Бачинська О.Ю. Інноваційні підходи до вивчення іноземних мов молодших школярів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Бачинська Олена Юріївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У даній статті розглянуто та проаналізовано інноваційні підходи навчання іноземної мови молодших школярів. Висвітлено потенціал використання інноваційних методів навчання щодо розвитку навиків володіння іноземною мовою, обґрунтовано доцільність впровадження інноваційних підходів у викладанні іноземної мови.

Ключові слова: інноваційні підходи, молодші школярі, інтегроване навчання, метод, комунікативні навички, ефективність.


В данной статье рассмотрены и проанализированы инновационные подходы обучения иностранному языку младших школьников. Освещен потенциал использования инновационных методов обучения по развитию навыков владения иностранным языком, обоснована целесообразность внедрения инновационных подходов в преподавании иностранного языка.


Ключевые слова: инновационные подходы, младшие школьники, интегрированное обучение, метод, коммуникативные навыки, эффективность.


This article reviewed and analyzed the innovative approaches of foreign language teaching in the primary schooling. Deals with the potential use of innovative teaching methods for the development of foreign language skills, the expediency of introducing innovative approaches to teaching foreign languages.

Key words: innovative approaches, primary school pupil, integrated learning, play activity, method, communication skills, efficiency.


Зміст

Постановка проблеми

У сучасному світі володіння іноземною мовою є невід’ємною складовою кожної свідомої людини. З доступністю новітніх технологій та завдяки стрімким процесам глобалізації, з’явилося більше можливостей не лише для вільного спілкування з іноземцями, а й для отримання вищої освіти та роботи за кордоном. У свою чергу ці процеси спонукають людину до вивчення іноземних мов (ІМ).


На жаль у наш час в Україні гострою проблемою постало питання вивчення іноземних мов у школі, а саме в молодших класах. Адже у молодшому шкільному віці учні знайомляться з іноземною мовою та закладаються основи її вивчення. Саме у молодшій школі вчитель може зацікавити й мотивувати учня, що необхідно для подальшого оволодіння мовою у старших класах. Актуальним в наш час є дослідження ефективних інноваційних підходів до навчання іноземних мов молодших школярів.


Аналіз досліджень

Дослідженням новітніх підходів у навчанні ІМ, а також їхнього впровадження у практику займались ряд науковців,а зокрема: Н. Богуш, І. Литньова, Т. Решетнік, О. Козакевич, С. Алєксєєва, І. Максак, Н. Богуш, О. Коломинова, С. Роман, Ю. Руднік та багато інших.


Н. Богуш розглянула інноваційних підхід під назвою «французькі майстерні», який розробили французькі методисти, спрямований на розвиток комунікативних навичок. За цією методикою школярі об’єднуються в групи та отримують певну тему, за якою вони готують завдання, а в кінці уроку виступають з підготовленим проектом. Щоб зробити урок більш емоційним, учні можуть розповідати вірші, співати пісні, які стосуються заданої теми. Такий різновид роботи вчить школярів не боячись висловлювати свою думку та знаходити творчий підхід до вивчення того чи іншого матеріалу[1, 115].


О. Коломинова та С. Роман пропонують активно впроваджувати проектну діяльність при якій учні спілкуються на всіх рівнях цього процесу, завдяки чому розвиваються комунікативні навички та підвищується інтерес до вивчення іноземних мов[ 2, 43].


Ю. Руднік виокремила ряд інноваційних підходів, одними з яких є проектні технології. Цей різновид роботи полягає у застосуванні індивідуальних проектів, розроблених учнями та контрольованих вчителем. Тематика таких технологій може бути різноманітною, але зазвичай вона відповідає рівню школяра. Заслуговує на увагу також метод веб-квесту, що містить у собі ряд завдань, які необхідно виконати через мережу Інтернет. Це є дослідницький різновид роботи, який створений для ефективного пошуку інформації та вміння відокремлювати непотрібний матеріал [3, с 6-9].


Однак, не зважаючи на наявність значної кількості досліджень питання щодо інноваційних підходів до навчання ІМ у молодшій школі мають дискусійний характер та потребують подальшого дослідження.


Постановка мети дослідження

Мета статті. Дослідити нові підходи до вивчення ІМ в молодших класах, та доцільність їх використання і впровадження у практику.


Виклад основного матеріалу

Важливим напрямком у навчанні ІМ є орієнтування на інтереси та потреби учнів, і тому в центрі уваги повинен знаходитись саме учень та його особистісний розвиток. Учитель, який хоче щоб його методи навчання були ефективними, повинен їх ретельно обирати, щоб мета поставлена перед школярами була виконана і навчання було якісним. Останніми роками гостро постало питання впровадження новітніх методів у школі. Звісно йдеться не лише про нові технічні засоби, які є допоміжними для використання певних методів, але й саме нові підходи до навчання. Основним завданням вчителя є створення умов для вивчення іноземних мов, які були б комфортними та прийнятними, саме це допоможе вселити учням впевненість та привернути їхню увагу до навчального предмету «іноземна мова».


Задля того, щоб освіта динамічно крокувала вперед її потрібно підтримувати та оновлювати. Саме таке оновлення має на меті впровадження інноваційних методів. Інновації – це нововведення, які мають місце для оновлення та покращення освіти і інших галузей життя. Інновації в освіті розуміють як оновлення в освітньому просторі для покращення її змісту.


На даний момент інноваційні технології можна поділити на: проектні, ігрові, ІТ, інтеграцію та інтерактивні (рис. 1).

Рис. 1


Bachynska 26.jpg


( За Р.Грушевою )


Усі вищезгадані підходи мають своє значення та специфіку впровадження у практику.


На сучасному етапі розвитку, вивчення іноземних мов за допомогою ІТ є ефективним та доступним, тому вчитель повинен не тільки володіти предметом, але й не боятися та вміти використовувати комп’ютерні технології. Інформаційні технології створюють для якіснішого вивчення іноземних мов. Саме їх використання покращує роботу вчителів та робить цікавішими завдання, які повинні виконати учні.


Методи, де використовують ІТ відкривають перед школярами доступ до нових джерел інформації, підвищують їх прагнення до отримання нових цікавих знань іноземною мовою, підвищують ефективність самостійної роботи. Переваги цього методу, який здійснюється за допомогою мультимедійних засобів свідчить, що саме він має більший ступінь інтерактивного навчання, дає можливість обирати темп та складність завдань, допомагає збільшенню словникового запасу. Великою його перевагою є використання інтерактивних відео – аудіо роликів, які застосовуються при навчанні усному мовленні. Таким чином можна демонструвати учням схеми, малюнки. Завдяки цьому методу реалізується принцип наочності. Запровадження технологій створює умови для інтерактивного спілкування, що є на даний момент важливою складовою навчального процесу. Використовуючи ІТ вчитель може подавати інформацію в абсолютно новій формі, щось додаючи до матеріалу, зробивши її більш повною та розгорнутою. Мультимедійні технології дозволяють розробити різноманітні вправи для говоріння[ 4,7].


Саме використання мультимедійних технологій дає можливість школярам готувати невеличкі проекти і згодом їх презентувати. Учитель може створювати презентації для демонстрації певного матеріалу на уроці. Завдяки мультимедійним проекторам можна подивитись або прослухати відео урок. Цей інноваційний метод є цікавим та пізнавальним. Завдяки проведенню таких уроків учні зацікавлюються матеріалом та ще більш уважно слухають поданий матеріал. Таке навчання реалізується на таких принципах як:

• індивідуалізація (завдяки цьому принципу вчитель має змогу оцінювати знання окремого учня, а також працювати з ним окремо);

• диференціація (можливість пропонувати учням різноманітні варіанти завдань, а також обирати їх складність опираючись на знання школярів);

• інтенсифікація (використання різноманітних презентацій, з широким використанням інтерактивних видів роботи) [ 5, 2].


Дуже розповсюдженими є проектні технології, які застосовуються на уроках іноземної мови в початкових класах. Але цей метод не можна використовувати не враховуючи вікові особливості. Проектні технології сприяють покращенню вивчення іноземних мов завдяки плануванню та використанню проектних завдань. У наш час їх можна класифікувати за темою, за складом учасників, за характером контактів тощо. Також їх можна розділити на інформаційні, творчі, ігрові, дослідницькі, практико-орієнтаційні проекти.


Науковці стверджують, що для об’єктивного оцінювання учнів самих себе необхідне мовне портфоліо. Це набір необхідних документованих інструментів завдяки яким учень може сам оцінювати свої знання. Цей метод був розроблений Лінгвістичним кабінетом Ради Європи. Він складається з мовного паспорта, мовної біографії, а також з мовного досьє. Кожен з цих розділів передбачає певний вид документації, роль якої полягає в оцінюванні знань. Завдяки інформації, яка зібрана за допомогою таких портфоліо, батьки та вчителі можуть побачити мовну спрямованість учнів, успішність з вивчення іноземних мов. Мовний паспорт має у собі інформацію про досягнутий рівень учнів. Мовне портфоліо включає у себе доповіді, творчі проекти, цікаві завдання. Завдяки мовній біографії учні долучаються до індивідуальної роботи, що допомагає визначити свій рівень знань, Мовне досьє демонструє роботи учнів та їхні досягнення. Отже, метою портфоліо є навчити учнів зробити процес вивчення більш цікавим та прозорим. Цей метод створений для розвитку творчих здібностей учнів та їхньої компетентності [6].


Значну роль у використанні інформаційних технологій відіграє Інтернет, що є додатковим джерелом пошуку інформації. Завдяки його впровадженню в навчальний процес з’являються новітні підходи до вивчення мов, які несуть в собі необхідну інформацію. Ця Всесвітня павутина має необмежену кількість інформації, яка корисна для вивчення іноземних мов. Інформація та матеріали, які знайдені в Інтернеті, можуть слугувати як для традиційних уроків так і для інноваційних підходів вивчення. Завдяки мультимедійним технологіям сьогодні ми можемо розглядати однин із новітніх пошукових методів, таких як WebQuest. Це цікава і в той час пізнавальна робота завдяки якій учні вивчають мови та пізнають свої можливості. Цей вид роботи обов’язково ґрунтується на Інтернет ресурсах, завдяки яким учні здійснюють пошук потрібної інформації в мережі за вказаними адресами вчителя. Ця робота створена для правильного використання отриманої інформації, розвитку аналізу, синтезу та критичного мислення; поетичних та художніх здібностей, а також підвищення мотивації до навчання. Що ж таке веб – квест? Це сайт в Інтернеті, з яким працюють учні, виконуючи певну роботу. Квести направленні на вирішення певної проблеми, або виконання завдань. Їх можна поділити на: короткотривалі, в яких метою є покращення знань, а також їх інтеграція, тобто декілька уроків, і довготривалі, в яких метою є покращення та поглиблення потрібних знань. Такий різновид квестів може бути використаний протягом тривалого періоду. Позитивною стороною такого навчання є те, що інформація для виконання завдання самостійного або групового опрацювання розташована на різноманітних сайтах. Робота полягає у тому, що учасникам задана певна кількість питань, які потребують пошуку, і існує проблема, яку потрібно вирішити. Кожен учасник виконує завдання, переходячи на наступний етап. Після закінчення роботи учасники оцінюються по заданим вимогам. Такі види роботи допомагають урізноманітнити навчальний процес, зробити його веселішим та ефективнішим [3,10].


Висновок

Проаналізувавши результати наукових досліджень можна зробити висновки, що використання інноваційних підходів до навчання іноземних мов молодших школярів поряд з традиційними позитивно впливають на діяльність учнів, формуючи у них комунікативні здібності та розвиток міжособистісного спілкування. Такі види діяльності як: проектна робота, веб –квести, «французькі майстерні», складання мовного портфоліо та застосування мультимедійних засобів дозволяє учням співпрацювати в колективі, висловлювати власні думки, знаходити творчий підхід до вивчення того чи іншого матеріалу, завдяки чому розвиваються комунікативні здібності та не зникає інтерес до виконання завдань та вивчення мов.


Отже, інноваційні підходи сприятливо впливають на школярів, розкриваючи їх вміння та творчі здібності, залишають позитивні зміни у навчанні і роблять процес навчання цікавим для учнів з перших уроків. Адже сам процес навчання це не просто автоматичний виклад матеріалу, це співпраця між вчителем та учнем. Для того щоб школяр був схильним до предмету вивчення необхідно вносити в сам процес щось нове та цікаве, тоді буде результат, якого вимагає сьогодення


Разом з тим на підставі висновків досліджень зазначених науковців питання щодо інноваційних підходів до навчання ІМ у молодшій школі мають дискусійний характер та потребують подальшого дослідження.


Список використаних джерел

  1. Богуш Н.М. Упровадження інноваційних методів і технологій на уроках німецької мови як засіб розвитку творчого потенціалу учнів / Н.М. Богуш // Таврійський вісник освіти. – №4(44), . С 115 , 2013.
  2. Коломинова О.О.,Роман С.В. Сучасні технології навчання англійської мови у початковій школі / О.О. Коломинова, С.В. Роман // Іноземні мови №2/2010. – С 43.
  3. Руднік Ю.В. Актуалізація проблеми застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних мов / Ю.В. Руднік // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 10 (Ч.2). С. 124-131, 2014
  4. Кукула О.В. Нові інформаційні технології у навчанні англійської мови / О.В. Кукула // Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках іноземної мови: тематичний збірник праць / Упоряд.: А. А. Волосюк; за р. Редакцією А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, С. 7,11, 2013.
  5. Пономаренко Н. Г. Комп’ютер та Інтернет на заняттях з іноземної мови / Н. Г. Пономаренко // Матеріали Причорноморської регіональної наук.-практ. Конф. проф.-викл. складу, Миколаїв, 2012. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – С. 105-110. #Мовне портфоліо [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://orfey.com.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=39%3Avprovadjennia-єvropeiskogo-movnogo-portfolіo-y-navchannia-anglіiskoї-movi&Itemid=98


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама