Беспала М.І. Застосування пісень на уроках англійської мови в початковій школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Беспала Мирослава Ігорівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


В статті досліджується проблема застосування пісень на уроках англійської мови в початковій школі. Висвітлені переваги застосування пісенного матеріалу на уроках англійської мови в початковій школі. Розглянуті етапи уроку для застосування пісенного матеріалу та методика роботи з ним.

Ключові слова: методика, пісня, урок англійської мови, учень початкової школи.


В статье исследуется проблема использования песен на уроках английского языка в начальной школе. Представлены преимущества использования песенного материала на уроках английского языка в начальной школе. Рассмотрены этапы урока для использования песенного материала и методика работы с ним.

Ключевые слова: методика, песня, урок английского языка, ученик начальной школы.


The problem of the usage of songs at English lessons in primary school is researched in the article. Some advantages of the use of songs at English lessons in primary school are highlighted. The stages of the lesson which are effective for the use of song material and methodology of work with it are considered.

Key words: methodology, song, English lesson, pupil of primary school.


Зміст

Постановка проблеми

Іноземна мова представлена в сучасній початковій школі як один з основних навчальних предметів згідно Державного стандарту початкової загальної освіти. Для більшої ефективності уроку вчителі початкової школи завжди шукають нові методи, форми, прийоми та засоби роботи на уроках іноземної мови, зокрема англійської. Час змінюється, і з’являються нові засоби та методи навчання. Вчителі мають можливість використовувати іншомовні пісні як засіб навчання на уроках іноземної мови. Використання пісень та ігор на уроці іноземної мови є просто необхідним, адже у початкові школі лише одна причина може дитину самостійно змусити вивчити невідомий матеріал – це зацікавленість у ньому. Застосування пісень дає змогу дітям почути іншомовні слова із вуст носія мови. Слухаючи пісню діти на підсвідомому рівні пізнають світ іноземної мови.


Аналіз досліджень

Проблема використання пісень на заняттях з англійської мови вже отримала певне висвітлення в роботах як зарубіжних, так і вітчизняних учених (Н. Баженової, Ж. Веренінової, Л. Халецької, О. Рабіщук, О. Коломінова, Н. Ткаченко, Г. Синкевич, З. Нікітенко, Г. Духнович, В. Смелянська, З. Воронка, Т. Бабенко). Але проведений аналіз наукової літератури показав, що питання використання пісенного матеріалу на уроках англійської мови в загальноосвітній школі потребує подальшої розробки.


Постановка мети дослідження

Виходячи з вище зазначеного, актуальною проблемою є доцільне використання пісень на уроках англійської мови в початкових класах.

Метою даної статті є дослідити проблему застосування пісень на уроках англійської мови в початковій школі, висвітлити переваги застосування пісенного матеріалу на уроках англійської мови в початковій школі, розглянуті етапи уроку для застосування пісенного матеріалу та методику роботи з ним.


Виклад основного матеріалу

В сучасному світі знання іноземних мов – це ключ до успіху. Людина, яка знає іноземну мову має високі перспективи в подальшій кар’єрі. Перед нею відкриваються можливості влаштування на роботу, як у престижних вітчизняних фірмах, так і працювати за кордоном. Крім того, вона може претендувати на більш оплачувані посади. Знання іноземної мови має змогу спілкуватися з іноземцями, адже іноземні мови стали засобом міжнаціональних комунікацій. Вивчивши іноземну мову, зокрема англійську, особистість може вирушати подорожувати в будь-яку країну без страху, що її не зрозуміють. Англійською мовою розмовляють в 51 країні світу. Близько 410 млн. чоловік є носіями англійської мови і вважають її рідною, а близько 1 млрд. - розмовляють нею. Особливу важливість вивчення англійської мови додає той фактор, що знаючи її, людина можете отримати доступ до всіх важливих інформаційних ресурсів, як електронних, так і друкованих, оскільки майже всі книги і статті світового значення пишуться та перекладаються англійської мовою [2].


Нещодавно вчені Лондонського університету шляхом проведення великого статистичного та наукового дослідження прийшли до висновку, що люди, які вивчають іноземні мови, мають більш гнучке і оригінальне мислення. Людина, яка володіє мовами – різнобічно розвинута особистість, яка володіє кращими здібностями до вивчення нового, вільна та впевнена у спілкуванні з людьми [3].


Таким чином, ми бачимо, що в період глобалізації вивчення іноземних мов в Україні стало обов’язковим з 1 класу, про що затверджено в Державному стандарті початкової загальної освіти. Першочерговим завданням вчителя іноземної мови є формування та розвиток іншомовної комунікативної компетентності учнів. У початкових класах мають бути закладені основи комунікативної компетенції, необхідні і достатні для їх подальшого розвитку в курсі вивчення іноземної мови в середній школі.


Здобутки сучасної методики раннього шкільного навчання іноземної мови відкривають широкі перспективи для того, щоб зміст і структура кожного уроку сприяли тому, щоб навчання іноземної мови було більш цікавим, інформаційно насиченим, комунікативно орієнтованим і результативним з точки зору реалізації завдань навчання, освіти, виховання та розвитку особистості молодшого школяра. В початковій школі вчитель застосовує різні форми, методи, прийоми та засоби на уроках іноземної мови. Адже саме їх різноманітність робить урок ефективним, динамічним, пізнавальним та цікавим [4].


Науковці та вчителі-практики визначають, що іншомовна пісня є одним із ефективних засобів для формування іншомовної компетентності учнів початкової школи. Ми визначили перелік переваг застосування пісенного матеріалу: 1. Діти запам’ятовують пісні швидко і легко. Саме тому, вивчення нового лексичного та граматичного матеріалів проходить також швидко та легко. 2. Іншомовна пісня – це засіб формування фонетичних навичок (ритму, наголосу, інтонації, артикуляції), адже пісня - це природній та ефективний спосіб почути звуки, наголос та інтонацію носіїв мови, що слугує удосконаленню навичок вимови. 3. Пісня – розширює кругозір дітей та формує їх країнознавчу та лінгвокраїнознавчу компетенції. 4. Пісні розвивають як підготовлене, так і спонтанне мовлення учнів. 5. Пісні слугують засобом для релаксації (фізичної хвилинки) на уроці.


Із вище зазначених переваг, ми можемо сказати, що залежно від поставленої мети уроку іноземної мови пісенний матеріал може бути використаний на різних етапах уроку, а саме 1. для фонетичної зарядки на початковому етапі уроку; 2. на етапах введення і закріплення лексичного та граматичного матеріалу; 3. на будь-якому етапі уроку, як стимул, для розвитку мовних навичок і вмінь; 4. як свого роду релаксація в середині або в кінці уроку, тобто як фізична хвилинка [1, c.17].


Методика роботи над піснею включає в себе три етапи: 1. етап перед прослуховуванням пісні(Pre-listening); 2. безпосереднє прослухування пісні (While-listening); 3. етап після прослуховування пісні (After-listening).


Під час кожного етапу роботи з іншомовної піснею вчитель проводить ряд завдань. Отже, на першому етапі учитель логічно поєднує пісню з попереднім етапом уроку, повідомляє її коротку інформацію, характер, основний зміст, та навіть інколи історію створення.


Метою другого етапу роботи з піснею є залучити учнів до уважного прослуховування і виконання завдань. Ми виявили низку типів завдань, які хочемо запропонувати вашій увазі. Хочемо зазначити, що інструкції для виконання завдання мають бути короткими та чіткими. 1. Прослухайте і поставте слова в необхідному порядку (Listen and order the words in lines). Завдання полягає в тому, що вчитель пропонуєте дітям текст пісні в якому в рядках слова знаходяться в хаотичному порядку, учні розставляють слова по місцях. 2. Прослухайте і поставте рядки в правильному порядку (Listen and order the lines). Аналогічне до першого завдання, але в даному випадку перемішуються рядки пісні одного куплету. 3. З’єднайте початки та закінчення речень (Match the beginnings with the endings). Подається таблиця, яка має дві колонки. В першій колонці вчитель записує початки речень, а в другій – закінчення. Важливо щоб початки речень були розташовані в правильному порядку, а в іншій колонці – хаотично. 4. Заповніть пропуски (Fill in the gaps). Вчитель подає учням текст пісні, в якому пропущені деякі слова, словосполучення, або букви. 5. Поставте дієслова в правильній граматичній формі (Put the verbs in right grammar form). Вчителем подається текст пісні, в якому дієслова стоять в інфінітиві. 6. Виправте помилки (Correct the mistakes). Дається текст в якому змінені деякі слова. Задача учнів почути правильні слова за змістом. 7. Прослухайте і обведіть малюнок або слово (Listen and circle the picture (word). Це завдання залежить від змісту пісні. На малюнках можуть бути зображені слова пов’язані з будь-яким тематичним матеріалом уроку. Наприклад: частини тіла, кольори, шкільне приладдя, пори року тощо. Також вчитель може лише записати різні назви предметів і дати завдання підкреслити ті, що згадуються в пісні.


На завершальному етапі роботи з іншомовною піснею вчитель може дати такі загальні завдання, як прочитати виразно текст пісні; обговорити пісню з батьками чи друзями; записати пісню на диктофон особисто кожному, або в групах; намалювати ілюстрацію; назвати, предмети, кольори, рухи тощо; відтворити діалог; відтворити рухи; зібрати палітру художника тощо.


Висновок

Отже, ми можемо зробити висновок, що застосування пісень на уроках англійської мови в початкових класів є не лише ефективним засобом для динамічності навчального процесу, а і засобом для формування іншомовної компетентності учнів початкової школи. Ми визначили, що робота з пісенним матеріалом складається з трьох етапів і може бути використана на будь-якому етапі уроку англійської мови. В перспективах подальшого розвитку маємо на меті систематизувати пісенний матеріал згідно тематики початкової школи.


Список використаних джерел

  1. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Котенко, А. В. Соломаха [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 356 с.
  2. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
  3. Никитенко З. Н. Аутентичные песни как один из элементов национально - культурного компонента содержания обучения иностранному языку на начальном этапе / З. Н. Никитенко, В. Ф. Аитова, В. М. Аитова // Иностранный язык в школе. 1996. – №4. – С.17.
  4. Англійська мова та її важливість на сьогоднішній день [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.movi.com.ua/angliyska-mova/813-angliyska-mova-i-yiyi-vaglivist


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама