Віттенберг К.Ю. Вимоги до іншомовної підготовки в дошкільних навчальних закладах у контексті проблеми наступності

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Віттенберг К.Ю. – доцент кафедри дошкільної освіти Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, м. Херсон.


У статті йдеться про особливості дошкільного навчання іноземних мов, наступність між дошкільною іншомовною підготовкою та подальшим навчанням іноземних мов у школі, виділяються критерії успішної іншомовної підготовки дитини дошкільного віку до навчання у школі.

Ключові слова: наступність, підготовка до школи, навчання іноземних мов у ДНЗ, методика навчання іноземних мов у ДНЗ, вимоги до навчання іноземних мов у ДНЗ, дошкільне навчання іноземних мов, іншомовна підготовка дошкільників, іноземна мова в ДНЗ.


В статье говорится об особенностях дошкольного обучения иностранному языку, преемственность между дошкольной иноязычной подготовкой и дальнейшем обучении иностранному языку в школе, выделяются критерии успешной иноязычной подготовки ребенка дошкольного возраста к обучению в школе.

Ключевые слова: преемственность, подготовка к школе, обучение иностранному языку в ДОУ, методика обучения иностранному языку в ДОУ, требования к обучению иностранному языку в ДОУ, дошкольное обучение иностранному языку, иноязычная подготовка дошкольников, иностранный язык в ДОУ.


The article is about the pre-school foreign language teaching, the continuity between pre-school foreign language training and further training of a foreign language at school, the focus is on the criteria for successful foreign language training for children of preschool-age.

Key words: continuity, preparing for school, learning a foreign language in kindergarten, methods of teaching foreign language in kindergarten, preschool learning a foreign language, foreign language training of pre-school children, foreign language in the kindergarten.


Зміст

Постановка проблеми

Успішне навчання дитини у школі залежить від якості її підготовки до шкільного навчання. Підготовка дитини до школи є однією з функцій дошкільного навчального закладу. На сучасному етапі розвитку освіти в Україні до навчальних планів дошкільних закладів вводиться іноземна мова, яка також розглядається як один з аспектів підготовки дитини до шкільного навчання.


В останні роки навчання іноземної мови в дошкільних освітніх закладах набуло стрімкого розповсюдження, що зумовлено інтеграцією України до Європейського співтовариства, вимогами сучасного суспільства до особистості, а також «замовленням» батьків дітей дошкільного віку.


Однак, як показує практика, дошкільне навчання дітей іноземної мови часто відбувається стихійно, в цьому процесі задіяні не завжди кваліфіковані фахівці, питання наступності не вирішується, і як наслідок, результати іншомовної підготовки дитини у ДНЗ залишаються незадовільними.


Таким чином, є нагальною потреба в окресленні загальних вимог до іншомовної підготовки дитини у ДНЗ у контексті проблеми наступності, а також у визначенні критеріїв іншомовної готовності дитини до навчання у школі.


Аналіз досліджень

У теорії та практиці сучасної педагогічної науки накопичено достатньо досвіду, який є основою підготовки дитини у ДНЗ до подальшого вивчення іноземної мови у школі. Так, питання навчання іноземних мов дітей дошкільного віку вивчали Ю. Вауліна, С. Будак, В. Карташова, Н. Московська, Л. Позняк, Т. Шкваріна та інші.


До державних програм розвитку, виховання та навчання дитини у ДНЗ вводиться компонент «Іноземна мова». Серед авторських тематичних програм з навчання дошкільників іноземної мови, які укладено українськими авторами, зазначимо програми А. Гергель, О. Дем’яненко, Т. Шквариної [1; 2; 6].


Постановка мети дослідження

Організація мовного гуртка в дошкільному закладі мусить відбуватися з метою створення міцної основи для подальшого вивчення іноземної мови у школі.


Для того, щоб правильно побудувати навчальний процес в дошкільному закладі, вчителю іноземної мови необхідно знати основи дошкільної психології та педагогіки, володіти методикою навчання дошкільників, бути знайомим із механізмами опанування дитиною першої та другої (іноземної) мови, а також орієнтуватися у питанні наступності між дошкільним навчанням іноземної мови та подальшим її викладанням у школі.


Аналіз практичного досвіду роботи ДНЗ з іншомовної підготовки дитини до школи показує, що фахівці часто не можуть визначити конкретні завдання дошкільного навчання іноземних мов у контексті його зв’язку з подальшим вивченням дитиною іноземної мови у школі.


Отже, виникає необхідність окреслити вимоги до іншомовної підготовки дитини у ДНЗ в контексті проблеми наступності і визначити критерії іншомовної готовності дитини до навчання у школі.


Завданням цієї статті є виділення основних відмінностей дошкільного навчання іноземних мов від викладання іноземної мови у школі, окреслення основних вимог до організації іншомовної підготовки дитини до школи та критеріїв готовності дитини до вивчення іноземної мови у школі.


Виклад основного матеріалу

На відміну від школи в дошкільному закладі діти засвоюють усний курс іноземної мови, тобто робота викладача мусить бути спрямованою в основному на формування навичок говоріння та аудіювання. В дошкільному віці також триває процес оволодіння дитиною рідною мовою, а її мовний апарат є надзвичайно пластичним. Саме через це навчання правильної іншомовної вимови забезпечить формування міцних фонетичних навичок на все життя. Тому фонетична робота у дошкільному навчанні іноземних мов є однією з пріоритетних. На практиці часто спостерігається ситуація, коли викладач іноземної мови у ДНЗ недостатньо уваги приділяє фонетичній роботі з дітьми і навіть власним фонетичним навичкам.


Основною метою дошкільного навчання іноземних мов є формування у дитини уявлення про іноземну мову як про засіб спілкування, а також розвиток елементарних навичок іншомовної комунікації. Тому всі види діяльності і дитячої активності на занятті з іноземної мови мусять бути підпорядкованими цієї меті. Нажаль у багатьох дошкільних закладах викладачі іноземної мови перевантажують заняття малими фольклорними формами, які, без сумніву, є емоційно яскравими і привабливими для дітей, але методично мало прийнятними, оскільки не підпорядковуються основній меті дошкільного навчання іноземних мов.


Окремо слід сказати про заучування слів із перекладом на рідну мову. Без подальшої роботи з розвитку навичок говоріння запам’ятовування іншомовних слів не має сенсу, оскільки не наближає дитину до мети – розвиток навичок іншомовної комунікації. Крім того, прямий переклад в дошкільній лінгводидактиці є неприпустимим, адже постійна «прив’язка» до рідної мови віддаляє дитину від моменту, коли вона почне «спиратися» на новий (іншомовний) спосіб звукового відображення її дійсності. Замість прямого перекладу для семантизації понять у дошкільному навчанні іноземних мов використовуються різноманітні невербальні способи і описові конструкції.


Навчання грамоти в дошкільному віці також має свою специфіку. Дітей, які розвиваються в оточенні двох і більше мов, навчають грамоти до школи послідовно, тобто спочатку на одній мові, потім на іншій. Оскільки програмою підготовки дитини до школи в умовах ДНЗ передбачено ознайомлення з абеткою рідної мови, то введення навчання іншомовної грамоти було би передчасним, адже навчати дитину-дошкільника читання і письма на іноземній мові можна тільки після того, як вона оволодіє читанням на рідній.


Як уже зазначалося, метою дошкільного навчання іноземних мов є формування у дитини уявлення про іноземну мову як про засіб спілкування, а також розвиток елементарних навичок іншомовної комунікації. Враховуючи це, процес навчання іноземної мови у ДНЗ мусить бути організований таким чином, щоб кожне заняття сприяло розвитку у дитини навичок розуміння мови і говоріння нею. Для цього слід використовувати спеціальні вправи, спрямовані на розвиток зазначених навичок.


Як свідчить практика, вчителі іноземної мови у ДНЗ часто припускаються методичних помилок у плануванні та проведенні занять. Найпоширенішими помилками можна назвати:

- недостатня увага або ігнорування фонетичної сторони мовлення (відсутня робота з формування іншомовних фонетичних навичок, неуважність до власної вимови, закріплення неправильних зразків звуковимови);

- надмірне використання іншомовних віршів і пісень або механічне запам’ятовування слів з перекладом (весь процес навчання базується на вивченні римованих текстів або запам’ятовуванні слів без подальшої роботи з розвитку навичок їх використання у мовленні);

- навчання дошкільників іншомовної грамоти (вивчення абетки, розфарбовування іншомовних літер, робота з прописами та інше);

- відсутність роботи з навчання дітей користуватися іноземною мовою як засобом спілкування.


Таким чином, на завершенні іншомовної підготовки у ДНЗ дитина може відтворити певну кількість віршів та пісень іноземною мовою, знає переклад назв декількох осіб, тварин, предметів. При цьому фонетичні навички залишаються несформованими, а сама дитина не розуміє, що іноземна мова існує для того, щоб нею спілкуватися, для неї зазвичай це просто гра, метою якої є запам’ятовування іншомовних слів і пошук їхніх еквівалентів у рідній мові! Отже вчителю іноземної мови у школі доводиться не лише починати з початку, а й «перенавчати» дитину, що потребує додаткових витрат як часових, так й інтелектуальних та емоційних.


Разом з цим державними програмами розвитку, виховання та навчання дитини у ДНЗ окреслюються іншомовні компетенції дитини, яких вона повинна набути під час відвідування занять з іноземної мови.


Програма «Дитина в дошкільні роки» [3] передбачається наявність таких іншомовних умінь дитини: «…розрізняє мовлення іноземною і рідною мовами. Правильно вимовляє всі звуки (як ізольовано, так і в складі слова, речення), самостійно використовує навички правильної звуковимови. Самостійно орієнтується в комунікативній ситуації, вміє слухати, за власною ініціативою говорити» [3, с. 223].


Щодо формування у дитини окремих іншомовних знань програмою рекомендується: «…прищеплювати елементарні навички усного мовлення іноземною мовою (розуміння та говоріння), сприяти накопиченню дітьми лінгвістичних знань у галузі фонетичної, лексичної, морфологічної та синтаксичної будови іноземного мовлення. Формувати новизнікативні навички. Знайомити з мовою та культурою іншого народу, формувати позитивне ставлення до них» [3, с. 223].


Програма «Малятко» (редакції 1991 року) [4] містить підрозділ «Спілкування іноземною мовою» для дітей старшої і підготовчої груп. Програмою передбачається: «учити дітей розуміти окремі слова та фрази іноземною мовою, правильно вимовляти звуки у словах, відповідати на запитання дорослого, звертатись із запитанням до інших людей, брати участь у розмові, діалозі на запропоновану тему» [4, с. 117].


Враховуючи все сказане, можна виділити критерії успішної іншомовної підготовки дитини до навчання у школі:

1. У дитини сформовані фонетичні навички (дитина правильно вимовляє всі звуки іноземної мови).

2. Дитина реагує на іноземну мову у межах вивченого матеріалу (виконує запропоновані дії, відповідає на привітання).

3. Дитина виказує позитивне ставлення до іноземної мови і має мотивацію вивчати її далі.

4. Дитина розуміє поставлені запитання і дає на них адекватні відповіді.

5. Знає, для чого треба вивчати іноземну мову.

6. Свідомо оперує вивченими лексичними одиницями, може за зразком вживати їх в нових граматичних конструкціях.


У дитини сформовані елементарні комунікативні навички іноземною мовою (адекватно діє в запропонованій учбовій ситуації – висловити побажання, попросити, запропонувати що-небудь та ін.).


Висновок

За допомогою означених критеріїв готовності дитини до вивчення іноземної мови у школі можна легко визначити рівень іншомовної підготовки дітей, що дозволить більш адекватно підійти до розподілу дітей на групи вивчення іноземної мови. Таким чином, якість навчання муже бути суттєво підвищено за рахунок диференційованого підходу починаючи з самих перших кроків.


Список використаних джерел

  1. Гергель А.Ф. Педагогічні умови ефективності навчання іноземних мов на початковому етапі в середній школі (на матеріалі англійської мови): Дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01/ А.Ф.Гергель. – Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка.— К., 1995. – 216 с.
  2. Дем’яненко О.Є. English for children. Англійська для дітей. Програма та методичні рекомендації / О.Є.Дем’яненко. – Запоріжжя: ТОВ ”ЛІПС.Лтд”, 2000. – 44 с.: іл.
  3. Дитина в дошкільні роки. Програма розвитку, навчання та виховання дітей. – Запоріжжя: ЛІПС, 2000. – 268 с.: іл.
  4. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку / [за ред. З.П.Плохій]. – К., 1991. – 193 с.
  5. Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного віку (програма, методичні рекомендації) / Т.М.Шкваріна [Навч. посібн. для вчителів раннього навчання англ. мови, студентів вищ. пед. навч. закладів]. – Умань, 2003. – 116 с.
  6. Шкваріна Т.М. Заняття з англійської мови у дошкільному навчальному закладі (теорія і практика) / Т.М.Шкваріна [Навч. посібник для вчителів раннього навчання іноземної мови, студентів вищих пед. навч. закладів]. – Умань: Видав.-поліграф. підприємство, 2003. – 250 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама