Висоцька О.В. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку творчих здібностей молодших школярів засобом англійської мови

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Висоцька О.В. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті розкриваються особливості розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках англійської мови. Розглядаються особливості підготовки майбутнього вчителя до розвитку творчих здібностей молодших школярів засобом англійської мови. А також проаналізовано ефективні засоби роботи, що спрямовані на розвиток творчих здібностей у дітей на уроках англійської мови: підготовчі вправи, написання творчих робіт, технічні засоби навчання, технологія проектування.

Ключові слова: англійська мова, засоби навчання, молодші школярі, творча особистість, творчі здібності.


Аннотация: В статье раскрываются особенности развития творческих способностей младших школьников на уроках английского языка. Рассматриваются особенности подготовки будущего учителя к развитию творческих способностей младших школьников средством английского языка. А также проанализированы эффективные средства работы, направленные на развитие творческих способностей у детей на уроках английского языка: подготовительные упражнения, написание творческих работ, технические средства обучения, технология проектирования.

Ключевые слова: английский язык, средства обучения, младшие школьники, творческая личность, творческие способности.


Annotation: The article is devoted to pupils’ of elementary school creative development by training tools. The author also analyses features of future teachers’ training to develop creative abilities of pupils. Effective means work aimed at the development of creative abilities Children at English lessons, preparatory exercises, writing creative works, technical training and project technologies are analyzed.

Key words: English language, means of instruction, pupils of elementary school, creative personality, creativity.


Зміст

Постановка проблеми

Реформування вищої педагогічної освіти України вимагає нові підходи до підготовки фахівців для початкової ланки освіти. В умовах соціально-економічних реформ особливого значення набуває формування всебічно розвиненої творчої особистості. Сучасна освіта ставить підвищені вимоги до підготовки вчителя початкової школи. Особлива увага приділяється творчому становленні майбутнього вчителя.


Головне завдання педагога полягає у розвитку творчих здібностей молодших школярів. Одним із таких засобів є англійська мова. Завдання сучасної освіти підготувати вчителя, який спроможний виховувати творчу особистість. Адже, саме вчителі відіграють найважливішу роль у розвитку та формуванні творчих здібностей молодших школярів [7].


Аналіз досліджень

Проблемою розвитку творчих здібностей займались такі дослідники як: Гербекон І., Коновальчук М.В., Сисоєва С. О., Руденко Л. С. Зокрема проблемою розвитком творчих здібностей засобом англійської мови висвітлювали у своїх працях: Дика С.М., Сізоненко К. В., Філіпчук О.


Аналізуючи праці різних дослідників, сталo зрoзумілим те, щo незважаючи на наявні наукoві рoбoти, присвячені питанню підготовки вчителя початкової школи до розвитку творчих здібностей молодших школярів засобом англійської мови, це питання досліджено недостатньо.


Постановка мети дослідження

Вивчення питання професійної підготовки вчителя початкових класів до творчої педагогічної діяльності вимагає виокремлення творчих якостей, професійних рис вчителя, необхідних для здійснення такого виду діяльності. Англійська мова, як і будь яка інша мова, має величезні можливості для розвитку особистості та творчого мислення учнів [7].


Тож метою даної статті є аналіз та обґрунтування теоретичної підготовки вчителя до розвитку творчих здібностей молодших школярів засобом англійської мови.


Завдання:

1. Проаналізувати творчі здібності які вчитель може сформувати в учнів.

2. Проаналізувати творчі здібності які вчитель може сформувати в учнів на заняттях англійської мови.


Виклад основного матеріалу

Виходячи із завдань реформування освіти в нашій країні, школа повинна готувати творчу особистість, здатну розв’язувати життєві й виробничі проблеми, діяти й приймати рішення. Тому проблеми формування творчої особистості в процесі навчання набувають зараз особливої актуальності. Це потребує значного розширення, удосконалення змісту та методів навчально-виховної роботи в системі освіти, постановки в основу навчання і виховання поряд із традиційними нових завдань у сфері формуванні особистості.


Успішне вирішення цих завдань, суттєві зміни навчально-виховного процесу, розвиток пізнавальної активності, творчих можливостей дітей безпосередньо пов’язані з удосконаленням підготовки майбутніх учителів, їх професійної майстерності й творчої активності [5].


Вчитель повинен починати розвивати творчі здібності учнів саме в молодших класах. Адже саме в цей період діти дуже щирі та відверті. Вони активно проявляють свою безмежну фантазію, складають власні історії, розповідають про свої пригоди. Саме в молодшому шкільному віці діти швидко сприймають, запам’ятовують навчальний матеріал та проявляють власну творчість під час виконання різних завдань.


Щоб детально розглянути дане питання, необхідно дізнатись що таке творчість. Творчість - це розумова й практична діяльність, результатом якої є створення оригінальних, неповторних цінностей, виявлення нових фактів, властивостей, закономірностей, а також методів дослідження і перетворення матеріального світу або духовної культури. Тому все більшого значення набуває розвиток таких властивостей особистості, які дають можливість творчо використати здобуті знання [6].


Для того щоб розвивати в учнів творчі вчителю необхідно вміти використовувати різні методи роботи. Наведемо приклад методів для розвитку творчих здібностей:

• створення сприятливої атмосфери спілкування (безоцінкові судження);

• збагачення педагогічного середовища новими враженнями та судженнями;

• забезпечення привабливого творчого характеру діяльності;

• чітке визначення мети і кінцевих результатів роботи, способів її оцінювання;

• спонукання до генерування оригінальних ідей;

• залучення учнів у процес планування мети і поточних завдань творчого об'єднання;

• повага, довіра, визнання й подяка за досягнуті результати;

• надання права самостійно приймати рішення;

• практична спрямованість навчання;

• моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем тощо [4].


Отже, завдання вчителя полягає втому, щоб організувати урок таким чином, щоб забезпечити комфортні умови для учні під час навчального процесу. Це має бути відповідний мікроклімат в класі та правильне використання різних підходів до організації навчання, і направити творчість учнів у правильне русло. Звичайно, творчість учнів слід розвивати на всіх уроках. Англійська мова не є винятком, оскільки специфіка предмета полягає в тому, що всі види мовленнєвої діяльності, а саме: аудіювання, письмо, читання та говоріння спрямовані на розвиток творчості учнів. Завдання вчителя – підібрати різноманітні та цікаві види роботи на уроках англійської мови, щоб досягти найкращих результатів [3].


Плануючи уроки, вчитель повинен думати не тільки про те, щоб учні запам'ятали нові слова, ту чи іншу структуру, а й прагнув створити всі можливості для розвитку творчості. Для того щоб привернути увагу дітей, підвищити інтерес до навчання, потрібно зрозуміти, які прийоми роботи можуть зацікавити учнів. Кожен вчитель англійської мови, постійно повинен шукати резерви підвищення якості та ефективності навчання англійської мови. А також важлива підготовка вчителя до вивчення англійської мови.


Урок англійської мови має свою специфіку, оскільки, на відміну від інших предметів передбачає різні види мовленнєвої діяльності, яка забезпечується комунікативними ситуаціями, що вимагає від учасників освітнього процесу імпровізації та творчості. Тож особливої уваги вимагає підготовка вчителя, який має необхідні творчі здібності та потенціал, що дозволяє йому створювати необхідні умови для творчого розвитку учнів. Одним із засобів підготовки вчителя до розвитку творчих здібностей в школярів є англійська мова.


На сьогоднішній день вoна є чи не єдиним засoбoм, щo забезпечує дoступ дo світoвoгo відкритoгo інфoрмаційнoгo прoстoру. Саме тому зростає необхідність у висококваліфікованих учителях англійської мови, які володіють не тільки мовленнєвою й комунікативною компетенцією, але й методами творчого викладання іноземних мов.


Для підготовки вчителя, для розвитку в нього творчих здібностей варто використовувати досягнення нових технологій. Наприклад, інтерактивну дошку, комп’ютер та програмні забезпечення. З метою покращення навчання та індивідуального розвитку, як інтелектуального так і творчого потенціалу. Майбутньому вчителю необхідно детально освоїти сучасні технічні засоби навчання для використання їх на уроках англійської мови [3].


Адже, сучасному етапі розвитку освіти звичайна гра відходить на другий план мультимедійних засобів. Вчитель повинен вміти не просто формувати іншомовні уміння, а й розвивати вміння мислити і творити. Вміння використовувати творчі завдань сприяє розвитку креативного мислення, іншомовних умінь, допомагає закріпити раніше вивчений матеріал, розширює словниковий запас учнів.


Навчально-виховний процес на уроках англійської мови передбачає комплексний підхід до моделювання його змісту, форм, методів відповідно до поставленої мети. Маючи на меті розвиток творчих здібностей школярів, учитель моделює зміст уроку, продумує форми і методи роботи на уроці, враховуючи особливості завдань, що орієнтовані на учнівську творчість [6]. Безперечно, розвивати творчі здібності в учнів — справа надзвичайно важка і вимагає від педагога особливої підготовки та старанної, продуманої праці протягом кількох років. Для успішного керівництва розвитком творчих здібностей молодших школярів необхідно знати індивідуально-психологічні особливості дітей, постійно розвивати їх пам'ять, уяву, фантазію, а також збуджувати та підтримувати інтерес до виконання певного виду роботи [2].


Для розвитку творчості вчителю необхідно використовувати різні види робіт. У яких повинен бути присутній елемент творчості, де учні зможуть проявити свої здібності, уподобання, смаки, рівень підготовки. Адже творчою роботою слід вважати таку, яка є результатом самостійної діяльності під час вивчення певної теми.


У ході дослідження було проаналізовано, які засоби та технології ефективні для розвитку творчих здібностей у молодших школярів:

• підготовчі вправи;

• написання творчих робіт;

• технічні засоби навчання;

• технологія проектування;


Використання вчителем творчих та підготовчих вправ є допоміжним засобом в процесі підготовки до написання власне творчих робіт і допомагають дітям у висловленні думок і почуттів, розвивають логічне мислення, тренують пам'ять. Значення творчих робіт у вивченні англійської мови полягає в тому, що вони не тільки закріплюють знання, але й удосконалюють здібності, прищеплюють любов до мови, виховують високі моральні якості. У процесі вирішення творчих робіт учні створюють певний творчий продукт, наприклад, оповідання, казку, вірш, малюнок, виріб. Саме у таких роботах поєднуються логічні операції (аналіз, синтез, порівняння, роздуми), спостережливість, життєвий досвід, словниково-стилістична та лексико-граматична робота [2].


Вміння правильного використання технічних засобів навчання (кінофільмів, телепередач, звукозаписів тощо) з метою розвитку творчих здібностей учнів збагачує уроки англійської мови, приваблює своєю новизною та свіжістю, зацікавлює та викликає захоплення. Переглядаючи фільми або телепередачі, учні одержують емоційну наснагу, що безпосередньо відбивається на якості творчих робіт, бо стимулює інтерес до вивчення англійської мови.


Технологія проектування є однією з найефективніших для розвитку творчих здібностей школярів. Адже, коли діти працюють над створенням проектів з тієї чи іншої теми, вони перебувають у пошуку нових ідей, намагаються їх реалізувати яскраво, цікаво, нестандартно, проявити свою креативність [2].


Отже, для розвитку творчих здібностей у дітей на уроках англійської мови є багато ефективних засобів та технологій. Звичайно, ефективність та успіх використання різних форм роботи залежить від підготовки майбутнього вчителя та вміння правильно їх застосовувати.


Висновок

Сучасна освіта приділяє особливу увагу професійній підготовці вчителя молодших класів. Адже важливим є вміння педагога розвивати творчі здібності у дітей. На сьогоднішній день важливе місце посідає знання англійської мови. Оскільки, англійська мова є засобом розвитку творчих здібностей в учнів. Використання новітніх технологій, мультимедійних засобів, творчих робіт та проектів, на уроках англійської мови, дає можливість розвивати в учнів комунікативні навички, креативність, уяву, фантазію, гнучкість мислення, логічне мислення, тренують пам’ять та збагачують словниковий запас. Все це залежить від особливостей підготовки вчителя до розвитку творчих здібностей молодших школярів засобом англійської мови.


Список використаних джерел

  1. Ніколаєва С.Ю. Сучасні підходи до викладання іноземних мов / С. Ю.Ніколаєва // Іноземні мови. - 2001. - №3. - С. 49-55.
  2. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках англійської мови [Електрoнний ресурс] – режим доступу: http://myopenpocket.blogspot.com/2014/06/blog-post_12.html - назва з екрану.
  3. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках англійської мови / О. А. Якуба // Таврійський вісник освіти. - 2013. - № 3. - С. 178-183. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_3_32 - назва з екрану.
  4. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках і в позаурочний час [Електрoнний ресурс] – режим доступу: http://ru.osvita.ua/school/method/technol/6623/ - назва екрану.
  5. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках іноземної мови [Електрoнний ресурс] – режим доступу: http://ua-referat.com/ - назва з екрану.
  6. Розвиток творчої особистості засобами англійської мови з використанням інтерактивних технологій навчання [Електрoнний ресурс] – режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19767 - назва з екрану.
  7. Сізоненко К.В. Формування творчої особистості молодшого школяра у змісті предмета «англійська мова» [Електрoнний ресурс] – режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua – назва з екрану.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама