Городня О.С. Застосування автентичних текстів під час навчання іншомовного аудіювання молодших школярів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Городня Олена Сергіївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Стаття присвячена проблемі застосування автентичних текстів під час навчання іншомовного аудіювання молодших школярів. Розкрито поняття «автентичний текст», розглянуто класифікацію автентичних аудіотекстів, визначено принципи та критерії відбору автентичних текстів під час навчання іншомовного аудіювання учнів початкових класів, а також наведено приклади вправ, спрямованих на розвиток механізмів аудіювання під час опрацювання автентичних текстів.

Ключові слова: аудіювання, механізми аудіювання, автентичний текст, аудитивні уміння, навчання іншомовного аудіювання, критерії відбору автентичних текстів.


Статья посвящена проблеме применения аутентичных текстов при обучении иноязычному аудированию младших школьников. Раскрыто понятие «аутентичный текст», рассмотрена классификация аутентичных аудиотекстов, определены принципы и критерии отбора аутентичных текстов при обучении иноязычному аудированию учеников начальных классов, а также приведены примеры упражнений, направленных на развитие механизмов аудирования во время работы с аутентичными текстами.

Ключевые слова: аудирование, механизмы аудирования, аутентичный текст, аудитивные умения, обучение иноязычному аудированию, критерии отбора аутентичных текстов.


The article identified the problem of authentic texts’ application in the process of primary school pupils’ foreign language listening skills forming. The concept «authentic text» is revealed, the classification of authentic audiotexts is considered, the principles and criteria of authentic texts selection in the process of primary school pupils’ foreign language listening skills forming are determined, the examples of exercises aimed at developing mechanisms of listening comprehension during processing authentic texts are given.

Key words: listening comprehension, mechanisms of foreign language listening skills forming, authentic text, auditory skills, foreign language listening skills forming, criteria of authentic texts selection.


Зміст

Постановка проблеми

Формування у молодших школярів умінь розуміння сприйнятого на слух іншомовного мовлення є одним із першочергових завдань навчання дітей англійської мови на початковому етапі. Адже ознайомлення з мовою і новим для учнів англомовним середовищем тривалий час відбувається переважно у звуковому коді. Тому аудіювання становить основу іншомовного спілкування, з нього починається оволодіння усною комунікацією.


Оскільки одним із практичних завдань в галузі аудіювання є навчання учнів сприймати іншомовне мовлення в умовах, наближених до реальних, актуальності набуває використання автентичних текстів, застосування яких сприяє залученню молодших школярів до природного мовного середовища, що, на думку багатьох фахівців, відіграє важливу роль в успішному оволодінні іноземними мовами.


Аналіз досліджень

В останні роки увага науковців до феномену використання автентичних джерел, зокрема автентичних текстів, у навчанні молодших школярів іноземної мови значно посилилась. Проблемою застосування автентичних текстів у процесі формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності займалися Г.І. Вороніна [3], О.О. Коломінова [4], О.В. Носонович [6], Р.П. Мильруд [6], В.Г. Редько [7], С.В. Роман [8] та ін. Проблемі навчання іншомовного аудіювання молодших школярів також приділяється значна увага у працях таких науковців, як О.Б. Бігич [1], Л.С. Панова [4], І.Ф. Андрійко [4], С.В. Тезікова [4] та ін. Однак у більшості наукових праць проблема методики використання автентичних текстів під час навчання учнів початкової школи аудіювання розглядається не достатньо.


Постановка мети дослідження

Не зважаючи на досить велику кількість наукових праць, присвячених навчанню аудіювання в школі, а також на значний дидактичний потенціал сучасної аудіо-, відео-, комп’ютерної техніки для раціоналізації процесу формування аудитивних навичок і умінь, навчанню аудіювання як самостійному виду мовленнєвої діяльності в практиці викладання англійської мови в початковій школі не приділяється достатньо уваги. Дані спостережень і співбесід з учителями засвідчують реальність: аудіювання в початковій школі, де закладаються основи іншомовного слухання, розглядається в основному як побічний продукт говоріння, тому на уроках як самостійний вид мовленнєвої діяльності воно застосовуються епізодично і в ситуаціях, не завжди наближених до автентичних.


Таким чином, використання автентичних текстів під час навчання аудіювання учнів початкових класів дуже обмежене, оскільки, на нашу думку, широкий загал вчителів недостатньо забезпечений спеціальними автентичними матеріалами для організації процесу навчання аудіювання та недостатньо поінформований з ключових питань організації навчання іншомовного аудіювання із використанням автентичних джерел.


Метою нашої статті є характеристика видів автентичних аудіотекстів, визначення критеріїв відбору автентичних текстів під час навчання іншомовного аудіювання учнів початкової школи.


Виклад основного матеріалу

Як відомо, основними цілями навчання іноземних мов у початковій школі є практичні, освітні і виховні. Однією з практичних цілей є навчання розумінню на слух живого іноземного мовлення та мовлення, що звучить у звукозапису, побудованого в основному на засвоєному усно навчальному матеріалі.


На думку науковців, у практиці викладання іноземних мов проблема навчання аудіювання найменш розроблена. До недавнього часу аудіювання вважалося легким умінням. Це було пов’язано із твердженням, що нібито, якщо при навчанні усного мовлення вчитель зосередить свою увагу на говорінні і забезпечить оволодіння ним, то розуміти мовлення учні навчаться стихійно. Але навіть люди, які вільно володіють іноземною мовою, в тому числі мають навички говоріння, відчувають труднощі при прослуховуванні мовлення носіїв мови [5, 161-162].


Практичний досвід навчання іноземних мов та численні дослідження науковців засвідчують, що аудіювання – один із найскладніших видів мовленнєвої діяльності, який характеризується одноразовим пред’явленням, що наближає його до реальних стилів спілкування, де повтори у більшості випадків неможливі. В реальному житті ми не можемо «налаштувати» мовлення того, хто говорить, до власного рівня розуміння, змінити темп мовлення. Також існує цілий ряд труднощів, які гальмують процес розуміння висловлювання іноземною мовою з першого разу [5, 162].


Як відомо, під аудіюванням розуміють складну рецептивну мисленнєво-мнемічну діяльність, пов’язану із сприйняттям і активною переробкою інформації, закладеної в усному мовленнєвому повідомленні [3, 139].


Процес аудіювання забезпечується такими механізмами: мовленнєвий слух, оперативна пам’ять, ймовірне прогнозування, артикулювання.


Мовленнєвий слух відповідає за сприймання усного повідомлення, ділення його на змістові синтагми та розпізнавання знайомих слів у потоці мовлення.


Оперативна пам’ять – це вид пам’яті, яка здатна утримувати інформацію понад 10 секунд за наявності установки на запам’ятовування.


Ймовірне прогнозування забезпечує виникнення гіпотез, передбачення подій. Розрізняють змістове прогнозування (знання контексту і можливих ситуацій, які передбачають вживання певних структур, наприклад, прогнозування змісту тексту за його назвою) та лінгвістичне прогнозування (спектр збігу у використанні різних слів). Наприклад, на питання «How are you?» прогнозована відповідь, як правило: «I am fine, thank you!».


Під час аудіювання, як стверджують психологи, завжди відбувається процес внутрішнього промовляння – артикулювання [5, 166-167].


У школі аудіювання розглядають як засіб навчання усного мовлення і як самостійний вид мовленнєвої діяльності, який спрямований на розуміння зв’язних текстів. На думку О.Б. Бігич, аудіювання на уроці займає 57 % навчального часу [1, 21].


Для успішного оволодіння молодшими школярами аудіюванням як умінням і як самостійним видом мовленнєвої діяльності на рівні елементарного користувача технологія навчання іншомовного аудіювання має базуватися на таких принципах: • врахування особливостей і можливостей навчання аудіювання як рецептивного виду мовленнєвої діяльності у початковій школі; • опори на досвід молодших школярів в аудіюванні у сфері рідної мови; • врахування вікових та індивідуальних психологічних особливостей молодших школярів при навчанні аудіювання; • автентичності навчальних матеріалів; • дидактичної цінності аудитивних матеріалів; • комунікативної організації процесу сприйняття аудитивної інформації різних рівнів і жанрів мовлення; • забезпечення освітньої автономії молодших школярів у процесі навчання англомовного аудіювання [3, 138].


Як бачимо, одним із основних принципів навчання іншомовного аудіювання є автентичність навчальних матеріалів, який сприяє ознайомленню молодших школярів з автентичною вимовою. Зокрема до таких навчальних матеріалів відносять автентичні тексти.


Поняття автентичних текстів з’явилося в методиці навчання іноземних мов не так давно, що пов’язане із сучасною постановкою цілей їх навчання.


О.В. Носонович та Р.П. Мільруд під автентичним розуміють текст, який є оригінальним, справжнім текстом, запозиченим з оригінальних джерел, створеним носієм мови й спочатку не призначений для навчальних цілей [6, 16].


На думку Г.І. Вороніної, автентичні тексти − це тексти, запозичені з комунікативної практики носіїв мови. Автор виділяє два види автентичних текстів, представлених різними жанровими формами: 1. Функціональні тексти повсякденного вжитку, що інструктують або рекламують. До них відносяться покажчики, дорожні знаки, вивіски, схеми, діаграми, малюнки, театральні програмки тощо. 2. Інформативні тексти, які виконують інформаційну функцію і містять відомості, які постійно оновлюються. Це статті, інтерв’ю, опитування думок, листи читачів у друкованих виданнях та ін. [2, 56].


В умовах відсутності реального мовного середовища навчання молодших школярів іншомовного аудіювання на базі автентичних текстів передбачає, окрім мовлення викладача, використання аудіозаписів.


Розрізняють такі види автентичних аудіотекстів, що використовують для навчання аудіювання: 1) аудіотексти, створені носієм мови й записані спеціально для дидактичних цілей; 2) аудіотексти, адаптовані шляхом скорочення для навчальних цілей; 3) квазіавтентичні аудіотексти, автентичні по суті, але з «очищеним» від сторонніх шумів і ефектів звуковим оформленням; 4) необроблені аудіотексти, створені в реальних умовах носієм мови для носія мови [6, 16].


Автентичні тексти на уроці англійської мови мають виконувати такі функції: • інформативну (подавати відомості про англомовні країни і про англійську мову); • стимулюючу (розвивати пізнавальну активність і творчість учнів); • інтегративну (спиратися на знання учнями інших предметів та їх життєвий досвід); • виховну (сприяти розвитку особистості учнів та формувати інтерес до предмета); • контролюючу (перевіряти знання, навички та вміння учнів) [7, 55].


Проаналізувавши науково-методичну літературу з теми дослідження, ми визначили такі критерії відбору автентичних текстів під час навчання молодших школярів іншомовного аудіювання: 1) ситуативність, тобто зв’язок з визначеними програмою типовими ситуаціями спілкування; 2) відповідність віковим та індивідуальним особливостям молодших школярів; 3) пізнавальна цінність, яка важлива в інформативному плані (змістове наповнення); 4) лінгвістична цінність, тобто комунікативна і смислова цілісність, змістова та структурна зв’язаність і завершеність; 5) наявність у тексті соціокультурних і країнознавчих знань; 6) відповідність вимогам та нормам літературної вимови; 7) природність мовлення диктора; 8) емоційна насиченість тексту; 9) ілюстративність, тобто можливість проілюструвати текст.


Варто зауважити, що автентичність навчального матеріалу − це відносна властивість, яка залежить від цілого ряду чинників: умов, в яких вона застосовується; визначеної мети уроку; рівня володіння учнями аудитивними уміннями тощо.


На користь застосування автентичних текстів у звукозапису свідчить наступне: використання штучних, спрощених аудіотекстів може згодом спричинити труднощі при переході до розуміння текстів, взятих із «реального життя»; адаптований текст втрачає характерні ознаки аудіотексту як особливої одиниці комунікації, позбавлений авторської індивідуальності, національної специфіки; автентичні тексти різноманітні за тематикою та жанровою приналежністю, що викликає інтерес в учнів; автентичні тексти ілюструють функціонування мови в формі, прийнятій її носіями і в природному соціальному контексті.


Необхідно зазначити, що використання автентичних текстів під час навчання аудіювання сприяє розвитку, в першу чергу, мовленнєвого слуху. Індивідуальна манера мовлення може бути дуже різноманітною і представляти труднощі для сприйняття і розуміння його учнями. Рідною мовою ця складність компенсується величезною практикою в слуханні, однак досвід слухання іншомовного мовлення в учнів дуже обмежений. Природно, що будь-яка індивідуальна особливість вимови, тембр голосу чи досить швидкий темп будуть ускладнювати розуміння іншомовного автентичного висловлювання. Для того, щоб подолати труднощі, пов’язані з розумінням іншомовного мовлення, необхідно вже з самого початку навчання іноземним мовам залучати учнів до слухання текстів, створених носіями мови, поступово скорочуючи кількість навчальних текстів, пропонованих вчителем, та збільшуючи, при цьому, частку автентичних текстів.


Таким чином, на нашу думку, використання автентичних текстів у першому класі під час навчання іншомовного аудіювання має складати 40% від загальної кількості аудитивних автентичних текстів; у другому класі – 50%; у третьому – 60%; а в четвертому – понад 80%.


Слід пам’ятати і те, що чим більше носіїв мови (чоловіків, жінок, дітей) будуть слухати учні, тим легше вони адаптуються до індивідуальної манери мовлення. Тому необхідно широко застосовувати автентичні аудіотексти у початковій школі, коли особливо активно закладаються основи іншомовленнєвих, особливо, аудитивних навичок.


Під час навчання аудіювання доцільною є трифазова робота з автентичним аудіотекстом на уроці: • підготовчий етап – введення учнів в ситуацію; • процес слухання і виконання завдання; • підсумкова робота.


Передтекстова антиципація на сприйняття аудіотексту полягає в пошуку відповідей на передтекстові запитання, підбір чи вибір заголовку до тексту, визначенні правильності стверджень та формуванні основної ідеї автентичного аудіотексту. На даному етапі доцільним є використання вправ спрямованих на полегшення сприймання автентичного мовленнєвого потоку, наприклад: вправи для зняття лінгвістичних труднощів, для розвитку аудитивної пам’яті, логічного мислення, здогадки та передбачення змісту тексту. Учні повинні сконцентрувати увагу на тому, що вони збираються слухати. Пропонуються такі види роботи на цьому етапі: • looking at a list of items before listening; • reading a text before listening; • answering the questions to the text; • labeling a picture; • predicting; • informal teacher talk and class discussion.


Процес слухання і виконання завдання (while-listening stage) передбачає такі види роботи: • marking/ checking items in pictures; • storyline picture sets; • picture drawing; • carrying out actions; • making models\ arranging items in patterns; • using lists; • multiple-choice questions; • text completion; • spotting mistakes; • seeking specific items or information.


На етапі до та/або після прослуховування автентичного аудіотексту пропонуються вправи для його подальшого опрацювання з наступним розвитком усної мовленнєвої компетенції молодших школярів, що значно збільшує ефективність розуміння автентичного аудіотексту.


Етап післятекстової роботи може бути значно довшим, ніж попередні, бо на цьому етапі учні мають час на те, щоб подумати, обговорити, поспілкуватися, виконати письмову роботу. Завершальна фаза включає мовленнєву практику на основі змісту тексту і продукування висловлювань, які виходять за межі змісту тексту. Мовленнєва практика охоплює завдання на ідентифікацію, осмислення та реорганізацію змісту тексту. Наступні види роботи можна виконати на цьому етапі: • problem – solving and decision making; • interpreting; • role-play; • written work; • using information from the text for problem-solving and decision-making activities; • jigsaw listening.


Отже, комплекс вправ, розроблений для кожного етапу аудіювання автентичних текстів не тільки допомагає молодшим школярам вдосконалити вимову та поступово виробити аудитивні навички, необхідні для спілкування іноземною мовою, а й допомагає краще засвоїти новий лексичний та грама-тичний матеріал; розвиває швидкість реакції та сприйняття нової інформації; виробляє вміння відділяти основну від другорядної інформації; розвиває автентичність вимови учнів та навички інформаційного оформлення; сприяє повторенню раніше вивченого матеріалу з інших тем; підвищує загальнокультурний рівень та розширює світогляд учнів; розвиває логічну пам’ять, концентрацію уваги та аналітичне мислення, а також всі механізми аудіювання.


Висновок

На завершення варто підкреслити, що навчання природній, сучасній іноземній мові загалом та іншомовного аудіювання, зокрема, можливе лише за умови використання матеріалів, взятих з життя носіїв мови або складених з урахуванням особливостей їх культури і менталітету відповідно до прийнятих мовних норм. Використання подібних автентичних матеріалів, що представляють собою природне мовне джерело, створене у методичних цілях, дозволить з більшою ефективністю здійснювати навчання всіх видів мовленнєвої діяльності, імітувати занурення в природне мовне середовище на уроках іноземної мови в початковій школі.


Отже, використання автентичних матеріалів на уроках іноземної мови посилює пізнавальну мотивацію молодших школярів, сприяє ознайомленню з мовленнєвою та соціальною поведінкою іншої нації, розширює загальнокультурний світогляд, забезпечує засвоєння реалій іншої культури.


Список використаних джерел

  1. Бігич О.Б. Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні / О.Б. Бігич // Іноземні мови. − 2012. − № 2. − С. 19-30.
  2. Вороніна Г.І. Організація роботи з автентичними текстами молодіжної преси у старших класах шкіл з поглибленим вивченням німецької мови / Г.І. Вороніна // Іноземні мови у шкільництві. − 1999. − № 2. – С. 55-59.
  3. Коломінова О.О. Реалізація принципів навчання англомовного аудіювання в навчально-методичному комплексі для початкової школи / О.О. Коломінова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. − 2009. − № 2. − С. 137-145.
  4. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник / Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова [та ін.]. – К. : Академія, 2010. – C. 129-140.
  5. Методика навчання іноземних мов у початковій школі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Котенко, А.В. Соломаха [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 356 с.
  6. Носонович Е.В. Критерии аутентического учебного текста / Е.В. Носонович, Р.П. Мильруд // Иностранные языки в школе. − 1999. − № 2. − С. 16-18.
  7. Редько В.Г. Засоби формування комунікативної компетентності у змісті шкільних підручників з іноземних мов. Теорія і практика : монографія / Валерій Редько. – К. : Генеза, 2012. – 224 с.
  8. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі : Навчальний посібник / С.В. Роман. – К. : Ленвіт, 2005. – 208 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама