Берізко М.І. Засоби підвищення мотивації до навчання іноземної мови в молодшому шкільному віці

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Берізко М.І. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті розглядаються особливості використання засобів підвищення мотивації до навчання іноземної мови в молодшому шкільному віці. Автор надає характеристику сучасним засобам підвищення мотивації до навчання іноземної мови, враховуючи всі переваги їхнього використання для вчителів початкової школи.


Ключові слова: мотивація, мотив, формування, молодший шкільний вік.


Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования средств повышения мотивации к обучению иностранному языку в младшем школьном возрасте. Автор предоставляет характеристику современным средствам повышения мотивации к обучению иностранному языку, учитывая все преимущества их использования для учителей начальной школы.


Ключевые слова: мотивация, мотив, формирование, младший школьный возраст.


Annotation: In the article features of using the means of increasing a motivation to learn a foreign language in primary school age are considered. The author provides a description of modern means of increasing motivation to learn foreign languages, concerning their use for primary school teachers.


Key words: motivation, motive, molding, primary school age.


Зміст

Постановка проблеми

Молодший шкільний вік – це початок cтановлення мотивації навчання, від якого багато в чому залежить його доля упродовж уcього шкільного періоду. Провідною діяльніcтю для всіх шкільних періодів є навчання, і кожний вік має резерви розвитку мотивації, котрі зв’язані з балансом фізичного і пcихічного cтатуcу дитини. Молодший шкільний вік – вік входження в навчальну діяльність, оволодіння її cтруктурними компонентами [10].


Вивчення іноземної мови у початковій школі і формування особиcтості молодшого школяра заcобами даного предмета є cкладним процесом, оcкільки у дітей відсутня природна потреба. Тому актуальною проблемою в методиці викладання іноземної мови на початковому етапі поcтало питання cтворення позитивної мотивації для успішного оволодіння іноземною мовою молодшими школярами [4].


Аналіз досліджень

Вчені-пcихологи та педагоги В.Г.Аcєєв, Л.І.Божович, Ю.К.Бабанський, І.Д.Бех, І.А.Васильєв, Д.Б.Ельконін, Ю.Н.Кулюткін, А.Н.Леонтьєв, А.К.Маркова, С.Л.Рубінштейн, Л.С.Славіна, Г.І.Щукіна, П.М.Якобcон та ін. вважають, що формування мотивації навчання є найважливішим аcпектом cучасної оcвіти. Це означає, що в полі зору уваги вчителя виявляється не тільки навчання, яке здійcнюється учнем, але й розвиток оcобистості учня, який відбувається в процеcі навчання. Формування мотивації – це виховання в учнів ідеалів, cвітоглядних цінностей в поєднанні з активною поведінкою школяра, що означає взаємозв’язок уcвідомлюваних і реально діючих мотивів, єдність cлова і діла, активну життєву позицію школяра. Щоб знання виховували, потрібно виховувати відношення до cамих знань. Це означає, що бажано в процесі навчання cформувати у школярів активне внутрішнє cтавлення до cамих знань, до cпоcобів їх здобуття [5]. У пcихолого-педагогічній науці дослідженням проблеми по виявленню вікових можливостей учнів початкової школи займалиcя вчені І.Д.Бех, В.В.Давидов, Т.В.Драгунова, Л.В.Занков, Д.Б.Ельконін, А.К.Маркова, В.О.Сухомлинський, П.М.Якобсон та інші. Вони довели, що молодший шкільний вік має великі резерви формування мотиваційної cфери cпілкування.


Емоції, пов’язані з навчанням в молодшому шкільному віці, мають велике мотиваційне значення. Серед усього розмаїття людcьких емоцій cаме почуття радості має величезні виховні потенції, які, на жаль, недоcтатньо використовуються у традиційному виховному процеcі, що безпосередньо відбивається на його результативності. Радість збільшує здатність індивіда пізнати й оцінити cвіт. Це означає, що щаслива людина набагато більше здатна побачити краcи і добра в природі та людському житті. Радість змушує людину відчути наявність різноманітних зв’язків між нею і cвітом [1].


В.О.Сухомлинський підкреcлював необхідність формування емоцій в молодшому шкільному віці, зазначивши, що без надійної мотиваційної оcнови неможливе не тільки уcпішне, а й взагалі нормальне навчання. Емоційна культура розумової праці, процеcу оволодіння знаннями – важлива cторона інтелектуального багатcтва шкільного життя взагалі [9].


Постановка мети дослідження

Мета статті – розкрити особливості використання засобів підвищення мотивації до навчання іноземної мови в учнів молодшого шкільного віку. Нами було поставлено такі завдання: 1) узагальнити педагогічний досвід щодо формування у молодших школярів позитивної мотивації та інтересу до вивчення іноземної мови на початковому етапі навчання; 2) на основі проведеного дослідження виявити найефективніші засоби підвищення мотивації до навчання іноземної мови в молодшому шкільному віці.


Виклад основного матеріалу

В методиці викладання іноземної мови на початковому етапі гостро стоять питання: як допомогти дитині якомога скоріше перебороти мовний бар’єр та привити їй любов до іноземної мови. Тому важливо зацікавити учнів вивченням іноземної мови на початковому етапі, викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як необхідним засобом міжкультурного спілкування. Молодші школярі не мають об’єктивної природної потреби у вивченні іноземної мови. Засобом спілкування вдома, у школі, серед однолітків є рідна мова. А це означає, що процес навчання іноземної мови у початковій школі необхідно вмотивовувати, оскільки без мотиву жоден вид діяльності не буде успішним. Тому мотивація виступає вихідним психологічним чинником успішного оволодіння молодшими школярами іноземною мовою. Вчителю необхідно організувати навчальний процес таким чином, щоб у дітей було постійне бажання вивчати іноземну мову. На першому уроці слід провести бесіду з учнями про іноземні мови, країни, де розмовляють англійською мовою, про героїв казок та мультфільмів з англомовних країн, а також поцікавитись думкою учнів з приводу необхідності вивчення англійської мови. Навчальна мотивація молодших школярів залежить від наявності й рівня розвитку в них інтересів до навчального процесу [3].


На рівень активності учнів позитивно впливає і емоційність навчально-виховного процесу та створення доброзичливої атмосфери в процесі навчання. Вивчення англійської мови за допомогою пісень, віршів, римівок, широке використання вербальних та невербальних опор веде не тільки до підтримки початкової мотивації, але й до розвитку інтересу до предмета і, що є достатньо важливим, до розвитку позитивної самоконцепції та її покращення в процесі навчання.


Вірші та пісні, як дидактичний матеріал, мають властивий ряд переваг:

а) доступність – завдяки розвитку мережі Інтернет;

б) розмаїття мовного матеріалу;

в) постійне відновлення матеріалу;

г) приналежність до культури країни – додаткова лінгвокраїнознавча інформація;

д) наявність чисельних і різноманітних регістрів мови;


Все це дозволяє використати пісні й вірші на занятті з іноземної мови з більшим коефіцієнтом корисності. Використання віршовано-пісенного матеріалу на занятті з іноземної мови повністю відповідає вимогам сучасності, коли іноземна мова вивчається в нерозривному зв'язку з культурою країни. З іншого боку, спів пісень і читання віршів є розширенням комунікативної компетенції й творчих здібностей, а також одним з найефективніших засобів навчання іноземній мові. Емоції та враження, отримані під час прочитання вірша або співу пісні, стають прожитим життєвим досвідом, що перетворюється у знання, і в свою чергу стимулює мотивацію учнів. У сполученні із традиційними уроками англійської мови, уроки, на яких учні намагаються виразити себе, є найкращим засобом вивчення мови, тому що до процесу засвоєння тексту додається виразна його інтерпретація й вимова з відповідними інтонаціями. Вірші й пісні вчать дітей виражати свої почуття й доносити їх до інших, розвивати фантазію й творчі здібності кожного, привчаючи їх працювати у колективі [9].


Вірші й пісні можуть виконувати різні функції, а саме:

1. Використовуються як фонетична зарядка на початку уроку. Пісня дозволяє вчителеві перейти від звуків рідної мови до звуків іноземної мови, тренуючи мовні органи й підготовляючи їх до більше складної артикуляції;

2. Для міцного закріплення лексичного й граматичного матеріалу;

3. Як вид релаксації в середині або наприкінці уроку, коли діти втомилися або їм потрібна розрядка, що знімає напругу й відновлює їхню працездатність.


Для фонетичної зарядки варто вибирати короткі пісеньки із чітким ритмом і частими повторами. Для того, щоб підтримувати постійний інтерес учнів, учитель може створити атмосферу казки на уроці. За допомогою пісні легко переключити увагу школярів з одного уроку на іншій. Робота над віршами може проводитися найрізноманітнішими способами. Тут повною мірою можуть розкритися творчі здібності учнів і учителя. При роботі з піснею або віршем учитель може використати також малюнок, як засіб наочності. Уміння й помірне сполучення англійського слова з музикою особливо сильно впливає на емоційний світ дитини, пробуджує думку, уяву, сприяє кращому запам'ятовуванню матеріалу. Адже щоб підвищити ефективність процесу навчання іноземній мові, необхідно впливати не тільки на свідомість учнів, але й на їхню емоційну сферу. Важливо відмітити, що один зі способів впливу на почуття й емоції школярів є музика. Музика та спів можуть надати неоціненну допомогу при вивченні іноземної мови на початковому етапі навчання.


Пісня, як один з видів мовного спілкування – засіб розширення лексичного запасу, тому що з її допомогою діти вивчають нові слова та вислови. У піснях уже знайома лексика зустрічається у новому контекстуальному оточенні, що допомагає її активізувати. Тут наявні власні імена, географічні назви, реалії країни, мова якої вивчається, поетичні слова. Це сприяє розвитку у школярів почуття мови. За допомогою пісень краще застосовуються та активізуються граматичні конструкції. Пісні сприяють удосконаленню навичок іншомовної вимови, розвитку музичного слуху. Розучування та використання коротких, нескладних за мелодійністю пісень із частими повторами допомагає закріпити правильну артикуляцію та вимову звуків, правила фразового наголосу, особливості ритму. Завдяки музиці на уроці створюється сприятлива атмосфера, знижується психологічне навантаження, підтримується інтерес до вивчення іноземної мови.


Як відомо, урок іноземної мови у початковій школі обов’язково має бути оснащений унаочненням. До цього зобов’язує той факт, що домінуючим у цьому віці є образне мислення. У зв’язку з цим будь-яке дидактично доцільне і методично виправдане використання предметного або картинного унаочнення, яке методично доцільно супроводжує певну іншомовну лексичну одиницю (слово, словосполучення), зв’язне мікровисловлювання , що є ефективним засобом впливу на пам’ять і процес усвідомлення значення такої одиниці. Психологи довели, що в учнів початкової школи переважає мимовільна увага, тому недоцільно у навчанні повною мірою розраховувати лише на довільну увагу, яка вимагає значних вольових зусиль . Тому визначальною умовою привернення уваги у цьому віці є широке застосування яскравих ілюстрацій, тобто засобів навчання, що впливають на мимовільну увагу, особливо через яскраве зорове унаочнення. Саме такі засоби можна вважати цілком адекватними цілям і завданням навчання у початковій школі. Багато уваги на уроках іноземної мови приділяється використанню цікавого, яскравого наочного матеріалу, що підвищує ритм заняття, підвищує інтерес, тобто безпосередньо впливає на мотивацію учіння [5].


Для того, щоб викликати інтерес в учнів до вивчення іноземної мови, ми використовуємо цікаві і результативні форми і методи навчання. Одним із засобів, вироблених практикою, для формування стійких пізнавальних інтересів і мотивів є застосування в навчальному і виховному процесі інформаційних технологій, що дозволяє не тільки скоротити час на засвоєння матеріалу, підвищити глибину і міцність знань, зняти напругу, індивідуалізувати і диференціювати процес навчання, стимулювати пізнавальну активність і самостійність, розвиток творчих здібностей учнів, а й прищеплює навички дослідницької діяльності, формує пізнавальні і розвиваючі мотиви [8].


Впровадження сучасних досягнень у сфері інформаційних технологій в освіту дозволяють полегшити працю вчителя, підвищити мотивацію учнів до навчання, оптимізувати ефективність і якість навчального процесу. Так, використання комп’ютера дозволяє створювати інформаційне середовище, що умотивовує учнів до вивчення іноземної мови, дає можливість утримувати інтерес та активність школярів на необхідному рівні протягом всього періоду навчання. Дуже часто пояснення нового граматичного матеріалу вимагає багато ілюстративного матеріалу, який на звичайній дошці не може бути таким якісним, як зображення на екрані, а їх виконання кожного разу забиратиме багато часу. При цьому про швидку зміну малюнків взагалі не може бути мови. Звільнившись від роботи на дошці, вчитель зосереджується виключно на викладанні предмета і діалозі з учнями.


Досвід показує, що найбільш доцільно використовувати мультимедійні технології на уроках, які вимагають від учителя максимального використання наочності, а від учня постійної уваги. Під час або після перегляду презентації можна повертатися до деяких слайдів стільки разів, скільки виникатиме в цьому потреба. Наприклад, при повторенні вивченого матеріалу або при виконанні вправ використання інформаційних технологій є одним із ефективних засобів підвищення мотивації і індивідуалізації [2].


Слід також розвивати і мотивацію колективних досягнень. Цього можна досягти шляхом включення дітей в парну і групову роботу. Результат колективної діяльності залежить від готовності кожного члена колективу включити власні зусилля в досягнення загальної мети.


Але що ж робити з тими учнями, які, не дивлячись на всі вчительські старання, не прагнуть ні до яких досягнень? Невмотивований учень стане вмотивованим, якщо вчитель стане спілкуватися з ним, сприймаючи його в позитивному світлі. Не випадково психологи називають цей метод методом прогнозів, що самовиконуються.


Слід також зазначити, що великий потенціал несе в собі особистість учителя. Учень має бачити на уроці закоханість учителя в мову, яку викладає, має відчувати повагу до народу — носія мови, історії і звичаїв країни мови. Учні довго пам’ятають того вчителя, який вмів використовувати допитливість і на¬полегливість дітей, бо вона задо¬вольняється лише в радісній кому¬нікативній атмосфері взаємодії учнів і вчителя, який зумів навчити їх долати труднощі, що з’являються в різних життєвих ситуаціях, тобто виховав у них наполегливість, волю, старанність, навчив самостійно орієнтуватись у сучасному житті. Системність, наполегливість і воля є необхідні складові процесу розвитку школяра, суть якого скла¬дається з того, що все це надає кон¬кретну визначну цілеспрямованість і суспільну значущість [6].


У процесі формування мотивації учіння слід враховувати вікові особливості школярів, а також те, які завдання мотивації підходять до того чи іншого віку, і які особливості мотивації необхідно сформувати до кінця середнього чи старшого шкільного віку, щоб підготувати школяра до вирішення завдань наступного етапу розвитку його особистості. Лише на основі цього доцільно вибирати форми сучасного навчання [1].


Нами було проведено опитування на тему: «Засоби підвищення мотивації до навчання іноземної мови в учнів молодшого шкільного віку» серед викладачів школи англійської мови «Green Country». В опитуванні взяли участь викладачі, які працюють з різними віковими категоріями: 6-7р., 8-9р., 10-11р.Їм було запропоновано дати відповідь на такі запитання:

1. Що найбільше мотивує ваших дітей до навчальної діяльності?

А. Ігри

Б. Винагорода ( наклейки і т. д.)

В. Заборона чогось, забирання привілеїв

Г. Ваш варіант

2. На якому етапі уроку знижується увага, і виникає необхідність швидкої мотивації?

А. Початок уроку

Б. Основна частина

В. Заключна частина

3. Чи сприяє підвищенню мотивації використання інформаційних технологій?

А. Так, сприяє

Б. Сприяє, але не завжди

В. Не сприяє

4. Скільки часу ви використовуєте на підготовку наочності до уроку, яка сприяє розвитку мотивації до навчання?

А. 10-15хв.

Б. 1год.

В. Від 1год. – до…

Г. Ваш варіант

5. Наведіть приклади найефективніших методів щодо розвитку мотивації до навчання іноземної мови опираючись на власний досвід. (Наприклад: опис гри, вірші, скоромовки на запам’ятовування звуків, нестандартні завдання тощо.)

Берізко стаття1.jpg

Берізко стаття2.jpg

Берізко стаття3.jpg

Берізко стаття4.jpg

Берізко стаття5.jpg

Берізко стаття6.jpg

Берізко стаття7.jpg

Берізко стаття8.jpg

Берізко стаття9.jpg

Берізко стаття10.jpg

Берізко стаття11.jpg

Берізко стаття12.jpg


Для розвитку мотивації варто показувати трейлери найновіших мультиків, дотичних до теми, використовувати сайт Movie segments to access grammar, красиво оформлювати робочі сторінки (Pusheen the Cat). Використання скоромовок, представлення візуальних ефектів, впровадження змагань. Створення Engish passports, це майстрування дитячого паспорта в якому можна помічати успіхи дітей. Розбудова міста: учні збирають за урок бали, які потім використовують для купівлі нових будівель (вирізані паперові картинки) для розбудови свого міста. Побудова уроку по принципу настільної/комп"ютерної покрокової гри: на дошці магнітами прикріплені картинки з місцями призначення, за ними написані вправи/номери завдань/вид діяльності, які учні мають виконати. За кожен хід можна відвідати лише одне місце. На початку ходу голосуванням обирається капітан. Капітан вирішує, куди йти, контролює виконання завдання, може допомагати та перевіряти. По факту виконання завдання група отримує бали - ящики з їжею. Щоб відвідати інші місця потрібно витратити певну кількість їжі. Щоб добратись до різних місць потрібна різна кількість їжі (викладач пише на дошці). Комунікативні ігри, а найбільше ті, в яких вони можуть перемогти – змагання. Якщо маленькі (6-7), то залучення іграшок і кольорових пазлів, тощо; відео з піснями. Використовувати завдання не з підручника, а ті, де дітям необхідно використовувати знання не тільки іноземної мови, а й background knowledge, які вони виконують в групках – змагаючись між собою. Цікавитися думкою учнів або інформацією про них: чим захоплюються, що люблять робити у вільний час.


Висновок

Отже, за результатами проведеного опитування можна зробити такий висновок. На питання: «Що найбільше мотивує ваших дітей до навчальної діяльності?» вчителі, які займаються з віковою категорією 6-7р. відповіли, що найефективнішим у їхній роботі є використання певної винагороди на уроці – 60%, наступним методом мотивування є ігри – 40%. А от заборона чогось, забирання привілеїв не є для учнів мотивуючим фактором.


Для вчителів, які займаються з віковою категорією 8-9р. найбільш ефективним є також певна винагорода – 60%, використання ігор стає менш пріоритетним ніж у молодшому віці – 30%, заборона чогось, забирання привілеїв поступово набуває значення – 10%.


Вчителі, які працюють з віковою категорією 10-11р. стверджують, що використання ігор в навчальному процесі стає найкращим засобом мотивації – 60%, винагорода зменшує свою значущість для учнів – 30%, лишень 3% - мотивують до навчальної діяльності через заборону чогось, забирання привілеїв ,але з’являється новий спосіб мотивування – цікаві та творчі завдання – 7%.


На питання: «На якому етапі уроку знижується увага, і виникає необхідність швидкої мотивації?» вчителі, які працюють з віковою категорією 6-7р. стверджують, що протягом усього уроку, необхідно мотивувати дітей до навчальної діяльності, оскільки увага в цьому віці досить нестійка. Проте найбільше зусиль потрібно прикладати на заключну частину – 50%, а на основну і початок уроку – 25%. Для вчителів, які займаються з віковою категорією 8-9р. піком зниження уваги на уроці в учнів є основна частина уроку – 100%. А для вікової категорії 10-11р. , стверджують вчителі, увага починає знижуватися на основній частині уроку – 20%, і прогресує до заключної частини – 80%.


На питання: «Чи сприяє підвищенню мотивації використання інформаційних технологій?» вчителі всіх вікових категорій одноголосно відповіли, що сприяє, оскільки це є цікавим і захоплюючим для дітей та дозволяє сприймати мову в безпосередньому її застосуванні. І на питання: «Скільки часу ви використовуєте на підготовку наочності до уроку, яка сприяє розвитку мотивації до навчання?» більшість вчителів наймолодшої вікової категорії відповіли, що витрачають на підготовку наочності більше 1год. – 80%, і лишень 20% можуть з цим впоратись до 1години.


Вчителі, які займаються з віковою категорією 8-9 років вважають, що 10-15хв. цілком вистачає,для того, щоб підготувати все необхідне до уроку – 59%, 23% - використовують на це до 1 год., лише 10% використовують більше 1год. для підготовки, і 8% стверджують, що в залежності від складності уроку, цей час може складати і 3 год. витрачених на приготування наочності. Вчителі, які працюють з віковою категорією 10-11років використовують на підготовку наочності 10-15хв. – 70%, 25% витрачають на це до 1год., і 5 % виготовляють наочність до уроку більше ніж за 1 год.


За результатами останнього питання, на думку вчителів, найефективнішими методами, які сприяють підвищенню мотивації до навчання іноземної мови є: використання елементу змагань, застосування групової форми роботи, проектування уроку у вигляді гри, використання інформаційних технологій (перегляд трейлерів до мультфільмів), творчих і цікавих завдань, використання великої кількості пісень на уроці, вивчення скоромовок, віршів.


Список використаних джерел

  1. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн.1. : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – 2003. – 280 с.
  2. Вишневський О. І. Діяльність учня на уроці іноземної мови / О. І. Вишневський. – К.: Рад. школа, 1989. – 224 c.
  3. Дівакова І. І. Інтерактивні технології навчання у початкових класах / І. І. Дівакова. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 180 с.
  4. Каруцяк С. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках англійської мови / С. Каруцяк // English. – 2011. – № 18. – С. 12.
  5. Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко. – К. : МАУП, 2000. – 256с.
  6. Матковская И. Роль мотивации в изучении иностранного языка на разных этапах обучения / И. Матковская // Учитель. – № 3, май – июнь, 2005. – С. 12 – 19.
  7. Поспєлкіна І. Інтерактивні технології навчання / І. Поспєлкіна // Початкова освіта. – 2006. – № 44. – С. 3.
  8. Стребна О. В. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи / О. В. Стребна, А. О. Соценко. – Х. : Основа, 2008. – 176 с.
  9. Цукерман Г. А. Що оцінює об'єктивна оцінка? / Г. А. Цукерман // Психологічна наука і освіта, № 4. – 1997. – С. 65–70.
  10. Формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови [Електронний ресурс]. Режим доступу - https://znvk67.zp.ua/formuvannya-pozitivno%D1%97-motivaci%D1%97-do-vivchennya-anglijsko%D1%97-movi


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама