Бобровник Ю.О. Лексичні та граматичні особливості американського варіанту англійської мови

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Бобровник Юлія Олександрівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Статтю присвячено проблемі американського варіанту англійської мови, який має певні особливості з точки зору лексики, вимови, орфографії та граматики. Американський варіант англійської мови розглядають як особливий соціальний, який в силу політичних, економічних і культурних обставин трансформувався в новий варіант англійської мови на американському континенті, не порушуючи її мовної системи.

Ключові слова: англійська мова, особливості, варіант, американський варіант англійської мови, лексика, вимова, орфографія, граматика.


Статья посвячена проблеме американського варианта, который имеет определенные особенности с точки зрения лексики, произношения, орфографии и граматики. Американский вариант английского язика рассматривают как особенный социальный, который в силу политических, экономических и культурних обстоятельств трансформировался в новый вариант английского язика на американском континенте, не нарушая его языковой системы.

Ключевые слова: английский язык, особенности, вариант, американский вариант английского языка, лексика, произношение, орфография, грамматика.


The article is devoted to the problem of American English, which has specific features in vocabulary, pronunciation, spelling and grammar. The American English is considered as a special social phenomenon, which is due to political, economic and cultural reasons transformed into a new variant of the English language in the American continent without breaking its language system.

Key words: English, features, variant, American English Variant, vocabulary, pronunciation, spelling and grammar.


Зміст

Постановка проблеми

Особливості англійської мови в Америці вже давно привертають увагу лінгвістів. Тривалий час більшість англомовних друкованих видань була зорієнтована на британський варіант англійської мови. Однак, з огляду на пожвавлення туристичних подорожей, фахових стажувань, обмінів інформацією, пресою, літературою чи продукцією кінематографу, телебачення, реклами дедалі частіше натрапляємо на невідповідності, які дещо різняться від загального британського слововжитку [6, c.23].


Аналіз досліджень

В США, Англії та інших зарубіжних країнах опубліковано чимало спеціальних монографій, нормативних довідників та лексикографічних посібників, присвячених англійській мові в США та окремим її аспектам.Дослідженню питання варіантології англійської мови і, американського варіанта зокрема, присвячено чимало праць як закордонних науковців (R. Berndt, A. Markwardt, R. Quirk, D. Crystal, R. McDavid, К. Janicki), так і вітчизняних вчених (Г. Б. Антрушина, Т. І. Арбекова, Ю. Зацний, Р. Кріцберг, Д. Е. Розенталь, О. Швейцер, Ю. Жлуктенко).


Говорячи про співвідношення двох основних, історично базових варіантів англійської мови, британського і американського, А. А.Рівліна зазначає, що протягом досить довгого періоду часу між ними відбувалося наростання відмінностей, де переважали відцентрові тенденції в силу соціально-історичних причин. Проте в другій половині XX століття у зв’язку з процесами глобалізації та посиленням доцентрових тенденцій настав період розмивання кордонів варіантів, переходів особливостей одного варіанта в інший [3, c.43].


Зростання впливу американського варіанту англійської мови відзначається і в галузі навчання англійської мови як іноземної. Незважаючи на те, що в сучасній реальності британський і американський варіанти як і раніше є основними в практиці викладання англійської мови, як зазначає З. Г. Прошіна, в останні десятиліття відбувається збільшення ролі американського варіанту, особливо в країнах Європи. У зарубіжній науці на дану тенденцію вказує європейський лінгвіст Марко Модіано, підкреслюючи, що американська вимова, лексика, граматика, отримують все більше визнання в галузі міжнародних іспитів з англійської мови [4, c. 13].


Постановка мети дослідження

Метою дослідження є розглянути специфіку лексичних та граматичних особливостей американського варіанту англійської мови.


Виклад основного матеріалу

На сучасному етапі історичного розвитку англійська мова є, як відомо, мовою полінаціональною – вона обслуговує кілька націй і існує в формі національних варіантів, зокрема, американського. Відмінність соціокультурного фону зумовлює особливості у розвитку кожного з різновидів. Однак, як відмічають науковці, приналежність до єдиної комунікативної системи мови, тісні і різноманітні зв'язки між регіонами сприяють зближенню мовних форм, їх конвергенції [5, c.113].


Чіткі особливості американського варіанту англійської мови можна побачити та проаналізувати в таких сферах:

-Лексика

-Вимова

-Орфографія

-Граматика


Лексичні особливості американського варіанту англійської мови передбачає такі відмінності. Наведемо деякі відмінності в лексиконі цих варіантів мов: American variant and British variant

-амер. 1st Floor «перший поверх» анг. groundfloor, амер. basement «підвал» анг. cellar, амер. 2st Floor «другий поверх» анг. 1st floor, амер. apartment «квартира» анг. flat, амер. billion «мільярд» анг. milliard, амер. soccer «футбол» анг. football тощо

-Багато лексичних розходжень незначні. Наприклад змінюється одне слово в словосполученні:амер.Keeptabson. анг. Keepcheckon. - «стежити за кимось».

-Доцільно звертати увагу на ті лексичні відмінності ,які можуть викликати плутанину в розумінні. Наприклад, subway в США означає «метро», а у Великобританії – «підземний перехід».

-Також в англійській мові є розходження, викликані зміною значення англійського слова. Прикладами цієї групи слів можуть бути: амер. sick(хворий) від анг. sick (слабкий, кволий), амер. mad(сердитий) від анг. mad (божевільний, буйний), амер. clever (добродушний) від анг. (розумний), амер. good(присл.—to feel good) від анг. прикм.—good.

-До словникового складу англійської мови в США ввійшли слова (напр.fall, sick), які в Англії були замінені іншими словами (як autumn, ill).

-Існують також розходження, викликані наявністю відмінних слів для позначення однакових предметів, понять тощо. Слова цього типу (амер. mail— англ. lettersв значенні «листи, пошта) складають досить численну групу: амер. Apartment від анг. flat, амер. Elevator від анг. lift, амер. Automobile від анг. car, амер. biscuit від анг. cake.

-Як в галузі побуту, так і в галузі техніки, виробництва спостерігаємо подібне розходження: амер. generator – англ. dynamo, амер. radio – англ. wireless тощо[10, c.213].


Кількість таких слів досить велика. Дослідник Менкен наводить список із 122 слів в галузі побуту, 51 слово в галузі спорту та розваг.


Далі розглянемо сферу вимови. Тут існує певна кількість відмінностей, які можна легко почути при вимові англійського слова британцями чи то американцями. З цього приводу ми дослідимо такі аспекти: наголос, деякі голосні звуки та звуки, які супроводжуються буквою ‘r’.

Британці та американці мають різні наголоси, коли вони вимовляють певні двоскладові чи багатоскладові слова. Наприклад:


Слово британський наголос американський наголос
ballet / ′bælei / / bæ′lei /
debries / ′debri: / / də′bri: /


Таку ж відмінність у вимові можна почути в наступних словах: chalet, garage, gourmet, parquet, pate`. В словах з декількома складами, таких як secretary, американці наголошують закінчення більше, ніж це роблять британці, тому слово має додатковий наголос:

Слово британська вимова американська вимова
secretary / ′sekrətri / / ′sekrə′teri /
territory / ′terətri / / ′terə′to::ri /


Також важливі розходження і в орфографії. Незначні зміни в американській орфографії свідчать про спроби спростити написання деяких сполучень та наблизити правопис до вимови. Нижче наведено основні зміни, прийняті в американській орфографії:

-написання -or замість -our в словах типу: honor, color при англ. honour, colour тощо;

-написання -еr замість -rе в словах типу: center, theater при англ. centre, theatre тощо;

-написання thru замість англ. through thothough, plow plough, a також ах замість англ. axe, tire tyre, story storey;

-спрощення подвоєння приголосних: амер. Traveler англ. traveller, амер. wagon англ. waggon, амер. councilor англ. councillor, амер. fagot англ. faggot;

-заміна букв: е на і амер. gasolene – англ. gasoline, амер. inclose – англ. enclose тощо; у на і амер. tire – англ. tyre, амер. siphon – англ. Siphon тощо; c на s амер.defense – англ. defence, амер. pretense – англ. pretence тощо; і на у амер. gayety – англ. gaiety, амер. dryly – англ. drily тощо.


Існують наступні відмінності у закінченнях слів:

-“-our” (брит.) і “-or” (амер.): humo(u)r, labo(u)r, hono(u)r, neighbo(u)r

-“re- ” (брит.) і “-er” (амер.): litre (liter), metre (meter), theatre (theater) і т.д.

-“-ce” (брит.) і “-se” (амер.): defence (defense), offence (злочин)

-“-ise” (брит.) і “-ize” (амер.): organise (organize), realise (realize), recognise (recognize) [8, с. 13].


Необхідно зупинитися на розходженні у фонетиці англійської мови в Англії та Америці. Специфічними особливостями американської вимови є такі:

-а перед f, ft, ss, sk, sp, st, th, n (+приголосннй) вимовляється як [æ] амер. англ. class [klæ] [klα:s] dance [dæns] [dα:ns] path [pæθ] [pα:θ] ask [æsk] [α:sk]. В деяких випадках спостерігаємо проміжну вимову між [α:] та [æ], але типовою залишається вимова [æ]. Виняток становить слово father ['fa:ðə], де зберігається англійська мова.

-звук [r] зберігається в усіх положеннях: -перед приголосними: амер. англ. амер. англ. art [αrt] [α:t] turn [tərn] [tə:n] -в суфіксах -er, -or: амер. англ. амер. англ. doctor ['doktər] ['doktə] tractor ['træktər]['træktə] в)в кінці слова в сполученнях -еrе, -rе: амер. англ. амер. англ. sever [si'viər] [si'viə] here [hiər] [hiə]


Вимова[r] в наведених вище випадках особливо характерна для мови в центральних та східних штатах.

-голосному [о] часто відповідає [a]: амер. англ. амер. англ. not [nat][not] top [tap] [top]

-звук [а] близький по артикуляції до [α:], але коротший за [α:] та більш відкритий, ніж [Λ]

-в окремих словах еі [аi] вимовляється як [i:]: either ['i:ðər] замість ['aiðə] neither ['ni:ðər] замість ['naiðə] тощо.

-сполучення ее в словах, типу been вимовляється як [i]: been [bin] замість [bi:n].

-випадіння ненаголошених, голосних перед [r] зустрічається рідко. Типовою є вимова:necessary ['nesisəri] при англ. ['nesisri] [10, с.15].


Мелодичність мови менш виразна, ніж при стандартній англійській вимові. Тому зв’язна мова набуває монотонного характеру. Звичайний темп трохи повільніший, ніж в англійській мові.

-Часто зустрічається носова артикуляція голосних (так зв. "twang").

Деякі слова мають відхилення у вимові без певних закономірностей: амер. англ. амер. англ. alphabet ['ælfəbεt]['ælfəbit] figure ['figjə] ['figə] clerk [klərk][klα:k] nephew ['nefju]['nevju] та інші.


Для співставлення американського та британського варіантів англійської мови особливе значення має визначення характеру відмінностей між цими варіантами в галузі граматики. Хоча ці відмінності і не багато численні, однак вони заслуговують найуважнішого вивчення[2, c. 153].


-Говорячи про нещодавно минулі події, або при використанні слів already, just і yet, британський варіант англійської мови вимагає Present PerfectЩодо американського варіанту англійської мови, то в цих випадках переважно використовують Past Indefinite, хоча обидва варіанти в американському англійською вважаються правильними. "I’ve just arrived home." / "I just arrived home." "I’ve already eaten." / "I already ate." "Я тільки що приїхав додому." / "Я щойно прибув додому." "Я вже поїв." / "Я вже поїв."


В інших випадках традиційне розходження між Present Perfect і Present Indefinite дотримується в обох варіантах англійської мови.

-позначення простого майбутнього часу в першій особі словом shall (I shall) практично зникло з американської англійської.

-використання форми be going to для простого майбутнього (I’m going to see a doctor замість I will see a doctor). Я збираюся звернутися до лікаря замість я / буде звернутися до лікаря) приблизно в два рази поширеніший в американському, ніж у британському варіанті англійської мови.

-у ряді випадків в американському варіанті англійської мови неправильні дієслова переходять у регулярну дієвідміну: spelt>spelled. -В інших випадках американська англійська часто зберігає нерегулярну форму дієслів, сприйняту в Британії як діалектизм або архаїзм (наприклад, get - gotten, sneak - snuck, dive - dove).

-В літературній мові зустрічаються такі відхилення у вживанні окремих граматичних форм: дієслово to get: англ. get — got — got амер. get — got —gotten. Зустрічаються також форми: boughten замість bought; crep, crope crept тощо.

-Вживання Present Conjunctive: англ. I suggest that he may (should) go амер. І suggest that he go.

-Вживання умовного способу можуть бути: анг. If I were you. амер. If I was you.


Розмовна мова в США характеризується більш помітними відхиленнями від граматичних норм літературної мови. Найістотнішими з них є особливості в системі відмінювання дієслів: допоміжне дієслово to have в формах Perfect часто зовсім опускається: I seen him замість I have seen; He given замість He has given тощо.[5, c. 13].

-утворення Pastта Past Participle неправильних дієслів часто відбувається за допомогою суфікса –ed, -d, як наприклад: knowed замість knew; growed замість grew.

-деякі правильні дієслова утворюють форми Past Participle за типом неправильних:clomb замість climbed.

-допоміжні дієслова в питальній формі часто опускаються:You going to merry him? (Are you going…?Where you going? Where are you…?

-часто вживається подвійне заперечення: You don't care for nobody but yourself. I can't see nothing.

-часто вживається зворот (to) have got: I haven't got any money in my purse тощо. I haven't got any memory. (Вираз (to) have gotten має значення (to) have received, acquired) [7, с. 47].

-типовим для американського варіанту виявляється поєднання дієслова go з інфінітивом без to, що має переваги в розмовній мові. Англійці у подібних випадках вживають конструкцію типу go and do something.

-цікавою особливістю американського варіанту є упущення артиклю у словосполученнях певного типу. Так, наприклад, якщо в мові англійців певний артикль опускається в таких словосполученнях з all як all day та all night, то американці регулярно пропускають його і в таких сполученнях, як all morning, all weak, all summer. [9, c. 175].

-в певних називних словосполучення з прийменником американці нерідко упускають артикль в тих випадках, коли його вживання є прийнятою в Англії нормою. Англієць Хоруїлл приводить в одній із свої статей ряд прикладів, що запозичені із робіт американських професорів-істориків.

-американському варіанту є чужим відсутність артикля в таких словосполученнях, як наприклад, beattable, send into hospital. розходження в порядку слів виявляють і сполучення riverз власними назвами річок ( порівнюючи англ. The river Thames та амер. The Mississippi River) [2, c. 137-138 c.].


Ви також можете помітити різницю в вживання прийменників:

-“at the weekend” (анг.) і “on the weekend” (амер.)

-“Monday to Friday” (анг.) і “Monday through Friday (амер.)

-“along the street” (анг.) і “down the street” (амер.).


Висновок

Охарактеризовуючи відмінні особливості американського варіанту англійської мови в області лексики, вимови, орфографії та граматики, можна зробити висновок, що обидва варіанти належать до цілісного мовного тіла і насправді нівелюються переважною більшістю подібностей, які все-таки помітно домінують.


Узагальнюючи вище сказане, можна констатувати, що процес американізації британської англійської мови, будучи складним явищем, осмислюється лінгвістами в різних аспектах. У сукупності дані аспекти вивчення американізації британської англійської мови являють собою єдиний дослідницький простір, пов’язаний з осмисленням впливу США на лінгвістичну ситуацію не тільки у Великобританії, але і у всьому світі.


Список використаних джерел

  1. Антрушіна Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н. Н. Лексикологія англійської мови. – М.: Вища школа, 1999. – 129 с.
  2. Бабенко А.П., Христенко Е.В. Американский вариант английского языка. – Харьков: Рубикон, 1991. – 256 с.
  3. Євдокимов М.С., Шлеев Г. М. Короткий довідник американо-британських відповідностей. – М., 2000. – 96 с.
  4. Зацный Ю.А. Особенности влияния американського варианта на британский на лексико-семантическом уровне. Автореф. канд. филол. наук. – К., 1975. – 56 с.
  5. Костюченко Ю.П. Історія англійської мови. (елементарний курс, видання друку виправлене і доповнене) – К., 1963. – 422 c.
  6. Кріцберг Р. Я. Дивергенція та конвергенція регіональних варіантів англійської мови. – К., 2001. – 32 с.
  7. Попова Л. Г. Лексика английского язика в Канаде: учебное пособие для вузов/ Л. Г. Попов. — М.: Высш. школа, 1978. – 116 с.
  8. Поліщук Г. В. Нормативність у системі дифтонгів британського та американського варіантів англійської мови, на матеріалі лексикографічних джерел. – К., 2002. – 19 с.
  9. Швейцер А. Д. Очерки современного английског языка в США. – М.: Высш. школа, 1963. – 215 с.
  10. Janick Karol, Elements of British and American English. – 3 Wyd. – Warszawa: Panswowe Wydawnisto Naukove, 1977. – 138 p.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама