Войтко О.В. Формування в ліцеїстів ціннісного ставлення до суспільства та держави на основі викладання зарубіжної літератури

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

ФОРМУВАННЯ В ЛІЦЕЇСТІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ НА ОСНОВІ ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Войтко О.В., учитель зарубіжної літератури, Житомирський обласний спортивний ліцей, м. Житомир,regional-lyceum.zt.ua

Abstract. The article indicates the degree of importance of educating lyceum students in civic spirit, patriotic, friendly feelings towards the country and the people. The skills that are paramount for the formation of lyceum students' sense of national identity and self-identification are listed. It is indicated how the subject «foreign literature» implements civic education of lyceum students. It is also indicated on what basis the organized implementation of the content of activities for the formation of lyceum students' values to the people and the country is implemented.

Key words: patriotism, civic education, self-identification, literature, national consciousness.

Аннотация. В статье указана степень важности воспитания у лицеистов гражданского духа, патриотических, дружеских чувств к стране и народу. Перечислены навыки, первоочередные для формирования у лицеистов чувства национального самосознания и самоидентификации. Указано каким образом предмет «зарубежная литература» реализует гражданское образование лицеистов. Также указано, на каких началах реализуется организованное осуществление содержания деятельности по формированию у лицеистов ценящего отношения к народу и стране.

Ключевые слова: патриотизм, гражданское воспитание, самоидентификация, литература, национальное сознание.

Зміст

Актуальність проблеми дослідження

В «Концепції громадянської освіти у школах України» зазначено, що громадянське виховання – процес появи громадянськості, сформованої характеристики особистості, що дає можливість індивіду почувати себе морально, соціально, політично і юридично зрілою і захищеною. Громадянське виховання призначене для того щоб людина була чуйною до тих, хто її оточує, а також для залучення її до громадського і соціального, в якому права людини є основоположними. Громадянськість – це конкретна справжня перспектива втілення в життя комплексу соціально-політичних і громадських прав людини, її пристосування в культурні й соціальні структури суспільства.

Беручи до уваги новітні суспільно-політичні події в країні після Революції гідності та події, пов’язані з російською агресією, все більшої серйозності набуває виховання в молодих людей, дітей почуття патріотизму, національної свідомості, відданості загальнодержавній справі, активності громадянської позиції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Питання формування в ліцеїстів ціннісного ставлення до суспільства та держави на основі викладання зарубіжної літератури розглядали багато дослідників, серед них: Бабчук І. В., Дєрусова І. Ю., Білуник М. І., Макаренко А. С., Бибак Н. І. та багато інших.

Мета і завдання дослідження

Мета дослідження – проаналізувати процес формування в ліцеїстів ціннісного ставлення до суспільства та держави на основі викладання зарубіжної літератури.

Завдання дослідження:

 • Зазначити ступінь важливості виховання у ліцеїстів громадянського духу, патріотичних, дружних почуттів до країни та народу.
 • Перелічити навички, які є першочерговим для формування у ліцеїстів почуття національної самосвідомості та самоідентифікації.
 • Зазначити яким чином предмет «зарубіжна література» реалізує громадянську освіту ліцеїстів.
 • Вказано на яких засадах реалізується організоване здійснення змісту діяльності по формуванню в ліцеїстів ціннісного відношення до народу та країни.

Виклад основного матеріалу

Процес формування нашої країни ставить перед собою вкрай серйозну і нагальну задачу – виховання новітнього, сучасного покоління, що зможе як осмислити загальнолюдську суть буття, так і творчо розв’язувати їх відповідно до викликів часу.

В наш час проблемне питання налагодження виховного процесу набуло виняткової актуальності у зв’язку із колом причин. Однією з них є абсолютне розуміння максимальної значущості, якою є сама людина, її життя та здоров’я. Друга причина спровокована тим, що нинішнє покоління живе на переломі ер, трансформація яких зв’язана зі стрімкими процесами у багатьох аспектах життя і розвивається за двома векторами: ліквідація архаїчних форм життя, що здійснює спротив трансформаціям, і створенню новітніх розвинених основ життєдіяльності [4]. Сьогоднішня реальність доводить, що все в нашому житті зазнає змін: переконання, способи виховання. Проте однозначним є факт того, що справжні людські цінності не змінюються ніколи. Цінності – незмінні, проте ми доволі часто змінюємо до них своє відношення. Любов, великодушність, вірність, довіра, поважання, патріотизм – це ті цінності, які бачяться нам в певній мірі віддаленими, несьогочасними, брехливими. Саме для цього існує урок зарубіжної літератури, щоб на основі книги злити людину і життям, морально допомогти в нинішніх складних реаліях життя, научити любити як себе, так і ближніх, рідну неньку – Батьківщину.

Патріотизм – почуття відданості Батьківщині, любов до України, відданість і своєму народу, гордість здобутками й культурною спадщиною держави, велике бажання берегти її характер і культурні цінності й ідентифікація себе з іншими членами нації, жага охороняти інтереси України і українського суспільства [2].

Основною ціллю вчення дисципліни «Зарубіжної література» ліцеїстами є залучення них до досягнень в області зарубіжної літератури та закордонної культури, вдосконалення творчих здібностей, реалізація гуманних поглядів, моралі, естетики, а також розвиток тих характерних особливостей, що пов’язані з громадянським і патріотичним вихованням [3].

На сьогодні першочерговим є формування у ліцеїстів почуття національної самосвідомості та самоідентифікації. В процесі реалізації вказаного питання у ліцеїстів розвиваються такі вміння:

 • Окреслити ідею і проблемні питання літературного твору, порівнювати морально-психологічне, загальнолюдське, історичне у художніх творах.
 • Аналізувати патріотичні думки та державницькі цінності автора та літературних героїв.
 • Досліджувати твір індивідуально, зазначаючи особливості патріотичних схильностей персонажів, їх дії та переконання.
 • Виражати особисте враження про патріотичні цілі твору, мати навички його відстоювання, аргументації і формування висновків [1].

Дисципліна «Зарубіжна література» як вагомий спосіб реалізації задач громадянської освіти ліцеїстів окреслює:

 • Знайомство ліцеїстів із передовими досягненнями і художніми відкриттями літератури.
 • Формування переконань ліцеїстів, що засновуються на морально-духовних цінностях і розповсюджуються за допомогою літературних історичних та художніх творів, розвиток їх почуттів і мислення.
 • Виховання у ліцеїстів шанобливого відношення до думок інших людей, пошани до інших національних звичаїв.
 • Масштабування читацьких навиків ліцеїстів.
 • Надання навичок громадянського виховання (захист прав людини, вираження громадянських почуттів).

Готуючи ліцеїстів до сучасного життя, предмет «зарубіжна література» вирішує коло проблемних питань. Насамперед це:

 • Розвиток моральної самосвідомості молоді.
 • Реалізація принципу гуманізму.
 • Моральне виховання молоді на основі християнських цінностей.
 • Моральне виховання дитини в школі.
 • Формування духовності й моральності як базових характеристик особистості.

Вивчаючи будь-який художній твір, необхідно звертати увагу не тільки на відображення суті, а й на те, які саме життєві уроки можна з нього вилучити [2].

Зарубіжна література, яка є надбанням будь-якої країни містить в собі неймовірно великі інформаційні дані для виховання у ліцеїстів дружні почуття, почуття взаємоповаги, вірності, патріотизму та завзятості.

Історична тематика в зарубіжних творах, автори яких були свідками Другої світової війни, проповідує основну думку, що всі конфлікти потрібно вирішувати тільки через мир та повагу [3].

Організоване здійснення змісту діяльності по формуванню в ліцеїстів цінуючого відношення до народу та країни відбувається на основі:

 • покращання професіональних вмінь педагогів;
 • застосування новітніх методик виховної роботи;
 • забезпечення одностайності теми і змісту роботи;
 • розбудови активної взаємодії учасників навчально – виховного процесу.

Модерна модель ліцеїста презентується так:

 • розвинене почуття гідності за державу, народ та їх обопільні здобутки, почуття гордості за сім’ю;
 • наявність проукраїнського світогляду та громадянської зрілості людини;
 • дотримання ліцеїстом законів України;
 • наявність навичок проектування власного, приватного життя [4].

Висновки

Реальне викладання уроку зарубіжної літератури для ліцеїстів – це урок виховання громадянського духу, почуттів добра та миру, утвердження ціннісних орієнтирів та активної життєвої позиції. Основною задачею вчителя зарубіжної літератури є на основі художніх методів намагатися знання трансформувати у переконання, сформувати ідеї таким чином, щоб вони були усвідомленими та серйозно продуманими. Захищати, украплювати та берегти Україну та її народ зможуть тільки ті громадяни, які цінують та шанують неньку Батьківщину, готові відстояти які цілісність та незалежність.

Список використаних джерел

 1. Білуник М. І. Національно-патріотичне виховання учнів засобами літератури: веб-сайт. URL: https: // naurok. com. ua / vlasno-metodichno-rozrobki-nacionalno–-patriotichne-vihovannya-uchniv-zasobami-literaturi – 123054. html (23.02.2022).
 2. Васілєвська Т. Громадянське виховання школярів на уроках зарубіжної літератури в загальноосвітній школі: веб-сайт. URL: http: // gromadjan-gayvoron. blogspot. com / 2016 / 01 / blog-post_39. html (23.02.2022).
 3. Дєрусова І. Ю. Виховання патріотизму на уроках зарубіжної літератури: веб-сайт. URL: https: // vseosvita. ua / library / vihovanna-patriotizmu-na-urokah-zarubiznoi-literaturi – 26348. html (24.02.2022).
 4. Макаренко А. С. Виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави у ліцеї: веб-сайт. URL: http: // splptu54. ucoz. net/-publ / dopovid_na_temu_vikhovannja_cinnisnogo_stavlennja_osobistosti_do_suspilstva_i_derzhavi_u_liceji / 1–1-0–1 (25.02.2022).


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама