Герасименко О.Р. Використання комп’ютерних програм у навчанні іноземних мов учнів початкової школи

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Герасименко Ольга Ростиславівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


В статті розглянуто використання засобів інформаційних технологій, наголошено на тому, що комп’ютер - це шлях раціоналізації навчання, вдосконалення форм і методів контролю, досягнення рівня компетентності в області комп'ютерних технологій, який є необхідним для успішної соціальної і професійної адаптації учнів і вчителів.

Ключові слова: інформаційні технології, комп’ютер, мультимедійні засоби навчання, компетентнісний підхід.


В статье представлено использование средств информационных технологий, отмечается, что компьютер - это путь рационализации обучения, совершенствования форм и методов контроля, достижения уровня компетентности в области компьютерных технологий, который необходим для успешной социальной и профессиональной адаптации учащихся и учителей.

Ключевые слова: информационные технологии, компьютер, мультимедийные средства обучения, компетентностный подход.


The use of information technology has been illuminated in the article, it is noted that the computer is the way of rationalization of learning process, improvement of forms and methods of control to achieve the level of competence in the field of computer technology, which is necessary for successful social and professional adaptation of schoolchildren and teachers.

Key words: information technology, computer, multimedia training, competence approach.


Зміст

Постановка проблеми

Впровадження нових інформаційних технологій у процес навчання іноземних мов пов'язаний з певними труднощами. Це пояснює фрагментарний характер використання комп'ютерів і недостатню координацію відповідних розробок, їх планування і фінансування. Часто програмні продукти, створені на основі новітніх технічних засобів, несуть на собі відбиток педагогіки та методики вчорашнього дня. Однак багато сучасних педагогічних та методичних ідей представляються плідними і перспективними для розробки мультимедійних засобів навчання іноземних мов. При створенні програмних продуктів стала очевидною необхідність врахування психологічних особливостей учнів, використання матеріалів, навчальних міжкультурної комунікації, необхідно спиратися на принципи комунікативного підходу і на ідеї розвиваючого та ігрового навчання. Перспективним видається з'єднання можливостей мультимедіа з ідеями проблемного навчання, розробка за допомогою мультимедіа проблемних ситуацій різних типів. Конструктивною є завдання алгоритмізації та автоматизації процесу складання проблемних завдань засобами комп'ютера на основі формалізації деяких елементів цього процесу. Легко піддаються автоматизації вправи з навчання іноземних мов, пов'язані із заповненням пропуску, перестановкою, вибором, видаленням зайвого елемента і т.п. З появою комп'ютера розширився інвентар наочності у навчанні іноземних мов. Актуальною стала проблема визначення найбільш ефективною з точки зору навчання комбінації багаторецепторних засобів наочності, яка є в арсеналі мультимедіа.


Аналіз досліджень

Дослідження вчених та педагогів-практиків О. Буцика, І.Г. Вєтрова, А.Г. Гейна, А.В. Горячева, С.О. Гунько, М.М. Левшина, Н.П. Листопад, Ю.І. Машбиця, Ф.М. Ривкінд, С. Пейперта, Ю.А. Первіна, І.М. Смирнової, О.В. Суховірського, М.І. Фролова, Б. Хантера, О.І. Шиман та інших переконливо свідчать про те, що використання сучасних інформаційних технологій є підвищує пізнавальну активність учнів у навчальному процесі [1; 2; 3; 4; 6].


Постановка мети дослідження

Отже, мету нашої статті ми вбачаємо у представленні засобів використання інформаційних технологій, розкрити той факт, що комп’ютер - це шлях раціоналізації навчання, вдосконалення форм і методів контролю, досягнення рівня компетентності в області комп'ютерних технологій, який є необхідним для успішної соціальної і професійної адаптації учнів і вчителів.


Виклад основного матеріалу

Використання комп'ютера в навчанні іноземної мови суттєво впливає на ефективність освітнього процесу.


Комп'ютер являє собою багатофункціональний технічний засіб навчання. Він дозволяє зберігати в пам'яті мовний матеріал значного обсягу, знаходити потрібну інформацію і представляти на екрані в зручному для користувача вигляді.


Існують дві основні області застосування комп'ютерів в навчальній діяльності: комп'ютерна підтримка традиційного навчання і навчання, реалізоване за допомогою комп'ютера.


Персональний комп'ютер може застосовуватися учителем для вирішення особистих дидактичних завдань протягом уроку:

а) пред'явлення інформації в різних формах;

б) формування в учнів загальнонавчальних і спеціальних знань і умінь з предмета;

в) контроль, оцінка і корекція результатів навчання;

г) організація індивідуального і групового навчання;

д) управління процесом навчання [2].


Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі. Комп'ютеризація навчання значно впливає на всі компоненти сучасної освітньої системи і, зокрема, на предмет "Іноземна мова": його цілі, завдання, зміст, методи, технологію.


Навчання іноземної мови з використанням комп'ютера відрізняється рядом переваг:

1) інтерес учнів до комп'ютера призводить до високої мотивації процесу навчання;

2) учні охоче ведуть діалог з комп'ютером, у них підвищується загальна, комп'ютерна та мовна культура;

3) індивідуалізація навчання;

4) можливість забезпечення безпосереднього зворотного зв'язку;

5) комп'ютер не проявляє негативних емоцій при повторенні помилок:

6) об'єктивність корекції;

7) забезпечується ефективне виконання вправ і тренувань [6].


Разом з цим діяльність вчителя стає залежна від можливостей і бездоганного функціонування комп'ютера. Також слід звернути увагу на те, що при його використанні не можна втратити колективний і змагальний характер навчання, тобто учні повинні мати можливість порівнювати свої успіхи з досягненнями своїх однокласників.


Характерні недоліки навчання за допомогою комп'ютера: зловживання комп'ютерними ефектами, надмірність фарб; готові навчальні комп'ютерні програми з предмету дуже складно адаптувати до традиційного уроку, оскільки вони не завжди відповідають шкільній програмі, методичним цілям і дидактичним принципам у навчанні.


З цього випливає те, що в комп'ютерних технологіях вчитель не є єдиним носієм і власником інформації, за ним залишається авторський похід до її інтерпретації. Зміщується акцент цілей в бік формування у школярів умінь працювати з інформацією, формування дослідницьких умінь. При традиційному навчанні комунікативний аспект навчання іноземної мови реалізується більш ефективно, тому необхідно поєднувати навчання іноземної мови за допомогою комп'ютера і традиційне навчання.


В умовах педагогічно грамотного навчального процесу використання засобів інформаційних технологій (комп'ютера) - це шлях раціоналізації навчання, вдосконалення форм і методів контролю, досягнення рівня компетентності в області комп'ютерних технологій, необхідного для успішної соціальної і професійної адаптації учнів і вчителів.


Таким чином, у зв'язку з істотним прогресом у розвитку персональних комп'ютерів і комп'ютерних технологій відбуваються зміни в самому процесі навчання іноземної мови, і комп'ютер стає необхідним засобом навчання іноземної мови.


Застосування сучасних технологій у навчанні іноземних мов є актуальною проблемою в методичній науці. На думку багатьох дослідників, «комп'ютерна технологія відкриває нові можливості для створення і функціонування дидактичного твору. У порівнянні з традиційними навчально-методичними засобами комп'ютерні засоби навчання забезпечують нові можливості при навчанні іноземної мови, а багато існуючих функції реалізуються за більш високою якістю».


Незважаючи на значний потенціал застосування комп'ютерів у навчанні, реальне використання ІКТ стикається з проблемою відсутності експлікований і повного уявлення про зміст і методі навчання для вирішення певних і фундаментальних завдань у галузі навчання мови, що «є головним гальмом для реальної та системної інтеграції всієї педагогічної системи, в яку вводиться таке потужне навчальний засіб, як сучасна ЕОМ».


Використання комп'ютерів у навчальному процесі розвиває не тільки пізнавальну активність, але й формує свою мотиваційну, емоційну, комунікативну середу. Розглядаючи значення комп'ютера в особистісному аспекті, слід зазначити неоднозначність впливу останнього на розвиток особистості. Психологи відзначають суперечливі наслідки впливу некерованого використання комп'ютера, особливо в шкільному віці, на розвиток мислення і поведінку особистості.


Впровадження комп'ютера практично у всі сфери діяльності вносить нове і в проблему спілкування не тільки людини з ЕОМ, а й між людьми, що працюють з комп'ютером. Комунікативний аспект комп'ютерного навчання своєрідний. На перший погляд, індивідуальна робота з комп'ютером сприяє відокремленню людини, але частіше буває навпаки - комп'ютер підвищує соціальну активність учнів і допомагає їм розширювати коло інтересів і спілкування. Цікавий такий момент в проблемі спілкування, як самоствердження в суспільстві. Коли нічим не примітний, на перший погляд, людина демонструє оригінальне мислення при роботі з комп'ютером, а процвітаючий в навчанні може показати достатньо посередні успіхи при необхідності застосування ЕОМ у конкретній роботі. Мабуть, комп'ютерна грамотність пред'являє ряд нових і специфічних вимог до пізнавальної діяльності, які, певною мірою, суперечать традиційним формам навчання [3].


При навчанні за допомогою комп'ютера створюється особливий процес взаємодії і співпраці, в основу якого має бути покладено професійний інтерес і дотримання учнями практично значимої роботи.


Так, наприклад, використання автоматизованих навчальних систем істотно змінює звичний вид навчальної діяльності, але не настільки, щоб докорінно переглядати існуючу систему понять і дидактичних принципів навчання. Тобто, мова повинна йти про докорінну перегляд підходів до перетворення традиційної системи навчання, розробці нових методів та підходів до організації системи безперервного самоосвіти, однією зі сторін якого є створення системи підтримуючого і рекомендує управління пізнавальною діяльності.


Розглянемо можливості застосування комп'ютера для навчання іноземним мовам. Процес навчання спрощено можна розглядати як керований перехід учнів з одного стану в інший, при цьому управління може бути технологією або «мистецтвом». Серед сучасних методів навчання іноземним мовам привертають увагу комп'ютерні методи, проте їх застосування не призводить до підвищення ефективності вузівської системи підготовки фахівців. Цей факт пояснюється різними причинами: і непідготовленістю педагогів, і відсутністю ретельного опрацювання всіх складових педагогічного процесу, в тому числі переосмислення і переформулювання завдань навчання іноземним мовам. Однак, головною проблемою є те, що комп'ютерне навчання іноземним мовам поки залишається «мистецтвом», а не технологією.


Висновок

На уроках англійської мови застосування комп'ютера не самоціль, а ефективний інструмент розвитку умінь і навичок. Застосовувати комп'ютерні технології слід не на кожному уроці, а при введенні нової теми або її завершені, підготовці дидактичних матеріалів, використанні мультимедійних навчальних програм, позакласної діяльності. Безсумнівною перевагою використання комп'ютерних технологій являється пошукова та творча діяльність вчителя та учнів.


Комп'ютер надасть неоціненну допомогу в проведенні тестування, в накопиченні результатів тестування та їх обробки. Без комп'ютерної підтримки ця робота може захлинутися у величезному обсязі матеріалу. Звичайно, на уроках іноземної мови не можна використовувати комп'ютер постійно, так як є безліч інших завдань, вирішити які можна лише при безпосередньому спілкуванні. Але й недооцінювати роль таких уроків не можна. Саме комп'ютерне навчання несе в собі величезний мотиваційний потенціал і відповідає принципам індивідуалізації навчання.


Список використаних джерел

  1. Даниленко Л.І. Теорія і практика інноваційної діяльності в загальній середній школі // Управління освітою. 2001. - № 3. - С. 18-24
  2. Досяк І.М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій. 1 – 4 класи. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 160 с.
  3. Есенина Н.Е. Обзор электронных образовательных и информационных ресурсов для обучения иностранному языку / Н. Е. Есенина// Информатика и образование. – 2006. – № 12. –С. 103-105.
  4. Кудрявцева Л.В. Использование телекоммуникационных проектов для формирования иноязычной социокультурной компетенции у учащихся старших классов (на примере США и России) / Л.В. Кудрявцева // Иностранный язык в школе. – 2007. – № 4. –С. 49-53.
  5. Матвеева Н.В. Рабочая тетрадь по английскому языку для студентов средних специальных учебных заведений: учеб.пособие/ Н.В. Матвеева – М. : Среднее профессиональное образование, 2005 – С.19-21.
  6. Сиротинко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Харків: Видавнича група «Основа», 2003.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама