Бондарина Л.В. Способи організації професійно-орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх фахівців сфери туризму

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Бондарина Людмила Володимирівна – студентка Інституту розвитку дитини Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова, напрям підготовки «Менеджмент соціокультурної діяльності (туризм)».

В статті описані основні вимоги до вивчення іноземної мови майбутніми фахівцями туристичної сфери. А також запропоновано використання професійно-орієнтованого підходу під час оволодіння комунікативними навичками, на основі якого визначено відповідні форми, прийоми та засоби навчання.

Ключові слова: іноземна мова, професійне спілкування, навчальний процес, професійно-орієнтований підхід, комунікативні навички.


В статье описаны основные требования к изучению иностранного языка будущими специалистами туристической сферы. А также предложено использование профессионально-ориентированного подхода при овладении коммуникативными навыками, на основе которого определены соответствующие формы работы, приемы и средства, которые предусматривают комплексное овладение профессиональным общением.

Ключевые слова: иностранный язык, профессиональное общение, учебный процесс, профессионально-ориентированный подход, коммуникативные навыки.


The article describes the basic requirements of the study foreign language for future specialists of tourism industry. And have proposed the use of professionally-oriented approach of mastering communication skills, which are defined on the basis of appropriate forms of work, methods and tools, which provide a comprehensive mastery of professional communication.

Key words: foreign language, professional communication, educational process, professionally-oriented approach, communication skills.


Зміст

Постановка проблеми

Сучасні умови життя суспільства сприяють активному розвитку туристичної індустрії. Одним з ключових факторів зростання попиту на якісне туристичне обслуговування є необхідність у кваліфікованих фахівцях в даній сфері. Випускники вищої школи повинні володіти комплексом теоретичних знань та практичних навичок за обраними напрямками навчання, готовністю до вирішення професійних завдань, а також відповідними особистісними якостями.


Особливе місце в переліку необхідних професійних якостей фахівця в галузі туризму займає володіння іноземними мовами. Сьогодні все гостріше постає потреба у фахівцях, готових вступати в міжособистісні і ділові комунікації з представниками інших країн та культур, вирішувати професійні завдання в умовах іншомовного спілкування. Однак, досить часто спеціалісти туристичної індустрії володіють досить низьким рівнем знань іноземної мови або недостатньо використовують його при професійному спілкуванні. Слабка мовна підготовка випускників впливає на їх професійну адаптацію і є перешкодою при влаштуванні на роботу, так як у світових туристичних компаніях знання однієї або декількох іноземних мов є необхідною вимогою до претендента. Таким чином, постає проблема необхідності здійснення спеціальної підготовки студентів до професійно-орієнтованого спілкування іноземною мовою, яка передбачає формування іншомовних комунікативних умінь з метою вирішення професійних завдань.


Аналіз досліджень

Дослідженням особливостей професійної підготовки кадрів для туристичної сфери, в тому числі модернізації системи навчання іноземних мов, займалися такі вчені: П.І. Образцов, Н.Ф. Коряковцева, А.М. Іонова, П.В. Ляшева, Н.А. Гультяєва, В.В. Васильєв та інші. Автори відзначають специфіку вузів, в яких здійснюється підготовка майбутніх фахівців у туристичній сфері, визначають прийоми та комплексні методи навчання іноземної мови. Проте, на сьогодні актуальним залишається питання про створення моделі навчання професійно-орієнтованого спілкування і формування іншомовної комунікативної компетенції з використанням проблемних методів навчання.


Постановка мети дослідження

Тому, ціллю даної публікації є виявлення ефективних засобів іншомовного професійного спілкування студентів туристичного напрямку.


Виклад основного матеріалу

У вищих навчальних закладах оволодіння іноземною мовою з урахуванням майбутньої професії набуває пріоритетного значення і регламентується різноманітними освітніми програмами та стандартами. Тобто, випускники туристичних спеціальностей повинні володіти вмінням усної та письмової комунікації, готовністю до роботи в іншомовному середовищі в рамках своєї професійної діяльності. Таким чином, вимоги стандартів до володіння іноземною мовою туристичними фахівцями та необхідність обов'язкового врахування специфіки майбутньої професійної діяльності визначають сучасні напрямки в галузі викладання іноземних мов.


Під час вивчення іноземної мови пріоритетного значення набирає використання професійно-орієнтованого підходу, заснованого на врахуванні потреб студентів, які визначаються особливостями майбутньої професії. Професійно-орієнтований підхід в навчанні іноземної мови передбачає формування у студентів здатності іншомовного спілкування в конкретних професійних, ділових та наукових сферах і ситуаціях з врахуванням особливостей професійного мислення [5, с.21].


Варто зазначити, що процес вивчення іноземної мови орієнтований не тільки на опрацювання літератури за фахом або засвоєння спеціальної лексики та термінології, а й на розвиток комунікативних навичок у відповідних професійних ситуаціях, вміння обмінюватися інформацією на досить високому рівні, тобто бути ефективним учасником міжкультурної комунікації, що є особливо актуальним для фахівців галузі туризму. Професійно-орієнтоване спілкування передбачає взаємодію представників різних культур в сфері ділової комунікації, спрямовану на успішне вирішення професійно значущих для учасників спілкування завдань шляхом досягнення взаєморозуміння [3, с.21].


Підготовка майбутніх туристичних фахівців передбачає дослідження та аналіз стратегії професійної комунікативної взаємодії, адекватної мовної поведінки та ефективного впливу на партнера, чим визначає розвиток навичок ідентифікації та породження текстів і мовних моделей, що використовуються в ситуаціях професійного спілкування. Це досягається за допомогою використання продуктивних освітніх технологій і активних методів навчання іноземної мови, характерною особливістю яких є високий рівень свідомості, активізації мислення, сприйняття і поведінки учнів, мотивації та творчості в навчанні [5, с.57].


Процес вивчення іноземної мови у сучасних умовах проходить на інтерактивній основі, що передбачає організацію інтернаціональної діалогової взаємодії викладача та студентів. Це відбувається за допомогою моделювання ситуацій реального професійного спілкування, створення умов, максимально наближених до діяльності фахівця в галузі туризму. В таких ситуаціях професійного характеру необхідно звертати увагу на моделювання соціального і предметного змісту майбутньої професійної діяльності, що допоможе студентам усвідомити її сутність та вимоги, уявно побудувати образ фахівця, здатного ефективно виконувати поставлені завдання, співвіднести його з образом власного «Я» і розробити стратегію дій, спрямовану на досягнення бажаного результату.


Під час навчального процесу використовуються різноманітні форми та методи роботи, серед них: розігрування комунікативних ситуацій; обговорення професійно значущих питань; дискусії; рольові ігри; драматизації; інтерв'ю; використання методу проектів та презентацій тощо. Застосування технології інтерактивного навчання сприяє розвитку здібностей студентів самостійно переносити вже набуті знання в нову ситуацію, знаходити варіанти вирішення поставленої проблеми та вчитися налагоджувати відносини з партнерами в рамках професійної комунікації. Процес навчання студентів, який обмежується лише вивченням і відтворенням вже готових, представлених у навчальних посібниках діалогів та ситуацій, зазвичай виявляється педагогічно неефективним. Причиною даного явища зазвичай бувають: установка на емоційно-смислову нейтральність висловлювань; проведення занять в межах однієї аудиторії; використання елементарних засобів спілкування, не включаючи контакт очей, інтонаційний лад, паузи, темп, тембр тощо. При організації рольових ігор, драматизацій або симуляцій комунікативних ситуацій (наприклад, бесіда з клієнтами в офісі туристичної фірми, бронювання туру, бронювання номера в готелі, рішення можливих проблем в готелі та ін.) слід приділяти увагу не тільки відпрацюванню необхідних граматичних структур та лексичних одиниць, а й поясненню оптимальних в даних ситуаціях мовних тактик, можливого сценарію комунікації.


Під час вивчення іноземної мови при відборі змісту матеріалу варто враховувати вже згадуваний професійно-орієнтований підхід, який сприяє підготовці фахівців до подальшого професійного розвитку. Матеріал повинен давати студентам сучасне уявлення про досліджувані об’єкти, професійні обов'язки фахівців, основні поняття туризму та сфери гостинності, інформацію країнознавчого і соціокультурного характеру. У змісті навчання повинні бути обов'язково відображені сучасний стан і напрямки розвитку туристичної індустрії в Україні та світі.


Серед ефективних засобів розвитку навичок спілкування важливе місце займає організація обговорень актуальних проблем, які мають значення для професійного та особистісного становлення студентів. Такі обговорення ґрунтуються на інтерпретації текстів і статей, в яких висвітлено основні професійні проблеми туристичної галузі. Також є необхідним створення спеціальних питань для кінцевого обговорення. Вони не передбачають однозначних відповідей та спонукають до різностороннього розгляду головної проблеми, відкриваючи можливості для обміну думками в даному напрямку. Крім таких запитань можна використовувати завдання, де необхідно висловити згоду або незгоду з наведеними висловлюваннями, представити свою інтерпретацію висловлювань, обґрунтувати власне ставлення до обговорюваної проблеми, провести обговорення в мікрогрупах, скласти моновисловлювання за темою і т.д. У процесі обговорень та дискусій зіставляються різноманітні ціннісно-смислові установки і позиції, що призводить до формування у студентів досвіду публічної аргументації власної точки зору [4, с.124].


Висновок

Отже, іноземна мова в сучасному освітньому просторі – це не просто одна з навчальних дисциплін, а необхідна складова професійної підготовки та повноцінного розвитку особистості студента. Навчання іноземної мови на основі професійно-орієнтованого підходу, комплексне застосування активних методів та інтерактивних технологій навчання передбачають формування професійної цінності змісту навчання та компетентних фахівців в галузі туризму.


Список використаних джерел

  1. Ионова А. М. Методика обучения профессионально-ориентированному устному общению студентов / А. М. Ионова. – М., 2012. – 89 с.
  2. Коряковцева Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язик / Н. Ф. Коряковцева. – М. :АРКТИ, 2002. – 176 с.
  3. Образцов П. И., Иванова О. Ю. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов : Учебное пособие / под. ред. П. И. Образцова. – Орел : ОГУ, 2005. – 114 с.
  4. Полевая М.В. Особенности обучения персонала на предприятиях индустрии туризма // Кадровик. Кадровый менеджмент. – 2011. – № 3. – С.1.
  5. Федорченко В. К. Педагогіка туризму / К. В. Федорченко, Н. А. Фоменко, М. І. Скрипник, Г. С. Цехмістрова. – К. : Видавничий дім «Слово», 2004. – 296 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама