Беспала М.І. Формування навичок самостійної роботи з англійської мови учнів початкової школи

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Беспала Мирослава Ігорівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті досліджується проблема формування навичок самостійної роботи з англійської мови учнів початкової школи. Висвітлені етапи та значення формування навичок молодших школярів до самостійної роботи з англійської мови. Виявлено засоби самостійного вивчення іноземної мови для учнів початкової школи. Наведено приклади завдань для самостійної роботи з англійської мови.

Ключові слова: початкова школа, самостійне вивчення англійської мови, самостійна робота, англійська мова.


В статье исследуется проблема формирования навыков самостоятельной работы по английскому язику. Представлены этапы и значение формирования навыков младших школьников к самостоятельной работе по английскому язику. Определены средства для самостоятельного изучения иностранного языка для учеников начальной школы. Приведены примеры заданий для самостотельной работы по английскому языку.

Ключевые слова: начальная школа, самостоятельное изучение английского языка, самостоятельная работа, английский язык.


The article investigates the problem of forming the independent work skills in the English language. The stages and the value of developing younger pupils’ independent work skills of English learning are highlighted. Teaching aids for primary school pupils’ independent learning of a foreign language are identified. Examples of tasks for independent work in English are presented.

Key words: primary school, independent learning of English, independent work, English language.


Зміст

Постановка проблеми

В теперішній час Україна стрімко спрямувала курс на євроінтеграцію. Відкриваються кордони і громадяни країни мають змогу подорожувати до країн Європи, також іноземців мають можливість відвідати нашу країну. Тому не просто актуально вивчати іноземну мову, але і необхідно.

Для ефективного вивчення іноземної мови обов’язковою складовою є самоосвіта, тобто здатність до навчання протягом усьго життя, так як вивчення іноземної мови вимагає постійного повторення та практики, щоб не втратити набуті знання. Отже, важливо розпочати формувати навички самостійної роботи з англійської мови учнів у початкової школи.


Аналіз досліджень

Проблема формування навичок самостійної роботи учнів початкової школи вже отримала певне висвітлення в роботах як зарубіжних, так і вітчизняних учених, а саме: Ю. Бабанський , Т. Гладиш, В. Ільїн, Н. Ушакова, І.Попіль, О. Савченко, І. Шапошнікова. Але проведений аналіз наукової літератури показав, що питання формування готовності учнів до самостійного вивчення іноземної мови в початковій школі потребує подальшої розробки.


Постановка мети дослідження

Виходячи з вище зазначеного, метою статті є з’ясувати особливості формування навичок самостійної роботи з англійської мови учнів початкової школи.


Виклад основного матеріалу

Головною метою вивчення іноземної мови в початковій школі є формування іншомовної комунікативної компетенції, що включає в себе мовний, мовленнєвий, соціокультурний, полікультурний, лінгвокраїнознавчий та країнознавчий компоненти. Однією з головних умов успішного формування іншомовної комунікативної компетенції є здатність до самоосвіти. Cамоосвіту прийнято вважати вторинним процесом. Лише після того, як людина перейшла до самостійного життя, самоосвіта стає основним засобом її збагачення знань та духовного розвитку. Але сьогодні необхідно розглядати освіту та самоосвіту як єдиний цілісний процес. Самоосвіта доповнює освіту. Учень початкової школи повинен оволодіти такими навичками і вміннями, які дозволили б можливість здійснювати самоосвіту в декількох напрямках: підтримка та вдосконалення досягнутого рівня комунікативної компетенції та вивчення нового матеріалу. Вона допомагає учням знаходити необхідні джерела, щоб розширити знання та задовольнити пізнавальні потреби учнів у позакласній та позашкільній діяльності. І саме в початковій школі необхідно формувати готовність до самостійного вивчення матеріалу, зокрема іноземної мови.


За визначенням С. Гончаренка, самостійна навчальна діяльність учнів – різноманітні види індивідуальної і колективної навчальної діяльності школярів, яка здійснюється ними на навчальних заняттях або дома за завданнями вчителя, однак без його безпосередньої участі [2].


Реалізація цих настанов вимагає від учнів активної розумової діяльності, самостійного виконання різних пізнавальних завдань, застосування раніше засвоєних знань. Формування навичок учнів до самостійної роботи має певний процес. Умовно можна визначити такі етапи процесу формування навичок молодших школярів до самостійного вивчення іноземної мови: мотивація та зацікавлення учнів, навчання організовувати самостійну роботу, підбір форм, методів та засобів навчання, проведення своєчасної перевірки завдань та корегування помилок.


Отже, розглянемо сутність кожного етапу процесу формування навичок до самостійної роботи з англійської мови. Учнів початкової школи мотивує оцінка до самостійного вивчення додаткового матеріалу. Наразі за самостійну роботу вчитель не ставить оцінок в журнал, то ми можемо використати різноманітні таблиці для того, щоб учні записували свої результати, або щоденники. Але ми вважаємо, що більш ефективними є таблиці, адже учень має змогу порівнювати свої результати з результатами однокласників, що буде мати більший вплив на мотивацію учня до вивчення іноземної мови. Учителю іноземної мови важливо зацікавити учнів. Вчені В. Ільїн, Ю. Бабанський стверджують, що для збудження пізнавальних інтересів потрібно створювати умови, що виховують усвідомлення в учнів потреби в здобутті знань, акцентуючи увагу на їх корисності для суспільства та особистісній значущості.


О. Савченко для формування пізнавальних інтересів виділила такі психолого-педагогічні умови: зміст освіти є збагаченим особистісно зорієнтованим цікавим матеріалом, який емоційно забезпечений; педагог має гуманне ставлення до учнів; в учнів формується адекватна самооцінка та прагнення до саморозвитку; виховується відповідальне ставлення до навчання та почуття обов’язку; в навчальний процес упроваджуються інноваційні технології для розвитку творчих здібностей учнів та оволодіння ними способами самостійного пошуку навчально-пізнавальної інформації; розвивається інтелектуальні здібності та креативне мислення школярів у процесі їх учіння; відбувається спілкування всіх учасників навчально-виховного процесу [3, с.98].


Спочатку учні під керівництвом учителя оволодівають методикою роботи з різноманітними джерелами інформації, елементами пізнавальної діяльності (такими, як уміння аналізувати прочитане, робити свої висновки, уміти відстоювати власну точку зору тощо). Далі в самостійній навчально-пізнавальній діяльності з’являються елементи творчості, що досягається шляхом створення відповідних психологічних і педагогічних умов, які стимулюють виникнення та розвиток в учнів власне потреби в самоосвіті, прагнення до самореалізації, активності, самостійності. Учень початкової школи набуває досвід спілкування з оточуючим світом, що розширює можливості брати активну участь в житті суспільства. Набутий ним досвід супроводжує подальше самовдосконалення [5].


У процесі формування навичок самостійної роботи з англійської мови можна використовувати індивідуальну, групову та парну форми організації роботи. Під час групової та парної форм роботи молодший школяр формує уміння працювати в колективі, тому кожен учень намагається внести значний вклад в роботу, а у процесі індивідуальної роботи самостійно виконує завдання, і вчитель має змогу оцінити кожного учня окремо.


Найбільш поширені види роботи є праця з підручником, навчальними посібниками, дидактичними матеріалами, персональним комп’ютером. Головне, щоб завдання було підібрано з урахуванням вікових особливостей молодшого школяра, складності та доступності завдань. Сьогодні існує безліч комп’ютерних технологій та глобальна мережа інтернет, тому ми вважаємо найбільш актуальним використовувати їх як засоби навчання, а саме: пісні, короткометражні мультфільми та інші засоби мультимедіа. Учні початкової школи матимуть змогу чути звуки з уст носія мови, тим самим, при повторенні за ним, вдосконалювати власну вимову; розважальні та навчальні програми сприятимуть поповненню словникового запасу, удосконалюватимуть їх граматичні навички; канали YouTube та інші інтернет-сервіси в розважальній формі спонукатимуть молодших школярів до оволодіння навчальним іншомовним матеріалом.


Система робіт повинна передбачати обґрунтовану послідовність, ускладнення їхнього змісту. Вчитель до самостійної роботи повинен включати завдання всіх рівнів самостійності учнів для того, щоб молодші школярі були зацікавлені в самовдосконаленні та розширенні знань.


Науковці виділяють три рівня самостійності учнів: репродуктивний відповідає за формування вербальної лексично-граматичної бази. На цьому рівні відбувається засвоєння та закріплення мовного матеріалу; напівтворчий рівень здійснюється перенесення набутих умінь і навичок на аналогічні ситуації; творчий рівень пов’язаний із формуванням умінь здійснювати пошук при вирішенні комунікативних завдань.


На прикладі вивчення на уроках іноземної мови теми «Мої домашні улюбленці» у 1 класі хочемо навести приклади завдань самостійної роботи.


1) Робота з відео. Вчитель дає завдання учням початкової школи вдома подивитися відео, виписати в словник назви домашніх улюбленців, повторювати за спікером, поки не вивчать слова. А в таблиці успіхів самостійної роботи записати тих улюбленців, які вони хотіли та не хотіли б мати. Також під час позаурочної роботи вчитель може показувати картинки, а учні повинні сказати, які тварини зображені на малюнку ті, які були згадані в відео. А також вказати якого кольору кожна тварина.


2) Робота з піснею. Вчитель дає завданням учням прослухати пісню вдома та намагатися її заспівати. Діти, співаючи, запам’ятовують назви тварин та їх звучання. В таблицю успіхів молодші школярі записують кількість назв тварин, що вони вивчили (всього в відео їх 40). Під час позаурочної роботи вчитель може дати такі завдання:

– Запропонувати учням заспівати пісню разом, а потім з вимкненим звуком. Діти бачать картинки та написані назви тварин, які їм потрібно озвучити в пісні. А потім кожен школяр називає незвичайну тварину, яка йому подобається.

– Можна запропонувати завдання з малюнками. Презентувати учням кілька малюнків, діти повинні вибрати з них тварин, які вони бачили в відео та назвати їх англійською мовою.

– Написати на дошці перелік різних тварин, які були запропоновані у відео, додавши до них слова іншої категорії (наприклад, рослин), і дати завдання учням витерти з дошки ті слова, що не означають тварин. Слова, які залишились, перекласти та прочитати.


3) Робота з віршем. Як уже зазначалося, ми можемо використати інтернет-сервіси для вивчення мов, наприклад, http://lingualeo.com. Вчитель дає завдання учням вивчити запропонований вірш, повторюючи за спікером. А потім продекламувати у класі.


4) Творчий рівень. Вчитель пропонує учням самостійно знайти назви тварин, які не вивчаються за підручником на уроках, вивчити назву англійською мовою. Діти знаходять і приносять малюнки на урок, презентують однокласникам тваринку.


Висновок

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що формування навичок учнів до самостійної роботи з англійської мови починається з початкової школи. Для цього вчителям потрібно вмотивовувати та зацікавити учнів, навчити організовувати самостійну діяльність, підібрати форми, методи та засоби навчання та провести своєчасну перевірку і корегування завдань.


У перспективі подальших розвідок дослідити та проаналізувати критерії та способи оцінювання самостійної роботи учня початкової школи з англійської мови.


Список використаних джерел

  1. Котенко О. В. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Котенко, А. В. Соломаха [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 356 с.
  2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко — К.: Либідь, 1997. – 375с.
  3. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підручник для студентів педагогічних факультетів / О. Я. Савченко. – К. : Абрис, 1997. – 416 с.
  4. Ушакова Н. І. Розвиток умінь самостійної діяльності в підручнику з мови навчання для іноземних студентів / Н. І.Ушакова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. – Вип. 17. – 2010. – С. 140 - 149.
  5. Шикарєва Г. О. Формування самоосвітньої компетентності молодших школярів. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/33688/ Заголовок з екрану.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама