Герасименко К.О. Педагогічні технології використання арт-терапії на уроках англійської мови у початковій школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Герасименко К. О. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: В статті розглянуто проблему використання технологій арт-терапії на уроках іноземної мови у початковій школі. Застосування елементів арт-технологій в навчанні іноземної мови включає залучення потенціалу фантазії, уяви, інтуїції, творчого мислення, що позитивно позначається на емоційному стані учнів. Завдяки розгляду автором низки аспектів імплементування арт-технологій у статті продемонстровано способи та методи активізації пізнавальних процесів учнів початкової школи (увага, пам'ять, мислення, творчі здібності).

Ключові слова: педагогічні технології, арт-терапія, технології арт-терапії, казкотерапія, музикотерапія, імаготерапія, навчання англійської мови у початковій школі.


Аннотация: В статье рассмотрена проблема использования технологий арт-терапии на уроках иностранного языка в начальной школе. Применение элементов арт-технологий в обучении иностранному языку, что включает привлечение потенциала фантазии, воображения, интуиции, творческого мышления, что положительно сказывается на эмоциональном состоянии учащихся. Благодаря рассмотрению автором ряда аспектов имплементации арт-технологий в статье продемонстрировано способы и методы активизации познавательных процессов учащихся начальной школы (внимание, память, мышление, творческие способности).

Ключевые слова: педагогические технологии, арт-терапия, технологии арт-терапии, сказкотерапия, музыкотерапия, имаготерапия, обучение английскому языку в начальной школе.


Annotation:The article deals with the problem of using art therapy technologies in foreign language lessons in elementary school. Application of art technology elements in the foreign language teaching involves the attraction of the imagination potential, representation, intuition, creative thinking, which positively affects students’ emotional state. Due to the author's consideration of a number of aspects of the art technologies implementation, the methods of primary school students` activating cognitive processes (attention, memory, thinking, creative abilities) are highlighted in the article.

Key words: pedagogical technologies, art therapy, technologies of art therapy, fairy-tale therapy, music therapy, imagootherapy, English language learning in primary school.


Зміст

Постановка проблеми

На сучасному етапі розвитку шкільної освіти однією з найбільш актуальних проблем, які потребують нових шляхів вирішення, є необхідність якісного поліпшення процесу оволодіння англійською мовою. Ця проблема набуває особливої актуальності у зв'язку з спрямованістю педагогічного процесу на всебічний розвиток учнів у сучасній початковій школі, що передбачає збільшення використання низки різних технологій арт-терапії на уроках англійської мови в початковій школі.


Аналіз досліджень

Проблема використання технологій арт-терапії на уроках англійської мови в початковій школі розглядалася у різних аспектах низкою вчених Т. В. Кравчина (використання інтерпретації іншомовного тексту, казкотерапія) , І. В. Ващук (комунікативні арт-терапії, казкотерапія, психодрама), О. І. Титаренко (імаготерапія, казко терапія, анімалотерапія), І. В. Бабій (засоби народної педагогіки у арт-терапії) та інші [1; 2; 6; 8] Не зважаючи на наявність певної кількості публікацій присвячених цьому питанню, у вітчизняних дослідженнях все ще існують проблемні аспекти.


Постановка мети дослідження

Важливість та актуальність досліджуваної проблеми полягає у тому, що питання застосування методів арт-терапії в педагогічному процесі має недостатню на даному етапі апробацію даних методів у практичній діяльності вчителів молодших класів, зокрема у контексті вивчення англійської мови, недостатня кількість наукових праць, присвячених вивченню різних арт-технологій у викладанні іноземних мов як окремого методу навчання в сучасній педагогіці. Також доцільно зазначити, що предмет дослідження знаходиться у зоні дефіциту наукової рефлексії. Саме ці аспекти і зумовили вибір теми статті: «Педагогічні технології використання арт-терапії на уроках англійської мови у початковій школі».


Метою статті є дослідити проблему використання технологій арт-терапії на уроках англійської мови в початковій школі та з’ясувати особливості використання арт-терапевтичних технологій як засобу навчання англійської мови.


Виклад основного матеріалу

Вправи із застосування технологій арт-терапії є провідним засобом у досягненні головної мети навчання іноземної мови – формування комунікативної особистості, здатної задавати питання, висловлювати свою думку, розповісти про події в минулому, сьогоденні або майбутньому, інакше кажучи, особистості, здатної до спілкування. Включення арт-технологій у навчальний процес може суттєво допомогти вчителю у навчання англійської мови учнів початкової школи. Даний підхід дозволяє вчителю підвищити мотивацію учнів, і внаслідок цього покращити їх успішність і психологічну стабільність. Практика показує, що дитина успішніше засвоює матеріал на уроці в тому випадку, коли вона зацікавлена. Застосування елементів арт-технологій в навчанні іноземної мови включає фантазію, уяву, інтуїцію, творче мислення, що позитивно позначається на емоційному стані учнів. Багато вчителів відзначають великі потенційні можливості творчої гри в якості засобу навчання англійській мові. Завдяки використанню арт-технологій активізуються всі пізнавальні процеси учнів: увага, пам'ять, мислення, творчі здібності. Технології арт-терапії можуть стати ефективним засобом, що допомагає вчителю іноземної мови перетворити досить складний процес навчання в захоплююче і улюблене учнями заняття. Такі засоби можуть використовуватися на будь-якому етапі навчання англійській мові і з будь-якою віковою групою [3]. Одним із головних завдань на початковому етапі вивчення англійської мови в школі є постановка правильної вимови. Тому особливу увагу необхідно приділити такому етапу уроку, як фонетична зарядка, що проводиться в ігровій формі. Діти краще сприймають і засвоюють матеріал, якщо він якось обігрується, інсценується, в цьому допомогу надають такі методи використання арт-терапії як вірші, пісні і казки. Використання на уроці англійської мови пісень, римовок, віршів дозволяє учням оволодіти лексикою і граматичними структурами без особливих зусиль. Включення пісень сприяє формуванню лінгвістичної компетенції учнів, розвиває навички вимови. Зміст текстів пісень і віршів сприяє розширенню активного запасу слів учнів. Ілюстративна наочність стимулює активність і інтерес в учнів.


Робота з наочним матеріалом на уроках англійської мови стимулює учнів на говоріння та аудіювання. Різні вербальні і невербальні наочні засоби, що використовуються вчителем на уроці, допомагають зберегти в пам'яті дітей той зміст, який потрібно їм передати або сприйняти. На емоційний стан учнів позитивно впливають казки. Вони знижують тривогу і негативні прояви учнів. За допомогою роботи з казкою можна розвивати всі види мовної діяльності в учня. Наприклад, можна програвати епізоди казки, і тим самим розвивати навички говоріння [7].


На уроці англійської мови можна дати учневі у якості домашнього завдання дописати продовження казки, внаслідок чого в учня відбувається розвиток навички письма. Після прочитання казки слід обговорити поведінку і дію персонажів, отже, розвиток навичок говоріння. І, нарешті, можна використовувати аудіо і відео-матеріали для розвитку навичок аудіювання. Цей метод може бути застосований для розвитку навичок спілкування та довіри один до одного [5]. Він є ефективним інструментом для підвищення самооцінки і зміцнення впевненості в собі, для емоційної підтримки і, нарешті, для покращення навичок розмови і слухання. Слід зазначити, що арт-технології підходять для роботи з дітьми з різними здібностями і в групах зі змішаним рівнем, оскільки вони дозволяють кожній дитині діяти на власному рівні і бути оціненим за свій внесок індивідуально. Застосування арт-технологій на нашу думку дозволяє зробити навчання англійської мови в початковій школі творчим, цікавим, ненудним, дуже живим і різноманітним.


У роботі з дітьми молодшого шкільного віку педагог використовує такі технології арт-терапії як: казкотерапія, музикотерапія, кольоротерапія, драмотерапія, ізотерапія, бібліотерапія та багато інших.


Казкотерапія добре долає у дітей високий рівень тривожності, різноманітні страхи, агресивність, адаптує до різних дитячих колективів. У початковій школі казки грають важливу роль в навчанні лексики. Вчитися разом з казковими персонажами весело і повчально, адже у них такі різні характери. Перевтілюючись в знайомих з дитинства героїв, учні долають мовний бар'єр, тому що помилки будуть робити не вони, а казкові герої. Казки розширюють словниковий запас учнів, полегшують розуміння і засвоєння досліджуваного граматичного матеріалу. Запам’ятовування римованих текстів казок, виконання ілюстрацій до них, інсценування казок перед батьками і на шкільних святах − все це сприяє формуванню комунікативної компетенції учнів і підвищує їх інтерес до предмету «Англійська мова».


Музикотерапія є одним із напрямків арт-терапії, що реалізує психотерапію за допомогою музики. Головні переваги використання музики і пісень в навчальному процесі передбачають врахування специфіки того, що музика легко запам’ятовується; музика забезпечує високий рівень мотивації, особливо для дітей молодшого шкільного віку. У викладанні мови все, що ми використовуємо для роботи з текстом, ми можемо доповнювати та методично збагачувати піснями, або з текстом про пісні: вивчати граматику; розвивати вміння аудіювати текст, ігноруючи незнайомі слова; читати пісні з лінгвістичними цілями; складати пісні, статті про пісні, листи співакам, анкети; обговорювати пісні; перекладати пісні; писати діалоги, користуючись словами пісень, використовувати пісню для вправ на заповнення пропусків у тексті або для виправлення помилок, використовувати музику як фонову при різних видах діяльності; практикувати вимову, інтонацію і наголос, хорове повторення; вчити лексику і культуру; пізнавати більше про своїх учнів і від своїх учнів, дозволяючи їм вибирати і пояснювати свою музику; розважатися. Музика і пісні це не "нова методика" у вивченні мов, а скоріше інструмент, з допомогою якого ми можемо оживити і прискорити процес навчання. які важливо обирати на часі та у колі інтересів дітей у початковій школі [2].


Імаготерапія передбачає театральні постановки, що є важливим і необхідним елементом у процесі вивчення іноземної мови,зокрема у початковій школі, позаяк завдяки цьому легко долають таку перешкоду, як «мовний бар’єр». Драматизація та творчі вправи розвивають найрізноманітніші здібності і функції: мову; інтонацію; уяву; пам'ять; спостережливість; увагу; асоціації; технічні та художні здібності (робота над сценою, костюмами, декораціями); ритм. Все це відповідно сприятиме розвитку творчої особистості дитини. Для сучасного вчителя застосування технологій арт-терапії дає неоціненну можливість для більш ефективного викладання свого предмета, налагодження контакту з учнями і, як результат найголовніше – підвищення мотивації та самостійності учнів на уроці.


Висновок

Отже, для сучасного вчителя застосування технологій арт-терапії надає значний потенціал можливостей для більш ефективного викладання свого предмета, налагодження контакту з учнями і, як результат найголовніше – підвищення мотивації та самостійності учнів на уроці. Підсумовуючи, необхідно зазначити, що використання технологій арт-терапії на уроках англійської мови позитивно впливає на особистість дитини: знижує тривогу, зміцнює ставлення до себе, дає змогу виразити себе, розвиває творчі здібності, почуття і як результат, успішне засвоєння іншомовного навчального матеріалу. Перспективою подальшого наукового моніторингу передбачаємо розгляд використання арт-терапій для формування іншомовної комунікативної компетентності у різних видах мовленнєвої діяльності.


Список використаних джерел

  1. Бабій І. В. Теорія і практика арт-терапії / І. В. Бабій //Навчально-методичний комплекс. — Умань: Алмі, 2014. — 75 с.
  2. Ващук Г. І. Використання арт-технологій на уроках англійської мови / Г. І. Ващук. // Кам’янець-Подільський НВК №16. – 2016. – С. 5
  3. Використання арт-технологій у навчанні англійської мови в середній школі [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://lektsii.com/1-143516.html.
  4. Вознесенська О. Л. Особливості арт-терапії як методу / О. Л. Вознесенська // Психолог. - 2005. - №39 – 5-9 c.
  5. Газолишин В. А. Арт-терапія: Мистецтво бачити / В. А. Газолишин. – Херсон, 2007. – 75 с.
  6. Кравчина, Т. В. Арт-технології на заняттях з англійської мови [Текст] / Т. В. Кравчина // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – Вип. 1 (38). – С. 161–164.
  7. Тарарина О. В. Практикум з арт-терапії. Шкатулка майстра. / Олена В. Тарарина. – Київ: ФЛП Тарарина, 2016. – 218 с.
  8. Титаренко О. І. Використання арт-терапії в психолого-педагогічному супроводі освітнього процесу / О. І. Титаренко // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp6/tytarenko.pdf


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама