Бовсунівська Д.В., Реутова К.В. Використання настільних ігор у навчанні граматики молодших школярів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Бовсунівська Д. В. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта », кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка

Реутова К. В. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність « Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті розкрито роль настільних ігор як дидактичного матеріалу для уроків іноземної мови. Проаналізовано види настільних ігор у навчання іноземної мови молодших школярів та окреслено шляхи їх використання з метою автоматизації граматичних мовленнєвих навичок та формування граматичної компетенції. Встановлено, що використання настільних ігор сприяє підвищенню рівня мотивації учнів до вивчення іноземної мови.

Ключові слова: класифікація ігор, настільні ігри, молодші школярі, мотивація учнів, комунікативні ігрові вправи, рольовий компонент.


Аннотация: В статье раскрыта роль настольных игр как дидактического материала для уроков иностранного языка. Проанализированы виды настольных игр в обучении иностранному языку младших школьников и намечены пути их использования с целью автоматизации грамматических речевых навыков. Установлено, что использование настольных игр способствует повышению уровня мотивации учащихся к изучению иностранного языка.

Ключевые слова: классификация игр, настольные игры, младшие школьники, мотивация учащихся, коммуникативные игровые упражнения, ролевой компонент игровой деятельности.


Annotation: The article dwells on the role of board games as a didactic material in teaching foreign languages. Different types of board games and ways of their useage in teaching English grammar to young learners are analyzed. The purpose of using board games is to master grammatical competence, which helps to develop grammatical skills and increase the level of students` motivation in studying a foreign language.

Key words: classification of games, board games, young learners, students` motivation, communicative games.


Зміст

Постановка проблеми

Із впровадженням іноземної мови до інваріантної частини Державного стандарту початкової освіти [4], питання навчання іноземної мови (ІМ) молодших школярів набуло особливої актуальності. Враховуючи, що однією із особливостей дітей молодшого шкільного віку є природня схильність до гри, використання граматичних комунікативних ігор у навчанні ІМ є важливим завданням для вчителя [5, 75].


Аналіз досліджень

Окремі аспекти використання дидактичних ігор як об’єкту дослідження психології аналізувалися Д. Б. Ельконіним, Л. І. Божович, І. А. Зимньою та ін. Дидактичні ігри у навчанні іноземних мов були предметом дослідження Г. В. Рогової, С. В. Роман, Т. М. Шкваріної, І. С. Рязанової та ін. Серед іноземних науковців, розробкою даної проблематики займалися M. Рінволукрі (Mario Rinvolucri), К. Рід (Carol Reed), Г. Пухта (Herbert Puchta), Дж. Гьоюгз (John Hughes) та ін.


Постановка мети дослідження

Попри значну розробленість проблематики використання дидактичних ігор у методиці навчання іноземних мов, малодослідженим залишається питання використання настільних ігор у навчанні ІМ.

Метою статті є дослідити види настільних ігор та окреслити шляхи їх використання з метою автоматизації граматичних мовленнєвих навичок на уроках іноземної мови.


Виклад основного матеріалу

Провідні методисти (С.В. Роман, О. В. Котенко, Т. М. Шкваріна та ін..) радять широко використовувати дидактичні ігри як засіб навчання, виховання і розвитку молодших школярів на уроках іноземної мови, оскільки вони є потужним джерелом розвитку дитячої уваги, спостережливості та кмітливості [5, 77]. Сучасна методика навчання іноземних мов, звертаючись до ігрових форм навчання на уроках ІМ, вбачає в них можливості ефективної взаємодії педагога та учнів, продуктивної форми їх спілкування з властивими їм елементами змагання, спосіб підвищення рівня мотивації школярів до навчання ІМ та шлях підвищення рівня комунікативності уроку ІМ [5, 79]. Використання ігор на уроках ІМ передбачає урахування психологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку, а саме: високий рівень емоційності та рухливості; мимовільність та нестійкість уваги; природна цікавість дітей молодшого шкільного віку; готовність навчатись, пізнавати світ; висока потреба у спілкуванні, спільних діях з іншими дітьми; відкритість, відсутність бар'єрів; здатність отримання різної інформації із зовнішнього оточення; можливість навчатись не лише під час занять; потреба індивідуальної уваги та заохочення; високий відсоток “інструментального навчання” на шляху отримання знань; висока фотографічність дитячої пам'яті до зовнішньо привабливих предметів; образність мислення і асоціативність пам'яті, окрім цього, як правило, молодші школярі звертають увагу в першу чергу на те, що викликає їх безпосередній інтерес. З огляду на це, необхідно використовувати на уроках різноманітні ігри, змагання та наочний матеріал [5].


З урахуваннях вищеозначених факторів, науково обґрунтованою є класифікація дидактичних ігор на основі 8 критеріїв запропонована І.А. Данилович:

за ціллю гри – формування розмовних навичок (лексичних, граматичних, вимовних, орфографічних, графічних) і вмінь (аудіювання, монологічної мови, діалогічної мови, читання, письма, перекладу);

за рівнем комунікативності– комунікативні, умовно-комунікативні та некомунікативні ігрові вправи;

за спрямованістю на отримання або видачу інформації– рецептивні, репродуктивні та продуктивні ігрові вправи;

за рівнем управління діями учасників – з повним управлінням, частковим управлінням, з мінімальним управлінням;

за критерієм наявності рольового компонента– з рольовим компонентом і без рольового компонента;

за присутністю елемента змагання – з і без елементу змагання;

враховуючи рухливість - рухливі та статичні;

за використанням предметів – ігрові вправи з використанням предметів і без них [1].


Як засвідчує досвід практичного застосування дидактичних ігор на уроках англійської мови, з метою засвоєння учнями граматики доцільно використовувати різні види настільних ігор. Досліджуючи це питання, науковці (M. Рінволукрі, Г. Пухта, Дж. Гьоюгз та ін.) виділяють декілька основних груп настільних ігор, які широко використовуються у навчанні молодших школярів: ігри з гральними кубиками (dice games), змагальні настільні ігри (challenge games), ігри на співпраці (collaboration games), комунікативно спрямовані ігри на отримання інформації.


Ігри з гральним кубиком, на шести гранях якого нанесені комбінації крапок, що символізують числа (1, 2, 3, 4, 5, 6) або зображення дій. Наприклад, настільна гра — Story dice. В склад гри входить 9 кубиків з 54 різними малюнками. Існує декілька варіантів цієї гри. Наприклад, гравець кидає всі кубики і після цього можна грати на вибування, складаючи історію, використовуючи по одному малюнку. Той хто не зможе продовжити розповідь вибуває з гри [3]. Ігри з кубиком можна використовувати для автоматизації граматичних структур із дієсловами на позначення дій (Action Verbs).


Карткові ігри є значним ресурсом для розвитку психічних процесів молодших школярів та автоматизації граматичних навичок. Pelmanism - це інтерактивна карткова гра розроблена для тестування і покращення пам'яті. В цій грі потрібно обирати пари карт і спробувати отримати пару. Карти лежать лицьовою стороною вниз, і кожен гравець перевертає дві карти, в свою чергу. Якщо гравець отримує пару, то має право ще на ходи, в іншому випадку другий гравець отримує хід. Гравцям важливо запам’ятати, де вони бачили кожну карту, тому, коли відповідна карта з'являється, можна отримати пару. Дана гра спряє розвитку як лексичних навичок, так і граматичних, оскільки із парами слів діти складають розповідь або ж діалог.


Шаради (Charades) – це гра, в якій загадане слово ділиться на частини, які являють собою окремі слова, що відгадуються за вказаними значеннями, а також загадка, що подається в образних сценах. Описуючи та вгадуючи шараду, молодші школярів розвивають навички співпраці та роботи у парах, навички використання граматичних часів залежно від контексту.


Настільні ігри спрямовані на те, щоб розвивати важливі для сучасної людини якості, а саме: розумові здібності (під час гри поліпшується зорова пам'ять, розвивається логічне мислення, образне мислення, уява, увага, кмітливість), розширення словникового запасу, вивчення і багаторазове повторення іншомовних слів. Окрім цього настільні ігри безперечно сприяють формуванню особистісних якостей, оскільки у всіх іграх потрібно дотримуватися спеціальних правил, часто необхідно приймати самостійні рішення в складних і непередбачених ситуаціях, робити той чи інший вибір. Все це вчить дитину дисципліни і терпінню. Саме настільні ігри навчать як дітей програвати, а також гідно приймати поразку. У процесі використання настільних ігор, відбувається розвиток комунікативних навичок. Як правило, в грі беруть участь кілька осіб, тому вона чудово вчить дітей ефективної взаємодії між собою.


Висновок

Отже, настільні ігри на уроках іноземної мови є безперечно невичерпним ресурсом для розвитку не тільки граматичних умінь, а й умінь співпраці. Проте, існують ризики у використанні настільних ігор з молодшими школярами. До таких ризиків належать наступні: діти грають у невеликих групах одночасно, тому настільні ігри можуть використовуватися лише за умови автоматизованості граматичних навичок, та потребують від вчителя високого рівня сформованості навичок управління класом.

Список використаних джерел

  1. Данилович І.А. Система ігрових вправ у підручнику English Through Communication// Іноземні мови у школі .- 1995.- №2.- с.14-18 Режим доступу: http://referat-ok.com.ua/movoznavstvo/vikoristannya-igor-na-uroci-angliiskoji-movi
  2. Режим доступу: http://olena-english.com/grammargames
  3. Денис С. А. Дидактичні ігри // Початкова школа. - 2004. - № 8. - С. 48-52 Режим доступу http://diplomba.ru/work/101041
  4. Державний стандарт початкової загальної освіти. Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua//often-requested/state-standards/
  5. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./О. В. Котенко, А. В. Соломаха (та ін.). — К: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка. 2013 . — С. 74-81. Режим доступу http://elibrary.kubg.edu.ua/4181/


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама