Байдюк Л.М. Інноваційні технології навчання іноземних мов у початковій школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Байдюк Любов Миколаївна – студентка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, напрям підготовки «Початкова освіта».


У статті на основі аналізу довідкової, психолого-педагогічної та фахової літератури розглянуто роль інноваційних технологій навчання іноземних мов у початковій школі. Досліджено та подано тлумачення ключових понять окресленої проблеми «інновація», «технологія навчання», «інноваційні технології навчання». Виокремлено та обґрунтовано доцільність використання окремих інноваційних технологій у практиці навчання іноземних мов у початковій школі.

Ключові слова: інновація, інноваційні технології навчання, початкова школа, технологія навчання, іноземна мова, структура.


В статье на основе анализа справочной, психолого-педагогической и методической литературы рассмотрено роль инновационных технологий обучения иностранных языков в начальной школе. Исследованы и даны толкования ключевых понятий проблемы «инновация», «технология обучения», «инновационные технологии обучения». Выделена и обоснована целесообразность использования отдельных инновационных технологий в практике обучения иностранных языков в начальной школе.

Ключевые слова: инновация, инновационные технологии обучения, начальная школа, технология обучения, иностранный язык, структура.


In article on the basis of analysis reference, psychology and pedagogical literature the role of innovative technologies of foreign languages in primary school are considered. It has been researched and given the interpretation of key concepts outlined the problem of «innovation», «technology education», «innovative technologies». It has been dedicated and justified the use of certain innovative technologies in the practice of teaching foreign languages in primary school.


Key words: innovation, innovative technology, primary school, educational technology, foreign language, structure.


Зміст

Постановка проблеми

Сьогодні знання іноземних мов є вимогою часу, засобом міжособистісної комунікації та міжкультурного спілкування. Вкрай важливо замислитися над проблемою раннього навчання іноземних мов, відтак запровадження іноземної мови у початковій школі постало предметом зацікавлених дискусій психологів, педагогів, батьків. Необхідність та обов’язковість навчання іноземних мов вже з першого класу зумовила пошук необхідних методів, прийомів, форм організації навчально-виховного процесу, авторських методик та інноваційних технологій навчання.


Аналіз досліджень

Аналіз психолого-педагогічної літератури виявив, що питання інноваційних технологій та їх впровадження в освітню систему досліджувалось багатьма вченими, як Л. Биков, В. Верлань, Р. Гуревич, І. Дичківська, Ю. Дорошенко, М. Жалдак, І. Зязюн, Г. Кедрович, О. Коваленко, Л. Коваль, О. Комар, С. Ковтун, А. Нікуліна, Н. Ничкало, О. Пінаєва, В. Радкевич, Г. Розлуцька, С Сисоєва, О. Спірін, С. Стеблюк, О. Шапран, О. Щербак та ін.; упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів вивчали Л. Березівська, Л. Ващенко, Л. Даниленко, Г. Єльникова, В. Маслов, В. Палмарчук, П. Шемет, Р. Чуйко та ін.; упровадження інноваційних підходів у навчанні іноземних мов у практику роботи початкової школи присвячено роботи Г. Баранова, Н. Гез, В. Гузеева, Т. Коваль, О. Кузнєцової, О. Кулькіної, В. Кумарина, Б. Лапідус, М. Ляховицького, Ж - П. Мартана, Л. Подимової, О. Савченко, В. Сластьоніна та ін.


Постановка мети дослідження

Не зважаючи на те, що питання впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес досліджується з різних аспектів, проблема вживання інноваційних технологій у навчанні іноземних мов у початковій школі, потребує більш детального опрацювання у контексті оновлення освітніх програм, які спрямовані на реалізацію завдань раннього навчання іноземних мов.


Метою статті є на основі аналізу довідкової, психолого-педагогічної та методичної літератури схарактеризувати роль інноваційних технологій навчання іноземних мов у початковій школі.


Виклад основного матеріалу

За українським педагогічним словником «інновація» (лат. «innovation» – «відновлення», «оновлення», «зміна») – це «створення нових підходів і технологій на основі переосмислення попереднього досвіду і запровадження новітніх досягнень та їх комплексне використання» [2, с. 89]. Як зазначено С. Сисоєвою, інновація тісно пов’язана з технологією, відтак «технологія» використовується у багатьох словосполученнях, зокрема «освітня технологія», «педагогічна технологія», «технологія навчання» та має понад три сотні тлумачень залежно від того, як автори визначають структуру й складові освітнього процесу [9, с. 243]. У контексті виробничої діяльності, І. Дичківська тлумачить технологію навчання, як «сукупність знань, відомостей про способи і засоби оброблення матеріалів, мистецтво володіння процесом» [3, с. 56–57].


На думку Т. Коваль, кожна технологія навчання – це система, структурними елементами якої є: цілі навчання, що є системотворчим її фактором; методи, форми і засоби навчання; етапність засвоєння навчального матеріалу; ступінь досягнення мети навчання. До кожної технології добирається зміст навчання, враховуючи специфіку дисципліни, що вивчається, індивідуальні особливості суб’єктів навчання, етап навчання тощо [6].


За тлумаченням О. Савченко, навчальна технологія – це «упорядкована сукупність дій і операцій, послідовність яких забезпечує цілісну систему управління навчальною діяльністю учнів з метою набуття ними чітко визначеного навчального результату» [11, с. 288]. Як уважає О. Комар, технологія навчання (педагогічна технологія) в сучасному розумінні є «направленням у дидактиці, галузь наукових досліджень з виявлення принципів і розробки оптимальних навчаючих систем, конструювання відтворюваних дидактичних процесів з раніше заданими характеристиками» [7, с. 35].


Отже, застосування інноваційних технологій навчання сприяє формуванню способів пізнавальної діяльності, навичок самоконтролю та самооцінки, розвитку загальнонавчальних та комунікативних умінь, виступає засобом мотивації до навчання, допомагає розкрити та реалізувати творчі здібності особистості тощо.


Поділяємо думку М. Кащук, що інноваційні технології навчання іноземних мов у початковій школі – це оригінальні, новаторські способи, прийоми, педагогічні дії та засоби, що сприяють покращенню та ефективності навчання іноземних мов у початковій школі. Так їх структурними елементами є зміст, форми, методи, засоби [5].


Основною метою навчання іноземних мов у початковій школі є формування комунікативної компетентності, міжкультурної комунікації, розвиток мовленнєвих здібностей учнів та практичне оволодіння іншомовним матеріалом. Упровадження інноваційних технологій навчання іноземних мов у початковій школі дозволяє реалізовувати ці завдання, розвивати уміння і навички спілкування, допомагає встановити емоційний контакт, навчити роботі в групі.


У контексті нашого дослідження виокремлено такі інноваційні технології навчання іноземних мов у початковій школі: ігрова технологія (М. Воровка, Т. Калашнікова, А. Леонтьев, І. Мельничук, Г. Селевко та ін.), інтерактивна технологія навчання (Г. Коберник, О. Комар, Я. Омельченко, Л. Пироженко, О. Пометун та ін.), технології інтенсивного навчання (Г. Доман, Н. Зайцева, Г. Китайгородська, Г. Лозанов, В. Шаталов та ін.), інформаційні технології (В. Глуков, М. Жалдак, А. Єршов, Ю. Машбіц, І. Роберт та ін.), технологія дистанційного навчання (С. Антощук, В. Кухаренко, О. Муковіз, А. Хуторський та ін.), тренінгова технологія навчання (М. Кіпніс, Л. Мільто, І. Осадченко, М. Панасовський, М. Скрипник та ін.) тощо. Розглянемо детально окремі інноваційні технології у контексті навчання іноземних мов на початковій ступені.


Зауважимо, що інформаційна технологія – це цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування [4]. Інформаційні технології – це сукупність відео- та аудіо засобів відображення інформації, що впроваджені в інтерактивному програмному середовищі. Їх упровадження дозволяє задіяти майже усі органи чуття учнів, ущільнити зміст матеріалу, підвищити мотивацію до навчання тощо. Завдяки використанню інформаційних технологій навчання іноземних мов у початковій школі молодші школярі привчені до самоконтролю, вміють швидко переключати увагу, отримують позитивні емоції, активні та працездатні впродовж усього уроку тощо.


У початковій школі за допомогою інформаційних технологій можна вивчати такі теми: «We can play», «My favourite season», «This is my school» (2 кл.); «Holidays», «Life at home», «Appearance» (3 кл.) тощо.


Метод проектів або технологія проектного навчання був запропонований на початку ХХ ст. американським педагогом У. Кілпатріком. Суть проектного навчання, за О. Савченко, полягає у «функціонуванні системи дидактичних засобів, якими здійснюється послідовне моделювання процесу розв’язування проблемних задач і ситуацій, що вимагають пошуків, досліджень, співпраці» [11, с. 299]. Як зауважено Е. Арванітопуло, у контексті навчання іноземних мов у початковій школі метод проектів можна схарактеризувати як «комплекс вправ, або завдань, які передбачають організовану, тривалу і значущу для дітей самостійну дослідну діяльність іноземною мовою, яка виконується як у класі, так і в поза урочний час» [1, с. 3–11]. Отже, в основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних та творчих навичок учнів, уміння самостійно конструювати власні знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, здатність до критичного мислення. У початковій школи варто застосовувати метод проектів при вивченні наступних тем: «My summer vacation», «City. Village», «Winter holidays», «My family» тощо.


Технологія інтерактивного навчання є однією з інноваційних технологій навчання іноземних мов у початковій школі. Підкреслимо, що це вид навчально-пізнавальної діяльності, який реалізується у формі діалогу, з неперервним коригуванням змісту навчання за результатами аналізу діяльності суб’єкту навчання [8, 10].


Як зауважено О. Савченко, інтерактивні методи – «це методи, метою яких є організація такого співнавчання та взаємонавчання (колективного, групового, парного), що спонукає всіх дітей до взаємодії, взаємо- й самоконтролю, рефлексій думок і поведінки» [11, с. 294]. У рамках нашого дослідження, метою застосування інтерактивної технології у навчанні іноземних мов учнів початкової школи є створення таких умов, у яких суб’єкти навчання взаємодіють між собою. Форми роботи за цією технологією включають індивідуальну, парну, групову і фронтальну роботу. Серед парних і групових форм роботи найбільш відомі: внутрішні (зовнішні) кола (inside/outside circles); мозковий штурм (brainstorm); читання зигзагом (jigsaw reading); обмін думками (think-pair-7 share); мереживна пилка, парні інтерв’ю (pair-interviews), метод кейс-стаді (Case study) тощо [10].


Висновок

Отже, запровадження інноваційних технологій навчання іноземних мов у початковій школі є вимогою часу і одним із пріоритетних напрямів реформування іншомовного сегменту освіти, що спричинює пошук нових форм і методів навчання, сприяє результативності формування комунікативної компетенції, підвищенню мотивації, розкриттю творчого потенціалу, покращенню організації роботи у групах і колективі, дозволяє посилити міжпредметні зв’язки та забезпечує інтегрованість курсів. Подальші розвідки щодо впровадження інноваційних технологій навчання іноземних мов у початковій школі вбачаємо в аналізі та уточнені структурних компонентів інноваційних технологій навчання іноземних мов у початковій школі.


Список використаних джерел

 1. Арванітопуло Е. Г. Реалізація проектної методики навчання іншомовного спілкування в середній школі / Е. Г. Арванітопуло // Іноземні мови. – 2005. – № 4. – С. 3–11.
 2. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
 3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
 4. Інформаційна технологія [Електронний ресурс] : Режим доступу до ресурсу : http://uk.wikipedia.org – Назва з екрану.
 5. Кащук М. Г. Особливості використання інноваційних методик у процесі навчання іноземної мови [Електронний ресурс] / М. Г. Кащук. – Режим доступу до ресурсу : http://ito.vspu.net/upload/zbirnuku/imad/z_30/r5/osobluvosti_ vucorustania_inovacinuh.pdf – Назва з екрану.
 6. Коваль Т. І. Інтерактивні технології навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / Т. І. Коваль. – Режим доступу до ресурсу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/viewFile/546/451 – Назва з екрану.
 7. Комар О. А. . Інтерактивна технологія в підготовці майбутніх учителів початкової школи: теорія і практика : [Монографія] / О. А. Комар. – Умань. : ФОП Жовтий О. О., 2012. – 326 с.
 8. Омельченко Я. Є. Інтерактивні методи навчання у викладанні англійської мови студентами гуманітарних дисциплін [Електронний ресурс] / Я. Є. Омельченко. – Режим доступу до ресурсу : http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp11/1/Omelchenko.pdf.
 9. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті : [Монографія] / За ред. С. О. Сисоєвої. – К. : Віпол, 2001. – 502 с.
 10. Руднік Ю. В. Інноваційні технології навчання іноземних мов [Електронний ресурс] / Ю. В. Руднік . – Режим доступу до ресурсу : http://elibrary.kubg.edu.ua/3549/1/Y_Rudnik_DMUKRSN_14_FLMD_PI.pdf
 11. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти : [підручн.] / О. Я. Савченко. – К. : Грамота, 2012. – 504 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама