Гулєвич М.О. Гра та ігрова ситуація як один з ефективних прийомів навчання іноземної мови у початковій школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Гулєвич Марія Олександрівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розглядається питання застосовування ігор на уроках іноземної мови в початковій школі. Охарактеризовано основні вимоги до проведення ігор, їхнє значення в розвитку та вихованні молодших школярів. Зазначені різні види ігор, які роблять урок якісним та результативним. У статті подано перелік ігор, які сприяють формуванню іншомовних умінь учнів початкової школи.

Ключові слова: гра, урок, завдання, початкова школа, практична діяльність, іноземна мова.


В статье рассматривается вопрос применения игр на уроках иностранного языка в начальной школе. Охарактеризованы основные требования к проведению игр, их значение в развитии и воспитании младших школьников. Указанные различные виды игр, которые делают урок качественным и результативным. В статье перечислены игры, которые способствуют формированию иноязычных умений учеников младшей школы.

Ключевые слова: игра, урок, задания, начальная школа, практическая деятельность, иностранный язык.


The paper examines the use of games at foreign language lessons in primary school. Basic requirements for the game arrangement, their importance in the primary school children’s development and upbringing are characterized. Different types of games that make foreign language lessons qualitative and effective lesson are stated. Games which promote junior pupils’ foreign abilities forming are listed.

Key words: game, lesson, tasks, primary school, practical activity, foreign language.


Зміст

Постановка проблеми

«Вивчити іноземну мову означає стати вдвічі багатшим”, писав О.І.Герцен. Здавна знання іноземних мов високо цінувалося в житті суспільства. Знання іноземної мови для дітей своєрідний «місток» для відкриття світу, Європи на різних рівнях: соціальному, культурологічному, країнознавчому та ін. Тому ця проблема є актуальною. Розповсюдження раннього навчання іноземних мов у Європі і, зокрема, в Україні зумовлено багатьма психолого-фізіологічними, дидактико-когнітивними і соціально-політичними факторами. Такий підхід повинен мати чітку організаційно-методичну базу [3, с.19]. Багато відомих вчених велику увагу звертали на вплив і розвиток дітей використовуючи гру. Відомий швейцарський психолог Ж.Піаже казав: «Гра це місток між конкретним досвідом дитини і абстрактним мисленням, у зв'язку із цим найважливішою функцією гри є її символічний характер. У грі діти організовують свій досвід. Вона надає конкретну форму і вираз внутрішнього світу дитини» [9, с.53]; Я. А. Коменський вважав, що гра – це необхідна діяльність дитини, яка відповідає її природі і уподобанням; гра це серйозна розумова діяльність, в якій розвиваються всі види здібностей дитини, її мова, коло уявлень про світ, дитину у грі збагачується коло уявлень про навколишній світ, розвивається мова, у колективних іграх дитина спілкується з однолітками [7, с. 100]; теорія ігрової діяльності значно збагатилася ідеями


В. Сухомлинський писав: “В грі розкривається перед дітьми світ, розкриваються творчі можливості особистості. Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра – величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, що запалює вогник допитливості і любові до знань [10, с. 95].


Аналіз досліджень

Проблема ігрової діяльності цікавила багатьох педагогів і вихователів. Значний вклад у вирішення цієї проблеми вніс добре відомий науковець Ш.О.Амонашвілі. Він показав, як через гру можна ввести дитину в складний світ пізнання [1]. Найвідоміший теоретик ігрової діяльності Д. Ельконін наділив гру чотирма найважливішими для дитини функціями: засіб розвитку мотиваційно-споживацької сфери; засіб пізнання; засіб розвитку розумових дій; засіб розвитку довільної поведінки [6]. Є. Пассов виділив мету використовування навчальної гри в ході навчального процесу: формування певних навичок; розвиток певних мовних умінь; навчання вмінню спілкуватися; розвиток необхідних здібностей і психічних функцій; запам'ятовування мовного матеріалу.


Наполегливо працюють у напрямі вирішення цієї проблеми відомі педагоги-новатори М.Гузик, С.Ільїн, В.Краковський, С.Лисенкова. В.Шаталов вважав, що навіть певна інтонація голосу, певні логічні акценти, переходи вчителя від столу до дошки, писання на дошці саме так, щоб це запам’яталось школярам, уміння підкреслювати свою думку, повторювати її та безліч інших прийомів притаманні досвідченому вчителеві, саме такі прийоми і розкриваються в грі. Учитель створює свій образ в очах дитини завдяки застосування різних прийомів. Позитивний образ, який він відчуває,стимулює у кращому ставленні до роботи, і дітей, негативний образ, навпаки, заважає встановленню правильного – ділового і емоційного контакту з учнями. У розробку даної проблеми вагомий внесок також зробив відомий педагог В.Сухомлинський, головною метою виховання він вважав всебічний розвиток особистості, який можна досягти залучення до різних видів діяльності, серед яких гра та ігрові ситуації. Він зазначав, що слід спонукати дитину до самостійної пізнавальної діяльності, формуючи з раннього віку допитливість, прагнення до навчання, яке має бути, радісною працею. І.Волков зазначав, що дитини граючись, може виявити свої прихованні, можливо дуже глибокі здібності, тому дитину потрібно розвивати всебічно [1]. Таким чином, застосування ігор та ігрових ситуацій досліджувались багатьма вченими і методистами. Проте питання ефективності ігор у процесі навчання молодших школярів на уроках іноземної мови потребує подальшого вивчення.


Постановка мети дослідження

Отже, мета статі розкрити суть і невід’ємність гри у навчанні іноземної мови дітей у початковій школі; з’ясувати доцільність та важливість використання ігрових ситуацій та ігор у практичній діяльності вчителя на уроках іноземної мови.


Виклад основного матеріалу

Початкова школа для кожної дитини відіграє досить важливу роль. Вона наповнена різноманіттям знань, глибоким досвідом, своєрідною атмосферою в яку поринають діти з метою здобуття знань про оточуючий світ та пізнання чогось нового. Саме на початковому етапі у дитини формується бажання пізнавати та вивчати.


Дитина в 6-річному віці відіграє роль "губки" яка поглинає в себе найцікавіші і найяскравіші моменти. Тому навчання дітей має бути різноманітним і захоплюючим, адже у цьому віці діти вдаються до легкого запам'ятовування, свого власного відтворення, фантазування, придумування різних історій.


Головну роль у закладанні фундаменту зацікавленості до вивчення іноземної мови відіграє вчитель. Саме він має пробудити у дітей зернятка цікавості до вивчення мови, зробити її вивчення для усіх важливим, і пояснити її значення в подальшому житті. Нерідко ми можемо зустрічати як більшість вчителів подають матеріал в досить простій формі не використовуючи різних прийомів і засобів навчання, тому урок з іноземної мови нічим не відрізняється від інших. Саме на таких прикладах, у дитини і формується незацікавленість вивченням іноземної мови. Велике значення на усіх без виключення уроках має створення атмосфери, в якій діти будуть почуватися рівними між собою, дружніми, легкими у спілкуванні. Ці важливі аспекти більшим чином стосуються саме уроків іноземної мови, де не лише потрібно створювати відповідну атмосферу, а й мотивувати учнів на її вивчення. На мою думку саме це все розкривається у грі.


Гра посідає досить важливе та ефективне місце серед засобів і прийомів навчання. Часто ми можемо спостерігати як вчитель працює з окремими учнями, пояснюючи це тим що вони більш активніші, а в свою чергу інші бажають щоб їх не викликали до дошки, не звертали на них уваги, і щоб просто не чіпали до кінця уроку. Не витрачаючи часу на пасивних дітей вчителі з великим задоволенням виконують ці бажання, і цим самим вішають на учнів «ярлики» не впевненості і замкнутості. Саме такі ситуації і не створюють атмосфери рівності і дружності в відносинах серед школярів.


Прийом гри на уроках іноземної мови може розкрити кожну дитину як особистість. Вона допомагає продемонструвати кожній дитині свої нахили, інтереси, здібності, уподобання. Гра надає можливість познайомитись, поглибити навчальний матеріал у цікавій формі, за допомогою рухів, швидкості, логічного мислення, командного духу, глибше проаналізувати і запам'ятати поданий матеріал.


Завдання гри полягає в тому, що дітям пропонується ситуація з якої вони повинні знайти вихід. Правила гри допомагають дати зрозуміти дитині, що вона має певний обов'язок який вона повинна виконати, а в разі поразки усвідомлення що підвела свою команду, не розкрилася на всю потужність, недопрацювала. Доречно врахувати моменти коли розподіляються певні ролі для кожного учня, для команд. Під час ігрових ситуацій ми не розподіляємо дітей команда «активні», команда «пасивні». Рівність учнів в командах, буде передусім слугувати тому, що більш активні учні будуть підтримувати і допомагати менш швидким і невпевненим учням, а їхня підтримка буде надихати пасивних учнів на старанність і перемогу.


Прийом навчання за допомогою ігор не варто використовувати на кожному уроці, буде краще чередувати уроки різного виду, засобами та прийомами навчання, тим самим заохочувати та мотивувати. Слід запам'ятати, що насиченість ігровими ситуаціями має бути спланована з моменту початку вивчення іноземної мови. Ефективність ігрових ситуацій найбільш буде доречна на таких типах уроку як: пояснення нового матеріалу; закріплення нового матеріалу; перевірка отриманих знань, умінь, навичок учнів.


Наприклад при поясненні нового матеріалу, гра може слугувати як ефективний засіб легкого запам'ятовування і розуміння з боку учнів. Під час ігор у дітей надмірно висока швидкість запам’ятовування, тому навіть складна, добре організована тема, і подача матеріалу, слугуватиме їхньому розумінню. А при перевірці знань, умінь, навичок учнів вчителю надається можливість у ігровій формі перевірити знання по тій чи іншій темі кожного учня і віднайти моменти на які потрібно акцентувати більшу увагу.


Гра допомагає об’єднувати дуже важливі 4 види мовленнєвої діяльності: говоріння; аудіювання; читання; письмо. Під час організації ігрових моментів, доречно підбирати завдання які будуть включати в себе усі об’єднанні види мовленнєвої діяльності, тоді урок буде нести різносторонні знання, активізувати словниковий запас учнів.


Метою використання ігор на уроці англійської мови у початковій школі є формування мовних навичок іншомовного спілкування; розвиток мовної творчої активності, мовної реакції учнів; формування вмінь вживати мовні зразки, що містять певні граматичні труднощі; тренування учнів у вживанні лексики в ситуаціях, наближених до природної обстановки; створення природної ситуації для вживання даного мовного зразка [2].


При доборі ігор необхідно враховувати вікові та психологічні особливості дітей; рівень знань учнів класу; наявність чи відсутність технічних засобів; час затрачений на проведення гри.


Хочемо запропонувати добірку ігор, які доцільно використовувати на уроках англійської мови у початкових класах.


1. Хто швидше?

Гра спрямована на перевірку букв алфавіту учнями; формує в учнів розвиток сприймання букв нас слух та тренує їхню слухову пам’ять.


Учнів ділять на дві команди. Кожному учаснику, на спину вішають певну букву алфавіту. Вчитель показує командам слова (Наприклад: pig, soup,house), команди як найшвидше повинні розміститися так, щоб вийшло слово, з букв які знаходяться на спині. Виграє та команда яка найшвидше впорається з завданням.


2. Моя цукерка

Метою гри є формування навичок орфографічної пам'яті; розвиток в учнів уміння працювати в команді; розвиток швидкості.


Учнів ділять на три команди. Дітям пропонують за допомогою своєї кмітливості дібратися до великої цукерки. Для цього командам роздаються клаптики аркушів, на яких зображенні літери, з яких вони мають скласти слова. З кожним правильним складеним словом, в учнів буде з’являтися слово з більшою складністю.


3. Магазин меблів

За допомогою цієї гри діти вчаться бути уважними, розуміти висловлення інших, орієнтуватися в ситуації почувши однакові знайомі іншомовні слова.


Вчитель оголошує тему заняття «Магазин меблів» і пропонує дітям придбати у магазині меблі. Для цього кожному учневі роздаються заготовлені паперові чеки в який дитина повинна вписати назву вибраної меблі, при цьому наголошується, що кожен обирає свою річ незалежно від сусіда і має бути вишукана. Далі вчитель виступає в ролі продавця, ділить клас на три команди і ставить на столі чекові підставки. Кожен учень з команди підходить до столу і купує річ, залишаючи пробитий чек, при умові, що у магазині може бути по одному екземпляру меблів. Виграє та команда яка найбільше купить товару.


4. Допоможи відгадати тваринку

Гра формує уміння на слух сприймати та розуміти іншомовне мовлення, розвивати фонематичний слух.


Вчитель готує дітям карточки із зображенням тваринок, та їх невеликим описом. Далі беручи по черзі підготовленні картки розповідає діткам про тваринку не показуючи її. Діти уважно слухають вчителя, і їх завдання відгадати про яку тваринку йде мова. Якщо відповідь учнів правильна, то вчитель вішає зображення тваринки на дошку.


5. Запам’ятай картинку

Ця гра має на меті формувати вміння чітко та виразно вимовляти кожен звук, слово; розвиває набуття граматичних навичок, правильного вживання артиклів; розвивати спостережливість, увагу, творчі здібності


Вчитель демонструє учням 10 картинок, на кожній з них зображено один знайомий предмет, і просить когось одного назвати предмети, які запам’ятали. Решта учнів називають пропущенні предмети.


6. Дружній потяг

Гра спрямована на засвоєння знань алфавіту; формування навичок правильної вимови звуків; формування інтонаційних навичок; розвиток уміння ефективно працювати в групах.

Вчитель вішає на дошку алфавіт, цим самим нагадуючи учням усі букви. Тоді учні ланцюжком згадують слова на кожну буку алфавіту, правильно сказане слово дає учневі змогу стати першим вагоном потягу. До кінця гри учні мають створити дружній потяг.


7. Цікавинка із торбинки

Мета цієї гри розвивати в учнів уміння розпізнавати предмети на дотик; розвивати творчу уяву; збагатити словниковий запас з певної теми.


В торбинку чи ящик вчитель збирає не великі за різною текстурою, формою предмети (їх має бути стільки, скільки дітей в класі). Діти стоять в колі, вчитель пропонує по черзі на дотик впізнати предмет та назвати його, якщо учень не може назвати предмет то він його дістає з торбинки і називає.


8. Словознавці

Формування навичок осмислення букв в слові; навчання учнів правильно вимовляти звуки та слова; закріплення раніше вивчених лексичних одиниць та граматичних структур є на меті цієї гри.


Вчитель ділить учнів на 3 команди. Усім командам дається за виділений час підібрати слова на літери які містяться в заздалегідь розданому слову, наприклад ( Table – ticket, apple, big, little, eye ), якщо виникнуть труднощі на певну букву її пропускають. Бали командам вчитель фіксує на дошці. Виграє та команда яка набере більше балів.


9. Гра «Намалюй і опиши» формує в учнів уміння описувати зображення чітко висловлювати свою думку, самостійно складати невеличкі тексти за запропонованим завданням, дає змогу розвивати уміння описувати малюнки, явища, ситуації.


Діти малюють малюнок заздалегідь обдумуючи опис того, що вони намалювали. Після того як малюнок намальований, учні складають слова, вирази, речення про зображення. Кожен представляє свою роботу біля дошки і отримує оцінку.


Висновок

Отже, гра — один із способів залучення молодших школярів до активної розумової діяльності у процесі вивчення іноземної мови. Її цінність полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвивальна, практична й виховна функції взаємодіють. Гра засобами іноземної мови навчає, організовує учнів, розширює їхні пізнавальні можливості. У перспективах подальших розвідок.


Список використаних джерел

  1. Амонашвілі Ш.О., Лисенкова С.М., Волков І.П., Шаталов В.Ф., В.О Сухомлинський Педагогічний пошук / Ш.О. Амонашвілі, С.М. Лисенкова, І.П. Волков, В.Ф. Шаталов, В.О Сухомлинський Київ, «Радянська школа», 1989
  2. Близнюк О.І., Панова Л.С. Ігри в навчанні іноземних мов / О.І. Близнюк, Л.С. Панова – К.: Освіта, 1997.- С. 64
  3. Виготський Л.С. Гра і її роль у психологічному розвитку дитини // Л.С Виготський // Питання психології, 1966. №6. – С.17-24
  4. Бондар М.В. та ін. 130 ігор для уроків з англійської мови / М.В. Бондар – Х.: Основа, 2004. – Серія «Бібліотека журналу «Англійська мова та література» Вип. 9(21) С.128
  5. Гра – справа серйозна / Упоряд. В. Зоц. – К.: Шкільний світ, 2003. – (Бібліотека «Шкільного світу».) – С.128
  6. Ельконін Д. Б. Психологія гри / Д. Б Ельконін – М., 1978. – С. 45
  7. Коменський Я.Л., Панько Е.А. Детская психология / Я.Л Коменський, Е.А. Панько Мн. «Университетское», 1988. – С. 223.
  8. Павлюк Ф.В. 200 ігор на уроках англійської мови / Ф.В.Павлюк – Тернопіль: Мандрівець. С.86
  9. Пиаже Ж. Избранные психологические произведения / Жан Пиаже. – М.: Просвещение, 1967. – С.110
  10. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям // Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5-ти т. – Т.3. – К.: Рад. школа, 1977. – С.670


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама