Демінська Л.О. Творчий підхід вчителя фізичного виховання при організації спортивних свят

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Демінська Л.О. – проректор з науково-методичної роботи Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту, кандидат педагогічних наук, доцент.


Аксіологічний підхід вчителя фізичного виховання до особистості та здоров'я учнів вимагає творчого підходу до організації навчального процесу. Творчий підхід вчителя до професійної діяльності сприяє гармонічному розвитку учнів і зацікавленості в заняттях фізичним вихованням. Одним із засобів реалізації творчості вчителя є організація спортивних свят.

Ключові слова: творчий підхід, спортивне свято.


Аксиологический подход учителя физического воспитания к личности и здоровью учеников требует творческого подхода к организации учебного процесса. Творческий подход учителя к профессиональной деятельности способствует гармоничному развитию учеников и заинтересованности в занятиях физическим воспитанием. Одним из способов реализации творчества учителя является организация спортивних праздников.

Ключевые слова: творческий подход, спортивный праздник.


Aksiologicheskiy going of teacher of physical education near personality and health of students requires the creative going near organization of educational process. The creative going of teacher near professional activity is instrumental in harmonious development of students and personal interest in employments by physical education. One of methods of realization of creation of teacher is organization of sporting holidays.

Key words: creative approach, sporting holiday.


Зміст

Актуальність

Професійно-педагогічна підготовка сучасного вчителя фізичного виховання повинна бути спрямована на формування аксіологічного підходу до особистості та здоров’я учнів. Аксіологічний підхід до своєї професійної діяльності дозволяє вчителю використовувати засоби фізичного виховання для гармонійного та всебічного розвитку дитини, для формування таких якостей її особистості, як творчість.


Важливість впливу вчителя на розвиток творчості школярів підкреслюють багато вчених. Так, на думку С.О. Сисоєвої, педагогічна творчість займає особливе місце серед різних видів творчості, оскільки саме вона визначає вектори динамічного розвитку всіх творчих процесів людства. Носієм педагогічної творчості є вчитель, який стоїть біля витоків розвитку особистості кожної людини. Метою і результатом педагогічної творчості є творчий розвиток учнів, який передбачає поступове формування в учнів здатності до творчості [3].


Творчий підхід вчителя до організації навчального та позакласного процесу виконує два основних завдання, це розвиток творчих здібностей особистості учня та залучення учнів до занять фізичним виховання. Рішення цих завдань дозволяє формувати в учнів молодшого шкільного віку позитивне відношення до рухової активності та зацікавленість уроком фізичного виховання. Однією з можливостей реалізації творчого підходу вчителя фізичного виховання до професійної діяльності є організація та проведення спортивних свят.


Мета дослідження

Полягає у вивченні можливості реалізації творчого підходу вчителя фізичного виховання в процесі організації спортивних свят.

Завдання дослідження

 1. Вивчити зміст педагогічної творчості та значення творчого підходу вчителя до організації навчального процесу.
 2. Розглянути можливість використання творчого підходу вчителя фізичного виховання на прикладі організації спортивного свята.


Аналіз досліджень

Творчість – діяльність, в наслідок чого з`являється щось нове, чого раніше не було, на підгрунті реорганізації наявного досвіду і формування нових комбінацій знань та умінь [1].

Як вказує Л.І.Рувинський, педагогічна творчість це пошук вчителем нових рішень у постановці нових завдань, застосуванні нестандартних прийомів діяльності; здатність передбачати, емоційно переживати й оптимально вирішувати завдяки творчій уяві завжди своєрідні проблемні ситуації шкільного життя, проектувати розвиток особистості учня, передбачати становлення та подальший розвиток, навіть, найнепомітніших позитивних паростків у дитячій психіці [2].


На думку С.О. Сисоєвої, «підготовка вчителя до педагогічної творчості забезпечує його здатність як до формування та розвитку творчої особистості учня, так і до власного професійного та особистісного саморозвитку, що є домінуючими цілями його професійної підготовки. Підготовка вчителя до педагогічної творчості набуває завершеності, якщо будується на основі органічної єдності загального, особливого та індивідуального. Як загальне – вона є складовою професійної загально-педагогічної підготовки вчителя, як особливе – має свою специфіку, зумовлену особливостями й закономірностями творчого процесу і формування творчої особистості; як індивідуальне – відображає залежність підготовки від особистісних якостей учителя [3].


Вчена вказує на те, що у творчій педагогічній діяльності виділяють таки підсистеми:

 • дидактична, яка характеризує ступень володіння вчителем змістом навчального матеріалу, формами, методами, засобами ефективної організації творчої навчальної діяльності учнів;
 • виховна, яка характеризує творчу педагогічну діяльність вчителя із забезпечення психолого-педагогічних умов для формування кожного учня як творчої особистості через активну життєву діяльність вихованців;
 • організаційно-управлінська, яка характеризує творчу педагогічну діяльність учителя з розвитку в учнів здатності до самоуправління і комунікації; ступень володіння вчителем формами, методами, засобами педагогічного управління творчою діяльністю учнів з метою розвитку їх потенціальних творчих можливостей;
 • самовдосконалення, яка характеризує творчу професійну діяльність учителя з підвищення своєї професійної та загальної культури, із самовиховання і саморозвитку професійно значущих якостей, педагогічної креативності;
 • громадсько-педагогічну, яка характеризує професійний, громадський та особистісний рейтинг учителя, ефективність взаємодії учителя з батьками, колегами, громадськістю, іншими соціальними інститутами виховання, творчими спілками тощо [3].


Для вчителя фізичного виховання одним із засобів використання творчого підходу до організації навчального процесу є проведення спортивних свят, основу яких складає гра.


Ігри – один із дієвих засобів різностороннього фізичного виховання дітей, неодмінний супутник щасливого дитинства. Ігри відіграють серйозну роль у вихованні, навчанні й етичному становленні особи. Ігри виконують і розвиваючу функцію. Цінність гри як методу полягає в тому, що досягнення мети, пов'язане з проявом фізичних і психічних зусиль, доставляє дітям відчуття радості, задоволення, породжує бажання розкрити свої здібності. Емоційний чинник впливає і на якість рухових дій, оперативне мислення, що пов'язане з фізичним і розумовим розвитком учнів [4].


Результати дослідження

Важливу роль, при проведенні спортивних свят с молодшими школярами має правильна організація спортивних свят, оскільки погано організовані ігри, при проведенні яких порушуються вимоги гігієни, допускається перевантаження та перезбудження учасників, можуть надавати негативну дію на емоційну й психологічну сфери школярів.


Таким чином, при організації спортивних свят необхідно враховувати вік учасників, тривалість і зміст свята.


Сценарії і зміст спортивних свят вельми всілякі. Проте, можливо визначити структуру спортивного заходу, яка складається з наступних частин:


1 частина – організація учасників, вітання, представлення членів жюрі.


2 частина – 2-3 гри, в яких беруть участь всі учасники змагань. Головне значення 2-ої частини – створення сприятливих умов для організації уваги школярів, зняття передстартової напруги й розминка перед змаганнями. За змістом ігри носять загальнорозвиваючий характер.


3 частина – найбільш тривала і складна за змістом та побудовою. В основі даної частини ігри, в яких беруть участь одночасно всі або по черзі всі що грають. У цій частині концентруються основні ігрові засоби, які вимагають від учасників прояву різних рухових якостей, умінь та навиків і певних морально-вольових якостей. Ігри з великим емоційним і фізичним навантаженням чергуються з менш складними іграми.


4 частина – має на меті створення сприятливих умов для протікання процесів відновлення. Використовуються ігри середньої та малої рухової активності з відносно легкими по координації рухами. Саме тут може бути включений номер художньої самодіяльності або конкурс уболівальників.


5 частина – проводиться з організаторською метою. У цій частині спортивного свята жюрі підводить підсумки змагань і нагородження команд [4].


Творчий підхід до навчання молодших школярів засадам рухової активності проявляється у процесі спортивних свят.


Розглянемо приклад творчого підходу вчителя при навчанні молодших школярів засадам гри у футбол, баскетбол, волейбол, гандбол і настільний теніс у процесі спортивного свята «Мій веселий дзвінкий м'яч» [4].


В процесі гри використовуються вірші А.І. Мальцева.


Інвентар: на 1 команду: 10 кеглів, футбольний, волейбольний, баскетбольний, гандбольний і тенісний м'ячі, 10 малих м'ячів, ключка, повітряна кулька, 1 ворота.


Учасники: 2 команди по 10 чоловік, 7 читців (учнів) в спортивній формі з м'ячами в руках, жюрі.


Ведучий. Доброго дня, діти! Починаємо гру-змагання, яка називається «Мій веселий дзвінкий м'яч».


Ви знаєте ігри з м'ячем? Які з них спортивні? Виходить учень у формі футболіста з футбольним м'ячем в руках. Ах, футбол! Игра простая, Только нужен мне простор От ударов я, взлетая, Вдаль лечу во весь опор. Я люблю влетать в ворота, Слышать радостное: «Гол!» У меня одна забота, Чтоб красивый был футбол. Не люблю, когда руками Меня трогают порой. Укротить меня ногами Можно или головой.


1-а естафета – «Футбол». 1-й учасник йде по дистанції, ведучи м'яч, обводячі всі кеглі. За ним 2-й, 3-й та інші. Виграє команда, яка першою закінчить естафету й зробить меншу кількість помилок. Виходить учень, одягнений в спортивну форму волейболіста, з волейбольним м'ячем в руках: Над площадкой я летаю Словно крылья у меня. Через сетку я порхаю Много раз туда-сюда. С удовольствием играю В «пляжный» летом иногда. Закаляют, вдохновляют Солнце, воздух и вода!

2-а естафета. 1-й учасник біжить по дистанції, ударяючи по повітряному м'ячу так, щоб він летів вперед, оббігає кеглю, повертається назад, передає естафету другому. Виграє команда, що першою закінчила естафету. Виходить учень, одягнений у форму баскетболіста з баскетбольним м'ячем в руках: Баскетбол игра такая Занимайся круглый год. Не лежу я, ожидая, Когда солнце припечет. Я в корзину залетаю За игру немало раз Отовсюду попадаю Если меток чей-то глаз. Но меня не тронь ногами Не по нраву это мне. Лишь умелыми руками Управляюсь я в игре. Я ребятам всем желаю Баскетбол не забывать. Я прекрасно развиваю, Помогаю подрастать.


3-а естафета. Ведення баскетбольного м'яча по дистанції, обводячі кеглі, назад – по прямій. Прошедший дистанцію, передає м'яч наступному. Виграє команда, яка першою й без помилок закінчить естафету.


Виходить учасник у формі з гандбольним м'ячем: Сразу после баскетбола Представление гандбола. Мяч взлетает небольшой, Но стремительный такой. Эх, игра моя лихая! Смелость, быстрота, напор! Как ядро, путь пробивая, Я лечу в воротный створ. Я все качества отлично Развиваю у ребят. Кто мне предан безгранично, Тем всегда помочь я рад.


4 – а естафета «Штрафний кидок». Учасники від кожної команди по черзі пробивають по воротях кожному воротареві один раз. За кожен забитий гол команді зараховується одне очко. Ученик с тенісним м’ячем і ракеткою: Теннис – сложная игра, Это всем понятно. Но согласны все друзья, Что смотреть приятно.


5-а естафета. На ракетці лежить малий м'яч. 1-й учасник оббігає кеглю і передає ракетку з м'ячем другому учасникові. Учень з ракеткою і тенісним м'ячем Кроме тенниса, ребята, Для метаний я служу. И душа моя так рада, Что я пользу приношу.


6-а естафета. 1-а команда вишиковується в шеренгу з малими м'ячами в руках. У 5 метрах від неї, напроти кожного учасника ставляться кеглі. По сигналу всі учасники, кидаючи м'яч, прагнуть збити кеглі. Підраховується кількість збитих кеглів. На старт виходить 2-а команда і так далі. Виграє команда, яка зіб'є більшу кількість кеглів. Виходить учень з ракеткою і кулькою від пінг-понгу. Мяч и шарик называют В малом теннисе меня. На столе со мной играют Тет-а-тет и два на два.


7-а естафета. По одному учасникові від команди. Набивання кульки ракеткою. Виграє команда, учасник якої наб'є ракеткою кульку, впустивши його меншу кількість разів. Виходить учасник у формі хокеїста з ключкою і малим гумовим м'ячем. Есть мячи хоккейные Зимние и летние, Дружат они с клюшками - Верными подружками. Их стихия – это поле, Привлекает их раздолье. Летом – поле травяное, А зимою – ледяное.

8-а естафета. Перший приватник обводить довкола кеглів ключкою малий м'яч, передає другому і так далі до останнього учасника. Виграє команда, яка першою впоралася із завданням і зробила меншу кількість помилок. Команди шикуються на вихідні позиції. Виходять діти, які читали вірші, і говорять по 2 строчки: 1-й: Много разных игр с мячом Не со всеми я знаком. 2-й: Людям мяч давно известен, Разным был он в каждом месте: 3-й: Из травы, из тряпок, глины, Деревянным он бывал. 4-й: С появлением резины Он прыгучим, легким стал. 5-й: Ах! Мячи, мячи, мячи! Вы прыгучи, горячи! 6-й: Создаете настроение, С вами радостно общенье. 7-й: Ваши дивные движенья Дарят чудные мгновенья.

Підведення підсумків. Нагородження команд. Ведучий. Ось і закінчилася гра-змагання «Мій веселий, дзвінкий м'яч». Сьогодні ми зустрілися з різними м'ячами, але їх значно більше (ватерполо, регбі). І наступного разу ви дізнаєтеся про інші види спорту і м'ячі детальніше. Всі читці з м'ячами в руках (хором): Наш парад, друзья, окончен, Впереди работа ждет. Пусть с детьми союз наш прочен Будет весь учебный год! Під звуки спортивного маршу учасники виходять із залу.


Таким чином, в процесі проведення спортивного свята «Мій веселий, дзвінкий м'яч», учні молодших класів у віршованій формі почули коротку, але повну по сенсу розповідь про правила гри в різні види м'ячів. Проведені естафети дозволили школярам зрозуміти особливості гри у футбол, баскетбол та в інші ігри з мячем.


Висновки

 1. Творчий підхід вчителя фізичного виховання до організації навчального процесу дозволить здійснити всесторонній розвиток особистості учня, сприяти розвитку творчих здібностей учнів і викликати зацікавленість заняттям фізичними вихованням.


 1. Здійснення творчого підходу вчителя фізичного виховання до навчального процесу вимагає цілеспрямованої професійної підготовки. Педагогічна творча діяльність заснована на дидактичній, виховній, організаційно-управлінській, самовдосконаленій та громандсько-педагогічній підсистемах. Розуміння змісту кожною з перелічених підсистем педагогічної творчості дозволить вчителеві грамотно і повноцінно здійснити реалізацію творчого підходу до навчального процесу.


 1. Одним із способів здійснення творчого підходу до навчального процесу є організація та проведення спортивних свят. Успішність проведення спортивного свята залежить від правильної організації структури й змісту спортивного заходу.


Перспективи подальшого розвитку передбачають подальше вивчення проблеми розвитку творчих здібностей учнів молодших класів в процесі занять фізичним вихованням.


Список використаних джерел

 1. Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике / Г.М.Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – Москва: ИКЦ «МарТ» - Ростов н/Д: Издательскийдом «МарТ», 2005. – С. 331-332.
 2. Рувинский Л.И. Самовоспитание чувств, интеллекта, воли / Л.И.Рувинский. – М.: Знание, 1983. – 158 с.
 3. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник. – М.: Міленіум, 2006 – С.10,11, 13.
 4. Спортивные празники круглый год / Прибыщенко М.Н., Колесник В.И., Трушкин А.Г., Громак Е.С. – Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. - С. 6, 7, 37-42.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама