Друць І.В. Інтернетизація як засіб підвищення рівня володіння іноземною мовою

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Друць Ірина Валеріївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті висвітлюються сучасні можливості використання новітніх інформаційних комп’ютерних технологій під час вивчення іноземних мов; розкривається ряд новітніх технологій, за допомогою яких вчитель успішно працює на уроках іноземної мови; описуються практичні сторони використання сучасних технологій навчання іноземних мов.

Ключові слова: новітні освітні технології, навчання іноземним мовам, інформаційні комп’ютерні технології.


В статье освещаются современные возможности использования новейших информационных компьютерных технологий при изучении иностранных языков; раскрывается ряд новейших технологий, с помощью которых учитель успешно работает на уроках иностранного языка; описываются практические стороны использования современных технологий обучения иностранным языкам.

Ключевые слова: новейшие образовательные технологии, обучение иностранным языкам, информационные компьютерные технологии.


The article highlights the modern possibilities of using modern information computer technologies in the study of foreign languages; reveals a number of new technologies by which the teacher successfully works in the foreign language lessons; describes the practical aspects of using modern technologies of teaching foreign languages.

Key words: latest educational technologies, foreign languages, information and computer technology.


Зміст

Постановка проблеми

Актуальність використання інформаційних комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі, у вивчені іноземних мов, обумовлюється тим, що комп'ютерні технології несуть у собі невичерпні можливості для навчання учнів на зовсім іншому, новому рівні. Комп’ютерні технології розкривають широкий спектр можливостей для розвитку особистості кожного з учнів і реалізації їх здібностей. Також новітні комп'ютерні технології значно підсилюють учнівську вмотивованість у навчанні, вивищують рівень індивідуалізації навчання, інтенсифікують процес навчання.


Аналіз досліджень

Праці Редько В. присвячуються впровадженню та розробці, аналізу ефективності сучасних програмних педагогічних засобів. Досить активно досліджується використання мережі Інтернет для підготовки і проведення уроків серед таких вчених: Вовковінська Н., Калиндрузь Л. (комунікації у мережі Інтернет), Анака В. (електронна пошта), Войченко О., Солопов А. (пошук в мережі Інтернет), Базурін В., Закомірний І. (розробка веб-сайтів), Іштуків В. (дієве застосування локальної мережі в навчальному процесі), Данилова О., Манако В., Манако Д. (використання і створення мультимедійних технологій).


І. В. Роберт дослідила дидактичні проблеми, а також перспективу використання інформаційних технологій в навчанні. Психологічну базу комп'ютерного навчання описав вчений Ю. І. Машбиць. Підготовку педагога до використання інформаційної технології у навчанні запропонував та обґрунтував М. І. Жалдак. Ідея "комп'ютерних навчальних середовищ", на якій базується велика кількість сучасних навчальних комп'ютерних програм, належить американському вченому С. Пейперту. Він вивчив, прокоментував та дослідив потенціал комп'ютера, як засобу для розвитку розумової діяльності учнів.


Постановка мети дослідження

Мета нашої статті полягає в тому, щоб проаналізувати сучасні можливості використання новітніх інформаційних комп’ютерних технологій у школах при вивченні іноземних мов. Показати практичну складову такої сучасної інформаційної технології як комп’ютерна.


Виклад основного матеріалу

У сьогоденні комп'ютерам відводиться величезне значення в процесі навчання. Можливість роботи в комп'ютерних мережах розкриває перед викладачем та учнями нові можливості для творчого розвитку особистості, набуття досвіду самостійного здобування знань, найчастіше більш нових, повних, а іноді і відмінних від тих, що надаються у друкарсько-виданих підручниках і довідкових матеріалах. Інтернет створює унікальну можливість для тих, хто прагне оволодіти іноземною мовою, насамперед у можливості користуватися автентичними текстами, слухати і спілкуватися з носіями мови, тобто він створює природне мовне середовище 1, с. 45.


Сфера застосування комп'ютера в навчанні іноземним мовам надзвичайно багатогранна. Комп'ютер ефективно використовується для ознайомлення з новим мовним матеріалом, новими зразками висловлювань. На етапі тренування та застосування сформованих знань, умінь та навичок комп'ютер використовується в найрізноманітніших комунікативних завданнях та умовах з урахуванням особистісних особливостей кожного з учнів. Комп’ютер створює оптимальні умови для успішного засвоєння програмного матеріалу і в той же час забезпечується гнучке, достатнє і посильне навантаження вправами всіх учнів у класі. Окрім цього неможливо переоцінити роль комп'ютера як засобу здійснення контролю над діяльністю учнів з боку вчителя і як засобу формування та вдосконалення самоконтролю. У скрутних випадках комп'ютер дає можливість учневі отримувати необхідні відомості довідкового характеру за короткий проміжок часу, пред'являти йому ті чи інші "ключі" для успішного вирішення завдання різного характеру складності 2, с. 117. Важливою особливістю комп'ютера в навчально-виховному процесі на уроках іноземної мови є те, що він може бути "співрозмовником" учня, тобто працювати в комунікативно-спрямованому діалоговому режимі і певним чином, наприклад, з графічних засобів, аналізатора і синтезатора мови заповнювати відсутність природного комуніканта, моделюючи і імітуючи його неречову і мовленнєву поведінку. Він дає можливість показу на екрані дисплея елементів країнознавчого характеру та особливостей оточення, які можуть використовуватися як фон для формування в учнів мовленнєвої діяльності іноземною мовою. Також комп'ютер володіє великими можливостями для розробки кольорових зображень, що піддаються необхідним перетворенням в заданих межах. Зазначені можливості роблять його прекрасним технічним засобом для різного виду пояснень і узагальнень явищ мови, мовлення, мовленнєвої діяльності. Під час роботи з використанням комп'ютерів виключена не цікавість чи згасаючий інтерес, оскільки необхідні на уроках наочність і ситуації на моніторах цілком реальні - "зображення" рухаються, розмовляють іноземною мовою, ставлять питання, тощо. 3, с. 68.


Кожна дитина має внутрішній мотив, спрямований на пізнавальну діяльність. Завдання вчителя – всіляко сприяти розвитку цього мотиву, не дати йому зникнути. Існує велика різноманітність сучасних мультимедійних підручників, в яких є достатньо вправ для учнів різного віку і різного рівня підготовки 4, с. 36.


Програма «Професор Хіггінс» використовується у навчанні фонетики, формуванні артикуляції, ритміко-інтонаційних вимовних навичок, для підвищення мотивації учнів до вивчення іноземної мови. А також ці завдання реалізує «Англійська без акценту» та ряд інших мультимедійних підручників. Звуки, слова, словосполучення, речення учні сприймають на слух і візуально. У них є можливість спостерігати на екрані комп'ютера за артикуляційними рухами, а також сприймати на слух правильну інтонацію. Правильні зразки запам'ятовуються учнями в силу досить високих імітаційних здібностей пам'яті 4, с. 36.


Інформаційні засоби навчання вже достатньо давно увійшли в наші освітні заклади і набули широкого поширення. Накопичений цікавий практичний досвід, розроблено наукові засади застосування інформаційних комп’ютерних технологій (ІКТ). Впровадження і поступове використання ІКТ в освіті призвело до появи ряду освітніх програм. В умовах освіти й інформатизації суспільства змінюється парадигма педагогічної науки, структура і зміст освіти, з'являються нові методи навчання, застосування яких ґрунтується на використанні сучасних засобів і методів навчання 4, с. 36.


Дослідження питань використання ІКТ під час вивчення лексики, зокрема використання комп'ютера, є доцільним і актуальним як в плані теорії, так і практики викладання іноземної мови, оскільки таким чином підвищується якість навчання лексичної сторони мови.


Процес навчання новому лексичному матеріалу стає більш ефективним, якщо:

• створити умови для використання комп'ютера на уроці;

• стимулювати вивчення нового лексичного матеріалу за допомогою новітніх комп'ютерних технологій;

• сприяти розвитку навичок роботи з комп'ютером на уроці іноземної мови 5, с. 57.


На даний час ІКТ відіграють значну роль в навчальному процесі. За допомогою ІКТ реалізуються такі принципи:


наочності,

доступності,

диференційованого підходу у навчанні,

практичної спрямованості,

системності викладу матеріалу.

Представлені принципи – основа навчання, оскільки вони сприяють розвитку особистості кожного учня окремо в рамках навчального процесу. А мультимедійні ресурси допомагають зробити кожен урок особливим як для учня, так і для вчителя. Вчитель відповідає за постановку проблеми, а учень шукає способи її вирішення, вчитель пропонує форму роботи і часткове наповнення уроку – учень допомагає наповнити урок, наприклад, розробивши презентацію 5, с. 58.


Загалом навчання іноземним мовам з використанням ІКТ характеризується наступними особливостями:

а) можливістю індивідуального двостороннього спілкування учня з учителем та учнями в класі;

б) широким доступом до великої кількості за обсягом та різноманітністю джерел мовної інформації, аудіо та відео матеріалів.


За допомогою комп’ютера формується позитивна мотивація навчання, усувається скутість і ряд комплексів, що заважають дитині вчитися, які не долаються в прямому спілкуванні з педагогом. Екранно-звукові засоби навчання з великим успіхом знайшли вирішення даної проблеми. Подібний матеріал копіює дійсність, є моделлю, що дозволяє в тій чи іншій мірі точно уявляти оригінал. Об’єднання слухового сприйняття образу з зоровим підвищує ефективність навчання. При вивченні іноземної мови важливо оволодіти знаннями і виробити вміння у певній їх кількості, які у подальшому будуть доведені до автоматизму. Цього досягають лише багаторазовим повторенням. В такому разі комп'ютер виступає в якості нескінченно терплячого репетитора, враховуючи індивідуальні особливості учня. Основна властивість комп'ютерних систем полягає в тому, що вони побудовані саме для виконання діяльності, організованої за алгоритмом, в системі операцій і тому для оволодіння мовними засобами, елементами способу дії, найбільш зручним є комп'ютер 5, с. 58.


Навчальний комп'ютер є інструментом, який організовує самостійну роботу учнів і керує нею, а особливо в процесі тренувальної роботи з мовним і мовленнєвим матеріалом. Саме це і визначає характер вправ і методичних прийомів, що використовувались. Найчастіше застосовуються наступні:


1. Завдання на заповнення пропусків. Комп'ютер пропонує текст, що вивчається чи набір речень з пропусками. Необхідно заповнити, використовуючи підказку у вигляді українських слів, які потрібно перекласти іноземною мовою та вжити в потрібній формі. А ще пропуски заповнюються словами або словосполученнями, які пропонує комп'ютер.


2. Вправи для перевірки якості володіння лексикою. Серед них такі вправи:

•комп'ютер пропонує список слів для перекладу;

• комп'ютер пропонує співвіднести два списки слів (українських та іноземних) і знайти еквівалентні пари слів поданими мовами;

• комп'ютер пропонує співвіднести два списки іноземних слів і встановити пари синонімів чи антонімів;

• комп'ютер пропонує список іноземних слів і перелік дефініцій цих слів. Завдання учня: з'єднати кожне слово з відповідною йому дефініцією.


3. Комп'ютерні ігри:

"Робимо покупки". Учні мають список товарів, які хочуть придбати. Вони повинні знайти відповідний магазин, увійти і купити товари. Якщо в магазині немає потрібних товарів, їм слід сісти в автобус і їхати в супермаркет. Учні повинні друкувати на екрані повні відповіді іноземною мовою.


"Лондонські пригоди" - захоплююча гра, в якій використовується карта Лондона. Гравці подорожують містом і вкінці подорожі повинні дістатися до аеропорту Хітроу, зробивши певні покупки. Гра розрахована на звичайний урок і стимулює вживання іноземних слів у різноманітних ситуаціях.

"Спіймай слово". На екрані пропливає зграя риб-слів, і рибалка повинен виловлювати їх і розставляти в потрібному порядку. Робоча мова програми - іноземна. 6, с. 108.


Мультимедійний комп'ютерний курс "Learn to Speak English" пропонує деякі варіанти вправ роботи над формуванням лексичних навичок учнів. Наприклад:

1. VOCABULARY . У словнику зібрані всі слова з досліджуваної теми в алфавітному порядку. Мета – розширити активний словниковий запас в рамках обраної теми. Для успішного освоєння необхідно:

• уважно ознайомитися з цим словником;

• прочитати запропоновані коментарі до слів;

• розглянути ілюстрацію до кожного слова;

• прослухати вимову кожного слова диктором окремо і в контексті пропозиції;

• повторити за диктором і домогтися схожої вимови;

• уточнити значення слів у англо-українському словнику.


2. WORD JUMBLE - "словесна плутанина". Подана вправа використовується для закріплення отриманих лексичних та граматичних навичок. В потрібному порядку слід "клацнути" слова в лівій колонці, вибудовуючи правильне позиціювання в правій. Якщо вибрано правильний варіант, то пропозиція прозвучить разом із схвальним коментарем. Якщо відповідь не вірна, пропозиція повернеться назад у ліву колонку. Склавши всі п'ять пропозицій, натискається "RESET JUMBLE", спроба повторюється знову, отримані пропозиції перекладаються українською мовою.


Комунікативна компетенція, на яку орієнтований саме цей процес навчання іноземної мови, потребує грунтовної мовної бази. У зв'язку з цим, застосування програм, покликаних оптимізувати процес, цілком виправдано. 6, с. 108.


Звичайно ж, у практичній діяльності використовуються інформаційно-комунікативні технології на різних етапах підготовки та проведення уроку іноземної мови. У загальному вигляді дані щодо використання комп’ютерних програм, надбудов для використання в Microsoft Word (макросів), тестових оболонок подано у таблиці 1 7, с. 24.

Таблиця 1.

Створення роздаткових друкованих матеріалів (тексти з пропусками різних типів; кросворди, судоку, сканворди)
№ з/п Засіб Етап уроку, мета використання
1 Презентація Power Point Активізація лексичних одиниць з теми

Фонетична зарядка

Введення нового лексичного або граматичного матеріалу

2 Відео та аудіофайл Мотивація навчальної діяльності учнів;

Розвиток навичок аудіювання, усного мовлення, письма

3 Документ Word: - з використанням форм, надбудов (макросів) Тести для перевірки рівня засвоєння фактичних знань, рівня сформованості вмінь, засвоєння лексичного матеріалу, з подальшим друком на мережевому принтері
4 Hot Potatoes Тренування у використанні лексико-граматичного матеріалу, перевірка рівня засвоєння у різних формах (тесту з множинним вибором, співставлення, тексти з пропусками, з можливістю вибору відповіді серед запропонованих та визначення власної відповіді зі встановленням обмеження у часі та без нього)
5 Педагогічні програмні засоби Створення цілісної структури уроку з запропонованих модулів
З представленої таблиці можемо побачити, що використання інформаційних комп’ютерних технологій необхідне на будь-якому етапі уроку 7, с. 24.


Висновок

Отже, окреслені положення удосконалення освіти неможливо вирішити без оптимального запровадження інформаційних технологій у всі його сфери та галузі. Застосування інформаційних технологій дає поштовх розгортанню нових форм і змісту традиційних видів роботи учнів, що веде до їх реалізації на більш високому рівні. Робота з комп'ютером мусить організовуватись так, щоб з перших же уроків на початковому етапі навчання вона стала потужним психолого-педагогічним засобом творення потреб та мотивацій у діяльності школярів, засобом підтримки та подальшого зростання їх інтересу до досліджуваного предмета. Вірно організована робота учнів з комп'ютером сприяє зростанню їх пізнавального і комунікативного інтересу, що в свою чергу буде сприяти активізації та розширенню можливостей самостійної роботи учнів в оволодінні іноземною мовою, під час уроку.


Список використаних джерел

  1. Донцов Д. Англійска на комп’ютері. Вивчаємо, перекладаємо, говоримо. М., 2007.
  2. Кочевой Р. А. Інформаційні технології в процесі навчання / Р. А. Кочевой //доп. Учасників V Всеукр. Наук. - метод. Конф. Впровадження нових інформаційних технологій навчання. - Запоріжжя: ЗДІА, 2005 р.
  3. Нелунова Е. Д. Інформаційні та комунікативні технології в навчанні іноземній мові у школі. Якутськ, 2006.
  4. Пархомець І. Ю. Нові інформаційні технології навчання І. Ю.Пархомець // Управління школою. – 2007. – № 29.
  5. Петрова Л. П. Використання комп’ютерів на уроках іноземної мови – потреба часу. ИЯШ, №5, 2005
  6. Телицина Т. Н. Використання комп’ютерних програм на уроках іноземної мови. ИЯШ, №2. 2002.
  7. Ушакова С. В. Комп’ютер на уроках іноземної мови. ИЯШ, №5, 1997г с. 40 -41.
  8. Цветкова Л. А. Використання комп’ютера в навчанні лексики в початковій школі. ИЯШ, №2, 2002. с. 43-47.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама