Андорал А.А. Розвиток навичок англомовного писемного мовлення у початковій школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Андорал Аліна Андріївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Стаття розкриває технологію навчання англомовного писемного мовлення у початковій школі. Особлива увага приділяється питанню формування каліграфічних навичок у молодших школярів. У роботі представлено комплекс вправ та ігор для навчання каліграфії і орфографії учнів початкової школи.

Ключові слова: початкова школа, англійська мова, писемне мовлення, ігрові прийоми, вправи.


Статья раскрывает технологию обучения англоязычной письменной речи в начальной школе. Особое внимание уделяется вопросу формирования каллиграфических навыков у младших школьников. В работе представлен комплекс упражнений и игр для обучения каллиграфии и орфографии учащихся начальной школы.

Ключевые слова: начальная школа, английский язык, письменная речь, игровые приемы, упражнения.


The article reveals the technology of teaching writing English in primary school. The special attention is paid to forming calligraphic skills to primary school pupils. The paper presents a set of exercises and games for teaching calligraphy spelling to primary school pupls.

Key words: primary school, English, writing speech, playing techniques, exercises.


Зміст

Постановка проблеми

Набуття, збереження, перетворення та передача інформації тісно пов’язане із розвитком та вдосконаленням письма, яке є складовою частиною людської діяльності в її різноманітних видах. Тому письмо відіграє одну з важливих ролей, презентуючи в цілому інші види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння і читання, з якими воно дуже тісно пов’язане, являючи собою рецептивно-репродуктивний механізм відтворення іноземної мови. Письмо є потужним фактором прискореного розвитку людства, тому йому належить визначна роль на зламі тисячоліть створювати та зберігати духовні, а через них і матеріальні цінності.


Ефективність процесу навчання письма залежить від правильного вибору вчителем методів та прийомів навчання письма, від правильного підходу до комунікативних завдань.


Аналіз досліджень

Проблему навчання письма на уроках англійської мови досліджували такі класики-методисти як І.Л. Бім, С.Ф. Шатілов, Г.В. Рогова, Н.І. Гез, В.Н. Рахманінова, С.Ю. Ніколаєва та інші. Протягом певного періоду часу письму як виду мовленнєвої діяльності взагалі не приділяли достатньої уваги в методиці навчання іноземних мов у середній школі. Загальний огляд робіт, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі. Але звернемося до деяких останніх досліджень і публікацій, які не лишають дану проблему осторонь.


Такі мовознавці як Н. Ю. Шведова та І. А. Синиця вважають, що далеко не все написане належить до мови писемної, як і не все те, що ми слухаємо, є усним мовленням. Однак, формально за своєрідністю вияву все написане належить до писемного мовлення, а все вимовлене — до усного. Вияв мови у мовленні завжди реалізовується у межах певного стилю [4, 45 ].


Дослідник А. В. Волкова зазначає, що основним засобом в організації письмового навчання є вправи, що закріплюють необхідний мовленнєвий матеріал (конструкції, слова та вирази), тобто ті письмові завдання, що моделюють життєві обставини [4, 45 ].


Н. І. Тонконог, спираючись на роботи Є. І. Пассова, надає увагу адекватному збалансуванню у змісті курсу навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності: слухання, говоріння, письма та читання [4, 83].


Ю. І. Гринда підкреслює, що мовленнєва компетенція є надзвичайно важливою у розвитку суспільства, яке ставить нові вимоги щодо розширення співробітництва з іноземними партнерами, надаючи можливість продовження чи безпосереднього здобуття освіти за кордоном [4, 45 ].


О. М. Корнієнко звертає увагу на значення твердо засвоєного орфографічного мінімуму як основи запам’ятовування правил письма, що допомагає учням і під час написання нових слів [7, 3].


К. В. Гаращук та Л. А. Гаращук вказують на недостатню кількість вправ для кожного з етапів навчання писемного мовлення у підручниках, навчальних посібниках, які використовуються в школах згідно з Держстандартом [7,3]. На основі свого дослідження, вони роблять висновок, що педагогам слід використовувати додатковий матеріал та вправи, цікавитись сучасними надбаннями у цій сфері, тобто робити все, щоб у ході навчання дітей писемного мовлення ці недоліки були б усунуті. На їхню думку, саме тому необхідне подальше дослідження особливостей навчання писемного мовлення учнів початкової школи.


На сьогоднішній день цією проблемою займаються К. І. Онищенко, О. Б. Бігич, Т. О. Олійник, О. В. Котенко, О. М. Устименко, В. В. Черниш, О.М. Шерстюк.


Постановка мети дослідження

Метою статті є з’ясувати особливості розвитку навичок англомовного писемного мовлення у початковій школі.


Виклад основного матеріалу

Навчання письма починається з навчання написання літер. Перед учителем постає питання: Якого шрифту навчати учнів? На це питання програма не дає відповіді. Наші українські автори В.М. Плахотник, Т.К. Полонська [8 не відмовляються від "класичного" шрифту 50-60-х років ХХ століття, хоча цей шрифт складається з безлічі складних елементів, а саме:

 петля вгорі із заокругленням зліва направо;

 напівовальні з'єднувальні елементи;

 напівовали з петлею тощо.


Можливо, такий шрифт і прийнятний для 11-12-річних учнів, у яких вже сформовані навички письма рідною мовою, але для дітей 7-8 років, з урахуванням їхніх вікових фізіологічних можливостей, психологічних особливостей, зокрема слабкого розвитку дрібних м'язів руки, недостатньої координації рухів під час письма, низької опірності при тривалому напруженні, недостатньої сформованості оптичного сприйняття графічного образу, недосконалому механізмові внутрішнього планування рухів і дій, цей шрифт є надто складним. Звичайно, є такі молодші школярі, які спроможні оволодіти ним, але якою ціною [1, 210].


Для розвитку каліграфічних навичок на першому році навчання з метою закріплення графічних образів букв доцільно застосовувати так званий Print Script Alphabet, рукописна форма букв якого подібна до форми друкованих літер. Зважаючи на характер такого типу письма рекомендовано застосовувати зошити в клітинку.


Оскільки учні початкової школи взагалі не володіють автоматизмами написання букв друкованого типу, новий спосіб письма, полегшуючи в цілому перехід від друкованого шрифту до рукописного, має деякі додаткові труднощі: вертикальне написання літер, дотримання вимог щодо параметрів надрядкових і підрядкових літер, окреме написання літер. Отже, практично автоматизми написання всіх букв Print Script Alphabet треба формувати без опори на навички письма в рідній мові.


Успішність засвоєння письма англійських літер учнями початкової школи великою мірою залежить від фактора взаємозв'язку звуко-буквених співвідношень в англійській та українській мові [6,79].


Учні молодшого шкільного віку звикли асоціювати букву з певним відповідним звуком. У тих випадках, коли англійська літера асоціюється з деякими англійськими звуками (наприклад, а, є, і ...), учень відчуває додаткові труднощі. Ці труднощі ще більше зростають у тих випадках, коли в учня виникають перехресні асоціації між англійськими та українськими співвідношеннями.


У 1960-ті роки К.А. Алексанянц 5, 236 дослідним шляхом вивів оптимальну послідовність літер у процесі навчання письма. Крім вище зазначеного фактора, вчений враховував характер звуку, позначеного відповідною літерою, а також алфавітні назви літер. Ця послідовність має такий вигляд:

1) Аа, Оо, Еє, Сc, D, Kk

2) d, F f, і, L I, t, S s, V v, Z z

3) Н, M m, N n, P p, r, X x, Y y, U u, G g, В b, T

4) h, j, Q q, R, W w

5) І, J


Більшість вчителів навчають учнів писати англійські літери послідовно в алфавітному порядку. Цей підхід виправдає себе в майбутньому: учням буде легше працювати зі словниками.


На другому році навчання доцільно переходити до сучасного англійського шрифту. Щоб забезпечити точне та чітке навчання правильного і чіткого письма іноземною мовою, вчителю, в першу чергу, потрібно самому оволодіти необхідними навичками.


Виділяють такі характерні риси сучасного англійського письма:

1. Необов'язковість нахилу під кутом 55°.

2. Рядкові літери (short, letters) повинні бути однієї висоти:


26 Andoral 1.jpg


3. Великі літери (capital letters) повинні бути однієї висоти (в два рази вище рядкових). Великі літери з наступними рядковими не з'єднуються (між ними існує маленький проміжок):


26 Andoral 2.jpg


4. Надрядкові літери (tall letters) l, h. k, b, d, f повинні бути однієї висоти, але літера t має бути дещо меншою і мати перехрестя на рівні рядкових літер:


26 Andoral 3.jpg


5. Хвостики (tails) підрядкових літер повинні бути однієї довжини, причому з наступними літерами вони не з'єднуються:


26 Andoral 4.jpg


6. Відсутність з’єднання з наступними після літер: b, s, x, z,p:


26 Andoral 5.jpg


В самому процесі навчання письма необхідна привчати учнів молодшого шкільного віку до спостережливості, формувати здатність аналізувати, порівнювати відповідні літери рідної та англійської мови. Причому у процесі подачі нової літери слід пояснити і підкреслити не тільки спільне і відмінне в українських та англійських літерах, але і проілюструвати динаміку написання цієї літери.


Алгоритм процесу навчання письма нової літери визначається так:

1. Повторення засвоєних раніше літер з метою закріплених раніше навичок.

2. Зосередження уваги дітей на меті нової роботи.

3. Показ нової літери (встановлення спільного та відмінного в її графічному зображенні порівняно з подібною літерою українського алфавіту).

4. Зображення кожного елемента букви і пояснення способу і порядку накреслення елементів даної букви.


5. Тренування в обведенні цілісного образного образу учнями (у повітрі).

6. Написання літери.

7. Аналіз написаного учнями та вчителем.


Отже, можна зазначити, що перед вчителем стоїть важке запитання, як формувати каліграфічні навички письма і що при цьому слід враховувати.


Вправи мають мати навчально-ігровий характер, що підвищить інтерес молодших школярів до вивчення англійської мови.


Тому при формуванні каліграфічних навичок можливі ігрові прийоми, наприклад 3 :

• “Відгадайка”. Вчитель або учень пише букву у повітрі. Учні відгадують, яку букву він написав. Щоб не було дзеркального відображення, той, хто пише, стоїть напівповернутим до класу, і діти бачать пряме зображення.

• Учитель “задумує” букву чи швидко записує її у себе. Учні відгадують. Вчитель викликає одного учня і просить його написати букву, яку, як він думає, “задумав” і записав вчитель. Усі уважно слідкують за тим, щоб буква не повторювалась (це входить в умови гри). Вчитель не погоджується стільки разів, скільки це можливо в цій групі, щоб учням було цікаво. Нарешті він говорить “Так”, саме цю букву він “задумав”. Рекомендується зупинитись на тому учневі, у якого важливо і потрібно весь час підтримувати інтерес до роботи на уроці, а відомо, що відгадати - означає перемогти. Перемогти у грі завжди приємно. Гру можна проводити таким чином, щоб діти писали відгадану букву в зошити. У такому випадку вчитель проходить по класу і дивиться, що і як пишуть учні, і називає ту букву, яку написало більшість учнів. Це викликає в учнів приємні емоції.

• Гра “Хто допоможе?”. Вчитель підходить до дошки і починає писати, але, написавши вертикальну паличку (частину букви), говорить, що він “забув” як потрібно далі написати букву. Діти з великим бажанням “допомагають” закінчити написання букви. Один із них підходить до дошки і “добудовує” зліва букву d. Та вчитель говорить, що він мав на увазі не ту букву, а букву b. Вчитель (учень) підходить і витирає напівовал зліва. Вчитель викликає іншого учня, який дописує букву b.


Для формування та розвитку каліграфічних навичок пропонуються такі види вправ 2:

1. Вправи на багатократне написання букв, що схожі у написанні з буквами рідної мови.

2. Вправи на багатократне написання букв з графічними елементами, що відсутні в рідній мові.

3. Вправи на написання буквосполучень, що передають один звук.

4. Вправи на написання слів з буквами, що передають різні фонеми.

5. Вправи на написання слів з відкритим складом з так званими “німими” буквами.

6. Вправи на написання слів із буквосполученнями приголосних, серед яких є такі, що не читаються.

7. Вправи на написання слів, де є букви між якими відсутнє з'єднання.

8. Вправи на написання слів, у яких наявні букви, які не з'єднуються з наступною.

9. Вправи на написання слів, у яких наявні букви, які з'єднуються з наступними горизонтально.

10. Вправи на написання слів, у яких наявні букви, які з'єднуються з наступними діагонально.

11. Вправи на написання слів із надрядковими літерами.

12. Вправи на написання слів із підрядковими літерами.

13. Вправи на написання слів, що починаються з великих літер.

14. Вправи на написання слів, у яких є літери, що не з'єднуються з вершинами наступних рядкових літер.


Висновок

При визначені технології формування каліграфічних навичок в учнів початкової школи з’ясовано алгоритм процесу навчання письма нової літери; характерні риси сучасного англійського письма; визначена послідовність літер у процесі навчання письма; проаналізовано та підібрано комплекс вправ та ігор для навчання каліграфії та орфографії молодших школярів.


Список використаних джерел

  1. Бухбиндер В. А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам / В. А. Бухбиндер, Г. А. Китайгородска. – Киев: Вища школа, 2000. – 344 с.
  2. Валуєва К. М. Ігри в процесі вивчення англійської мови / К. М. Валуєва. // Англійська мова та література. – 2005. – №7. – С. 2–4.
  3. Василенко М. Граючись - виграємо / М. Василенко, В. Щиголь. // Іноз. мови в навч. закладах. – 2003. – №1. – С. 104–106.
  4. Гальскова Н. Д. . Современная методика обучения иностранным языкам. Пособие для учителя / Н. Д. Гальскова. – М: Аркти, 2000. – 165 с.
  5. Гурвич П. Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания ин.языков / П. Б. Гурвич. – Владимир: Владимирск.гос.ин-т, 2001. – 357 с.
  6. Калініна Л. В. Your English-Speaking World: Letter Land. 2 клас. / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич, Л. І. Березенська. – Х: Вид-во "Ранок", 2006. – 240 с.
  7. Корнієнко О. М. Значення письма в навчанні іноземної мови / О. М. Корнієнко. // Англійська мова та література. – 2008. – №27. – С. 2–3.
  8. Плахотник В. М. . English: Підручник для 2-го кл. -2-ге вид., стереотип. / В. М. Плахотник, Т. К. Полонська. – Київ, Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000. – 312 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама