Бородавко М.О. Застосування технології «Відкритості» для розвитку творчої особистості молодшого школяра на уроках АМ

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Бородавко М.О. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті теоретично обґрунтовано значимість розвитку творчої особистості молодшого школяра на уроках англійської мови; уточнено поняття «творчість», «творча особистість», «творчі здібності»; розкрито сутність технології «Відкритості» та визначено особливості її застосування на уроках англійської мови в початковій школі; доведено, що технологія «Відкритості» є ефективним засобом розвитку творчої особистості молодшого школяра.

Ключові слова: творчість, творча особистість, творчі здібності, технологія «Відкритості», молодший школяр, уроки англійської мови.


Аннотация: В статье теоретически обоснована значимость развития творческой личности младшего школьника на уроках английского языка; уточнены понятия «творчество», «творческая личность», «творческие способности»; раскрыта сущность технологии «Открытости» и определены особенности ее применения на уроках английского языка в начальной школе; доказано, что технология «Открытости» является эффективным средством развития личности младшего школьника.

Ключевые слова: творчество, творческая личность, творческие способности, технология «Открытости», младший школьник, уроки английского языка.


Annotation: The article theoretically proves the importance of the primary school student’s creative personality development in English classes; the concepts of “creativity”, “creative personality” and “creative abilities” are specified; the essence of the technology “Openness” is disclosed and the peculiarities of its use in English classes in primary school are determined; the technology “Openness” is proved to be an effective means of the primary school student’s creative personality development.

Key words: creativity, creative personality, creative abilities, technology “Openness”, primary school student, English classes.

Зміст

Постановка проблеми

Сучасне суспільство висуває запит на виховання здорової і творчої особистості, здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. Як доводить життя, в складних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює, людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей, задумів, нових підходів, нових рішень). Для стратегії розвитку національної школи характерним є зростання уваги до особистості школяра, максимального розкриття його обдарування, інтелектуального розвитку, що забезпечує пріоритетність розвитку творчих рис [8, с. 9-12].

Нам видається, що саме педагоги, зокрема вчителі початкової школи, мають розвивати в кожного учня навички самостійного творчого мислення, вміння діяти в нестандартних умовах, вирішувати найрізноманітніші проблеми (побутові, навчальні, глобальні). Адже, особистість, яка здатна генерувати ідеї, використовувати набуті знання й уміння в нових ситуаціях, комфортніше почувається в нестабільних соціальних умовах і швидше знаходить своє місце в суспільстві.

Величезні можливості для розвитку особистості та творчого мислення учнів, має, на нашу думку, англійська мова, рівно як і будь-яка інша мова, оскільки без мислення немає мовлення. Розвиток творчої особистості можна стимулювати різноманітними засобами, з-поміж яких ми виділяємо технологію «Відкритості».

Аналіз досліджень

Проблема розвитку творчої особистості як багатоаспектний і складний феномен стала предметом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, а саме В. І. Андрєєва, Ю. К. Богоявленської, Р. М. Грабовської, Н. В. Кузьміної, Я. О. Пономарьова, Н. Ф .Тализіної, С. О. Сисоєвої, Л. М. Когана, Л. С. Виготського, Н. А. Бердяєва, Д. С. Лихачова, А. С. Каргіна, В. А. Розумного, О. І. Моткова та інших.

Однак, у процесі дослідження наукових праць, присвячених означеній проблемі, ми з’ясували, що незважаючи на те, що проблема розвитку творчого начала в учнів досліджується давно, багато питань залишається невирішеними. Як і раніше, більшість навчального часу відводиться репродуктивній, нетворчій діяльності, значна частина завдань у підручниках з англійської мови має також відтворювальний характер. Тому, актуальним на сьогодні є, на нашу думку, застосування технології «Відкритості» в освітній практиці школи, зокрема на уроках англійської мови в початковій школі, з метою розвитку творчої особистості молодшого школяра.

Постановка мети дослідження

Метою статті є уточнення понять «творчість», «творча особистість», «творчі здібності», розкриття сутності технології «Відкритості» та визначення особливостей її застосування на уроках англійської мови в початковій школі.

Виклад основного матеріалу

Технологія «Відкритості» орієнтується на індивідуальну, групову, фронтальну форми роботи на уроках англійської мови, оскільки передбачає застосування учнем різних форм і методів роботи, а також поєднання знань, отриманих в процесі вивчення різних предметів, для розв’язання певної проблеми та подолання емоційних труднощів. Учень повинен збагачувати свої знання не тільки теорією, а й практикою, оскільки під час практики особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності.

Розкриваючи проблему розвитку творчої особистості молодших школярів на уроках англійської мови, необхідно перш за все з’ясувати, що ж ми вкладаємо у такі поняття, як «творчість», «творчі здібності» та «творча особистість учня».

Творчість – це розумова й практична діяльність, результатом якої є створення оригінальних, неповторних цінностей, виявлення нових фактів, властивостей, закономірностей, а також методів дослідження і перетворення матеріального світу або духовної культури; якщо ж вона нова лише для його автора, то новизна суб’єктивна і не має суспільного значення [5, с. 104].

Спробуємо визначити, що ж означає поняття «творчі здібності». Б. М. Теплов під творчими здібностями розуміє певні індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють одну людину від іншої, що не зводяться до готівкового, наявного вже у людини запасу навичок і знань, а обумовлюють легкість і швидкість їх надбання. За В. Д. Шадриковою, творчі здібності – це властивість функціональних систем, що реалізують окремі психічні функції, які мають індивідуальну міру виразності, що проявляється в успішності і якісній своєрідності освоєння діяльності [1, с. 55]. Л. А. Большакова визначає творчі здібності як складну особисту якість, що відбиває здатність людини до творчості в різних сферах життєдіяльності, а також дозволяє надавати підтримку у творчій самореалізації іншим людям. Це висока ступінь захопленості, інтелектуальної активності, пізнавальної самодіяльності особистості. О. І. Мотков визначає творчі здібності як здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, як націленість на відкриття нового і здатність до глибокого усвідомлення свого досвіду [4, с. 233].

Отже, маємо всі підстави, щоб означити поняття «творча особистість учня» як індивід, який виявляє розвинені творчі здібності, творчу мотивацію, творчі вміння, що забезпечують створення нових матеріалів, технологій та духовних цінностей. Кожний учень має певні здібності. Завдання вчителя – визначити рівень здібностей і розвивати їх, дати можливість кожному учню відчути радість досягнення, усвідомлення своїх здібностей, допомогти зрости в умовах успіху. У навчанні цінна не лише істина, але й сам процес її здобування, пошуку, спроби, помилки, усвідомлення прийомів розумової роботи – тобто все, що розвиває творчу думку учня, привчає мислити і діяти самостійно. З перших днів навчання в школі потрібно організувати творче, духовне колективне життя, в якому діяльність кожного учня дарує йому радість активного пізнання, сповнює щастям спілкування з ровесниками.

З огляду на сучасні реалії, вчитель повинен впроваджувати в освітній процес нові методи подачі інформації з метою задоволення індивідуальних запитів кожного учня. Таким чином, перед сучасним вчителем постають такі завдання: навчити учня за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати та використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації з певної теми; організувати процес навчання так, щоб учень активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг би їх оцінити; навчити учня створювати продукт, що можна було б реалізувати у повсякденному житті. Допомогти вчителю реалізувати ці складні завдання допоможе застосування технології «Відкритості».

Технологія «Відкритості», що сприяє розвитку творчої особистості молодшого школяра, складається з трьох етапів: технічного / інформаційного (ІКТ); активного (рухового); емоційного (терапевтичного). Розглянемо детальніше їх характеристики.

Технічний / інформаційний (ІКТ) – етап підготовки і передачі інформації, засобом здійснення яких є комп’ютер, смарт дошка, засоби мультимедіа. Основна мета цього етапу – сприяти розвитку учня як особистості, формувати в нього потребу і здібності до дослідницької діяльності, самоосвіти, самовираження. Учень при цьому повинен виступати в ролі активного суб’єкта, а педагог – у ролі організатора комунікацій у тріаді вчитель – учень – комп’ютер.

Застосування комп’ютера на уроці англійської мови робить процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним. Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки та різні ігри, сучасний комп’ютер, разом з тим, є для учня рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити. Цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів, оскільки допомагає їм краще оцінити здібності і знання учня, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання [2].

На нашу думку, на технічному етапі технології «Відкритості» найкраще підготувати молодших школярів до дорослого життя чи вибору майбутньої професії можна за допомогою методу проектів. Робота над проектом передбачає вибір теми чи проблеми проекту; формування групи виконавців; розробку плану роботи над проектом, визначення строків; розподіл завдань серед учнів; виконання завдань, обговорення в групі результатів виконання кожного завдання; оформлення спільного результату; звіт за проектом; оцінку виконання проекту. Тут же варто додати, що така робота вимагає від учнів високого рівня самостійності пошукової діяльності, координації своїх дій, активного дослідницького, виконавської та комунікативної взаємодії. Роль вчителя полягає в підготовці учнів до роботи над проектом, виборі теми, у наданні допомоги учням при плануванні роботи, в поточному контролі і консультуванні учнів у процесі виконання проекту на правах співучасника [6; 7, с. 3-10; 8, с. 33-42].

Застосування методу проектів має багато переваг, оскільки сприяє розвитку мислення (наочно-дієвого, наочно-образного, інтуїтивного, творчого, теоретичного); естетичному вихованню (за рахунок використання можливостей комп’ютерної графіки, технології мультимедіа); розвитку комунікативних здібностей; формуванню умінь приймати оптимальне рішення або пропонувати варіанти вирішення в складній ситуації (за рахунок використання комп’ютерних ігор, орієнтованих на оптимізацію діяльності з прийняття рішення); розвитку умінь здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність; формуванню інформаційної культури, умінь здійснювати обробку інформації (за рахунок використання інтегрованих користувальницьких пакетів, різних графічних і музичних редакторів) [6]. Загалом, застосування методу проектів сприяє підготовці учнів до комфортного життя в умовах інформаційного суспільства.

Активний (руховий) етап – етап руху, усвідомлення потреби в активній діяльності, відпочинку від розумового навантаження.

Для збереження здоров’я учнів при проведенні уроку англійської мови вчитель має застосовувати елементарну діагностику стомлюваності учнів та вживати засобів зниження втоми, основним з яких є проведення фізкультурних хвилинок, метою яких є забезпечення короткочасного активного відпочинку для учнів під час уроку, коли значне навантаження випробовують органи зору і слуху, м’язи тулуба, особливо спини, що знаходяться в статичному стані, м’язи кисті працюючої руки. Вправи варто підбирати таким чином, щоб при їх виконанні були охоплені різні групи м’язів. При виконанні фізкультурних хвилинок учні можуть співати пісню англійською мовою, декламувати вірш, вимовляти те, що показують рухами. Існують різні форми проведення фізкультурних хвилинок: рухлива гра; імітація рухів; проголошення скоромовок, що супроводжується діями; фізкультурні хвилинки у формі психофізичної гімнастики, коли учні мімікою, жестами і рухами зображують різні персонажі з життя.

Отже, фізкультурні хвилинки ефективні для зняття розумової втоми і статичної напруги, вони є ефективним засобом підвищення уваги та активності учнів, розвитку іншомовленнєвих навичок, збагачення словникового запасу, підтримки інтересу учнів до вивчення англійської мови.

Наведемо декілька прикладів фізкультурних хвилинок, що можна проводити на уроці англійської мови з молодшими школярами. Так, вчитель може застосувати різні фізкультхвилинки-римівки. Він проговорює слова вірша декілька разів та виконує дії, а учні повторюють слова та дії за ним:

Step – step, clap – clap,

Step – step, clap – clap.

Nod your head and turn around

And then you clap, clap, clap.

Hands up, clap – clap,

Hands up, clap – clap.

Nod your head and turn around

And then you clap, clap, clap.


Up, down, up, down (піднімаємо та опускаємо руки)

Which is the way to London town? (крокуємо на місті)

Where? Where? (повороти в сторони)

Up in the air, (дивимося вгору)

Close your eyes (закриваємо очі руками)

And you are there! (розводимо руки в сторони.)

А ось декілька прикладів фізкультхвилинок-ігор.

Гра «Збери портфель» (4 хв.). На столі розкладено шкільне приладдя. Учням пропонується як швидше скласти речі у портфель. При цьому вони повинні називати їх англійською мовою.

Гра «Відчуття ліктя» (6 хв.). Учні стають у коло та повертаються попарно обличчям один до одного. Це партнери. Коли вчитель або учень промовляє фразу «elbow to elbow», учні мають доторкнутися ліктями один до одного. Далі подаються команди «head to head», «nose to nose», «ear to ear», «hand to hand», «leg to leg», «knee to knee», а учні виконують відповідні дії [9].

Емоційний (терапевтичний) етап – етап, що визначає емоційну стійкість як властивість особистості, котра забезпечує гармонійне ставлення між всіма компонентами діяльності в емоціогенній ситуації, а отже сприяє успішному виконанню діяльності. Емоційність – це один із важливих компонентів у структурі розвитку творчої особистості.

Напруженість та зростання темпу життя часто призводять до перевантаження, виснаження людини. Саме тому особливого значення набуває така риса як емоційна стабільність та стресостійкість. Головною стратегією формування цієї важливої якості сучасної особистості є розвиток емоційного інтелекту, вміння керувати власними емоціями та протистояти стресам.

Загальновідомо, що важливими засобами впливу на емоційний розвиток учнів є телебачення, реклама й інформаційні технології. Тому означений етап містить елементи арт-терапії. Арт-терапія – це особлива форма розвитку особистості, заснована на творчому самовираженні за допомогою різних видів мистецтва (живопис і малюнок, ліплення, музика, танець, театр). Арт-терапія передбачає передусім роботу із особистістю шляхом організації живого конструктивного союзу учнів та вчителя у мистецькому просторі з метою реалізації наступних освітніх завдань: розвиток емоційно-вольової сфери учнів; розвиток креативності як здатності до творчості та потреби до творчого самовираження; психогігієна (турбота про емоційний та психічний стан учнів – зниження внутрішньої тривожності та агресії, оволодівання навичками емоційної саморегуляції засобами художньо-творчої діяльності тощо); забезпечення соціокультурної адаптації (оволодіння поведінковими моделями у відповідності до соціально прийнятних морально-етичних норм, формування комунікативної культури та розвиток емпатійних умінь учнів) [3].

Висновок

Отже, розвиток творчого потенціалу особистості є одним із актуальних завдань сучасного суспільства. Вчитель має заохочувати потяг молодшого школяра до активного навчання, допомогти йому набути необхідних умінь, знань, навичок, навчити його самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення, впроваджуючи в освітню практику школи новітні технології навчання, з-поміж яких ми виділяємо технологію «Відкритості». Застосування означеної технології допоможе вчителю організувати процес навчання так, щоб учень активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг би їх оцінити; навчити учня створювати продукт, що можна було б реалізувати у повсякденному житті.

Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо в дослідженні інших технологій навчання, що сприяють розвитку творчої особистості молодшого школяра на уроках англійської мови.

Список використаних джерел

  1. Богоявленська Д. Б. Психологія творчих здібностей: Посібник для студентів вищ. навч. закладів / Д. Б. Богоявленська. – М.: Академія, 2002. – 540 с.
  2. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/school/
  3. Малкіна-Піх І. Г. Гендерна терапія (довідник практичного психолога) / І. Г. Малкіна-Піх. – М.: Ексмо, 2006. – 928 с.
  4. Мотков О. І. Психологія самопізнання особистості: Практичний посібник / О. І. Мотков. – М.: «Трикутник», 1993. – 473 с.
  5. Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – К, 2010. – 368 с.
  6. Нові інформаційні технології в освіті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/
  7. Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка / Е. С. Полат // Иностранные языки в школе. – 1991. № 2. – С. 3-10.
  8. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.: А.С.К., 2004. – 192 с.
  9. Фізкультхвилинки на уроках [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrmodno.com.ua/health/vpravi-z-virshovanimi-tekstami/main.html


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама