Богдан Ю.С. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у вивченні іноземної мови

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Богдан Ю.С. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті розкрито основні положення про творчі здібності молодшого школяра; проаналізовано визначення поняття «творчі здібності» різними вченими; розкрито вплив нетрадиційних форм уроків, як засобу формування творчих здібностей молодших школярів.

Ключові слова: творчі здібності, нетрадиційний урок, урок– гра як засіб розвитку, творче мислення, творча уява.


Аннотация: В статье раскрыты основные положения о творческих способностях младшего школьника; проанализированы определение понятия «творческие способности» различными учеными; раскрыто влияние нетрадиционных форм уроков, как средства формирования творческих способностей младших школьников.

Ключевые слова: творческие способности, нетрадиционный урок, урок– игра, как средство развития, творческое мышление, творческое воображение.


Annotation: The article describes the main tools of creative abilities development of primary school pupils; the author analysis of the definition of "creativity" in the context of different scholars articles and investigations; the impact of non– traditional forms of lessons as a means of creative abilities of primary school pupils is pointed out in the issue.

Key words: creativity, non– traditional forms of lessons, class– game as a mean of development, creative thinking, imagination.


Зміст

Постановка проблеми

Проблема виховання та самовиховання творчої особистості у процесі вивченні іноземної мови є викликом часу. Завданням педагогічної освіти є розвиток творчих здібностей молодшого школяра. Одним із ефективних і перспективних засобів цих здібностей є англійська мова, яка сприяє не тільки розвитку іншомовної комунікативної компетентності, але й розвитку творчого мислення, формування плюралістичного світосприйняття. У сучасному світі проблема творчого розвитку особистості є досить актуальною. Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема. Посилюється увага до розвитку творчих здібностей особистості, надання їй можливості виявити їх. Іноземна мова відіграє важливу роль у формуванні та розвитку творчих здібностей молодшого школяра. Тож одним із завдань вивчення англійської мови в початковій школі є підбір ефективних форм, методів і засобів, які забезпечують формування творчих здібностей дитини на заняттях.


Аналіз досліджень

Питання творчого розвитку особистості висвітлені у психолого– педагогічних працях як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. За результатам досліджень дидактів і методистів Т.Н. Байбари, Л.І. Лозової, Н.Ф. Тализіної найсприятливішим періодом для творчого розвитку є молодший шкільний вік. М. П. Гузик, М. І. Жалдак, В.М. Монахов, М.І. Шкіль та інші надають рекомендації стосовно розв’язання творчих завдань. Впровадженню розвивальних творчих ігор присвятили свою праці Д.А. Балл, Т. Гергей, А.М. Довіяло та інші науковці. До запровадження сучасних технологій, що сприяють формуванню творчого потенціалу звертали увагу у своїх роботах таки автори, як Н.А. Бердяєв, Л.М. Коган, Д.С. Лихачов, А.С. Каргін, О.І. Мотков.


Постановка мети дослідження

Тож метою даної статті є відбір ефективних засобів навчального процесу вивчення англійської мови в початковій школі, як засобу розвитку творчих здібностей молодшого школяра.


Вирішення мети здійснюватиметься через розв’язання поставлених завдань, а саме: аналіз творчих здібностей молодшого школяра, визначення творчих здібностей, які формуються під час вивчення іноземної мови.


Виклад основного матеріалу

Іноземна мова, як загальноосвітній навчальний предмет може і повинен внести свій внесок в процес розвитку творчих здібностей учнів. Володіючи величезним виховним, освітнім і розвиваючим потенціалом творчих здібностей учнів, іноземна мова може реалізувати його лише в ході здійснення практичної мети навчання, тобто тільки в тому випадку, якщо учень у процесі іншомовної комунікативно– пізнавальної діяльності.


Що ж таке творчі здібності? Різні автори визначають їх по– своєму. Теплов Б.М. під творчими здібностями розумів певні індивідуально– психологічні особливості, що відрізняють однієї людини від іншої, які не зводяться до готівкового, наявного вже у людини запасу навичок і знань, а обумовлюють легкість і швидкість їх придбання [2]. Шадрикова В.Д. творчі здібності визначала як властивість функціональних систем, що реалізують окремі психічні функції, які мають індивідуальну міру виразності, що проявляється в успішності і якісному освоєння діяльності [2]. Большакова Л.А. творчі здібності визначає як складну особисту якість, що відбиває здатність людини до творчості в різних сферах життєдіяльності, а також дозволяє надавати підтримку у творчій самореалізації іншим людям. Це висока ступінь захопленості, інтелектуальної активності, пізнавальної самодіяльності особистості [1]. Дотримуючись позиції вчених, що визначають креативні здібності як самостійний чинник, розвиток яких є результатом навчання творчої діяльності школярів, виділимо компоненти творчих (креативних) здібностей молодших школярів:

• творче мислення,

• творчу уяву,

• застосування методів організації творчої діяльності.


Розвивати творчі здібності молодших школярів на уроках англійської мови можна за допомогою нетрадиційних форм уроку. Методично високо ефективними є урок– вистава, урок– свято, відео– урок, урок– екскурсія, урок– інтерв'ю та інші форми занять [4] . Метод проектів спрямований на те, щоб розвинути активне самостійне мислення дитини і навчити її не просто запам'ятовувати і відтворювати знання, які дає їй школа, а вміти творчо застосовувати їх на практиці. Основна ідея методу проектів полягає в тому, щоб перенести акцент з різного виду вправ на активну розумову діяльність учнів у ході спільної творчої роботи.


Ефективною і продуктивною формою навчання є урок– спектакль. Підготовка вистави – творча робота, яка сприяє виробленню навичок мовного спілкування дітей та розкриття їх індивідуальних творчих здібностей [3]. У посібнику І.П.Підласого «Педагогіка» [5] перелічується 36 типів нестандартних занять. В. А. Щеньов пропонує класифікувати нестандартні уроки, доповнивши типологію «класичного» уроку. Наприклад, уроки– вікторини, захист проектів тощо відносять до групи уроків контролю знань, а уроки– лекції, уроки– конференції — до уроків формування нових знань [4]. С. В. Кульневич та Т. П. Лакоценіна виділяють такі групи нестандартних уроків: уроки зі зміненим способом організації (лекції, захист ідей, урок взаємоконтролю); уроки, пов'язані з фантазією (урок– казка, театралізований урок); уроки, що імітують які– небудь види діяльності (урок– екскурсія, урок– експедиція); уроки з ігровою змагальною основою (вікторина, КВК), уроки з трансформацією стандартних способів (урок– суд, урок– аукціон); уроки — аналогії з відомими формами й методами діяльності (урок– диспут, урок– дослідження) [5].


Особливе значення в розвитку творчих здібностей молодших школярів у вивченні іноземної мови посідає гра. Ігри допомагають дітям стати творчими особистостями, вчать творчо ставитися до будь– якої справи. Під час застосування гри у вивченні іноземно мови в молодших школярів розвиваються такі творчі здібності, як вміння фантазувати, креативно мислити, вміння зоображати та перевтілюватися. Значення рольової гри неможливо вичерпати й оцінити, адже будучи розвагою, відпочинком, вона здатна перерости в навчання, творчість.


У рольовій грі насамперед розвиваються уява, увага й образне мислення дітей, закладається здатність оперувати образами дійсності, що, у свою чергу, створює основу для опанування складних форм творчої діяльності. Особливу роль відіграє рольова гра у розвитку здатності дітей взаємодіяти з іншими людьми.


Наведемо приклади творчих завдань для молодших школярів, які ми застосовуємо на уроках англійської мови в початковій школі:

• відновити послідовність подій в тексті;

• доповнити висловлювання за рахунок раніше вивченого матеріалу;

• скласти речення із запропонованих слів;

• скласти план до тексту;

• переказати текст від першої особи;

• під малюнком неправильні підписи. Переставити малюнки правильно;

• з’єднати одну частину слова з іншою;

• знайти на малюнку всі предмети, назви яких починаються на одну й ту саму букву.


Творчі можливості учнів на уроках англійської мови ефективно реалізовуються в різних видах діяльності, зокрема у грі, діалогічному та монологічному мовленні, у груповій та проектній роботі тощо.


Як творчість слід сприймати не лише кінцевий результат діяльності, а й прийоми та операції, за допомогою яких вона здійснюється. Та й самі по собі знання не гарантують появи нових оригінальних ідей. Тому особливу увагу слід приділяти розвитку таких якостей особистості, які дають можливість творчо використовувати здобуті знання. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках англійської мови безумовно вимагає від учителя чимало зусиль при виборі та постановці завдань, спрямованих на розвиток креативності учнів.


Висновок

Узагальнюючи запропоновані засоби роботи на уроках англійської мови для формування творчої особистості молодшого школяра, необхідно відмітити, що прискорений результат вивчення мови відбудеться з урахуванням системного використання творчих завдань та різноманітних навчальних вправ запропонованих програмою. Кожен метод роботи повинен бути найбільш комфортно застосований для кожного учня в класі, обираючи завдання треба звертати увагу не тільки на індивідуальні особливості дитини, а й на її мотиваційну готовність та налаштованість до співпраці під час заняття.


Список використаних джерел

  1. Богоявленська Д.Б. Психологія творчих здібностей: Посібник для студентів вищ. навч. закладів / Д.Б. Богоявленська. – М.: Изд. Центр "Академія", 2002. – № 3. – С. 73– 84.
  2. Большакова Л.А. Розвиток творчості молодшого школяра. Ж– л "Завуч початкової школи". № 2, 2001. – С. 14– 15.
  3. Крамаренко С. Г. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів / С. Г. Крамаренко // Відкритий урок. – 2002. – №5– 6. – C. 7–10
  4. Ніколаєва С. Ю. Сучасні підходи до викладання іноземних мов / С. Ю.Ніколаєва // Іноземні мови. – 2001. – №3. – С. 49– 55.
  5. Полат Є.С. Метод проектів на уроках іноземної мови. / Є.С. Полат // ИЯШ. – 1991. – № 2. – С. 3–10.
  6. Рогова Г.В., Верещагіна І.М. Методика навчання англійської мови на початковому етапі в загальноосвітніх закладах: Посібник для вчителів і студентів пед. вузів. – 3– е вид. / Г.В. Рогова, І.М. Верещагіна – М.: Просвещение, 2000. – 232с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама