Гончарук А.В. Застосування дидактичних ігор на уроках англійської мови у початковій школі на прикладі граматичної конструкції «to be going to»

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Гончарук Анастасія Володимирівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті обґрунтовано ефективність застосування дидактичних ігор на уроках англійської мови у початковій школі. Охарактеризовано переваги та недоліки цього методу та розроблено дидактичні ігри для вивчення граматичної конструкції «to be going to».

Ключові слова: дидактична гра, метод, англійська мова, початкова школа, граматична конструкція «to be going to».


В статье обоснована эффективность применения дидактических игр на уроках английского языка в начальной школе. Охарактеризованы преимущества и недостатки этого метода и разработаны дидактические игры для изучения грамматической конструкции «to be going to».

Ключевые слова: дидактическая игра, метод, английский язык, начальная школа, грамматическая конструкция «to be going to».


The article examines the effectiveness of didactic games at English lessons in primary school usage. Advantages and disadvantages of this method are characterized and didactic games for learning grammar construction «to be going to» are presented.

Key words: didactic game, method, English language, primary school, grammar pattern «to be going to».


Зміст

Постановка проблеми

Сьогодні вивчення англійської мови (АМ) стає все більш актуальним у зв’язку з інтеграцією України в Європейський освітній простір. Це є одним із визначальних факторів, що зумовлює реформування у галузі початкової освіти, зокрема, наслідками такого реформування є введення АМ у перелік вивчення обов’язкових предметів з першого класу (Державний стандарт від 20 квітня 2011 р. № 462). Це спричиняє пошук ефективних методів та прийомів навчання АМ у початковій школі (ПШ). Враховуючи те, що діти молодшого шкільного віку емоційні і рухливі, їх увага не є довільною і стійкою, необхідність застосування гри у навчанні АМ стає невід’ємною складовою, яка дозволяє зробити процес навчання цікавим і динамічним.


Вчитель ПШ часто постає перед проблемою, як домогтися того, щоб учні міцно засвоювали і запам’ятовували навчальний матеріал, які необхідно обрати методи, прийоми, засоби навчання та контролю. Серед представлених в науково-педагогічній літературі методів організації навчальної діяльності на уроках АМ (комунікативний метод, сугестивний метод, метод повної фізичної реакції, драматико-педагогічний метод, «мовчазний» метод, груповий метод, тощо), одним із найефективніших, що сприяє розвитку інтересу до уроку АМ поряд з іншими методами і прийомами, є дидактична гра.


Аналіз досліджень

Проблему застосування дидактичних ігор у вивченні граматики досліджували такі вчені, викладачі та методисти, як Н. Б. Бондаренко, Т. І. Предко, М. Ю. Курбатова, С. А. Лисіче, Н. Я. Михайленко, А. І. Сорокіна, А. С. Ібрагімова, Н. М. Конишева, М. Т. Саліхова та інші.


Постановка мети дослідження

У процесі аналізу вищезазначених досліджень ми виявили недостатнє обґрунтування застосування дидактичних ігор для навчання конкретних граматичних конструкцій, зокрема, конструкції «to be going to», що зумовлює актуальність представленої статті.


Метою статті є обґрунтування ефективності застосування дидактичних ігор у навчанні АМ в ПШ та розробка дидактичних ігор для вивчення граматичної конструкції «to be going to».


Виклад основного матеріалу

Відповідно до Державного стандарту метою вивчення іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях (Державний стандарт від 20 квітня 2011 р. № 462).


У межах оволодіння видами мовленнєвої діяльності граматиці відводиться одне з найважливіших місць у вивченні мови, але сьогодні процес навчання граматиці часто сприймається як стомлюючий і трудомісткий. Під час вправляння у застосуванні граматичних структур необхідне багаторазове повторення, що, безперечно, стомлює учнів одноманітністю. Загальновідомо, що діти навчаються і розвиваються швидше, коли процес навчання перетворюється на гру, що зумовлено особливостями попереднього вікового етапу, в якому гра виступала провідним видом діяльності. Ігри допомагають зробити складну і одноманітну роботу легшою, а навчання цікавішим і більш захоплюючим.


Згідно зі словником психолого-педагогічних понять і термінів «дидактична гра» - 1) метод стимулювання інтересу до навчання, в основі якого лежить створення в навчальному процесі ігрової ситуації; 2) форма гри з правилами, в яку включається виконання певних операцій, дій, необхідних для виконання ігрової задачі [6].


Різноманітні дидактичні, інтелектуальні ігри (анаграми, загадки, кросворди, ребуси), ігри-подорожі, вікторини, рухливі ігри сприяють точному сприйманню окремих речей, предметів, їх якостей, розвитку спостережливості, формуванню вмінь аналізу, порівняння, узагальнення та інших операцій мислення, удосконаленню спортивних умінь і навичок.


Ми поділяємо точку зору Є. Пасова, який зазначає, що мета застосування навчальної гри в ході навчального процесу – формування певних навичок; розвиток мовних умінь; навчання вмінню спілкуватися; розвиток необхідних здібностей і психічних функцій; запам'ятовування мовного матеріалу [3]. Тому вважаємо, що саме гра допоможе молодшому школяру ефективно засвоїти граматичну конструкцію «to be going to».


Граматичні ж ігри мають на меті створити природну ситуацію для вживання мовного зразка, під час якої діти вчитимуться використовувати у своєму мовленні слова та словосполучення, які містять певні граматичні труднощі, розвивати мовленнєву активність і самостійність молодших школярів, вживати граматичні конструкції, тренувати дітей у вживанні дієслівних форм, вчити учнів утворювати стверджувальні, питальні та заперечні речення [5].


Серед класифікацій дидактичних ігор, у контексті нашого дослідження, зазначимо 2 класифікації – за М. Патаном та Д. Хедфілдом. Так, у навчанні граматиці М. Патан виділяє 2 типи граматичних ігор, які можуть бути застосовані для того, щоб допомогти вдосконалити граматичні навички учнів – фізичні та цифрові (або електронні) (Рис.1) [8].


26 Honcharuk 1.jpg


Фізичні (physical) або традиційні ігри (traditional games), як правило – ігри, у ході яких використовуються картки або дошка. У таких іграх учні застосовують знання з різних аспектів граматики, зокрема правопису. Наприклад, учню пропонується речення з пропусками, які потрібно заповнити словами певної частини мови чи певною граматичною структурою. В іншому випадку учням надається можливість заповнити пропуски так, щоб створити незвичайні речення.


Цифрові граматичні ігри (Digital grammar games), з одного боку дуже подібні до традиційних, але можуть включати деякі аспекти цифрових технологій, що пропонують нагороду гравцю за використання мови з метою вирішення проблем різноманітними способами [8]. Наприклад, цифрова гра може дозволити гравцям боротися зі створіннями за допомогою відтворення правильного правопису слів, тобто складаючи слова із літер. Чим довше буде складене слово, тим сильніший буде удар. Від сили удару залежить отримане пошкодження. До такого типу належать ігри «Bookworm Adventures», «BookWorm Deluxe», «Letter Quest: Grimm's Journey», «Words for Evil».


Відповідно до класифікації Д. Хедфілда («Elementary Grammar Games») граматичні ігри поділяються на 2 види: ігри на вибір («choice» games) та на закріплення («reinforcement» games) [7].


Ігри на вибір («сhoice» games) створені на основі свідомого застосування правил граматики АМ. В цих іграх гравці повинні вибрати правильну граматичну форму, заповнити пропуски в реченні чи закінчити його тощо. (Рис.2).


26 Honcharuk 2.jpg


До такого типу можна віднести:

• ігри на відповідність: наприклад, зіставлення двох слів або фраз, напівречень або співставлення слів і зображень;

• ігри на пошук: наприклад, пошук пропущеного слова або пошук інших слів, щоб утворити речення;

• ігри на сортування: наприклад, віднесення слів або фраз до відповідних категорій;

• ігри на встановлення порядку: наприклад, відновлення порядку слів, з метою складання речення або впорядкування зображень і слів, щоб зробити речення якомога довшими;

• ігри на завершення: наприклад, завершення неповного речення або питання;

• ігри-змагання: наприклад, хто швидше складе певну кількість речень;

• ігри з картками: наприклад, бінго, настільні ігри, доміно.


Ігри на закріплення («reinforcement» games) (Рис.3) дозволяють учням засвоїти правила завдяки зразкам, що повторюються. Ці ігри розроблені не лише, щоб забезпечити інтенсивне повторення граматичних структур, але щоб створити змістовний контекст. Головна мета такої гри – виграш [7].


26 Honcharuk 3.jpg


У контексті представлених класифікацій дидактичних ігор нами було розроблено декілька вправ для вивчення граматичної конструкції «to be going to» молодшими школярами на уроці АМ.


Гра 1.

Ціль гри: практика у застосуванні конструкції to be going to для вираження передбачення.

Хід гри. На дошці розміщений знак питання, за яким прихований певний вид транспорту (a bus, a car, a motorbike, a taxi, a bicycle). Учням потрібно відгадати, який транспорт там зображено, використовуючи конструкцію to be going to. Вчитель може створити таку комунікативну ситуацію:

Наприклад:

Вчитель: Imagine you’re spending your holidays in the village. Your granny asked you to go to the town to buy some products. You and your friend are waiting for some transport at the bus stop. Try to guess what transport will come first.

Учень 1: It is going to be a car. Oh, no, what a pity! It is going to be a bus.

Учень 2: It is going to be a motorbike. Oh, yes, it is!


Гра 2.

Ціль гри: практика у застосуванні конструкції to be going to для вираження наміру.

Хід гри. Вчитель готує зображення людей, які мають намір виконати якусь дію (приїхати в школу на автобусі, дістатись додому на автомобілі, приїхати на роботу на метро). Учні за допомогою граматичної конструкції to be going to повинні правильно скласти стверджувальне, заперечне і питальне речення.

Наприклад:

Учень 1: Tom is going to get to school by bus.

Учень 2: John and Mary are going to get home by car.


Гра 3.

Ціль гри: розвивати і закріплювати навички правильного застосування граматичної конструкції to be going to.

Хід гри. Клас ділиться на 2-3 команди. Гра має 4 етапи, правильно виконане завдання на першому етапі приносить 1 бал команді, на другому – 2 бали, на третьому – 3 і на 4 – чотири бали.

Етап 1. На дошці зображено дітей, які виконують певні дії (купаються, співають, грають). Учням потрібно сказати, що ці діти збираються робити.

Наприклад:

Вчитель: Children decided to spend a holiday in the countryside near the lake. Look at the picture and say what they are going to do.

Учень: Boys are going to play football, while girls are going to cook a dinner.


Етап 2. Учню пропонується набір зображень. Він має обрати одне із зображень. Відповідно до зображення пропонується речення, в якому треба застосувати конструкцію to be going to в правильній граматичній формі.

Наприклад:

John (fix/not) ______ his car.

John is not going to fix his car.


Етап 3. Учню пропонується певна ситуація і варіанти її можливого розвитку. Учню потрібно обрати правильний варіант.

Наприклад:

Картка 1: It is 3 p.m. Jack's flight is at 4 p.m. Jack is still at home. He needs an hour and a half to get to the airport. So Jack...

Варіанти відповіді: a) is going to come in time.

b) is going to miss his plane.

c) is going to fly another day.

d) is going to get to the airport by bus.


Етап 4. З команди виходить один учень. Вчитель показує йому зображення відомих пам’яток або символів певного міста (наприклад, зображення Лувру (Париж), Бруклінського мосту (Нью-Йорк), Біґ Бену (Лондон)). Учень, використовуючи конструкцію to be going to, пояснює своїй команді, що він планує побачити під час подорожі до цього міста, не називаючи його. Завдання команди – відгадати, в яке місто збирається поїхати учень.

Наприклад:

Учень: I am going to see Louvre and Eiffel Tower.

Учні: Are you going to Paris?

Учень: Yes, I am.


За умови досконалого матеріально-технічного забезпечення на уроці АМ у ПШ, пропонуємо електронну версію ігор, створену у програмі Microsoft Power Point, які завдяки застосуванню анімації сприяють підвищенню мотивації у процесі вивчення граматичної конструкції «to be going to».


Безперечно застосування гри є ефективним методом навчання АМ у ПШ, проте вона має свої переваги та недоліки. Серед переваг, які пропонують дидактичні граматичні ігри слід зазначити такі:

1. гра урізноманітнює навчальну діяльність, водночас мотивує, стимулює, розважає та зменшує стомлюваність;

2. отримання навчальної інформації та її засвоєння стає легшим і ефективнішим, завдяки невимушеній і ненапруженій атмосфері, що створюється у процесі гри;

3. ігри також забезпечують елемент конкуренції, яка підвищує ефективність навчання, а боязким і нерішучим учням допомагає висловити власний погляд, проявити себе;

4. під час гри учні можуть набути особливого досвіду, який був би неможливим за традиційних видів занять;

5. граматичні ігри практично розвивають навички читання, письма, аудіювання та усного мовлення.

6. ігри дозволяють учням працювати по одному, в групах, командах, щоб конкурувати один з одним або співпрацювати, щоб виробити стратегію, думати по-іншому, порівнювати і обмінюватися знаннями, думками, вчитися в інших, працювати в менш напруженій і більш продуктивній атмосфері [4, 8].


Проте ігри, як і будь-який метод, який застосовується в методиці навчання АМ, мають й певні недоліки:

1. По-перше, не всі ігри можуть досягти певних педагогічних цілей.

2. По-друге, гра – веселий вид діяльності, що включає в себе багато невимушеної і неформальної взаємодії між учнями та вчителями, тому деякі вчителі можуть розглядати її як непродуктивну і даремну роботу.

3. Знання і навички, отримані під час гри, можуть бути недостатньо сформовані. Часто буває, що учень під час неігрової ситуації не може вирішити завдання, хоча нещодавно під час гри успішно з ним впорався.

4. У дітей, які звикли тільки до ігрових прийомів навчальної діяльності, не виробляються навички самостійної навчально-пізнавальної діяльності, які необхідні для самоосвіти і саморозвитку особистості [8].


Тим не менш, коли гра гарно продумана, оречна, проведена стратегічно і вміло, навчання за допомогою цього методу може бути більш ефективнішим, ніж навчання за допомогою традиційних методів навчання. Розуміння переваг застосування граматичних ігор може допомогти вчителю вирішити, чи варто використовувати ці ігри на своєму уроці.

При цьому слід враховувати такі вимоги:

1) проведення гри має відбуватись із використанням знайомої лексики;

2) у ході гри має враховуватись відображення найбільш типового випадку вживання граматичного явища;

3) у зміст гри має бути включено тільки одне граматичне явище;

4) ігри повинні відповідати тому матеріалу, який буде використаний у вправах.


Висновок

Дидактична гра у навчанні граматики АМ у ПШ є ефективним методом навчання, оскільки за допомогою гри засвоєння і запам’ятовування навчального граматичного матеріалу відбувається ефективніше, в учнів розвивається інтерес, підвищується мотивація до вивчення АМ. За допомогою дидактичної гри легше зосередити увагу молодшого школяра, залучити його до активної роботи з граматичним матеріалом, який є основою для навчання інших видів мовленнєвої діяльності. Наявність різноманітних Інтернет-ресурсів спрощує процес підготовки, сприяє варіативності при створенні різноманітних ігор відповідно до їх типології, зазначеної у статті.


Список використаних джерел

  1. Зосюк К. В. Дидактична гра на уроках англійської мови як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів/ К. В. Зосюк // Таврійський вісник освіти. – 2013. – №4 (44). – С. 224 – 229.
  2. Бондаренко Н. Б., Ісаєва М. В. Ігрові прийоми навчання як засіб формування граматичних навичок на початковому етапі / Н. Б. Бондаренко, М. В. Ісаєва // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 2(13). – С. 26 – 31.
  3. Пассов Е. И. Урок иностранного языка в средней школе/ Е. И. Пассов. – М., 1989. – С.76-78.
  4. Предко Т. И. Игры в обучении грамматике английского язика/ Т. И. Предко// Вестник Брестского государственного технического университета. – 2012. – №6. – С. 140–145.
  5. Мицик О.М. Гра як метод навчання іншомовного спілкування учнів початкової школи [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.teacherjournal.com.ua/attachments/14285_Збірка ігор. Уроки англійської.doc. – Заголовок з екрану.
  6. Словник психолого-педагогічних понять і термінів. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/school/method/psychology/1270/.
  7. Hadfield J. Elementary Grammar Games / J. Hadfield// – London : Pearson, 2003. – 120 p.
  8. Pathan, Mustafa & Aldersi, Zamzam. Using Games in Primary Schools for Effective Grammar Teaching: a Case Study from Sebha / Pathan, Mustafa & Aldersi, Zamzam/ International Journal of English Language & Transla tion Studies. – 2014. – №2(2), р. 211-227.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама