміння між учителем і учнем. Діти стають більш зосередженими, у них підвищується увага, самостійність тощо. Дуже важливим елементом гри є те, що в захопленні, учні не помічають, що вчаться, пізнають нове, запам’ятовують, порівнюють, застосовують набуті знання та навички.


Учитель має слідкувати за тим, щоб урок не перетворювався на суцільну розвагу, адже діти розіграються і гра не буде мати навчальної та виховної мети. Учитель, хоч і залучений у процес гри, але повинен слідкувати за загальним процесом та поведінкою учнів. Він має дати учням певну свободу у грі. Але в той же час необхідно слідкувати за процесом та скеровувати його у певне русло [1].


Учитель повинен надати учням якомога більше рольових позицій, щоб їх досвід спілкування був ширшим та пізнавальнішим. Адже створюючи різні рольові позиції, педагог створює все нові й нові комунікативні ситуації, а навчання, яке організоване подібним чином, ефективно впливає на розвиток іншомовної комунікативної компетентності учнів, що є основною метою навчання іноземній мов. Учителю не слід забувати про індивідуальний підхід до кожної дитини під час організації ігор. Зазвичай учні, які під час уроку неактивні або сором’язливі, в іграх розкривають свій творчий потенціал [3]. Рольова гра дозволяє дітям мислити нестандартно, творчо, що дає змогу фантазувати, проявляти своє внутрішнє «Я». Кожен момент гри дарує учням радість, задоволення від процесу та гарний настрій. Гра дає школярам змогу навчатись, проявляти себе та відпочивати одночасно.


Висновок

У результаті дослідження ми змогли розкрити особливість використання рольових ігор на уроках навчання іноземної мови у початковій школі. Ми дійшли висновку, що рольові ігри потрібно використовувати на уроках іноземної мови, адже вони дають змогу учням зануритись в цікавий та різнобарвний світ гри. Під час рольової гри учні не лише засвоюють та закріплюють знання, вміння та навички, здобуті на уроках, занурюються в комунікативну ситуацію, а й приміряють на себе цікаві ролі, працюють у команді, проявляють себе нестандартно, творчо, залучивши всю свою уяву та фантазію. У подальшому вважаємо за необхідне дослідити сучасні інноваційні технології у використанні рольових ігор на уроках іноземної мови у початковій школі.


Список використаних джерел

  1. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Котенко, А.В. Соломаха [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 356 с.
  2. Мила О. П. Дидактичні ігри як засіб розвитку пізнавальної активності учнів на уроках англійської мови: навч.-метод. посіб. з англійської мови / О. П. Мила. – Вінниця, 2013. – 50 с.
  3. Мельник В. О. Граючись, вчимося: навч. посіб. ігрових вправ для вивчення англійської мови у молодшій школі / В. О. Мельник. – Луцьк, 2010. – 35 с.
  4. Кушнір В. С. Використання рольових ігор на уроках англійської мови: посібник / Кушнір В. С. – Хмельницький: Хмельницька РДА, 2012. – 95 с.
  5. Пахомова Т.Г, Савицька Г.І.Викладання іноземної мови в початковій школі: методичні рекомендації, 2012. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://helename.ucoz.ua/news/vikladannja_inozemnoji_movi_v_pochatkovij_shkoli_metodichni_rekomendaciji/2012-08-16-71


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама