Власик Н.В. Застосування навчального середовища Learning Apps на уроках АМ в початковій школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Власик Н.В. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті теоретично обґрунтовано доцільність застосування електронного навчального середовища Learning Apps в освітньому процесі початкової школи, зокрема в процесі навчання англійської мови молодших школярів; визначено сутність таких базових понять як «інформаційно-комунікаційні технології», «інформаційно-комунікаційна компетентність», «інноваційні технології навчання», «Learning Apps»; доведено, що застосування електронного навчального середовища Learning Apps у процесі навчання англійської мови в початковій школі є ефективним засобом підвищення якості навчання молодших школярів, оскільки воно дозволяє зробити урок більш наочним, цікавим і динамічним.

Ключові слова: електронне навчальне середовище Learning Apps, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційно-комунікаційна компетентність, інноваційні технології навчання, вчителі початкової школи, навчання англійської мови, молодші школярі.


Аннотация: В статье теоретически обоснована целесообразность применения электронной учебной среды Learning Apps в образовательном процессе начальной школы, в частности в процессе обучения английскому языку младших школьников; определена сущность таких базовых понятий как «информационно-коммуникационные технологии», «информационно-коммуникационная компетентность», «инновационные технологии обучения», «Learning Apps»; доказано, что применение электронной учебной среды Learning Apps в процессе обучения английскому языку в начальной школе является эффективным средством повышения качества обучения младших школьников, поскольку она позволяет сделать уроки более наглядными, интересными и динамичными.

Ключевые слова: электронная учебная среда Learning Apps, информационно-коммуникационные технологии, информационно-коммуникационная компетентность, инновационные технологии обучения, учителя начальной школы, обучение английскому языку, младшие школьники.


Annotation: The article theoretically proves the feasibility of the electronic learning environment Learning Apps application into the educational process of primary school, particularly in the process of teaching English to primary school students; the essence of such basic concepts as “information and communication technologies”, “information and communication competence”, “innovative teaching technologies”, «Learning Apps» is determined; the electronic learning environment Learning Apps application into the process of teaching English in primary school is proved to be an effective means of improving the quality of primary school students’ teaching as it makes classes more vivid, interesting, and dynamic.

Key words: e-learning environment Learning Apps, information and communication technologies (ICT), information and communication competence, innovative educational technologies, primary school teachers, teaching English, primary school students.


Зміст

Постановка проблеми

Інтеграція Української держави в європейський і світовий освітній простір актуалізує проблему підготовки нової генерації педагогів, зокрема вчителів початкової школи, які досконало володіють інноваційними педагогічними технологіями, забезпечують високу якість навчання і виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Таким чином, сучасний вчитель початкової школи має бути здатним застосовувати новітні технології та засоби навчання з метою підвищення ефективності освітнього процесу, зацікавлення молодших школярів, наближення навчального середовища до реального життя.


Від того, як сформуються навчально-пізнавальні, інформативні, комунікативні компетенції молодших школярів, залежить наскільки успішними вони стануть у сучасному інформаційному суспільстві. Тому, необхідно постійно вдосконалювати професійну майстерність педагога, шукати нові підходи до побудови навчальних занять, а також звернути увагу на удосконалення змісту і форм їх проведення.


Згідно із законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», новим Державним стандартом базової і повної середньої освіти, Державною національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті, Концепцією загальної середньої освіти необхідно здійснити кардинальний перехід від традиційного інформаційно-пояснювального навчання, зорієнтованого на передачу готових знань, до особистісно-розвивального, спрямованого не тільки на засвоєння знань, а й на способи навчальної діяльності, створення умов для формування освіченої, творчої особистості громадянина, реалізації та самореалізації його природних задатків та можливостей в освітньому процесі.


Нам видається, що на початковому рівні навчання має здійснитися прорив до якісно нової освіти з використанням інформаційних освітніх технологій, що відкривають небачені раніше перспективи індивідуалізації навчання і підвищення його ефективності. Адже, сучасні вчителі навчають школярів, які є «людьми екрана», тому інформаційно-комунікаційні технології актуальні й доречні для широкого використання в освітньому процесі загальноосвітньої школи. В. О. Огнев’юк зазначає, що особливого значення на шляху вдосконалення освіти набуває використання як традиційних, так і новітніх освітніх технологій як ефективного способу залучення до культури [4, с. 284].


Аналіз досліджень

Окремі аспекти проблеми застосування комп’ютера у практиці початкового навчання досліджувалися в працях В. Андрієвської, Є. Богомолова, А. Вітуховської, Л. Івасишиної, А. Єршова та інших, теоретичні положення підготовки вчителя до використання інформаційно-комунікаційних технологій у пофесійній діяльності висвітлювалися в працях Г. Ломаковської, О. Суховірського, К. Якушиної, питанням створення інформаційного середовища початкової школи присвячено дослідження М. Цветкової, Д. Зарецького, К. Якушиної та інших.


У педагогічній літературі проблеми розробки освітніх електронних ресурсів висвітлювалися в працях О. Башмакова, О. Осіна, А. Рудакова. С. Глушакова, Н. Морзе розглядали проблеми, присвячені застосуванню універсальних програмних засобів у професійній діяльності вчителя.


Постановка мети дослідження

Метою статті є теоретичне обґрунтування доцільності застосування електронного навчального середовища Learning Apps в освітньому процесі початкової школи, зокрема в процесі навчання англійської мови молодших школярів.


Виклад основного матеріалу

Теоретичне обґрунтування проблеми застосування електронних навчальних середовищ у процесі навчання англійської мови молодших школярів потребує визначення сутності базових понять, на яких ґрунтується наше дослідження.


Під базовими поняттями розуміємо ті терміни, що мають узагальнювальний характер і є науково-теоретичною основою для визначення понятійно-категорійного апарату. Таким чином, до базових понять нами віднесено «інформаційно-комунікаційні технології», «інформаційно-комунікаційна компетентність», «інноваційні технології навчання», «Learning Apps». Зупинимось детальніше на їх характеристиці.


Варто зазначити, що нині створюється нова педагогіка, характерною ознакою якої є інноваційність, тобто здатність до оновлення, відкритість до нового. Інновація освіти є цілеспрямованим процесом часткових змін, що ведуть до модифікації мети, змісту, форм і методів навчання й виховання, адаптації процесу навчання до нових вимог. Завдяки впровадженню інноваційних технологій навчання в освіту з’явилися нові можливості для індивідуалізації та диференціації освітнього процесу, зорієнтованого на розвиток самостійного мислення та ефективну організацію пізнавальної діяльності тих, хто навчається.


Під інноваційними технологіями навчання ми розуміємо цілеспрямований, систематичний і послідовний процес упровадження в практику освітніх закладів оригінальних, новаторських способів, прийомів, педагогічних дій і засобів навчання, що сприяють розвиткові самостійної, самокритичної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, застосовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання різноманітних проблем [2, с. 11].


Сьогодні нові інформаційно-комунікаційні технології є, на нашу думку, невід’ємною частиною життя. Їх застосування дає змогу інтенсифікувати процес навчання, зробити його більш наочним і динамічним, інтенсифікувати вивчення певної теми, посилити рівень сприймання та розуміння учнями матеріалу, розвивати мовленнєві уміння та формувати комунікативні навички.


Поняття «інформаційно-комунікаційні технології навчання» тлумачимо як сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення процесу навчання [1, с. 38]. Вважаємо, що у сучасного педагога повинна бути сформована інформаційно-комунікаційна компетентність (ІК компетентність) на високому рівні. Саме високий рівень ІК компетентності вчителя початкової школи є, на нашу думку, запорукою ефективного застосування інформаційно-комунікаційних технологій закладу в освітньому процесі, є одним з найважливіших показників успішності його діяльності і одночасно необхідною передумовою для подальшого підвищення рівня його професійної компетентності як педагога.


Під ІК компетентністю педагога розуміємо «здатність до реалізації системного обсягу знань, умінь і навичок набуття та трансформації інформації у різних галузях людської діяльності для якісного виконання професійних функцій та усвідомленого передбачення наслідків своєї діяльності» [3, с. 110].


Дослідники А. М. Гуржій та О. В. Овчарук зазначають, що під поняттям ІК компетентності варто розуміти «доведену здатність працювати індивідуально або колективно, використовуючи інструменти, ресурси, процеси та системи, які відповідають за доступ та оцінювання інформації, отриманої через будь-які медіа ресурси, й використовувати таку інформацію для розв’язання проблем, спілкування, створення інформованих рішень, продуктів і систем, а також для отримання нових знань» [5, с. 124].


Дослідники О. Шилова та М. Лєбєдєва визначають ІК компетентність як здатність індивіда вирішувати навчальні, життєві, професійні задачі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій [5, с. 126].


Однією з інформаційно-комунікаційних технологій, що формує ІК компетентність, є, на нашу думку, застосування електронного навчального середовища Learning Apps в освітньому процесі початкової школи, зокрема в процесі навчання англійської мови молодших школярів.


Застосування означеного електронного навчального середовища у початковій школі дає змогу зручно і легко створювати електронні інтерактивні блоки (так звані програми або вправи). Мета Learning Apps – це розробка загальнодоступної бібліотеки дидактичних доповнень до уроків, придатних для повторного використання та редагування.


Навчальне середовище Learning Apps є електронним додатком для підтримки освітніх процесів у навчальних закладах різних типів. Це конструктор для розробки інтерактивних завдань за різними предметними дисциплінами для застосування на уроках і в позакласній роботі.


Власний досвід застосування Learning Apps в освітньому процесі початкової школи дає нам підстави стверджувати, що означене навчальне середовище сприяє формуванню в учнів навичок ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій, уміння працювати в групах, стимулює розвиток інтересу до навчання, виховує відповідальність за індивідуальні навички та спільні результати діяльності. На уроках з використанням Learning Apps учні з задоволенням виконують запропоновані вправи. Варто додати, що це навчальне середовище можна застосовувати на різних етапах уроку: при організації самостійної, індивідуальної діяльності та у спільній проектно-дослідницькій діяльності.


Ознайомитись більш детально з електронним навчальним середовищем Learning Apps, що автор застосовує на уроках англійської мови в початковій школі як додаток до навчально-методичного комплексу (НМК) “Family and Friends”, зокрема в процесі вивчення теми “Clothes” («Одяг») з учнями 1-3 класів, можна за такими посиланнями:

http://learningapps.org/display?v=p68o1bfm516 (вправа “Clothes Crossword”, що доцільно пропонувати учням 1 класу);

http://learningapps.org/display?v=pkz2ux07k16 (вправа “Match”, що доцільно пропонувати учням 2 класу);

http://learningapps.org/display?v=pny5rw22t16 (вправа “Clothes Word Search”, що доцільно пропонувати учням 3 класу).


Тут же варто зазначити, що вищезазначені вправи є універсальними, тобто можуть бути використані вчителем не тільки до НМК “Family and Friends”, а й до інших навчальних посібників.


Висновок

Отже, проведене дослідження дозволяє нам стверджувати, що такі технології як веб, віртуальні, хмарні, електронні освітні ресурси радикальним чином змінюють навчальні заклади, освітній процес, природу освіти та її доступність. Застосування електронного навчального середовища Learning Apps на уроках англійської мови в початковій школі сприяє формуванню в учнів навичок ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій, уміння працювати в групах, стимулює розвиток інтересу до навчання, виховує відповідальність за індивідуальні навички та спільні результати діяльності. Таким чином, означене навчальне середовище розкриває принципово нові можливості для організації досліджень, проектної діяльності та адаптації навчального матеріалу до реального життя.

Перспективи подальшого дослідження цієї проблеми ми вбачаємо у вивчені педагогічного досвіду застосування електронного навчального середовища Learning Apps з метою удосконалення та поширення сучасних технологій навчання іноземних мов в початковій школі.


Список використаних джерел

  1. Гуржій А. М. Дискусійні питання інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи / А. М. Гуржій, О. В. Овчарук // Інформаційні технології в освіті. – 2013. № 15. – С. 38-43.
  2. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. / І. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.
  3. Нікулочкіна О. В. Розвиток інформаційної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної освіти: дис. кандидата педнаук: 13.00.04. – Запоріжжя, 2009. – 278 с.
  4. Огневю’к В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку / В. О. Огневю’к. – К.: Знання України, 2003. – 448 с.
  5. Петухова Л. Є. Теоретико-методичні засади формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів: дис. доктора пед. нук: 13.00.04. – Херсон, 2009. – 564 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама