Дмитрук О.П. Особливості застосування мультимедійних курсів у навчанні дітей англійської мови на початковому ступені

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Дмитрук Олена Петрівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті проаналізовано сучасні мультимедійні курси з англійської мови як одного з засобів формування іншомовної комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку. Визначено умови та критерії їх застосування, дотримання яких сприятиме ефективності навчання англійської мови у початковій школі.

Ключові слова: мультимедіа, освітні технології, мультимедійні курси, вчитель початкової школи, урок англійської мови.


В статье проанализированы современные мультимедийные курсы английского языка как средства формирования иноязычной коммуникативной компетентности учащихся младшего школьного возраста. Определены условия и критерии их применения, соблюдение которых будет способствовать эффективности обучения английскому языку в начальной школе.

Ключевые слова: мультимедиа, образовательные технологии, мультимедийные курсы, учитель начальной школы, урок английского языка.


The modern multimedia English language courses as a way of primary school pupils’ foreign language communicative competence forming is analyzed in the article. The conditions and criteria, which are contributing to English language studying effectiveness in primary school are determined.

Key words: multimedia, educational technologies, multimedia courses, the teacher of primary school, an English lesson.


Зміст

Постановка проблеми

Сучасному суспільству, що розвивається та дбає про майбутнє підростаючого покоління, необхідно усвідомити колосальні можливості, привнесені новими інформаційними технологіями, навчитися їх грамотно застосовувати в освітньому процесі.


Оскільки сучасною тенденцією освіти є особистісно-зорієнтоване навчання, в центрі якого – особистість учня, тому головне завдання вчителя початкової школи полягає у виборі тих засобів навчання, які дозволяють індивідуалізувати та оптимізувати навчальний процес, розкрити потенціал кожного школяра. Таким чином, стає зрозумілим актуальність застосування мультимедійних курсів у навчальному процесі, зокрема на уроках англійської мови, які активізують пізнавальну діяльність учня в процесі формування іншомовної комунікативної компетентності на початковому ступені навчання.


Аналіз досліджень

Аналіз педагогічної та методичної літератури, ми виявили, що проблемі використання мультимедійних курсів у навчанні англійської мови присвячені дослідження багатьох науковців. Наукове обґрунтування ефективності навчального процесу з використанням мультимедійних засобів запропоновано в працях В. Євдокимова, І. Захарової, Н. Іщук, Н. Клемешової, Л. Коношевського, Д. Матроса, Т. Піскунової, О. Співаковського. Психологічні основи використання мультимедійних засобів навчання висвітлено в працях І. Демакової, В. Ляудіс, Н. Тализіної, О. Тихомирова. Використання мультимедійних технологій у навчанні англійської мови розкривали у наукових працях Ю. Галон, В. Ляудіс, Е. Носенко, О. Суховірського, О. Шиман, M. Collins, A. Thompson та ін. Варто зазначити, сьогодні набуто певний практичний досвід використання мультимедіа на початковому ступені навчання (Ю. Громова, І. Мураль, Л. Югова та ін.), який свідчить про невпинний інтерес педагогів-практиків до пошуку шляхів ефективного використання мультимедіа [1].


Постановка мети дослідження

Ми погоджуємося із необхідністю дослідження науковцями різних аспектів застосування мультимедійних курсів на уроках англійської мови, проте, на наш погляд, важливого значення набуває проблема визначення особливостей використання цих курсів у навчанні іншомовного спілкування дітей молодшого шкільного віку, оскільки саме у цей період інтенсивно формується база для подальшого оволодіння іноземною мовою.

Метою статті є визначення специфічних особливостей застосування мультимедійних курсів у навчанні дітей англійської мови на початковому ступені навчання.


Виклад основного матеріалу

Можливості сучасного уроку з англійської мови у початкових класах значно розширюються завдяки використанню мультимедіа.


Поняття «мультимедіа» є багатогранним і посідає важливе місце в процесі інформатизації освіти. Мультимедіа (від англ. multi – багато і від лат. media – носій, засіб, середовище, посередник) часто вживається як аналог терміну «засоби масової комунікації» (друк, фотографія, радіо, кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні комп'ютерні системи, включаючи Інтернет) [2].


Мультимедіа – це сучасна комп'ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відео, графічне зображення й анімацію (мультиплікацію) [5].


Мультимедіа є ефективною освітньою технологією завдяки властивим їй якостям інтерактивності, гнучкості й інтеграції різних типів навчальної інформації. Так, відмінною рисою мультимедіа є навігаційна структура, що забезпечує інтерактивність – можливість безпосередньої взаємодії з програмним ресурсом. Інтерактивність технологій мультимедіа передбачає «живий» зв'язок між користувачем і програмою, зокрема, за бажанням, можна задати індивідуальний темп роботи в межах програми, установити швидкість подачі матеріалу, кількість повторень тощо. Таке задоволення індивідуальних потреб особистості в навчанні й дозволяє говорити про гнучкість технологій мультимедіа [2].


Таким чином, застосування мультимедіа у процесі навчання англійської мови в початковій школі сприяє: • індивідуалізації навчально-виховного процесу з урахуванням рівня мовної та мовленнєвої підготовленості, здатностей до іншомовного спілкування; • урізноманітненню процесу навчання та врахуванню інтересів і потреб учнів; • зміні характеру пізнавальної діяльності учнів у бік її більшої самостійності та пошукового характеру; • підвищенню мотивації до вивчення англійської мови, розширенню світогляду дітей; • зміні форм і методів організації поза навчальної життєдіяльності учнів та організації їхнього дозвілля.


Мультимедійні засоби дозволяють вчителю коригувати навчальні плани, виходячи з інтересів та можливостей окремих учнів. Учні можуть використовувати мультимедійні елементи в своїх домашніх роботах, передаючи їх в електронній формі на дискеті або через Інтернет. І вже тільки той факт, що комп’ютерні засоби є прекрасним наочним матеріалом заслуговує на велику увагу з боку вчителів початкової школи і потребує більш глибокого вивчення.


Останніми роками в торгівельній мережі разом із підручниками, посібниками та зошитами з англійської мови з'явилося чимало автоматизованих навчальних курсів, які є мультимедійними продуктами. На екран із текстовою інформацією подається різноманітна графіка (статичне зображення, малюнки, фотографії, схеми, таблиці, мультиплікація, динамічне зображення, відео фрагменти тощо) та звук (мова, музика, функціональні шуми й звуки тощо). Текст і зображення можуть бути кольоровими, супроводжуватись фонограмою та звуковими ефектами.


Сучасні методисти рекомендують вчителям початкової школи застосовувати на уроках англійської мови такі мультимедійні курси: «Triple Play English», «English For Communication», «Мир слов», «Мышка Мия учит языки», «Клиффорд учится читать по-английски», «Занимательный английский», «Профессор Хиггинс», «Английский с Винни-Пухом», «Lingua Land», «Sing And Learn English»[3, 300].


Досвід вчителів початкової школи, які на уроках англійської мови застосовують мультимедійні курси показує, що практично до кожного розділу підручника можна підібрати матеріал однієї з названих програм та використовувати її фрагмент як допоміжний засіб при уведенні нового лексичного чи граматичного матеріалу, відпрацюванні вимови, при навчанні діалогічної мови, читання та письма. Діти працюють з комп’ютерними програмами не весь урок, а тільки частину його, приблизно 10-15 хвилин[4].


Упевнені, що уроки англійської мови на початковому степені навчання, на яких застосувуються мультимедійні курси підвищують пізнавальний інтерес учнів до вивчення іноземної мови та урізноманітнюють освітній процес. Кожен учень демонструє свої уміння, азарт змагання змушує його досягати кращих результатів.


Наведемо приклади застосування деяких мультимедійних курсів на уроках англійської мови у початковій школі.


«LinguaLand» – комп’ютерна програма, яка використовується для вивчення лексичного матеріалу, як усно так і письмово.


Завдання по вивченню слів з англійської мови побудовані відповідно до принципу диференціації та інтеграції навчання іноземних мов, що дає можливість працювати учням різних рівнів підготовки і різного віку.


Слова можна прослухати повністю або кожне слово окремо. На кожній сторінці дається діалог, який теж можна прослуховувати повністю або у ролях. Робота над лексикою ведеться в ігровій формі. Завдання різноманітні: вибрати правильний варіант перекладу, надрукувати переклад російською мовою, знайти правильний варіант перекладу, скласти речення з поданих слів (речення з діалогів до теми), прослухати слово та знайти правильний його переклад, прослухати слово та написати його іноземною мовою, можливість прочитати і прослухати слово на кількох іноземних мовах.


Окрім цього, вчитель може роздрукувати необхідну сторінку з англійськими словами, які потребують вивчення у вигляді картинок-розмальовок [4].


«Профессор Хиггинс» – це фонетичний курс, розроблений для бажаючих навчитись розуміти англійську мову та досконало засвоїти її вимову. Основна риса навчання – порівняння власної вимови з еталоном не лише на слух, але й візуально, за графіком на екрані монітора. Курс можна використовувати на уроці англійської мови для опрацювання іншомовних звуків, проведення фонетичних розминок, при роботі над віршами, короткими діалогами та скоромовками. Виділення звукових частин слова, фонем, дозволяє побачити помилки та виправити їх у процесі тренування [5].


Наприклад, застосовуючи цей мультимедійних курс на уроці англійської мови, під час формування умінь правильної вимови звуку [ei] вчитель може запропонувати учням виконати таку вправу: - Потренуйся вимовити фрази зі звуком [ei]: - Haste makes waste. - It may rain today. - Make haste. - Save your pains. - Kate’s mainly to blame [4].


Узагальнюючи вищесказане, вчитель початкової школи, застосовуючи мультимедійні курсі на початковому ступені навчання, може керуватись такими критеріями:

  • тривалість застосування мультимедійних курсів на уроці;
  • відповідність темі уроку;
  • ступінь застосування при формуванні іншомовних навичок та розвитку мовленнєвих умінь.


Відповідно до першого критерію, мультимедійні курси виступають допоміжним засобом на уроці англійської мови та слугують для ефективного розв’язання вже існуючої системи дидактичних, розвивальних та виховних завдань. Ми вважаємо, що найбільш оптимально їх застосовувати на етапі закріплення вивченого матеріалу та під час виконання учнями індивідуально різного виду усних і письмових завдань узагальнюючого характеру. Таким чином, учні працюють з мультимедійних курсом не більше 15 хвилин упродовж уроку.


Відповідно до другого критерію, вчитель при доборі мультимедійних курсів, на нашу думку, має відштовхуватися від тематики ситуативного спілкування, яка визначена в програмі. У програмі наведені такі теми: Я, моя сім’я, друзі; Відпочинок і дозвілля; Людина; Природа; Свята і традиції; Школа.


Наприклад, програмою «Lingua Land» дається доволі великий список тем, кожна з яких має свої підтеми, які відповідають програмовим вимогам [5]. При вивченні теми Nature (Природа), учні ознайомлюються з такими підтемами для спілкування: «The Forest»; «On the Beach»; «The Countryside»; «On the Farm»; «Flowers»; «The Mountains»; «The Desert»; «The River»; «A Storm».


Відповідно до останнього критерію, мультимедійні курси є доцільними у визначенні рівня сформованості фонетичних, лексичних та граматичних знань на етапі закріплення відповідних навичок і розвитку мовленнєвих умінь. Вони виступають ефективним засобом вправляння учнів в усіх видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі на початковому ступені навчання.


Висновок

Отже, застосування мультимедійних курсів у навчанні дітей англійської мови на початковому ступені навчання є вимогою сучасності. Раціональний підхід до використання мультимедійних технологій сприятиме формуванню у молодших школярів мовної та мовленнєвої компетенцій у цікавій, доступній і розважальній формі, адже більшість завдань у цих курсах побудована на матеріалах різного рівня складності, що дозволяє реалізувати індивідуальний підхід у процесі оволодіння дітьми англійською мовою.


Список використаних джерел

  1. Андрієвська В.М., Олефіренко Н.В. Мультимедійні технології у початковій ланці освіти. – Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – №2 (16). – Режим доступу до журналу: http://www.ime.eduua.net/em.html.
  2. Институт международных программ РУДИ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ido.edu.ru. – Назва з екрану.
  3. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Котенко, А.В. Соломаха [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013 – 356 с.
  4. Нові інформаційні технології при викладанні іноземних мов. Режим доступу: http://nataliyapedos.wordpress.com/2012/
  5. Ю. Нікул. Використовуємо мультимедійні навчальні курси. Режим доступу: http://ru.osvita.ua/school/method/technol/1942/[[Категорія:Наукові праці Дмитрук О.П.]


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама