Іванова О.В., Ярема Н.Ю. Соціально-психологічні чинники професійного становлення психологів ОВС у ВНЗ системи МВС

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Іванова Олена В’ячеславівна, канд. психологічних наук, доцент, начальник кафедри загальної та соціальної психології Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби КНУВС

Ярема Наталія Юріївна, викладач кафедри загальної та соціальної психології Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби КНУВС


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ СИСТЕМИ МВС


Вивчення проблеми професійного становлення особистості (Є.О. Клімов, В. П. Казміренко, С.Д. Максименко, Л. Е. Орбан-Лембрик, В. В. Рибалка) знаходить своє відображення у концептуальних положеннях на предмет: підготовки майбутнього спеціаліста в умовах вищого навчального закладу; розвитку професійних здібностей, умінь та навичок майбутнього фахівця; міжособистісних стосунків у професійному колективі. Останнім часом проблеми професійного становлення розглядають і юридичні психологи (Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, В. І. Барко, Г. Є. Запорожцева, О. В. Іванова, Ю. Б. Ірхін, Л. І. Казміренко, О. А. Левенець, В. С. Медведєв, Л.І. Мороз, О. М. Цільмак, Г. О. Юхновець, С. І. Яковенко та ін.).

Професійне становлення – тривалий, динамічний і багаторівневий процес, спрямований на досягнення професіоналізму. Процес професійного становлення розпочинається з професійного самовизначення, вибору професії з урахуванням своїх інтересів і схильностей і продовжується осягненням обраної професії, засвоєнням необхідних знань, умінь і навичок, правил та норм професійної діяльності; усвідомленням себе як професіонала, розвитком професійно важливих якостей. На кожній стадії професійного становлення особистість усвідомлює і формулює цілі та завдання у відповідності до суспільних вимог і норм та реалізує їх відносно власних потенціалів, інтересів, потреб і ціннісних орієнтацій. Засвоєння необхідних знань, формування професійно значущих умінь, навичок, що складають професійну компетенцію майбутнього фахівця, розпочинається на етапі навчання у вищому навчальному закладі. Так, на етапі здобуття фахової освіти саме навчальне середовище пропонує норми спілкування, рольової поведінки, цінності, які обумовлюють міжособистісні стосунки в колективі, успішність перебігу процесу професійного становлення, формують образ майбутнього фахівця.

Соціально-психологічний клімат підрозділу майбутніх психологів ОВС має специфічні особливості, що виявляються у: змісті, організації й умовах навчально-службової діяльності; стилі та особливостях роботи керівництва; характері статусно-рольових взаємодій у ВНЗ; рівні збігу офіційної та неофіційної структури підрозділів; культурі міжособистісних стосунків; нормативних та ціннісно-орієнтаційних аспектах життєдіяльності групи; соціально-демографічних та психологічних особливостях членів групи.

Мікросередовище курсантського підрозділу здійснює важливий вплив на професіоналізацію фахівця, який виявляється у мотиваційних процесах при формуванні ставлення до майбутньої професії, а також процесу її здобуття з боку однокурсників, викладачів, керівництва факультету та навчального закладу.

Характер взаємин курсантів в навчально-службовому процесі досить складний, у зв’язку з чіткою регламентацією офіційних рольових зв’язків. У початковий період навчального процесу вони виявляють особисті інтереси та потреби, установки, намагаються знайти власне місце у структурі рольових стосунків. Одні з них зорієнтовуються на виконання організаційно-службових доручень (молодші командири), інші зосереджуються на навчально-пізнавальній, науковій діяльності, деякі стають учасниками різноманітних художніх та спортивних колективів. Внаслідок цього навчальна група є не простим функціональним об’єднанням курсантів, а мікросередовищем життєдіяльності особистості майбутнього фахівця.

Цілеспрямований вплив на соціально-психологічний клімат курсантського підрозділу особливого значення набуває на початкових етапах його формування. Саме на першому курсі формується ставлення курсанта до навчання, майбутньої професійної діяльності, продовжується активний пошук шляхів та засобів самореалізації. Навіть відмінники середніх навчальних закладів на першому курсі не одразу впевнені у своїх можливостях в навчальному процесі. Невдачі на цьому етапі можуть призвести до розчарування, втрати перспектив, пасивності та відчуження.

Входження майбутніх фахівців в нову соціальну роль – курсантів вищого навчального закладу системи МВС, жорстко регламентований устрій життєдіяльності, замкнутість навчальних підрозділів, різкий відрив від кола звичного спілкування з рідними, близькими, друзями а також психофізіологічні та соціально-психологічні вікові особливості обумовлюють необхідність пізнання нового середовища спеціалізованого ВНЗ, встановлення оптимальних комфортних стосунків через соціально-психологічну адаптацію до навчально-службової діяльності у ВНЗ МВС.

Отже, оптимізація професіоналізації вимагає розробки відповідних ефективних психолого-педагогічних технологій у навчанні, використання соціально-психологічних потенціалів навчальної групи.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама