Андорал А.А. Методи формування навички читання учнів 4-го класу засобами ІКТ

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Андорал А.А. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті розглянуто методи формування навички читання учнів 4-го класу засобами ІКТ. З’ясовано значимість використання традиційних методів навчання з поєднанням засобів інформаційних технологій. Виокремлено методи формування навички читання учнів початкової школи на засадах інформаційно- комунікативних технологій.

Ключові слова: метод, навичка читання, ІКТ, метод пояснення, метод демонстрації, метод вправляння.


Аннотация: В статье рассмотрены методы формирования навыка чтения учащихся 4-го класса средствами ИКТ. Выяснено значимость использования традиционных методов обучения в сочетании со средствами информационных технологий. Выделены методы формирования навыка чтения учащихся начальной школы на основе информационно-коммуникативных технологий.

Ключевые слова: метод, навык чтения, ИКТ , метод объяснения, метод демонстрации, метод упражнения.


Annotation: In the article the methods of forming reading skills of the 4th grade primary school pupils by means of ICT facilities are considered. The importance of using traditional teaching methods integrated with information technologies are found out. It is determined the methods of forming reading skills of the 4th grade primary school pupils on the basis of information and communication technologies.

Key words: method, reading skills, ICT, method of explanation, method of demonstration, method of practice.


Зміст

Постановка проблеми

Оволодіти комунікативною компетенцією англійською, зокрема досконало сформувати навичку читання, не перебуваючи у країні досліджуваної мови, справа дуже нелегка. Тому важливим завданням вчителя сьогодні є поєднання методів навчання із інформаційно-комунікативними засобами Застосування інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) перетворює характер нинішнього навчального середовища. Раціональність використання ІКТ у навчанні іноземних мов є беззаперечним. Нові умови навчання за допомогою нових інформаційних технологій характеризуються в першу чергу відкритістю, гнучкістю та доступністю. ІКТ гарантують індивідуалізацію та диференціацію навчального процесу, збільшують мотивацію у навчанні іноземних мов, сприяють формуванню належного рівня іншомовної комунікативної компетентності [ 10 ].


Аналіз досліджень

Проблему упровадження ІКТ в процес навчання англійської мови розглядали сучасні вітчизняні та зарубіжні науковці, такі як В. Биков [2] , Р. Гуревич [4], І. Дичківська [7], Ю. Жук [9],Ю. Машбиць [11], Н. Морзе [15], Є. Полат [18] та інші. У їхніх працях розкрито способи класифікації інформаційно-комунікативних технологій та описана специфіка їх застосування у навчальному процесі.


Постановка мети дослідження

Метою статті є з’ясування методів формування навички читання учнів 4-го класу засобами ІКТ.


Виклад основного матеріалу

Кожне століття обумовлює свої методи навчання іноземної мови. Наше століття – інформаційне, саме тому доречними будуть методи, пов’язані з інформаційно – комунікативними технологіями (ІКТ). Кожен метод має свої позитивні та негативні сторони, і в залежності від умов має свою об’єктивну цінність. Проте у всі часи методи, що використовувалися у процесі навчання учнів початкової школи безпосередньо залежали від соціального замовлення суспільства. Наразі перед кожним вчителем англійської мови постає проблема: як навчати іноземної мови дітей у вік технологій. Саме тому проблема методів навчання є дискусійна.


Метод навчання – це впорядкована організована взаємодія вчителя і учнів, яка веде до досягнення мети навчально-виховного процесу [1].

У програмі з іноземної мови для загальноосвітніх навчальних за¬кладів вказано, що в учнів перших і других класів формується компетентність у читанні і частково починається формування навички читання.

Принагідно згадати, що навичка читання – вид мовленнєвої діяльності, який включає техніку читання і розуміння того, що читається [13,с.126].

У третьому класі, який вважають підготовчим етапом для застосування ІКТ в подальших класах, не припиняється робота з формування в учнів компетентності у читанні. Тут посилюється увага до навчання читання як виду мов¬леннєвої діяльності. На кінець третього класу учні знають алфавіт та основні звуко-буквені зв’язки; читають уголос і про себе з повним розумінням короткі прості тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні; тексти, де розуміння незнайомих слів пояснюється з опорою на ілюстративний матеріал. Мінімальний обсяг текстів для читання становить 150 друкованих знаків. По закін¬ченні четвертого класу учні повинні читати вголос і про себе з повним розумінням короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні; розуміти основний зміст різнопланових текстів, пов’язаних із повсякденним життям; читати й розуміти нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогад¬ки. Обсяг текстів - не менше 300 друкованих знаків [16].


Для формування навички читання в учнів доцільно застосувати метод демонстрації, що має особливе значення саме для учнів 4-го класу, оскільки одним із психофізіологічних чинників успішності навчання дітей такого віку є образність мислення і асоціативна пам’ять. Метод демонстрації використовується переважно на етапі уведення нового матеріалу, що в першу чергу впливає на сприймання, чуттєву сферу учня, його слухові, зорові, моторні рецептори [12,с.49]. Значущість цього методу зумовлена тим, що через демонстрацію відбувається ознайомлення з навчальним матеріалом, його розуміння, осмислення, а також формується готовність учня до вправляння [12, с.49].


Доцільність використання методу демонстрації при формуванні навички читання на уроках іноземної мови у тому, що, по-перше він є джерелом підвищення мотивації навчання учнів, оскільки урізноманітнює заняття, робить його яскравим і цікавішим, по-друге, активізує увагу учнів, збагачує й розширює їх чуттєвий досвід, розкриває спостережливість, уміння виділяти головне й другорядне, сприяє систематизації, семантизаці та кращому засвоєнню навчального матеріалу [3].


Найкращим засобом виготовлення і підбору матеріалу для демонстрації є інформаційно-комунікативні технології. Наприклад, А.Дзюбенко визначає інформаційно-комунікативні технології навчання як сукупність програмних, технічних, комп’ютерних засобів [6, с.68]. Тому можна сміливо сказати, що за допомогою засобів ІКТ метод демонстрації можна зробити цікавим, яскравим і доступним для учнів 4-го класу. Прикладами вдалих демонстрацій під час формування навички читання, виготовлених засобами ІКТ можуть слугувати різноманітні відео-записи, записи текстів, пісень, створені карти знань, різні таблиці для розуміння прочитаних текстів чи вивчення нових слів.


Наступним можна виділити метод пояснення. Цей метод хоч і застосовують при формуванні навички читання рідно, але все ж таки ним користуються. Він застосовується у таких випадках, коли важко усвідомити сутність мовних явищ, певних слів, що затрудняє розуміння прочитаного тексту [12, с.50 ]. Цей метод також можна зробити більш зрозумілим і яскравим для учнів 4-го класу засобами ІКТ. Пояснення слів чи мовних явищ можна пояснити за допомогою різних схем, таблиць, розроблених в програмних забезпеченнях. Результатом ознайомлення й осмислення нового матеріалу на уроці іноземної мови є ефективне вправляння в іншомовному читанні. Отже, вправляння є ще одним методом, що має домінуючу роль у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності учнів 4-го класу. Цей метод реалізується через виконання спеціальних вправ [12, с.50].


Згідно з етапами формування навички читання виділяють три групи вправ для вправляння:

І етап – вправи для формування навичок техніки читання;

ІІ етап – вправи для формування мовленнєвих навичок читання;

ІІІ етап – вправи для розвитку умінь читання [3].


Значне місце посідає добір завдань та видів діяльності. З’ясовано, що вивчаюче читання має на меті повне й точне розуміння змісту тексту, що читається. Інтернет надає доступ до невичерпних джерел текстів для вивчаючого читання. Частіш вживанішими завданням для роботи з інтернет-ресурсами у формуванні навичок читання є пошукове читання, мета якого полягає у швидкому знаходженні в текстах певної конкретної інформації. Переглядове читання передбачає вміння орієнтуватися в логіко- смисловій структурі текста, знаходити в ньому необхідну інформацію. У такий спосіб це допомогає розвитку інших видів читання [7; 10].


Для роботи з текстом для ознайомлювального, переглядового або пошукового читання вчитель має заздалегідь підбирати адекватні тексти в мережі. Беззаперечним для формування навички читання є також онлайновий матеріал. Відомо що, в Інтернеті інсують досяжні сайти, пропоновані BBC World Service, ABC News, CNN World News, The New York Times тощо [17].


Застосування інформаційно-комунікативних технологій дозволяє вчителю перенести частину своєї роботи на комп'ютер, при цьому урок стає цікавим, інтенсивним та різноманітним. Але слід пам’ятати, що комп'ютер не замінює вчителя, а лише доповнює його.


Отже, застосування комп'ютерних навчальних програм на уроках іноземної мови мови це:


− діючий другорядний технічний наочно-слуховий засіб;

− допоміжний засіб навчально-пізнавальної діяльності учнів;

− засіб підвищення мотивації та бажання учнів ПШ вивчати англійську мову;

− швидкий та діючий засіб контролю та оцінювання ЗУН учнів;

− засіб підвищення комунікативної та інтерактивної діяльності.


Тому, застосування на уроках англійської мови ІКТ – це ефективний та доречний засіб у навчанні учнів 4-го класу ПШ англійської мови, направлений на розвиток комунікативних здібностей школярів. Окрім цього застосування комп’ютера у навчанні англійської мови дозволяє відійти від традиційних форм навчання й збільшити індивідуалізацію навчальної діяльності учнів, оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних правил, а також подолати монотонність заняття при формуванні навички читання школярів при навчанні англійській мові [8].


Висновок

Інтеграція традиційних методів навчання з інформаційно- комунікативними технологіями у процесі формування навички читання учнів 4-го класу сприяє формуванню вміння працювати з додатковим інформаційно-довідниковим матеріалом для самостійного подолання перешкод, що виникають у процесі читання. Різноманітні вправи, запропоновані після опрацювання тексту, сприяють формуванню та розвитку вмінь знаходити в тексті інформацію різного змісту, здійснювати різні види аналізу тексту, перевірити правильність і глибину його розуміння.


Список використаних джерел

 1. Алхазишвили А. А. Основы овладения устной иностранной речью / А. А. Алхазишвили. – М: Просвещение, 1988. – 125 с.
 2. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти / В. Ю. Биков //Київ : Атіка, 2009. - 684 с.
 3. Борецька Г.Е. Методика формування іншомовної компетентності у техніці читання / Г. Е. Борецька // Іноземні мови. – 2012. – № 1. – С. 3¬8.
 4. Гуревич Р. С. Розвиток інформаційних технологій в освіті – важливий чинник розвитку суспільства [Електронний ресурс] / Р. С. Гуревич // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Педагогіка. - 2011. - Т. 153, Вип. 141. - С. 20-24
 5. Дементієвська Н. П. Використання Інтернет-ресурсів для навчального експерименту з курсу фізики середньої школи [Електронний ресурс] / Н.П. Дементієвська // Інформаційні технології і засоби навчання. – №3 (29). –2012. – Режим доступу : http://www.journal.iitta.gov.ua.
 6. Дзюбенко А. А. Новые информационные технологии в образовании / А. А. Дзюбенко. - М, 2000. - 104 с.
 7. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська - К.: Академвидав, 2004. – 352 с.
 8. Жилавий М. М.Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови під час читання а аудіювання [Електронний ресурс] / М. М. Жилавий // Таврійський вісник освіти. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/user/Downloads/Tvo_2013_4_39.pdf.
 9. Жук Ю.О.Проблеми формування інформаційного середовища навчального закладу [Електронний ресурс] / Ю. О. Жук, О. І. Вольневич // Інформаційні технології і засоби навчання. – Вип. 1. – 2006. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em1/emg.html. – Загол. з екрану.
 10. Капінус О. Л. Інтернет-ресурси у навчанні вакабуляру англійської мови [Електронний ресурс] / О. Л. Капінус // Донбаська національна академія будівництва і архітектури. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/user/Downloads/nvd_2012_3_4.pdf.
 11. Машбиц Е. И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения: (Педагогическая наука – реформе школы) / Е. И. Машбиц. – М. : Педагогика, 1988. – 192 с.
 12. Методика навчання іноземних мов у початковій школі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Котенко, А.В. Соломаха [ та ін.]- К.: Київ. ун-т. ім. Б.Грінчека. 2013. – 356 с.
 13. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. C. Ю. Ніколаєвої. - К: Ленвіт, 1999. - 320 с.
 14. Методика обучения иностранному языку с использованием новых информационно-коммуникационных Интернет-технологий /П. В. Сысоев, М. Н. Евстигнеев.– М.:Феникс, Глосса-Пресс, 2010. – 180 с
 15. Морзе Н.В. Інформатичні компетентності професора – міф чи реальність? / Н.В. Морзе // Науковийчасопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб.наук.праць /Редрада. – К.: НПУ іменіМ.П.Драгоманова, 2010. – № 9 (16). – С. 18-23.
 16. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України. – 2012. – Режим доступу до ресурсу:http://old.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/inozem/im.pd.
 17. Петрова О. Б. Застосування інтернет-ресурсів у навчанні іноземних мов як реалізація основних дидактичних принципів [Електронний ресурс] / О. Б. Петрова, Н. О. Попова, І. В. Акавець // Збірник статей ІІІ Міжнародної наукової конференції. Харків, ВД “ІНЖЕК. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/2813/1/%D0%97%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A1~1.PDF.
 18. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологи в системе образования / Е. С. Полат , М. Ю. Бухаркина – М.: «Академия», 2007. – 368 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама