Дорошенко Г.В. Використання SMART-технологій на уроках ІМ в ПШ як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Дорошенко Ганна Володимирівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті поставленні питання пов’язані з доцільністю використання SMART-технологій на уроках іноземної мови у початковій школі. Розглянуто мультимедійну дошку як один з основних компонентів навчальних SMART-технологій, можливості її використання на уроках іноземних мов у початковій школі з метою активізації пізнавальної діяльності учнів.

Ключові слова: SMART-технології, мультимедійна дошка, пізнавальна діяльність, початкова школа, програмне забезпечення.


В статье поставлены вопросы, связанные с целесообразностью использования SMART-технологий на уроках иностранного языка в начальной школе. Рассмотрена мультимедийная доска как один из основных компонентов учебных SMART-технологий, возможности ее использования на уроках иностранных языков в начальной школе с целью активизации познавательной деятельности учащихся.

Ключевые слова: SMART-технологии, мультимедийная доска, познавательная деятельность, начальная школа, программное обеспечение.


The article describes the main issues related to the feasibility of using SMART-technology on the lessons of foreign language in primary school. The multimedia whiteboard considered as one of the main components of SMART-technology for studying, the possibilities of its use on the lessons of foreign languages in primary schools in order to enhance pupils’ cognitive activity were examined.


Key words: SMART-technology, multimedia whiteboard, cognitive activity, primary school, software.


Зміст

Постановка проблеми

Однією із найважливіших соціальних вимог сучасного суспільства є інформатизація освіти. Це потребує переосмислення досвіду реалізації нових інформаційних технологій, аналізу і оцінки можливостей їхнього використання в навчальному процесі, що обумовлює необхідність якісно нового рівня вивчення шкільних предметів з метою розвитку у кожного учня стійкого бажання і вміння вчитися, самостійно отримувати знання, творчо підходити до виконання навчальних завдань. Особливо актуальним це є для початкової школи, оскільки в молодшому шкільному віці формуються логічне мислення, пізнавальна самостійність, загальнонавчальні вміння і навички.


Аналіз досліджень

Проблема використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі активно вивчається упродовж останнього десятиріччя, проте залишається достатньо актуальною. У багатьох дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених і педагогів розглянуто особливості використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі. Так, зокрема, проблему використання SMART-технологій у навчанні іноземної мови досліджують. О. П. Дмитрук, М. О. Ісакова, Н. М. Коптюг, О. Б. Косовська, М. В. Левчук, М. С. Томчук та інші.


О. П. Дмитрук, М. О. Ісакова, О. Б. Косовська, зауважують, що використання SMART-технологій на уроках іноземної мови у початковій школі дає можливість вчителю досягти позитивних результатів: - збільшити об’єм зорової інформації, що суттєво підвищує якість та ефективність уроку іноземної мови; - активізувати пізнавальну діяльність молодших школярів; - розвивати творчі здібності та логічне мислення учнів; - створити умови для індивідуально-дослідної роботи; - реалізувати можливість опрацювання великої кількості інформації.


Також, ці дослідники зазначають, що SMART-технології забезпечують практичну спрямованість та результативність навчального процесу; підвищену мотивацію учнів до навчання; різноманітність форм і видів навчальної діяльності.


Досліджуючи проблему використання мультимедійної дошки як одного з основних компонентів SMART-технологій на уроках іноземної мови М. О. Ісакова зазначає, що використання проекційної техніки в поєднанні з аудіозасобами дає можливість залучати на заняттях при поясненні нового матеріалу тези, таблиці, відео-довідкові матеріал; при аналізі текстів схеми і дані електронних словників. Це дозволяє реалізувати принципи наочності, доступності та систематичності [2].


Вчені, такі як: Ю. І. Веклич , О. В. Котенко, Р. О. Павлюк, А. В. Соломаха, І. П. Сінельник зауважують, що тривалість роботи учня початкової школи з використанням нових інформаційних технологій не повинна перевищувати 10-15 хв., тому такий засіб навчання має бути задіяний лише на окремих етапах уроку іноземної мови. Учитель має пам’ятати про певні вимоги, що висуваються до засобів навчання іноземної мови у початковій школі, які мають: - бути зорієнтованими на цілі навчання іноземної мови та сприяти їхньому досягненню; - слугувати інструментами реалізації методів і прийомів, що застосовуються у навчально-виховному процесі навчання іноземної мови; - забезпечувати успішність керівництва навчально-пізнавальною діяльністю учня та діяльністю вчителя; - відповідати сучасним досягненням методики навчання іноземних мов [9, с. 68].


Постановка мети дослідження

Використання SMART-технологій як засіб навчання є новим напрямом у методики навчання іноземної мови в українській школі. Попередній аналіз доводить, що застосування сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі є засобом активізації пізнавальної, творчої діяльності учнів, але недостатньою є розробка методів, форм, прийомів використання цих технологій на уроках іноземної мови у початковій школі. Це і обумовлює актуальність нашого дослідження.


Метою нашого дослідження є аналіз можливостей використання SMART-технологій на уроках іноземної мови в початковій школі як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів та уточнення поняття „SMART-технології“ і проаналізувати можливості використання SMART-технологій на уроках іноземної мови у початковій школі.


Виклад основного матеріалу

На початку ХХІ століття, кожен школяр вільно оперує сучасними комп’ютерними технологіями, які викликають більшу зацікавленість у порівнянні із підручниками та зошитами. Перед вчителем початкової школи на уроках іноземної мови сучасність ставиться ланка важливих завдань, виконання яких зробить навчальний процес цікавим, творчим та ефективним. У зв’язку з цим відбуваються істотні зміни у процесі навчання всіх предметів в початковій школі, зокрема, це відзначилося на сучасному підході до навчання іноземних мов із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Комп’ютери, мультимедійна дошка, Інтернет – стали звичайним компонентом навчального процесу на уроках іноземних мов і важливим засобом формування та розвитку іншомовної комунікативної компетентності. Це є результатом того, що при вивченні іноземної мови учні початкової школи здатні запам’ятати двадцять відсотків відеоінформації і тридцять відсотків аудіоінформації. Поєднання того, що вони бачать, чують і роблять одночасно, підвищує продуктивність запам’ятовування до вісімдесяти відсотків інформації [1]. Використання сучасних інформаційних технологій дозволяє вчителю початкової школи на уроках іноземної мови створити природне мовленнєве середовище, змоделювати комунікативну ситуацію, імітувати процес спілкування. Форми роботи з комп’ютерними навчальними програмами на уроках іноземних мов передбачають вивчення лексики, відпрацювання граматичних явищ, вимови, навчання діалогічного та монологічного мовлення, письма [9, с. 67]. SMART-технології стали невід’ємною частиною сучасного життя суспільства. Проте, їхнє впровадження в Україні у навчальний процес відбувається зі значним відставанням від країн Європи та США [8]. З 2005 року в освітній галузі України, в тому числі у загальноосвітніх навчальних закладах, розпочався процес упровадження мультимедійних комплексів, які складаються з комп’ютера, мультимедійного проектора та інтерактивної класної дошки (interactive whiteboard, IWB). В Україні вже встановлено близько 6 тис. інтерактивних комплексів. Вчителі у середніх загальноосвітніх навчальних закладах із певним досвідом їхнього використання у навчальному процесі, звернули увагу на широкі можливості створення, редагування та поширення мультимедійних навчальних матеріалів. Навчальні програми з супутнім програмним забезпеченням від освітньої корпорації SMART, а саме програмний комплекс Smart Notebook, SmartSync, SmartResponce, дають вчителю можливість проводити мультимедійні уроки в класі, використовуючи готові навчальні матеріали, а також створювати мультимедійний контент самостійно [7, с. 9].


Отже, SMART – це інтерактивний програмний навчальний комплекс, що складається з Smart Notebook, SmartSync та SmartResponce і дозволяє створити, редагувати та поширювати мультимедійні навчальні матеріали, як на уроці так і в позаурочний час [8].


Основним компонентом SMART-технологій, що використовується у навчальному процесі, є мультимедійна дошка – це сенсорний екран, приєднаний до комп’ютера, зображення з якого передається на дошку-проектор. Достатньо доторкнутися до поверхні дошки, щоб розпочати роботу. Спеціально розроблене програмне забезпечення дозволяє працювати з текстами та об’єктами, аудіо - і відеоматеріалами, Інтернет-ресурсами, робити записи від руки на відкритих документах і зберігати інформацію [2, с.]. Мультимедійна дошка надає унікальну можливість для творчої взаємодії вчителя та учнів, що сприятиме активізації пізнавальної, творчої діяльності школярів.


Основою ефективності використання технології SMART є спеціально розроблений комплекс програмного забезпечення для мультимедійної дошки з ланкою різноманітних функцій та інструментів роботи:


1. Редактор «SMART Notebook» дозволяє створювати презентації, слайди-кадри, розмір яких відповідає розміру екрану. На цих кадрах розміщуються малюнки, тексти, інші об’єкти, які можуть змінюватися за розміром, копіюватися, ставати прозорими. Використання цієї навчальної програми на уроках іноземної мови у початковій школі забезпечить активізацію пізнавальної та активної діяльності учнів, формування та розвиток мовної і мовленнєвої компетенції.


Створення презентацій із використанням аудіо- та відеофайлів, сприятиме формуванню та розвитку слухо-вимовних та ритміко-інтонаційних навичок, активізації пізнавальної діяльності учнів початкової школи, адже поєднання слухової та зорової інформації забезпечує сприймання і розуміння почутого нового мовленнєвого повідомлення.


2. Функція «Повертання об’єкту» надає можливість учителю робити малюнки інтерактивними, щоб удосконалити навчальний матеріал, зробити його доступнішим, цікавішим для школярів.


3. Функція «Маркер» забезпечує з’єднання окремих елементів слова, речення; виділення граматичних структур. Ця функція надасть можливість учням під час навчання діалогічному мовленню самостійно створювати репліки, діалогічні єдності різних видів, мікродіалоги та діалоги.

4. Функція «Ластик» дозволяє видалити неправильні відповіді, що сприятиме розвитку здатності до самостійної роботи та самоаналізу власних дій молодшими школярами.


5. Функція «Рух об’єкту» дозволяє легко змінювати умови завдання. Окремі малюнки легко переносяться в різні місця та розташовуються відповідно до процесу перенесення, при цьому все зберігається. При навчанні монологічному мовленні доцільно застосувати цю функцію для виконання вправ на об’єднання мовленнєвих зразків рівня фрази у надфразову єдність, на створення власного мікромонологічного висловлювання надфразового рівня.


6. Інструмент «Ножиці» забезпечує створення мозаїк, лото, вирізання та зберігання, з подальшим використанням елементів малюнків та речень в буфері обміну. Під час навчання письма цей інструмент сприятиме активізації пізнавальної діяльності учнів, його доцільно застосовувати при виконанні вправ на швидкий запис слів, з опорою на малюнки, з опорою на текст.


Слід зазначити, що найбільша кількість створених навчальних програм мультимедійної дошки призначена для навчання англійської мови. В опції «Колекція» містяться як граматичні конструкції, так і відеофайли з вправами на формування і розвиток граматичних знань та умінь англійської мови. З готових малюнків «Колекції» можна формувати потрібні вчителю тематичні картинки для ефективного розпізнавання, розуміння і запам’ятовування нової граматичної структури та активізації пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку.


Програмне забезпечення мультимедійної дошки дозволяє легко і швидко створювати динамічні, різнокольорові слова, які вільно рухаються на екрані та стають на потрібне місце. Наприклад, під час вивчення дієслів англійської мови, вчитель на мультимедійній дошці розміщує таблицю з двома колонками. Перша колонка називається Regular verbs, а друга – Irregular verbs. Під таблицею записані слова, відповідно до цієї теми. Завдання учня полягає в тому, щоб розподілити дієслова в колонки. Це перетворює вивчення дієслів англійської мови в цікаву гру, роблячи граматику «живою». Недостатність розвитку логічного мислення учнів початкової школи, компенсується завдяки образному мисленню, адже барвисті малюнки та схеми підвищують ефективність засвоєння граматичного матеріалу.


Методично доцільним при вивченні нових лексичних одиниць є використання анімації, яка дозволяє швидко розкрити значення іншомовних слів. Наприклад, під час опрацювання речень «It is sunny. It is warm» фрази не лише записані літерами, а й демонструються на екрані у вигляді «сонячних» анімаційних картинок.


Змістовність тематичних картинок можна «оживити» мультиплікацією, яку легко знайти в мережі Інтернет на освітніх сайтах. Можливості програмного забезпечення мультимедійної дошки дозволяють створювати різні цікаві завдання на пошук і підстановку правильних відповідей, на розподіл слів та понять за різними ознаками. Найбільш цікавими є використання «Схованок», тобто закриття правильних відповідей різними фігурами, які пересуваються, або закриття одного зображення іншим. «Схованки» підказують правильну відповідь, або перевіряють правильність виконання вправ. Динамічні зображення легко пересуваються на поверхні дошки, що дозволяє швидко виконувати вправи на закріплення та засвоєння навчального матеріалу і зберегти час уроку.


Вважаємо за необхідне наголосити на тому, що яскрава картинка на екрані – лише спосіб подання матеріалу. Головне на уроці іноземної мови – це живе спілкування вчителя і учня, постійний обмін інформацією між ними та усіма учасниками навчального процесу [1].


Проте вище зазначені можливості використання SMART-технологій на уроках іноземної мови у початковій школі не повинні створювати ілюзію легкості розв'язання педагогічних задач. Використання цих технологій потребує від педагогів розробки системи завдань, які будуть направлені на формування високого рівня розвитку мисленнєвих операцій (аналізу, синтезу, узагальнення) та на формування і розвиток іншомовної комунікативної компетентності. Робота вчителя при цьому не тільки не спрощується, але й ускладнюється і потребує вищої кваліфікації. Підвищення ступеню готовності педагога до змістовного осмислення традиційних підходів до навчання, їхнього дієвого аналізу з урахуванням активного впровадження SMART-технологій в навчальний процес та практичної реалізації цих технологій, підвищить ефективність і результативність навчання [5].


Висновок

Отже, SMART-технології – це інтерактивний програмний навчальний комплекс, що сприяє активізації пізнавальної, творчої та активної діяльності учнів початкової школи. Основним компонентом SMART-технологій є мультимедійна дошка - сенсорний екран, приєднаний до комп’ютера, зображення з якого передається на дошку-проектор. Використання мультимедійної дошки на уроках іноземної мови у початковій школі забезпечує ефективне засвоєння навчального матеріалу та підвищення мотивації молодших школярів до навчання. У подальшому необхідно розробляти навчально-методичні комплекси на основі SMART-технологій, що удосконалить навчальний процес у початковій школі на уроках іноземної мови.


Список використаних джерел

  1. Дмитрук О. П. Використання smart-дошки на уроках англійської мови в початковій школі [Електронний ресурс] / О. П. Дмитрук. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/ Дмитрук О. П. Використання smart-дошки на уроках англійської мови в початковій школі.
  2. Исакова М. А. Использование интерактивной доски на уроках иностранного языка [Электронный ресурс] / М. А. Исакова. – Режим доступа: http://moubsosh.narod.ru/doc/ima useofsmart-board.doc.
  3. Коптюг Н. М. Інтернет-уроки як допоміжний матеріал для вчителів англійської мови / Н. М. Коптюг // Іноземні мови в школі. – 2000. – № 4. – С. 57–59.
  4. Косовська О. Б. Використання інформативно-комунікативних технологій (інтерактивної дошки) на уроках німецької мови в школі / О. Б. Косовська // Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: Матеріали II Міжнародної конференції, Харків, 23 березня 2012 року. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 60–61.
  5. Левчук М. В. SMART-технології та комп’ютерне моделювання на уроках фізики [Електронний ресурс] / М. В. Левчук. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessonssummary/edutechnology/28742/.
  6. Томчук М. С. Впровадження Інтернет-ресурсів під час навчання англійської мови [Електронний ресурс] / М. С. Томчук. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/eiron/2013/pdf/6.pdf.
  7. Якубов С., Якінін Я. Технології SMART та навчальні матеріали / С. Якубов, Я. Якінін // Hi-Tech у школі. – 2011. – № 3-4. – С. 8–11.
  8. Smart-технології в Україні і світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodi.in.ua/smart-tehnolohiji/.
  9. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О. В. Котенко, А. В. Соломаха, [та ін]. – К: Київ. ун –т. ім. Б. Грінченка, 2013. – 356 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама