Ільченко М.М. Іншомовна складова професійної компетентності майбутніх вчителів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Ільченко Марія Миколаївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка

В статті розглядається проблема формування іншомовної компетентності вчителя початкової школи як обов’язкової складової його професійної компетентності. Уточнюються спеціальні професійні компетенції необхідні для педагогічної діяльності вчителя іноземної мови. Окреслено деякі шляхи професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи.

Ключові слова: професійна компетентність, компетенція, іншомовна комунікативна компетентність, вчитель початкової школи, професійна підготовка.


В статье рассматривается проблема формирования иноязычной компетентности учителя начальной школы как обязательной составляющей его профессиональной компетентности. Рассматриваются специальные профессиональные компетенции, необходимые для педагогической деятельности учителей иностранного языка. Определены некоторые пути профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, компетенция, иноязычная коммуникативная компетентность, учитель начальной школы, профессиональная подготовка.


In article it is discussed the problem of forming the foreign language competence of primary school teachers as a compulsory component of their professional competence. It is considered the special professional competencies required for teaching activities of foreign language teachers. It is outlined some ways of training future primary school teachers.

Key words: professional competence, competence, foreign language communicative competence, primary school teachers, professional training.


Зміст

Постановка проблеми

У процесі приєднання українських ВНЗ до Болонського процесу, метою якого є створення єдиного освітнього простору, високий рівень компетентності з іноземної мови необхідний не тільки студентам-філологам, а й фахівцям будь-якого педагогічного профілю.


У 2011 році постановою Кабінету Міністрів України було затверджено новий Державний стандарт початкової загальної освіти, в якому зазначено, що з 1 класу в усіх середніх загальноосвітніх школах починається навчання іноземної мови, викладання якої перекладається на вчителя початкової школи [6]. Тому в систему підготовки майбутніх вчителів початкової школи вводяться нові дисципліни, які направлені на формування іншомовної професійної компетентності. Для реалізації цього потрібно змінювати зміст та шляхи підготовки вчителя початкової школи, який повинен фахово виконувати нові функції у процесі своєї педагогічної діяльності в сучасній початковій школі.


Аналіз досліджень

До впровадження нового Державного стандарту початкової освіти питання формування іншомовної професійної компетентності розглядалося в контексті того, що іноземну мову викладає окремий фахівець, а саме вчитель іноземної мови, і відповідно всі дослідження були присвячені професійній підготовці вчителя іноземної мови. Впровадження нового Державного стандарту початкової освіти передбачає, що іноземну мову викладатиме вчитель початкової школи і, відповідно, до його професійної компетентності ставляться нові вимоги, постає необхідність у формуванні іншомовної компетентності як складової професійної компетентності такого педагога.


Методику формування професійної компетеності вчителя досліджували такі вчені, як І.М. Берман, В.А. Бухбіндер, В.С. Коростильов, С.Ф. Шатілов, В.Ю. Гнаткевич, Ю.І. Пассов, Г.О. Китайгородська, О.Б. Тарнопольський, Е.В. Мірошниченко, І.В. Баценко, В.Д. Борщовецька, В.А. Адольф, Ю.Н. Варданян, Е.Ф. Зеєр, І.А. Зязюн, Н.В. Кузьміна, Л.М. Мітіна та інші.


Дослідник В.А. Адольф стверджує, що "професійна компетентність – це складне утворення, що вміщує комплекс знань, умінь, властивостей і якостей особистості, що забезпечують варіативність, оптимальність та ефективність побудови навчально-виховного процесу" [1, с. 118].


Професійна компетентність учителя – це: − властивість особистості, яка проявляється в здатності до педагогічної діяльності; − єдність теоретичної й практичної готовності педагога до професійної діяльності; − здатність результативно діяти, ефективно розв’язувати стандартні та проблемні ситуації, що виникають у професійній діяльності [8, с. 9].


Так, В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов розглядають професійну компетентність як теоретичну і практичну готовність до професійної діяльності [7, с. 30].


В. Р. Веснин виділяє поняття «професійна компетентність» як «здатність працівника якісно і безпомилково виконувати свої функції, як у звичайних умовах, так і в екстремальних умовах, успішно освоювати нове і швидко адаптуватися до мінливих умов» [2, с. 59].


В.И. Блинов розглядає професійну компетентність вчителя іноземної мови як синтез, нерозривну єдність змістовного і структурного компонентів, реалізованих через комунікативну компетенцію в галузі рідної та іноземної мов, філологічну компетенцію, психолого-педагогічну компетенцію, соціальну компетенцію, методичну компетенцію, компенсаторну компетенцію, загальнокультурну компетенцію, педагогічне та мовне мислення, особистісні якості [4, с. 52].


Загальноприйнято вважати, що підготовка майбутнього фахівця іноземної мови передбачає оволодіння ним спеціальних професійних компетенцій, таких як: − лінгвістична, яка передбачає знання системи мови, правил її функціонування в іншомовній комунікації; − соціолінгвістична, яка передбачає знання про те, як соціальні фактори в двох культурах (рідній та іноземній) впливають на вибір лінгвістичних форм; − лінгвокраїнознавча, яка передбачає знання про основні особливості соціокультурного розвитку народу, мова якого вивчається; − комунікативна, яка передбачає здатність сприймати та породжувати іншомовні тексти відповідно до поставленого комунікативного завдання; − навчально-пізнавальна, яка передбачає оволодіння технікою і стратегією вивчення іноземних мов, формування у студентів способів автономного набуття знань та розвиток іншомовних навичок і вмінь; − лінгвометодична, яка передбачає оволодіння мовою на адаптивному рівні, визначеному конкретною педагогічною ситуацією, і оволодінням вміннями педагогічного спілкування (управління інтелектуальною діяльністю учнів, стимулювання їх мовленнєвої діяльності); − соціальна, яка складається з бажання та вміння взаємодіяти з учнями, батьками та колегами; − стратегічна, яка передбачає вироблення лінгводидактичних стратегій, які допоможуть майбутньому фахівцю здійснювати вибір технологій навчання з урахуванням психологічних і вікових особливостей учнів [9, с. 24].


Можна стверджувати, що майбутній вчитель початкової школи, який викладатиме іноземну мову, у межах своєї професійної підготовки у ВНЗ повинен тепер додатково оволодіти вищезазначеними спеціальними професійними компетенціями.


Постановка мети дослідження

Враховучи, що дотепер вчитель початкової школи не навчав іноземній мові іншомовна професійна компетентність як складова професійної компетентності вчителя початкової школи, є недостатньо дослідженою, що і зумовлює актуальність статті.


Метою нашої статті є уточнення структури іншомовної складової професійної компетентності вчителя початкової школи та узагальнення існуючих точок зору сучасних дослідників.


Виклад основного матеріалу

Як зазначалося вище, однією з основних складових професійної компетентності вчителя початкової школи стає іншомовна комунікативна компетентність, яка складається з таких компетенції як: − лінгвістична, або мовна (знання мови як системи, високий рівень практичного оволодіння як вербальними, так і невербальними її засобами, а також досвід оволодіння мовою на варіативно-адаптивному рівні залежно від конкретної мовленнєвої ситуації) [10, с. 57] тощо; – мовленнєва (передбачає розвиток мовленнєвих умінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі); – лінгвокраїнознавча (передбачає володіння мовленнєвою та не мовленнєвою поведінкою носіїв мови); – країнознавча (передбачає знання про основні етапи історичного розвитку, географічне положення, економічний та політичний устрій країни, мову якої вивчають); – соціокультурна (передбачає знання про культуру, традиції країни, мова якої вивчається); – полікультурна (передбачає здатність особистості до сприймання та розуміння рівноцінності інших культурних уподобань, що передбачає знання закономірностей функціонування полікультурного простору, навички та уміння міжкультурної взаємодії, толерантне ставлення до представників різних мовних, релігійних, культурних та інших уподобань) [5. с. 40–42].


Відповідно до вищезазначених складових іншомовної комунікативної компетентності можна виділити такі компоненти іншомовної професійної компетентності вчителя початкової школи: – лінгвістичний компонент, тобто знання фонетичної, лексичної, граматичної та орфографічної системи іноземної мови; – комунікативний компонент, яка полягає у здатності здійснювати усну і письмову комунікацію у конкретних умовах, відповідно до сфери і ситуацій професійного спілкування; – соціокультурний компонент, а саме знання іншої культури, соціальних і культурних особливостей в країні, мова якої вивчається необхідних для здійснення міжособистісної взаємодії; – країнознавчий компонент, яка охоплює знання про національний характер, суспільно-державний устрій, здобутки у галузі освіти, культури, особливості побуту, традиції, звичаї країни, мову якої вивчають; – лінгвокраїнознавчий компонент, яка охоплює знання мовних одиниць і вміння використовувати їх відповідно до соціально-мовленнєвих ситуацій; – полікультурний компонент, який передбачає толерантне ставлення до представників різних мовних, релігійних, культурних та інших уподобань.


Надзвичайно важливим у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи є методична підготовка, процес засвоєння теоретичних знань з методики навчання іноземної мови, формування спеціальних умінь. Одним з основних завдань теоретичного курсу «Методика навчання іноземної мови у початковій школі» є формування у студентів профе¬сійно-методичних вмінь, необхідних для ефективної роботи на уроках іноземної мови..


Провідним у професійній лінгвістичній підготовці вчителя є комунікативний підхід, який передбачає застосування таких форм організації навчальної діяльності як: робота в групах, парах, створення спеціальних мовленнєвих ситуацій.


У процесі навчання у ВНЗ майбутні вчителі початкової школи, що навчатимуть іноземній мові, повинні оволодіти трьома аспектами комунікативних умінь: – перцептивним (уміння адекватно прогнозувати та сприймати ситуацію спілкування, співрозмовника, оцінювати власні комунікативні дії, здійснювати функцію емпатії тощо); – інтерактивним (уміння організовувати взаємодію між учасниками спілкування, встановлювати та підтримувати контакти між ними, впливати на співрозмовників); – комунікативним (уміння правильно сприймати і передавати інформацію, вміло використовувати мовні та немовні засоби, долати в процесі спілкування психологічні бар’єри).


Висновок

Отже, іншомовна компетентності вчителя початкової школи стає невід’ємною частиною його професійної компетентності, для забезпечення формування якої необхідно розробити у ВНЗ України нові програми з підготовки вчителів початкової школи, розробити засоби та методи контролю її сформованості та визначити умови реалізації цього.


Список використаних джерел

  1. Адольф В.А. Профессиональная компетентность современного учителя: монография / В.А. Адольф. – Красноярск: КрГУ, 1998. – 286 с.
  2. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: пос. по кадровой работе / В.Р. Веснин. – М.: Юристь, 1998. – 495 с.
  3. Бідюк Н.М. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя філолога: зміст та структура / Н.М.Бідюк // Збірник наукових праць третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи».
  4. Блинов В.И. Содержание и методика проведения аттестации профессиональной деятельности учителя иностранного языка среднего общеобразовательного учебного заведения / В.И. Блинов, К.С. Махмурян, Е.Н. Соловова. – С.51–59.
  5. Методика навчання іноземних мов у початковій школі : навч. М54 посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Котенко, А.В. Соломаха [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 356 с.
  6. Новий Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 План дій Ради Європи 2008–2011 (Ukrainian) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/coe/ua/9958.htm. – Заголовок з екрана.
  7. Педагогика : учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М. : Школа-Пресс, 1998. – 512 с.
  8. Початкова освіта: методичний порадник – 2011. – Випуск 8 – № 32. – С. 9.
  9. Тен Э.Г. Контроль понимания иноязычного текста / Э.Г. Тен // Иностранные языки в школе. – 1999. – №4. – С. 23-26.
  10. Тинкалюк О. Сутність і структура іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів / О. Тинкалюк // Вісник Львівського університету. Cерія педагогічна. – 2008. – Вип 24. – С. 53–63.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама