Головко Р.П. Використання інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Головко Р.П. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: В даній статті описуються суттєві характеристики інтерактивного навчання та розглядаються особливості застосування інтерактивних методів навчання на заняттях з англійської мови, наводяться їх приклади та аналізуються способи їх проведення.


Ключові слова: метод, технології навчання, інтерактивні технології, мозковий штурм, акваріум, робота в групі.


Аннотация: В данной статье описываются существенные характеристики интерактивного обучения и рассматриваются особенности применения интерактивных методов обучения на занятиях по английскому языку, приводятся их примеры и анализируются способы их проведения.


Ключевые слова: метод, технологии обучения, интерактивные технологии, мозговой штурм, аквариум, работа в группе.


Annotation: The present article describes the essential characteristics and the features of the use of interactive learning for English classes. Some examples of interactive techniques are provided and means of its conducting are analyzed.


Key words: method, learning technologies, interactive learning, aquarium, brainstorming, group work.


Зміст

Постановка проблеми

Сучасні вимоги, визначені в освітніх стандартах, спонукають учителів не тільки надавати учням навчальну інформацію, а й навчити їх способів практичного застосування її у повсякденному житті. Реалізувати зазначені завдання покликана модель навчання з використанням інтерактивних технологій.


Серед передових методів у сучасному навчальному процесі вивчення англійської мови, велику увагу приділяють інтерактивним методам, основаних на особистісно орієнтованому підході до студента, спрямованих на розвиток не лише творчого потенціалу вивчаючого, але й на вміння мислити та швидко реагувати, покращуючи комунікаційні навички.


Аналіз досліджень

Дидактичний аспект інтерактивних технологій досліджують такі відомі українські та зарубіжні вчені, як Г.М. Брос, М.В. Кларен[4], Л.В. Пироженко [8], Н.Ф. Фомин, О.І.Пометун [9], Н. Суворова [11] та інші.

Л.В. Пироженко та О.І. Пометун, визначають умовну робочу класифікацію інтерактивних технологій за формами навчання (моделями), у яких реалізуються інтерактивні методи. Їх розподіляють на чотири групи залежно від мети заняття та форм організації діяльності студентів: інтерактивні технології кооперованого навчання, інтерактивні технології колективно – групового навчання, технології ситуативного моделювання, технології опрацювання дискусійних питань [8].


Постановка мети дослідження

Мета даної статті полягає в тому, щоб розглянути найбільш ефективні інтерактивні методи навчання та способи їх проведення на уроках англійської мови.


Виклад основного матеріалу

Слово „інтерактив” прийшло до нас з англійської – від слова “interact”, де “inter” – взаємний і “act” – діяти. Таким чином, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Однак спільні дії вчителя і учнів можливо організувати по різному. Одна модель взаємодій нам добре відома: педагог – представник влади, керуюча сила; учень – виконавець, репродукт отриманих знань. До певного моменту така організація взаємодій була єдиною, оскільки вона була зумовлена суспільством. На нинішній день соціуму потрібні творчі особистості, які вміють самостійно критично мислити, генерувати власні ідеї і витворювати їх у життя. Саме це замовлення і відображається у формулі «суб’єкт – суб’єктне» навчання, яке і є суттю інтерактивного навчання.


Всі ми добре розуміємо, що ефективність навчання іноземній мові в значний мірі залежить від чіткої та гнучкої організації навчального процесу на уроці, від вміння вчителя враховувати реальне засвоєння матеріалу кожним учнем та їх індивідуальні особливості.


Методика сучасного уроку іноземної мови тісно пов’язана з інтерактивними навчальними технологіями: розробленням проектів, парною та груповою роботою, вирішенням проблемних питань та ситуацій, прес-конференціями та ін. Це – робочі зошити, аудіо - та відео матеріали, книжки для домашнього читання, тестові завдання й багато іншого.


Основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції. Формування комунікативної компетенції означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.


Як показує власний досвід проведення уроків іноземної мови та досвід численних вчителів, організувати мовну взаємодію на уроці не завжди вдається, використовуючи традиційні методи і форми роботи. Основні методичні інновації сьогодні пов'язані із застосуванням інтерактивних методів і прийомів навчання іноземної мови. Інтерактивні методи – методи, що дозволяють вчитися взаємодіяти між собою, а інтерактивне навчання – навчання, побудоване на взаємодії всіх учнів, включаючи педагога. Однак в останньому випадку змінюється характер взаємодії: активність педагога поступається місцем активності учнів [11].


Узагальнюючи передовий методичний досвід ми прийшли до висновку, що в рамках уроку іноземної мови вчителі використовують такі інтерактивні методи і прийоми: робота в малих групах, в парах, метод каруселі, «два – чотири – всі разом», акваріум, мозковий штурм, «ажурна пилка», рольові ( ділові )ігри, Цей список можна поповнювати, тому що кожен учитель здатний придумати і запровадити в освітній процес ефективні прийоми і методи організації мовної взаємодії учнів на уроці англійської мови.


Розкриємо сутність даних інтерактивних методів і прийомів, які є інноваційними в практиці викладання іноземної мови.

«Акваріум» – учні розподіляються на чотири групи. Одна з груп сідає в центрі класу. Це необхідно, щоб відокремити діючу групу від інших учнів в класі певною відстанню. Ця група отримує лист із ситуацією і таке завдання:


• Read the situation

• Discuss it in your group, using the method of discussion.

• Find the decision in 3-4 minutes.

Доки група займає місце, вчитель ознайомлює клас з цим завданням і нагадує правила дискусії в малих групах. Групі пропонують вголос прочитати ситуацію та обговорити її розв’язання. Всі інші учні класу мають тільки слухати, не втручаючись в хід обговорення. На цю роботу групі дається 3-5 хв. Після закінчення група займає свої місця, а вчитель ставить до класу запитання:

• Do you agree with the ideas of this group?

• Do these ideas have good arguments?

• What argument is the best?

На таку бесіду відводиться до 2-3 хв. Після цього місце в «акваріумі» займає інша група і обговорює наступну ситуацію. Всі групи по черзі мають побувати в «акваріумі», і діяльність кожної із них мусить бути обговорена класом.

Метод «Два-чотири-всі разом» – варіант кооперативного навчання, що є похідним від парної роботи, ефективний для розвитку навичок роботи в групі, вмінь переконувати, вести дискусію, приходити до компромісу. Для організації роботи, учнів об’єднують у пари, ставлять запитання для обговорення та прийняття спільного рішення (2-3 хв.). Потім об’єднайте пари в четвірки і попросіть обговорити попередньо досягнуті рішення, дайте четвіркам по черзі презентувати власне рішення. Після виступу усіх обговоріть рішення, які прийняті групами.


Метод «Мікрофон» – надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Уявіть, що у вас в руках мікрофон і саме вам потрібно висловити думку. Тому інші учні не можуть говорити, кричати з місця, оскільки право говорити має тільки той, у кого „символічний” мікрофон.

«Мозковий штурм» – це ефективний і добре відомий інтерактивний метод колективного обговорення, що використовується для стимуляції висловлювань дітей з теми або питання.

Учнів просять висловлювати ідеї або думки без будь-якого оцінювання чи обговорення цих ідей чи думок. Ідеї фіксуються вчителем на дошці, а мозковий штурм продовжується доти, доки не закінчаться ідеї або не скінчиться відведений для «мозкового штурму» час.

Порядок проведення „мозкового штурму”: запропонуйте учням сісти так, щоб вони почували себе зручно та невимушено, визначте основні правила, повідомте їм проблему, яку необхідно вирішити, запропонуйте їм висловити свої ідеї, продовжуйте доти, доки будуть надходити нові ідеї, на закінчення обговоріть й оцініть запропоновані ідеї. У класі також можна повісити такий плакат:

А. Say everything that comes to your mind.

B. Do not discuss and criticize the ideas of others.

C. You may repeat the ideas of others.

D. It is desirable to widen the ideas of others.


Висновок

На закінчення необхідно відзначити, що всі інтерактивні методи і прийоми розвивають комунікативні вміння і навички, допомагають встановленню емоційних контактів між учнями, привчають працювати в команді, прислухатися до думки своїх товаришів, встановлюють більш тісний контакт між учнями і вчителем. Практика показує, що використання інтерактивних методів і прийомів на уроці іноземної мови знімає нервове напруження у школярів, дає можливість змінювати форми діяльності, переключати увагу на вузлові питання теми заняття. В кінцевому підсумку, значно підвищується якість подачі матеріалу і ефективність його засвоєння, а, отже, і мотивація до вивчення іноземної мови з боку школярів.


Список використаних джерел

 1. Біда О. А. Застосування інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів: Методичний посібник для вчителів початкової школи / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко, О. А. Біда. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 304 с.
 2. Гін А.. Безкровна атака: Технологія проведення навчального мозкового штурму: [Цікава і проста форма навчальної діяльності] / А. Гін // Завуч (Перше вересня). – 2000. – С. 7–11.
 3. Мясоед Т.А. Интерактивные технологии обучения: спец. семинар для учителей / Т.А. Мясоед. – М., 2004. – 82 с.
 4. Кларин М.В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта / М.В. Кларин // Педагогика. – 2000 – №7.
 5. Коломієць Н. Інтерактивні технології в особистісно зорієнтованій освіті [Електронний ресурс] / Н. Коломієць. Режим доступу: http://osvita.ua/school/method/technol/982/
 6. Комар О. Інтерактивні технології – технології співпраці / О. Комар // Початкова школа. – 2005. – №2.
 7. Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання, як засіб розвитку творчого потенціалу учнів / С.Г. Крамаренко // Відкритий урок. – 2002. – № 5 – 6. – С.7 – 10.
 8. Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. / Л. Пироженко, О.Пометун. – К., 2004. – 192 с.
 9. Пометун О. Як оцінити діяльність учнів на інтерактивному уроці / О. Пометун // Доба. – 2002. - №2. – С.2– 6.
 10. Редько В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови / В. Редько // Рідна школа. – 2011. – № 8-9. – С. 28-36.
 11. Суворова Н. А. Інтерактивне навчання: нові підходи / Н.А. Суворова. – М., 2005. – 167 с.
 12. Жук Ю.О.Проблеми формування інформаційного середовища навчального закладу [Електронний ресурс] / Ю. О. Жук, О. І. Вольневич // Інформаційні технології і засоби навчання.–Вип.1.–2006.–Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em1/emg.html. – Загол. з екрану.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама