Берізко М.І. Використання електрон. навч. програм як засіб підвищення рівня володіння ІМ в організації сам. роб. студентів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Берізко Марія Ігорівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розглядаються особливості використання електронних навчальних програм як засіб підвищення рівня володіння іноземною мовою в організації самостійної роботи студентів. Автор надає характеристику навчальним програмам з англійської мови, враховуючи всі переваги їхнього використання для студентів немовних спеціальностей.

Ключові слова: електронні навчальні програми, самостійна робота, інформаційні технології, освітня платформа.


В статье рассматриваются особенности использования электронных учебных программ как средства повышения уровня владения иностранным языком в организации самостоятельной работы студентов. Автор предоставляет характеристику учебным программам по английскому языку, учитывая все преимущества их использования для студентов неязыковых специальностей.

Ключевые слова: электронные учебные программы, самостоятельная работа, информационные технологии, образовательная платформа.


The article considers the peculiarities of using e-learning programs as a means of increasing the level of foreign language knowledge in the organization of students’ individual work. The author provides the description of educational programs in English, given the benefits of their use for students of non-linguistic specialties.

Key words: e-learning programs, self-study, information technology, education platform.


Зміст

Постановка проблеми

Сучасні реалії життя, особливо стрімкий розвиток науки і техніки, швидке накопичення й безперервне оновлення інформації, висувають нові вимоги до підготовки висококваліфікованих фахівців. У цьому процесі важливу роль відіграє самостійна освіта, оскільки сучасний інформаційний простір потребує від фахівців постійного оновлення набутих знань, уміння оперативно реагувати на нагальні потреби суспільства, приймати нестандартні рішення, діяти творчо й самостійно.


Проблема організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземної мови посідає важливе місце в системі підготовки майбутніх спеціалістів з огляду оптимізації навчального процесу.Правильно організована самостійна робота сприятиме підвищенню активності засвоєння іноземної мови, оволодінню різними видами мовленнєвої діяльності [3].


Електронні навчальні програми, як засіб підвищення рівня володіння іноземною мовою, є одним з рішень даної проблеми.Головною перевагою таких програм є вільний графік її використання, що значно полегшує процес навчання, пристосовуючи його індивідуально до кожного користувача.


Аналіз досліджень

Різні аспекти проблеми самостійної роботи студентів розглянуто в дослідженнях вітчизняних науковців (А.М.Алексюк, В.К.Буряк, О.В.Заїка, Л.В.Клименко, В.А.Козаков, В.В.Луценко). Самостійній роботі студентів у процесі оволодіння іноземною мовою присвячено ряд наукових досліджень, які вирішують окремі питання цієї проблеми (О.М.Акмалдинова, М.А.Алієва, Т.М.Гусак, Л.І.Іванова, К.Б.Карпов, А.С.Лур’є, М.В.Ляховицький, О.Г.Малінко, З.В.Матукайтес, С.Ю.Ніколаєва, І.П.Павлова, О.О.Письменна) та загальні проблеми в цілому (Т.М.Біла, А.С.Кузьміна, Л.О.Лужних). Залучення інформаційних технологій у процес навчання розглядається в роботах В.П.Беспалька, Б.С.Гершунського, Є.П.Полат; дидактичним та психолого- педагогічним проблемам використання комп’ютерних технологій в процесі навчання присвячено дослідження Є.А.Барахсанової, П.Я.Гальперіна, Є.І.Машбіц, Є.Д.Нелунової та інших.


Постановка мети дослідження

Мета статті – розкрити особливості використання електронних навчальних програм як засобу підвищення рівня володіння іноземною мовою в організації самостійної роботи студентів. Нами було поставлено такі завдання: 1) дослідити роботу електронних навчальних програм та обґрунтувати шляхи їхнього використання; 2) визначити перевагиелектронних навчальних програм з іноземної мови у самостійній роботі студентів немовних спеціальностей.


Виклад основного матеріалу

Самостійна робота студентів в умовах роботи за кредитно-модульною системою є однією з найважливіших складових частин учбової роботи у вищому навчальному закладі. Її метою є формування творчої особистості, яка здатна на саморозвиток, самоосвіту, інноваційну діяльність не лише під час навчання в університеті, а й протягом усього життя: сучасна людина повинна навчатися сприймати та аналізувати великий об’єм нової інформації, критично ставитися до її оцінки, вміти аналізувати. Особливе значення набуває організація самостійної роботи при вивченні іноземних мов як одного із засобів спілкування та пізнання оточуючого світу [2].


Самостійна робота у ВНЗ передбачає поетапне засвоєння нового матеріалу, його закріплення, застосування на практиці та повторення. Ефективність самостійної роботи залежить від її організації, змісту, взаємозв’язку та характеру завдань у такому виді самостійної роботи та результатів її виконання [1].


Вирішення цього завдання можливе шляхом використання засобів інформаційних технологій як одного з важливих інструментів методологічної, змістової і організаційної перебудови системи освіти. Оскільки саме інформаційні технології мають необмежені можливості для інновацій, що сприяє їх застосуванню у процесі організації самостійної роботи. На думку Р.C.Гуревича, М.Ю.Кадемії поняття «інформаційні технології» визначає сукупність засобів та методів обробки даних, що забезпечують цілеспрямовану передачу, обробку, збереження і відображення інформаційного продукту (даних, ідей, знань). У нашому дослідженні ми розглядаємо це поняття як систему засобів та способів збирання, накопичення, обробки, аналізу та використання інформації про стан об’єкта вивчення з метою підвищення ефективності фахової підготовки студентів немовних спеціальностей. За таких умов самостійна робота студентів виходить на якісно новий рівень. Аналіз вивченої літератури та узагальнення практики дозволяють визначити основні переваги використання інформаційних технологій у самостійній роботі студентів, а саме: забезпечення гнучкості навчального процесу; варіювання складності завдань; активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів; посилення мотивації та пізнавального інтересу студентів; організація гнучкого управління навчальним процесом [1].


Під час організації самостійної роботи студентів у контексті використання інформаційних технологій ми опираємося на такі методологічні підходи як: диференційний, який дозволяє розширити доступність навчання, за таких умов відбувається зміна якості навчання, засвоєння нових технологій, використання додаткових ресурсів навчання та відбувається посилення ролі самостійної роботи студентів у навчальному процесі; системний, який характеризується активним використанням інформаційних технологій як ефективних методів, що забезпечують системність навчання; структурно-функціонального зв’язку, що забезпечує зв’язність та послідовність викладу навчального матеріалу. Усі сучасні освітні технології спрямовані на те, щоб привчити студента працювати самостійно, оскільки саме ця якість дає можливість успішно адаптуватися в умовах швидкозмінного суспільства. Головну роль в організації самостійної роботи студентів мають ті інформаційні технології, які дають можливості для творчості, набуття та закріплення навичок, дозволяють реалізувати нові форми й методи навчання [1].


Інформаційні технології в освіті – це не просто засоби навчання, а й якісно нові технології в підготовці конкурентоздатних фахівців. Вони дозволяють істотно розширити творчий потенціал студентів, виходячи за рамки традиційної моделі навчання. Вміння вчитися самостійно набувається з застосуванням електронних навчальних матеріалів, освітніх баз даних, комп’ютерних навчальних програм, систем тестування. Навчити студентів користуватися можливостями самостійної роботи з урахуванням інформаційних технологій – це складний і тривалий процес. Самостійну роботу студентів у контексті використання інформаційних технологій при вивченні іноземної мови можна організувати як систему: роботи у фоно- та відео лабораторіях; використання Інтернет ресурсів; застосування комп’ютерних програм та курсів; використання електронних словників та енциклопедій [1].


Діяльність кожної людини пов’язана з великою кількістю психологічних факторів. Психологи стверджують, що саме використання аудіо та відео матеріалів у навчальному процесі значно покращує кінцеві результати і значно більше спонукає студентів до комунікативної діяльності. Беручи до уваги зацікавленість студентів засобами масової інформації, які є для них найбільш видовищними та здатними викликати інтерес і підтримувати увагу досить тривалий час, психологічно обґрунтуємо доцільність використання аудіо та відео навчальних посібників. Використовуючи фрагменти відеозаписів та звукових записів ми спонукаємо до дії зорові та слухові центри людини, які в свою чергу, впливають на процес засвоєння та запам’ятовування матеріалу. Використання відео та аудіо записів використовуються ще як засіб гармонізації взаємин, мети, намірів, уявлень, думок усіх учасників навчального процесу. Така гармонізація забезпечує зберігання емоційного сприйняття навчальної дійсності і реагування на цю дійсність, що забезпечує створення оптимального психологічного клімату для навчання і здобуття найкращих результатів [4].


Електронні навчальні програми набувають все більшої популярності серед студентів немовних спеціальностей, які бажають підвищити свій рівень володіння іноземною мовою в позаурочний час. Актуальність цієї проблеми набула стрімкого розвитку на сьогодні, адже в мережі Інтернет існує безліч електронних навчальних програм, які приваблюють своєю рекламою тисячі користувачів. Наприклад такі як Duolingo,BritishConsul, LingQ, Rosetta Stone, Polyglot та інші. Для того, щоб краще зрозуміти специфіку електронних навчальних програм нами було розглянуто декілька з них, а саме LinguaLeo, PuzzleEnglishта JustEnglish.


Розглянемо кожну з них:


Berizko 26 1.jpg


LinguaLeo – освітня платформа для підвищення рівня володіння іноземної мови, побудована на ігровій механіці.


Berizko 26 2.jpg


Спочатку сервіс був російськомовним, але пізніше для того, щоб збільшити кількість користувачів засновники сайту локалізували його для турецького і бразильського ринку.


Berizko 26 3.jpg


У LinguaLeo більше 10 мільйонів зареєстрованих користувачів. Сервіс доступний через додатки для iOS, Android і WindowsPhone, як веб-додаток і розширення для браузерів GoogleChrome, InternetExplorer, MozillaFirefox, Opera і Safari.


Назву компанії утворено від імені її талісмана та ігрового персонажа - левеняти Лео[5].


Berizko 26 4.jpg


LinguaLeo називає свій підхід «сім секретів вивчення іноземної мови», а саме розуміння мети навчання, задоволення від регулярних занять, робота з живою мовою,виконання граматичних вправ, тренування слів, наслідування носіям мови та доведення умінь до автоматизму за рахунок використання зорової, слухової і моторної пам'яті.


Berizko 26 5.jpg


Berizko 26 6.jpg


Berizko 26 7.jpg


LinguaLeo пропонує вивчати мову на цікавих користувачеві матеріалах: аудіокнигах і піснях, відеозаписах або текстах, розміщених у відкритих джерелах або завантажених іншими учасниками. Серед джерел оригінального тексту і аудіовиступи на конференціях TED і курси освітнього сайту Coursera, тематичні уроки, що публікуються в Evernote-блокноті.


Berizko 26 8.jpg


Berizko 26 9.jpg


LinguaLeo може використовуватися як альтернативний варіант для вивчення іноземної мови самостійно, без репетитора. Для цього спеціально створені закриті курси. У LinguaLeo є програми підготовки до ЗНО і TOEFL. LinguaLeo дає можливість створювати власні курси і ділитися ними з іншими учасниками.


У процесі користувач може самостійно вибирати незнайомі слова для вправ або використовувати тематичні добірки. Доступні граматичні та фонетичні завдання, ігри, особистий словник з асоціаціями та журнал, в якому відзначається прогрес навчання.


Berizko 26 10.jpg


LinguaLeo працює за моделлюfreemium: у безкоштовній версії доступна частина тренувань, обмежено поповнення особистого словника.


У навчанні користувача супроводжує Левеня Лео, талісманLinguaLeo. За корисні дії, тренування, активність і платну підписку користувач отримує ігрову валюту – фрикадельки, які Лео з'їдає за додавання нових слів і фраз в особистий словник.


Berizko 26 11.jpg


Регулярно харчуючись, Лео підвищує свій рівень і робить доступними нові вправи [5].


Berizko 26 12.jpg


PuzzleEnglish– освітня платформа для підвищення рівня володіння іноземною мовою, головним завданням якої є розуміння мови на слух. Ця електрона програма розпочала свою роботу у 2012 році, та не зважаючи на короткий термін її існування, на сьогодні налічує понад тисячі активних користувачів. Сервіс доступний через додатки для iOS, Android і WindowsPhone, як веб-додаток і розширення для браузерів GoogleChrome, InternetExplorer, MozillaFirefox, Opera і Safari, а також має власний канал на YouTube.


Матеріали на сайті структуровані у розділах: вправи, відеоролики, аудіювання, серіали. До кожного розділу прикріплено детальну відео інструкцію. Автори програми пояснюють, як працювати з відео матеріалами, враховуючи цілі навчання.


Berizko 26 13.jpg


Berizko 26 14.jpg


PuzzleEnglish можна використовувати як і допоміжну програму для вивчення іноземної мови, так і основну, беручи до уваги те, що вона налічує близько 300 уроків з граматики. Граматичний матеріал є легким для вивчення, оскільки супроводжується доступними і зрозумілими коментарями від засновників програми.


Berizko 26 15.jpg


PuzzleEnglish дає можливість вивчати пісні улюблених виконавців, що супроводжуються кліпами із титрами, за допомогою різноманітних завдань і вправ, використовуючи при цьому як зорову так і слухову пам’ять.


Berizko 26 16.jpg


Якщо перегляд відео викликає труднощі в розумінні, через швидкість викладу інформації, існує робот, який повторює поданий матеріал в сповільненому темпі [6].


Berizko 26 17.jpg


JustEnglish – освітня платформа для формування іншомовної комунікативної компетентності,яка здійснює свою роботу на базі соціальних мереж vkontakte.ru абоfacebook. Через величезну популярність налічує близько 1 475 369 користувачів, які щодня відвідують сторінку у пошуках нової та цікавої інформації на день.


Berizko 26 18.jpg


Особливість цієї програми полягає у тому, що англійська мова вивчається на автоматизованому рівні. Користувач, не задумуючись, читає коротенькі факти про життя, смішні ситуації, сюжетні картини у яких відтворено частинки діалогу і, таким чином, покращує свою іншомовну комунікативну компетентність.


Berizko 26 19.jpg


Також програма пропонує кожного дня нові матеріали з граматики, які представлені на одній платформі з усією інформацією на день, збільшуючи ймовірність того, що користувач прогляне її, візьме собі на замітку, оскільки граматичні аспекти мови є менш популярними для вивчення ніж цікаві тексти.


Berizko 26 20.jpg


Окрім цього існує величезна кількість аудіо та відео матеріалів, озвучених носіями мови. Інформація на них є різних жанрів, зокрема таких як музика, мистецтво, спорт, кінематограф, тощо. Користувачі мають можливість під кожним записом залишити свій коментар, вподобати подані завдання, або ж наголосити на їх недоліках.


Berizko 26 21.jpg


Також запис з цієї групи можна поширити у себе на сторінці vkontakte або facebook. Таким чином здійснюється реклама цієї електронної програми, що збільшує чисельність потенційних бажаючих користуватися нею[7].


Висновок

За результатами дослідження можна зробити висновок про те, що електронні навчальні програми є одним з найкращих засобів підвищення рівня володіння іноземною мовою в організації самостійної роботи студентів. Адже дають змогу не лише вільно керувати часом навчального процесу, але також є доступними і зручними для використання у цифровій ері. Для студентів немовних спеціальностей, котрі не мають достатньо годин на заняттях для опрацювання поданого матеріалу детально, відкриваються можливості для формування іншомовної комунікативної компетентності в позаурочний час. За допомогою граматичних та фонетичних вправ, тренуванні слів, перегляду та прослуховуванню цікавих відео, аудіо матеріалів, читанні іноземної літератури та спілкуванні з носіями мови користувач отримує величезний багаж знань, який безперечно зможе застосувати у своїй професійній діяльності.


Список використаних джерел

  1. Лисак Г. О. Використання інформаційних технологій в організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземної мови / Г. О. Лисак. // Педагогічний дискурс. – 2012. – №11. – С. 175–178.
  2. Зелінська Д. В. Підвищення ефективності самостійної роботи студентів у вивченні іноземних мов за рахунок використання сучасних технологій [Електронний ресурс] // Простір і час сучасної науки. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://int-konf.org/konf042013/258-zelnska
  3. Лучкевич В. В. Організація самостійної роботи студентів у процесі навчання іноземної мови у вищій школі / В. В. Лучкевич, Г. М. Кемінь. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 108.2.
  4. Федоренко Ю.П. Доцільність і особливості використання аудіо і відеоматеріалів на уроках іноземної мови [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Philologia/29839.doc.htm.
  5. LinguaLeo[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://lingualeo.com/ru/dashboard.
  6. PuzzleEnglish [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://puzzle-english.com/.
  7. JustEnglish[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://vk.com/just_eng.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама