Гумовська Т.Ю. Роль казки на уроках англійської мови в початкових класах

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Гумовська Т.Ю. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «[Початкова освіта]]», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: Стаття присвячена визначенню ролі казок на уроках іноземної мови в початковій школі та організації уроків з використанням казок. В наш час дітей захоплює цікаве, невідоме, тому саме за допомогою казки дітям легше усвідомлюється матеріал. Вчитель є тим самим ключем, який прищепить любов до казок, до казкових героїв, адже кожна казка має навчити чомусь учнів.


Ключові слова: казка, роль казки, особливості організації казок на уроках англійської мови.


Аннотация: Статья посвящена определению роли сказок на уроках иностранного языка в начальной школе и организации уроков с использованием сказок. В наше время детей захватывает интересное, неизвестное, поэтому именно с помощью сказки детям легче осознается материал. Учитель является тем самым ключом, который привьет любовь к сказкам, к сказочным героям, ведь каждая сказка имеет научить чему-то учеников.


Ключевые слова: сказка, роль сказки, особенности организации сказок на уроках английского языка.


Annotation: The article is devoted to defining the role of fairytales in foreign language lessons in primary school classes and organizations lessons with fairy tales. Nowadays children capture something interesting and unknown, because it is through a fairy tale children easily understood the material. The teacher is the key that must instill love of fairy tales and of fairy tale characters, because each tale has something to teach pupils.


Key words: fairy tale, role fairy tale, features of fairy tales in English lessons.


Зміст

Постановка проблеми

В даний час навчання іноземною мовою стає невід'ємною частиною початкового етапу мовної освіти. Однак викладати англійську мову дітям молодшого шкільного віку нелегко. Вони швидко втомлюються, відволікаються, іноді, буває важко залучити й утримати весь урок їх увагу тільки тестовими завданнями і вправами, які пропонуються в навчальних посібниках. Тому перед кожним учителем постає питання: «Як зробити урок цікавим, захоплюючим і домогтися того, щоб учні добре і міцно засвоювали мовний матеріал за допомогою казок? »


Хочеться відзначити, що велику складність для учнів представляє вивчення граматики, так як багатьох граматичних явищ немає в рідній мові учнів. Дуже часто буває важко пояснити учням, що таке відмінювання дієслова. Дієслово «to be» є одним з найбільш часто вживаних дієслів, і саме він викликає в учнів цілий ряд питань. Ця проблема постає перед школярами на початковому етапі і потім проходить через всі роки їх навчання в школі. Тому необхідно пропонувати новий граматичний матеріал у доступній та зрозумілій формі, щоб викликати інтерес і бажання засвоювати те, що пропонує вчитель. Найкраще це зробити у вигляді казки, так як осмислення граматичного матеріалу, як будь-якого іншого, сприяє образна асоціативна основа. Якщо на уроках пояснювати граматику таким чином, то учні будуть добре засвоювати її. Вони чекатимуть наступного уроку, щоб почути нову казку про жителів Планети «Граматика». Граматика іноземної мови – це цілий незнайомий світ, повний хвилюючих таємниць і несподіваних відкриттів. Звичайно, осягати його можна за допомогою зводу правил і простого заучування того, що суворій логіці не піддається. А можна ці правила «приправити уявою, і тоді сухі рядки підручника або словника заграють усіма кольорами веселки».


Аналіз досліджень

Питання, пов'язані з навчанням іноземної мови учнів молодших класів, є сьогодні предметом широких дискусій, оскільки раннє дитинство (з 5 років) розглядається фахівцями як найбільш сприятливий період для оволодіння іноземною мовою (Є.І. Негневицкая, В.С. Мухіна, Н.Д. Гальская, З.Я. Футерман і ін).


Багато педагогів вважають, що використання казок в англійській мові дають можливість вчителю перетворити примусовий процес навчання в захоплюючий, бажаний і цікавий. Так, наприклад, З.Г. Залеева в своїй статті «Через казку в англійську мову» писала, що будь-яка робота з казками, будь то читання або драматизація, допомагає вирішувати як комунікативні завдання, так і завдання «гармонійного розвитку особистості». Крім того, видатна культура англійської казки дає величезне поле діяльності для педагога при навчанні дітей англійської мови.


Постановка мети дослідження

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття. Актуальність даної проблеми викликана цілим рядом чинників. По-перше, інтенсифікація навчального процесу ставить завдання пошуку засобів залучення інтересу учнів до іноземного матеріалу і активізації їх діяльності. По-друге, однією з найважливіших проблем викладання іноземної мови є навчання усного мовлення.

Формулювання цілей статті. Метою статті є вивчення технології використання казки на уроках іноземної мови в початковій школі.

Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, а саме:

- розкрити значення казок для учнів початкових класів;

- визначити особливості організації казок на уроках англійської мови у молодших школярів.


Виклад основного матеріалу

Який вплив казка робить на розвиток дитини? Видатний психоаналітик, американський психолог і психіатр Бруно Бетельхейм написав чудову книгу «Користь і значення чарівної казки», де узагальнив свій досвід використання казки для психотерапевтичного впливу на дитину. Його книга пояснює, чому казки надають таке велике і позитивний вплив на розвиток дитини. Бетельхейм працював з дітьми, що мають глибокі порушення в поведінці і спілкуванні. Він вважав, що причина цих порушень – втрата сенсу життя. Щоб знайти цей сенс, дитина повинна вийти за вузькі межі зосередженості на самому собі і повірити в те, що він зробить значний внесок у навколишній світ, якщо не зараз, то, принаймні, в майбутньому. Почуття задоволеності тим, що дитина робить, дуже важливо для нього. Щоб знайти це почуття, потрібна допомога дорослого. Немає нічого більш важливого для дитини, ніж той імпульс, який дають йому батьки, знайомлячи його з культурною спадщиною всього людства. Поки дитина ще маленька, це культурна спадщина, на думку Бетельхейма, може бути представлено у літературі.


Бетельхейм прагнув знайти відповідь на питання, яким має бути літературний твір, здатне допомогти дитині знайти сенс в його житті. Він прийшов до висновку, що такий твір повинен заволодіти увагою дитини, порушити його допитливість, збагатити життя, стимулювати його уяву, розвивати інтелект, допомогти зрозуміти самого себе, свої бажання і емоції. Словом, цей твір має зачіпати всі сторони особистості дитини. У додавання до перерахованого такий твір повинен сприяти підвищенню впевненості дитини в собі і своєму майбутньому. На думку Бетельхейма, всім цим вимогам задовольняє тільки народна казка. Чому ж саме вона?


Казка – витвір мистецтва. Як підкреслював Бетельхейм, значення казки різному для кожної людини, і навіть для одного й того ж людини в різні моменти його життя. І як майже кожен вид мистецтва, казка стає свого роду психотерапією, тому що кожна людина (кожна дитина) відкриває в ній своє власне рішення насущних життєвих проблем. [3]


Організація заняття з казкою

Ефективність використання казки при навчанні англійській мові залежить від організації структури заняття, від того наскільки погоджені навчальні можливості казки з конкретними завданнями процесу навчання. В організації заняття з казкою можна виділити чотири етапи:


1. Підготовчий – етап, під час якого усуваються можливі мовні й лінгвокраїнознавчі труднощі;

2. Сприйняття первинної інформації – етап першого читання казки, що сприяє розвитку вміння сприйняття необхідної інформації;

3. Контроль над розумінням основної сюжетної лінії;

4. Розвиток мовних навичок й вмінь усного мовлення.

Перед четвертим етапом рекомендується повторне прочитання казки.[2]

Приклад казки

Говорячи про роль казки в розвитку сучасної дитини, слід розрізняти: чарівні казки, автором яких є народ; авторські казки, написані відомими письменниками; страшні історії, або «страшилки», які створюються самими дітьми. Дитині потрібна оригінальна, фольклорна казка.


Також, на уроках англійської мови можна використовувати казки не тільки про тварин, явищ природи чи про предмети. Існують такі казки, які допоможуть учням засвоїти граматику, лексику чи фонетику. За приклад можна взяти «Казку про Артикль».


«Казка про Артикль»

В одній країні, яка зветься Граматика Англійської мови, жив собі Артикль «A». Він завжди знаходився разом з іменниками в однині: a pen, a book, a lamp. Артикль «A»мав рідного брата-близнюка – Артикля «An». Цей артикль був пажем у іменників, які починалися з голосного звука: an apple, an elephant.


Брати не розлучалися зі своїми панами та служили іменникам, коли потрібно було назвати будь-який один предмет: (одна) кімната – a room, (будь-який) олівець – a pencil. А іменники у множині не дружили з артиклями «A»та «An». Вони вважали, що їм потрібен поважніший слуга. І вирішили ці іменники знайти собі такий артикль, який підкреслював би їхню неповторність. Такий слуга швидко знайшовся. Це був всемогутній Артикль «The». Він міг і служити іменникам у множині (the children), і називати, виділяти предмет із ряду інших предметів, наприклад:


This is a doll. Це (будь-яка, одна, яка-небудь) лялька.

The doll is nice. (Ця, саме ця) лялька красива.

Зраділи іменники, що знайшли собі такого чудового слугу, присутність якого підкреслювала їхню виключність.

На закріплення можна запропонувати учням дати відповіді на такі питання:

- До якої частини мови відноситься артикль?

- Який артикль вживається, коли іменник починається з приголосного звука? Наведіть приклади.

- Який артикль вживається, коли іменник починається з голосного звука? Наведіть приклади.

- Який артикль вживається з іменниками як в однині, так і у множині? Наведіть приклади.[1]


Висновок

З наведеного вище можна зробити наступні висновки. Поза всяким сумнівом, використання казки поліпшить процес навчання англійській мові. Казка, як і будь-який інший елемент комунікативного методу вивчення мови, різноманітить заняття, дозволить учнем у легкій і цікавій формі вивчити необхідну інформацію, розвити мовні навички. Але варто розуміти, що ефективність використання казок у вивченні англійської мови залежить від раціональної організації занять.


Список використаних джерел

  1. Власюк Л. С. Казка як засіб формування позитивної мотивації при вивчення англійської мови: методична розробка / Л. С. Власюк, Н. Л. Савчук, Ж. І. Куровська // Міський методичний кабінет. – Нововолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4, 2014. – 116 c.
  2. Лінінська Ю.Л. Використання казки на уроках іноземної мови ваочаткових класах: посібник для вчителів англійської мови / Ю.Л. Лінінська. – Полонне, 2015. – 37 с.
  3. Обухова Л. Ф. Возрастная психология : учебник / Л. Ф. Обухова. — М. : Издательство Юрайт ; МГППУ, 2011. — 460 с. — Серия : Основы наук.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама