Гнатюк О. В. Застосування мультимедійних курсів у навчанні іноземної мови молодших школярів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Гнатюк О. В. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка

Анотація: У статті доводиться ефективності використання мультимедійних курсів у навчанні іноземної мови молодших школярів. Наведено приклади мультимедійних курсів, що сприяють розвитку комунікативної компетенції у школярів та підвищують мотивацію до вивчення іноземної мови.

Ключові слова: іноземна мова, мультимедійні технології, мультимедійні курси, молодший школяр.


Аннотация: В статье проанализированы эффективности использования мультимедийных курсов в обучении иностранного языка младших школьников. Приведены примеры мультимедийных курсов, способствующих развитию коммуникативной компетенции у школьников и повышают мотивацию к изучению иностранного языка.

Ключевые слова: иностранный язык, мультимедийные технологии, мультимедийные курсы, младший школьник.


Annotation: The article shows the effective eness of using multimedia courses in teaching foreign languages for junior pupils. Examples of multimedia courses that promote the development to communicative competencemong school children and increase the motivation to study a foreign language are given.

Key words: foreign language, educational technologies, multimedia courses, junior high school student.


Зміст

Постановка проблеми

В останні роки поряд із підручниками, посібниками та зошитами з іноземних мов, з'явилося чимало автоматизованих навчальних курсів, які є мультимедійними продуктами, в яких із текстовою інформацією подається різноманітна графіка (статичне зображення, малюнки, фотографії, схеми, таблиці, мультиплікація, динамічне зображення, відео фрагменти тощо) та звук (мова, музика, функціональні шуми й звуки тощо). Текст і зображення можуть бути кольоровими, супроводжуватись фонограмою та звуковими ефектами. Деякі навчальні курси пропонують вивчення іноземних мов із самого початку, інші – удосконалення набутого раніше рівня володіння іноземною мовою, де не виділяється окремий вид мовленнєвої діяльності [1]. Проте пересічному вчителю України важко розібратись, що було б корисним саме для учнів початкової школи і дозволило б оптимізувати навчальний процес на уроках іноземної мови, розкрити потенціал молодших школярів. Тому стає зрозумілим актуальність систематизації існуючих мультимедійних курсівз іноземних мов, зокрема з німецької.


Аналіз досліджень

Аналізуючи педагогічні дослідження та методичну літературу, ми виявили, що теоретичні і практичні результати впровадження та застосування мультимедійних технологій відображені у працях європейських і американськихучених, таких як: Б. АндресенБент, К. Брінк,Ж.Янг, І. Молчанова, П. Рагулін; та українських – В. Андрієвської, В. Імбер, О. Коношевського, І. Шахіної, Н. Ших та ін. Д. Джонассен, H. Інькова, Н. Клемешова, І. Косенко, C. Панюкова, С. Пейперт, С. Хрісточевский та інші відзначають, що використання мультимедійних систем, електронних книг і «мікросвітів» дозволяє знайти нові підходи до реалізації особистісно-орієнтованого навчання у школі, у тому числі на уроках німецької мови [10, с. 2-3]. Проблема використання мультимедійних засобів також досліджується за такими напрямами, як методи та засоби створення мультимедійних дистанційних курсів (О. Веренич); проектування й конструювання мультимедійних навчальних посібників (О. Уварова); проблеми визначення мультимедіа в освіті (О. Пінчук) [11].


Постановка мети дослідження

Проте систематизація існуючих мультимедійних курсів з німецької мови та їхнє використання у навчанні іноземної мови молодших школярів на уроках німецької мови у початковій школі, є недостатньо досліджена.

Тому метою нашої статті є систематизація та визначення специфічних особливостей застосування мультимедійних курсів у навчанні іноземної мови молодших школярів.


Виклад основного матеріалу

Сьогодні мультимедійні технології – один із перспективних напрямів у інформатизації навчального процесу. Такі технології інтегрують у собі потужні розподілені освітні ресурси, що здатні забезпечити середовище для формування та розвитку ключових компетентностей, до яких відносяться в першу чергу інформаційна й комунікативна.


Мультимедіа та телекомунікаційні технології відкривають принципово нові методичні підходи до організації педагогічного процесу в системі загальної освіти. Мультимедіа це система комплексної взаємодії візуальних і аудіоефектів під управлінням інтерактивного програмного забезпечення з використанням сучасних технічних і програмних засобів, які об’єднують текст, звук, графіку, фото, відео тощо в одному цифровому відтворенні [13].


Мультимедійні курси у процесі навчання іноземної мови в початковій школі сприяють:

• індивідуалізації навчально-виховного процесу з урахуванням рівня мовної та мовленнєвої підготовленості, здатностей до іншомовного спілкування;

• урізноманітненню процесу навчання та врахуванню інтересів і потреб учнів ПШ;

• зміні характеру пізнавальної діяльності учнів ПШ у напрямку її більшої самостійності та пошукового характеру;

• підвищенню мотивації до вивчення іноземної мови, розширенню світогляду дітей ПШ;

• зміні форм і методів організації пізнавальної діяльності учнів ПШ та організації їхнього дозвілля[12].


Наведемо приклади існуючих мультимедійних курсів з німецької мови, що необхідно, на нашу думку застосовувати у початковій школі на уроках німецької мови:

1. «Deutsch. А1.» – німецька для початківців. - курс для початківців, який допоможе опанувати рівень А1. Складається з 6 уроків. Учень ПШ під керівництвом вчителя у цікавій формі опанує не лише теми передбачені програмою («Знайомство», «Сім’я», «Професія», «Їжа», «Житло», «Здоров’я»), але й важливі граматичні розділи, наприклад, «Прийменники», «Відмінки», «Часи», «Модальні дієслова» [3].

2. «deutsch.info.» - цей курс розрахований відразу на три рівні: А1, А2, В1. Рівень А1, який можна використовувати у початковій школі на уроках німецької мови, складається з семи уроків на різні теми: «Знайомство», «Вільний час», «Одяг», «Покупки», «Квартира», «Відпочинок і мандри». У кожному є кілька розділів, відео, текст, аудіо [4].

3. «Німецька з Гаррі.» [1]- курс складається з 100 епізодів. У ньому є 400 інтерактивних онлайн-вправ, тренер лексики (приблизно 350 слів). Гаррі постійно проживає один і той же день у Німеччині, а йому ніхто не вірить. Як виплутатися із замкненого кола? Вивчити німецьку. Охоплює рівні А1, А2, В1. На нашу думку, вчитель німецької мови може використовувати його у 3-4 класах [5].

4. «Deutsch Інтерактив.» [2] - 750 інтерактивнихвправ і тестів, а також словник (приблизно 7 тисяч слів). Курс розрахований на рівні А1, А2, В1 [6].

5. «GermanPod101.» - щоденні безкоштовні аудіо- та відео уроки на різні теми. Охоплює рівні А1-С1. Рівень А1-А2 можна використовувати у ПШ [7].

6. «MissionBerlin.» [3]- головна героїня Анна бореться з ворогами Німеччини. Її місія – врятувати Берлін. Є аудіо- та відеофайли, а ще – можливість завантажити PDF-версію тексту відео. Курс містить 26 епізодів і підходить для початківців, якими є учні ПШ [8].

7. «DeutschlandLabor.» - цей курс допоможе позбутися стереотипів про країну та її мешканців. Ніна та Девід з німецької лабораторії проводять різні досліди та визначають, чи щодня німці їдять ковбаски, чи кожен з них має дороге авто, чи слідкують вони за модою. У курсі є 20 епізодів та тексти для завантаження[9], [14].


Описані нами мультимедійні курси для вивчення німецької мови не є спеціально створеними саме для уроків німецької мови у початковій школі, проте досвідчений вчитель німецької мови може ефективно їх використовувати, адже це допоможе учням ПШ у сучасний спосіб усвідомити певні правила німецької мови, сприятиме формуванню навичок говоріння, читання, аудіювання, письма. Велика кількість завдань у цих курсах побудована на матеріалах різного рівня складності, що дозволяє реалізувати індивідуальний підхід у процесі навчання німецької мови. Окрім того, і самим учителям, які прагнуть самовдосконалення робота з подібними програмами буде тільки на користь.


Висновок

Використання мультимедійних курсівз німецької мови є сучасним та ефективниму навчанні молодших школярів, адже замінюють нецікаві щоденні вправи, вносять в урок різноманітність, веселість, допомагають налагодити приємну атмосферу у класі, оптимізувати час на уроці, додати темпу, стимулювати старанність учнів ПШ. Отже, раціональний підхід до використання мультимедійних курсів сприятиме розвитку іншомовній комунікативної компетентності школярів та підвищуватиме мотивацію до вивчення німецької мови.


Список використаних джерел

 1. Методика і технологія. Використовуємо мультимедійні навчальні курси [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/method/technol/1942/
 2. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Котенко, А.В. Соломаха [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013 – 356 с.
 3. Мультимедійний курс «Deutsch. А1.» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://that.school/courses/german-a1/
 4. Мультимедійний курс «deutsch.info.» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://deutsch.info/ru/login
 5. Мультимедійний курс «Німецька з Гаррі.» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dw.com/en/learn-german/harry/s-13232
 6. Мультимедійний курс «DeutschІнтерактив.» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dw.com/en/learn-german/deutsch-interaktiv/s-9572
 7. Мультимедійний курс «GermanPod101.» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://itunes.apple.com/podcast/learn-german-germanpod101.com/id275948755?mt=2
 8. Мультимедійний курс «MissionBerlin.» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dw.com/en/learn-german/mission-berlin-episodes/s-9837
 9. Мультимедійний курс «DeutschlandLabor.» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-deutschlandlabor/s-32379
 10. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – Вип. 79. – 240 с. – С. 187 – 191.
 11. Особливості використання мультимедійних технологій на заняттях з англійської мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com/search?q=%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86+%D0%92%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF+%D0%9C%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%98%D0%A5+%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%99+%D0%9D%D0%90+%D0%97%D0%90%D0%9D%D0%AF%D0%A2%D0%A2%D0%AF%D0%A5+%D0%97+%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%9B%D0%86%D0%99%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%87+%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%98.+%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE+%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#
 12. Особливості застосування мультимедійних курсів у навчанні дітей англійської мови на початковому ступені. Дмитрук О.П. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%9E.%D0%9F._%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96
 13. Современная школа. Мультимедійні технології в освіті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/school/method/31692/
 14. 20 онлайн-курсів для вивчення німецької за рівнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studway.com.ua/online-kursi-nimecka/


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама