Головатенко Т.Ю. Досвід Німеччини у підготовці вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Головатенко Т.Ю. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті здійснено порівняльний аналіз змістово-методичного забезпечення підготовки вчителів початкової школи до навчання молодших школярів іноземних мов у Німеччині та Україні. Матеріалом дослідження було обрано навчальні плани та робочі програми Університету Карлсруе та Київського університету імені Бориса Грінченка. Узагальнюючи вивчений досвід, запропоновано шляхи інтенсифікації процесу підготовки вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів в Україні.

Ключові слова: професійна підготовка, вчитель початкової школи, вчитель англійської мови, інтенсифікація професійної підготовки.


Аннотация: В статье осуществлен сравнительный анализ содержания и методического обеспечения подготовки учителей начальной школы к обучению иностранным языкам детей младшего школьного возраста в Германии и Украине. Материалом исследования выбраны учебные планы и рабочие програмы Университета Карлсруе и Киевского университета имени Бориса Гринченко. Обобщая изученный опыт, предложены пути интенсификации процеса подготовки учителей к обучению иностранным языкам детей младшего школьного возраста в Украине.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, учитель младших классов, учитель английского языка, интенсификация профессиональной подготовки.


Annotation: A comparative analysis of German and Ukrainian content and methodological background of teacher training to foreign languages teaching of primary schoolchildren is carried out. Study plans and work programs of University of Karlsruhe and Borys Hrinchenko Kyiv University are taken as the empiric material for the investigation. Summing up the experience, different ways of intensification of teacher training to foreign languages teaching of primary schoolchildren in Ukraine are suggested.

Key words: professional training, primary school teacher, English teacher, professional training intensification.


Зміст

Постановка проблеми

Останнім часом у зв’язку із інтеграцією до загальноєвропейського простору освіти в Україні постало питання реформування системи підготовки фахівців відповідно до нових вимог. Так, урахування потреб роботодавця, провідних освітніх тенденцій та запиту суспільства зумовлює необхідність пошуку шляхів оновлення змісту навчальних планів та програм підготовки майбутніх вчителів. Успішність реформ напряму пов’язана із вивченням позитивного зарубіжного досвіду. Ми відзначимо Німеччину, яка з кінця 80-х років ХХ ст. накопичила досвід реформування вищої освіти та системи підготовки вчителів зокрема.


Аналіз досліджень

Питаннями порівняння систем вищої освіти опікуються А. Н. Джуринський, О. В. Котенко, Т. Є. Кристопчук, Л. П. Пуховська, О. В. Сухомлинська, С. О. Сисоєва та інші. Окремі аспекти педагогічної освіти було досліджено вітчизняними та зарубіжними науковцями. Зокрема, питання підготовки вчителів початкової школи в Німеччині аналізується у дослідженнях Е. Арнольд, С. В. Бобракова, Т. Є Кристопчук, М. М. Авраменко. Підготовка вчителів до навчання іноземних мов (ІМ) у Німеччині розглядається В. І. Базовою, Н. В. Козак.

Не зважаючи на те, що підготовка вчителів початкової школи привертає все більше уваги науковців, професійна підготовка вчителів до навчання іноземних мов (ІМ) молодших школярів як предмет дослідження лишається малодослідженою.


Постановка мети дослідження

Метою статті є дослідити змістово-методичне забезпечення процесу підготовки майбутніх вчителів до навчання ІМ спеціальності “Lehramt an Grundshulen” та «Початкова освіта» на етапі проходження бакалаврату.


Виклад основного матеріалу

Підготовка вчителів початкових класів Німеччини передбачає вивчення одного або двох шкільних предметів та методики їх викладання; вивчення основного предмету, визначеного місцевим управлінням освіти[3] та вивчення психолого-педагогічного циклу предметів. До обов’язкових фахових предметів належать німецька мова та математика. Студент також обирає додатковий предмет для поглибленого вивчення. Відповідно до мети нашого дослідження, розглянемо змістово-методичне забезпечення процесу підготовки фахівців до навчання ІМ молодших школярів в Університеті Карлсруе [1].


До фахових предметів, обов’язкових до вивчення студентами, належить німецька мова. На вивчення німецької мови, методики навчання мови та літератури відведено 39 кредитів: 20 кредитів припадає на удосконалення комунікативної компетенції студентів, 10 – на методичну підготовку студентів та 9 кредитів на вивчення питань літературознавства та методики навчання літератури. Цікаво, що серед питань навчання німецької мови 2 кредити присвячено питанням навчання німецької мови як другої іноземної мови. На вивчення фахового предмету виділено 22% навчального часу.


Серед предметів, які студент може обрати, опановуючи спеціальність вчителя початкової школи, є англійська або французька мови. На вивчення ІМ як другої спеціальності навчальним планом відведено 40 кредитів, що складає 22% навчального часу. Розподіл навчального часу виглядає наступним чином: 23 кредити виділено на вивчення філологічних дисциплін і 17 кредитів методичної підготовки.


Розглянемо детальніше змістово-методичне забезпечення підготовки вчителя початкової школи до навчання ІМ молодших школярів [2]. Навчальні дисципліни вивчаються інтегровано. За мету ставиться формування та розвиток методичної, мовної та мовленнєвої, культурознавчої та літературознавчої компетенцій. Саме компетентнісно-зорієнтований підхід зумовлює змістове наповнення інтегрованих курсів.


Зміст вивчення курсу «Основи методики навчання» (Grundlagen der Fachdidaktik und Fachwissenschaften) розкриває питання основ теорії, методики та планування процесу навчання англійської мови, а також передбачає вивчення мови, літератури та культури. Формуванню методичної компетенції сприяє вивчення теорії навчання мови, теорії та практики навчання іноземної мови на комунікативній основі та принципів навчання іноземної мови на початковому етапі. З метою формування мовної та мовленнєвої компетенції, студенти вивчають теорію, методику, практику мовознавства та англійську мову. Водночас, відбувається формування літературознавчої та культурознавчої компетенцій завдяки вивченню літературознавства, аналізу текстів та їх інтерпретації, вивченню теорії та методики культурознавства, тем соціокультурного спрямування та питань культурних стереотипів. На вивчення цієї дисципліни відведено 10 кредитів (Introduction to TEFL (Primary), Introduction to Linguistics, Introduction to Literary and Cultural Studies). Студенти поглиблюють здобуті знання, вивчаючи курс «Прикладна методика навчання» (Angewandte Fachdidaktik und Fachwissenschaften), що триває 12 кредитів. Студенти ознайомлюються з методикою навчання іноземної мови на комунікативній основі, вивчають фонетику та фонологію, міжкультурну прагматику, соціолінгвістику та поглиблюють вже набуті знання з культурознавства та літературознавства.


На другому році навчання студенти вивчають 13 кредитів практико-орієнтованого курсу «Fachdidaktik und Fachwissenschaften in Praxis und Unterricht». Зміст дисципліни присвячений питанням теорії та практики комунікативного підходу до навчання ІМ, співпраці та оцінювання учнів, формам навчального процесу та його індивідуалізації, плануванню, проведенню та рефлексії уроків англійської мови як другої іноземної, розробки та аналізу навчальних матеріалів. З метою удосконалення професійної компетентності майбутнього педагога, студенти займаються науковими дослідженнями «Wissenschaftliche Forschungsfelder der Anglistik und Amerikanistik» теоретичного мовознавства, на які відведено 5 кредитів навчального часу.


Типовими формами контролю є письмовий екзамен, написання есе, підготовка портфоліо, рефератів, презентацій або робота у мікрогрупах.


Невід’ємною складової професійного становлення майбутнього вчителя є практична підготовка. Вчителі початкової школи накопичують 26 кредитів практики, що складає 15% навчального часу. Проте, повна вища освіта вчителя завершується лише із проходженням магістратури та референдаріату, за період яких відбувається подальший розвиток практичних умінь та навичок професійної компетентності вчителя.


Порівнюючи навчальний план студентів спеціальності “Початкова освіта” Київського університету імені Бориса Грінченка виявлено ряд відмінностей. Так, на вивчення предметів спеціалізації (англійської мови) відведено 21 кредит, що складає 8,75% навчального часу студентів. Серед предметів, які вивчають студенти є “Іноземна мова”, “Практика усного і писемного мовлення”, “Практичний курс іноземної мови”, “Теоретичні основи іноземної мови” та “Методика навчання іноземної мови”. Загальною метою цих дисциплін є поглиблення іншомовної комунікативної компетентності майбутніх вчителів, професійна підготовка за фахом, формування умінь та навичок організації навчального процесу з іноземної мови. На практичну підготовку майбутніх вчителів відведено 22,5 кредитів (9,4% навчального часу). Зауважимо, що зміст навчальних дисциплін зорієнтований на професійну діяльність студентів, проте на вивчення “Методики навчання іноземної мови” та “Теоретичних основ іноземної мови” відведено по 3 кредити [4; 5]. Така кількість навчального часу не дозволяє в повній мірі розглянути основні сучасні концепції навчання молодших школярів ІМ та практично відпрацювати вивчений теоретичний матеріал, а також не залишає достатньо часу на вивчення англійської мови як знакової системи.


Висновок

Отже, порівнюючи навчальні плани студентів в Німеччині та Україні ми виявили ряд чинників, що сприяють підвищенню якості вітчизнязної професійної підготовки вчителів до навчання ІМ молодших школярів та інтенсифікації цього процесу. Серед них: рівномірний розподіл навчального часу між основними фаховими предметами, предметами психолого-педагогічного циклу та практичною підготовкою; інтегрування навчальних предметів з метою формування комплексних знань студентів на компетентнісній основі; орієнтація змісту навчальних предметів на потреби роботодавця; розширення кола лінгвістичних дисциплін; збільшення обсягу годин на вивчення методики навчання та варіативність форм підсумкового контролю знань. У врахуванні досвіду Німеччини щодо підготовки вчителів до навчання ІМ молодших школярів ми вбачаємо запоруку підготовки висококваліфікованих фахівців європейського зразка.


Список використаних джерел

  1. Bachelor Education (Primarstufe) http://www.ph-karlsruhe.de/fileadmin/user_upload/hochschule/verwaltung/Rechtsgrundlagen/Lehramtsbezogene_Bachelor/2015_12_15_Studienverlaufsplaene_BA_Primarstufe_gesamt.pdf
  2. Modulhandbuch Bachelor Education (Primarstufe) mit dem Abschluss Bachelor of Arts http://www.ph-karlsruhe.de/fileadmin/user_upload/hochschule/verwaltung/Rechtsgrundlagen/Lehramtsbezogene_Bachelor/2015_10_26_MHB-BA_Primarstufe_Hyperlinks.pdf
  3. Глузман А. В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования / А. В. Глузман. – К.: Просвіта, 1996. – 312 с.
  4. Методика навчання іноземної мови: роб. навч. прог. [для студ. напр. підгот. 6.010102 «Початкова освіта»] / уклад. О.В. Котенко. – Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. – 22 с. http://elibrary.kubg.edu.ua/13913/1/MNIM_PO_15_FLMD_PI.pdf
  5. Теоретичні основи англійської мови: роб. навч. прогр. [для студ. напр. підгот. 6.010102 «Початкова освіта»] / уклад. Ю.І. Веклич. – Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014. – 24 с. http://elibrary.kubg.edu.ua/8730/1/Veklych_TOAM_POins_14_FLMD_PI.pdf


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама