Горіленко А.Ю. Структурні та семантичні особливості медичного англомовного сленгу

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Горіленко Альона Юріївна – студентка Чорноморського державного університету імені Петра Могили, напрям підготовки «Мова та література».


У статті виявлені та описані структурні та лексико-семантичні властивості сучасного медичного сленгу. Специфіка медичного сленгу полягає в прямих та образних номінаціях його формування.

Ключові слова: медичний сленг, структурні та семантичні особливості сленгу, прямі та образні номінації медичного сленгу.


В статье изъяты и описаны структурные и семантические особенности медицинского сленга. Специфика медицинского сленга заключается в прямых и образных номинациях его формирования.

Ключевые слова: медицинский сленг, структурные и семантические особенности медицинского сленга, прямые и образные номинации его формирования.


In article structural and semantic features of a medical slang are withdrawn and described. Specifics consist in direct and image nominations of its formation.

Key words: medical slang, structural and semantic properties of medical slang, direct and object nominations of its formation.


Зміст

Постановка проблеми

Незважаючи на численні дослідження у сфері медичного сленгу, ми робимо спробу дослідити його семантичні та структурні властивості.


Аналіз досліджень

У нашій роботі ми посилались на таких вчених, як А.І. Смирницький, Берджин і Корнелія Еванс, Е. Партрідж, В. Фріман, І. Р. Гальпєрін, В. Дж. Бурк, І. В. Арнольд та Т. А. Соловьйова. У контексті цих робіт загальні характеристики та функції сленгу досліджені.


Постановка мети дослідження

Актуальність нашої роботи зумовлена недостатнім дослідженням в сфері професійного сленгу. Вона постає із необхідності конкретизації та ідентифікації особливостей медичного сленгу через його структуру та семантику.


Мета статті полягає у встановленні структурних та семантичних особливостей сучасного медичного сленгу.


Об’єктом є медичний сленг сучасної англійської мови.


Предметом дослідження є структурні та лексико-семантичні особливості медичного сленгу.


Виклад основного матеріалу

Сленг є один з типів неформальної мови, якому властиве емоційне забарвлення, експресивність та перенесення значення денотата. Розповсюдженню та популярності сленгізмів сприяють сучасна література, кіно, театр та засоби масової інформації. Сленг як лексичне явище має свою структуру, семантику, функції, що вирізняють його з поміж інших типів неформальної мови.


Посилаючись на визначення Смирницького А. І., ми отримаємо таке трактування. Сленг – неформальна мова, досить популярна в певній групі, використовується мовцями з метою виокремитись та показати свою індивідуальність. За допомогою експресивності та емоційному забарвленню сленгізмів, ми маємо змогу, показати як своє захоплення, так і зневагу до об'єкта [4, с. 201].


Особливості сленгу є досить актуальним питанням у сучасній лінгвістиці. А.І. Смирницький, Берджин і Корнелія Еванс, як Е. Партрідж, В. Фріман, І. Р. Гальпєрін, В. Дж. Бурк, І. В. Арнольд, Т. А. Соловьйова займались дослідженням основних характеристик сленгу.


Щоб зрозуміти особливості сленгу, необхідно розглянути його характеристики більш детально. Сленг є лексичним явищем, його лексичні одиниці є найменш стабільні, тому що вони постійно обновлюються. Американські лексикографи, Берджин і Корнелія Еванс зазначали, що ніщо так не позбавляє мову виразності та оригінальності, як сленг, що вийшов з моди [3, с. 156 -157].


Для сленгу характерне фамільярне, емоційно-експресивне забарвлення. Для того, щоб увиразнити свою мову, мовці часто вживають жартівливі, глузливо-іронічні вираження в групах. Такі висловлювання в подальшому приєднуються до групи сленгізмів.


Відомо, що медичний сленг – непрофесійна термінологія, акроніми та скорочення різного типу, якими послуговується медичний персонал. Багатьом професіям притаманна своя «таємна» мова, часто незрозуміла для інших. Лікарі не є винятком з правил, тому часто в лікарнях пацієнти мають змогу чути незрозумілі для них слова та словосполучення. Медичний сленг відноситься до спеціального сленгу та є варіантом мови, яким послуговується лікарняний персонал [5, c. 174].


Говорячи про ознаки медичного сленгу, слід зауважити, що він є емоційно забарвленим та експресивним. Сленгізми даного типу мають коротку форму, це пояснюється потребою економії часу під час проведення операцій.


Незважаючи на постійний розвиток словника сленгу, він не є зареєстрований в медичній літературі [5, с. 174]. Можливо, це пов’язано з тим, що його одиниці не є стійкими та зникають з часом.


Медичний сленг виконує конспіративну функцію, тобто функцію «шифрування» мови. Часто виникає потреба завуалювати чи навіть приховати певну інформацію від пацієнта, для того щоб не погіршити його стан. Медичний сленг використовується задля економії часу під час проведення операції. Для такого типу сленгу притаманні скорочення назв медичних препаратів та назв медичного обладнання, цей факт зменшує час спілкування між медичним персоналом. Експресивна функція сленгу полягає в вираженні емоцій мовця та наголошенні на важливих аспектах спілкування. За допомогою сленгових утворень ми маємо змогу показати своє ставлення до об’єкта або суб’єкта спілкування. Експресивна функція тісно пов’язана з оцінювальною. Мовець оцінює важливість того чи іншого денотата для нього. Серед медичного сленгу є лексичні одиниці на позначення захвату та ті, що показують глузливе або ж зневажливе ставлення до пацієнта.


Щодо структури сленгу, слід зауважити, що сленг, здебільшого, твориться за допомогою таких засобів, які і в стандартній мові. Основними способами є скорочення, словоскладання та утворення акронімів.


Стосовно семантичного аспекту сленгізмів, то здебільшого слова та словосполучення мають переносне значення. Це пояснюється тим, що сленг повинен бути зрозумілим лише для певної групи, в даному випадку, для групи лікарів.


Основним прийомом поповнення словника медичного сленгу є його семантична деривація, тобто розширення значення та відходження значення слова від літературного стандарту [2, с. 137]. Семантичне перетворення слова зі стандарту мови на сленгізм, відбувається при зміні денотатів, в основі цього процесу лежить метафора [2, с. 139].


Паралельно з метафоризацією в утворенні сленгу активно діє метонімія. Перенесення значення за суміжністю понять відіграє важливу роль в розвитку значення слів та поповнення сленгу новими одиницями. При цьому одне й те ж слово може називати частину і його ціле, предмет і його зміст, дію й її результат, інструмент і результат його застосування [2, с. 147].


Так, медичний сленг є спеціальним, позначає вузьку сферу сленгу, включає в себе професійну лексику та акроніми. Щодо структури сленгу, то утворення сленгізмів не відрізняється від утворення слів стандартної мови. Згідно з семантичною характеристикою сленгізми характеризуються зміною значення, яке здебільшого досягається за допомогою метонімії, метафори, генералізації та конкретизації значення.


Говорячи про прямі номінації сленгу, слід згадати про способи прототипного утворення слів. Посилаючись на теорію прототипів Е. Рош, ми виділили сленгізми прямої дефініції, тобто ті утворення, які можна відтворити з існуючого у нашій свідомості образу. Дізнатись про значення поняття можливо за рахунок впізнання існуючого в пам’яті прототипу.


Першою групою за чисельністю є акроніми, що складаються з початкових слів словосполучення. Такий метод творення є досить продуктивним під час створення медичного сленгу. Скорочення заощаджують час медичного персоналу та сприяють швидшому розумінню та засвоєнню інформації.

1. EKG – Electrokymogram – електрокардіограма

2. E.R – Emergency Room ¬– травмпункт

3. EEG – Electroencephalogram – електроенцефалограма

4. C.B.C – Completebloodcount – клінічний аналіз крові

5. DNA – Deoxyribonucleic acid – ДНК

6. CSF – Cerebrospinalfluid – цереброспінальна рідина, ліквор

7. MP – Multiplesclerosis – розсіяний склероз

8. RPR – Rapid Plasma Reagin – тест на сифіліс

9. С.T. – Computerizedtomography – комп’ютерна томографія

10. M.R.I. – Magnetic Resonance Imaging – відображення магнітного резонансу


Шляхом семантико-когнітивного аналізу отримуємо прототипове значення.


Наступним продуктивним способом сленгоутворення є скорочення або утворення «кліппінгів», нових форм слова за допомогою скорочення вже існуючих. У нашому аналізі було виявлено всі чотири типи скорочень back clipping, в якому передня частина слова зберігається, fore-clipping вилучення передніх літер, middle clipping, тобто вилучення середини слова, complex clipping притаманний здебільшого композитам, де під скорочення підлягають обидва слова.

1. Oxy – oxygen – оксисен

2. GYN – gynecology – кімната в гінекології

3. Epi – epinephrine – доза адреналіну

4. Post op – post operational - післяопераційний стан пацієнта

5. Ped – pediatrician – педіатр


Незважаючи на те, що слово було скрочене, можливо дізнатись його значення, знайшовши прототип, існуючий в пам'яті.


Під час дослідження медичного сленгу було виявлено словосполучення на позначення медичних процедур, обладнання та терміни, що існують виключно в медичній термінології.

1. Tox screen – аналіз пацієнта на токсини

2. Doctor Lounge – кімната відпочинку

3. Couple canceling – прийом

4. Limbs fall – проказа

5. Bug Juice – антибіотики


В утворення сленгу беруть участь образні механізми, такі як метафора та метонімія. У процесі нашого дослідження були вилучені сленгові утворення, що вирізняються підвищеною експресивністю та емоційністю з-поміж всієї лексики медичного персоналу. Основними образними механізми створення сленгу виступають метафора та метонімія.


Основним принципом застосування метафори є присвоєння об’єкту чужих ознак. У процесі утворення сленгу, одиниці стають виразними завдяки перенесенню значення слова з літературної мови на інше, що побутує лише у колі медичного персоналу та є малозрозумілими для людей інших професій.


Простежуючи семантику слова burger у контексті серіалу ми спостерігаємо вплив метафори на утворення сленгу. Cambridge Online Dictionary пояснює burger як м'ясо круглої форми, що підсмажується за допомогою грилю [8]. Для медичного персоналу це слово несе інше значення, у серіалі burger виступає пацієнтом, який отримав сонячний опік. Контекстуальне та денотаційне значення мають схожі характеристики: burger є результатом дії температури на об’єкт.

What is burger over there… [laughing]. — This peach felt asleep on the beach. Interesting … is she satisfied with tan? [1]


Метафоричним є вираз to bless somebody with antibiotics, в цьому випадку дієслово to bless має переносне значення. Словник тлумачить це слово як процес благословення (to ask God to help or protect someone or something, or to make it holy), у серіалі вираз означає «накачати пацієнта антибіотиками», таким чином полегшивши біль хворого.

Doc, is she feeling pain?! — No, we blessed her with antibiotics and now she is good. [1]


Метонімія є одним з образних механізмів утворення сленгу в серіалі «Анатомія Грей». Поняття метонімії має різні трактування в сучасній лінгвістиці. Деякі науковці визначають метонімію як перенесення назви за суміжністю понять. Інші розуміють це поняття значно ширше, характеризуючи її як заміну однієї назви предмета іншою за допомогою відношення, що існує між двома поняттями. Друге визначення дозволяє підвести під це лексичне явище найрізноманітніші випадки заміни одного поняття іншим: заміна причини наслідком, заміна цілого частиною, або коли конкретне поняття заміщує абстрактне. [6, с 38]


Слово cleat позначає «перекладину» або «планку», проте за допомогою метонімії у контексті серіала ми отримуємо значення «спина».

Izzie my cleats got stuck. Do something!


На цьому прикладі ми можемо простежити логічність заміщення одного поняття іншим. Скелет спини складається з кісток, так званих перекладин, які є основою опорно-рухової системи людини.


Проблеми з головою у медичному сленгі позначаються виразом screwed-up process. Пряме значення прикметника screwed-up позначає стан нервового та емоційного збудження або схвилювання.

How is Mr. Grey? I am afraid of him. He seems a bit crazy

The only reason here is screwed-up process. He needs to do something with addiction'.

Addiction?

Yes, we have found a large coefficient of drugs in his blood. [1]


Порівнюючи контекстуальне та словникове значення цього словосполучення можна простежити реальний зв'язок у семантиці та надати логічне пояснення. Проблеми з головою, як правило, виникають в результаті пережитого емоційного збудження або нервового зриву.


У процесі нашого дослідження було виявлено, що метонімія стає основою утворення спеціальної медичної термінології. Словосполучення limb`s fall позначає проказу, або лепру, інфекційне захворювання, що вражає тканини та периферійні нерви шкіри людини.

Good Morning, Cristina. Any details about Mrs. Newman?

Yes… The limb`s fall was caused by Mycobacterium Leprae. If now he does nothing, he has all the chances to become sterile.

Oh my God. Any chances to recover?

What he can do by himself is run a meth, he doesn’t want hospitalization. [1]


У контексті серіалу «Анатомія Грей» інтерн та головний лікар говорять про стан містера Ньюмана, який хворіє на проказу, що вразила статевий орган чоловіка. Можливо простежити логічний зв'язок прямого та переносного значення цього виразу. У медицині, одним із симптомів цієї хвороби виступає зниження потенції пацієнта. У разі ігнорування симптомів та небажанні пацієнта вилікувати інфекційне зараження, він може втратити продуктивну функцію організму, тобто стати безплідним.


Висновок

Поняття медичного сленгу є не досить дослідженим на сьогодні, проте воно існує в багатьох країнах. Нами було досліджено сленгізми, вилучені з першого сезону американського серіалу «Анатомія Грей». Як виявилось, сленгові утворення мають прямі та образні номінації. Прямі номінації полягають в утворенні кліппінгів, акронімів, що базуються на теорії прототипу. Обрізними механізмами утворення сленгу виступають метафора та метонімія. Метою вживання медичного сленгу є економія часу, експресивність мови та шифрування небажаної для пацієнтів інформації.


Медичний сленг є неформальним лексичним утворенням, яким послугується медичний персонал. У основі сленгових утворень лежать прості та образні номінації сленгу. Прості номінації такі як кліппінги, композити та акроніми, ґрунтуються на теорії прототипу. Метафора та метонімія стали образними механізмами утворення медичного сленгу.


Список використаних джерел

  1. Анатомія Грей. Скрипт серіалу. 1 сезон.
  2. Волошин Ю.К. Общий американский сленг (Состав, деривация и функция. Лингвокультурологический аспект) / Ю. К. Волошин: Дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19 : Краснодар, 2000 - c. 341
  3. Крупнов В.Н. В творческой лаборатории переводчика. / В. Н. Крупнов. М.: Прогресс, 2000, - 175 с.
  4. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. / А. И. Смирницкий – М.:1998, - с. 261
  5. Fox Adam T. Medical slang in British hospitals / Adam T. Fox, Adam Fertleman, Pauline Cahill, Roger D. Palmer - University of York, - 2010, p 174
  6. Єфімов Л. П., Ясінецька О. А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. - 240 с


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама