Друць І.В. Використання сучасних технологій навчання англійської мови у 4 класі початкової школи

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Друць І.В. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка

Анотація: У статті висвітлюється проблема використання сучасних технологій навчання англійської мови у 4 класі початкової школи; розкривається ряд сучасних технологій навчання, за допомогою яких, учитель успішно працює на уроках англійської мови; описуються практичні сторони використання сучасних технологій для навчання учнів англійської мови у 4 класі початкової школи.

Ключові слова: навчання англійської мови, технологія навчання, сучасні технології навчання, проектна технологія, інтерактивні технології, технологія мовного портфоліо, ігрова технологія, ІКТ.


Аннотация: В статье рассматривается проблема использования современных технологий обучения английскому языку в 4 классе начальной школы; раскрывается ряд современных технологий обучения, с помощью которых учитель успешно работает на уроках английского языка; описываются практические стороны использования современных технологий для обучения учащихся английскому языку в 4 классе начальной школы.

Ключевые слова: обучение английскому языку, технология обучения, современные технологии обучения, проектная технология, интерактивные технологии, технология языкового портфолио, игровая технология, ИКТ.


Annotation: The article considers the problem of using modern technologies of teaching English in the 4th grade of elementary school; reveals the range of modern learning technologies with which the teacher successfully works in the English language; describes the practical aspects of using modern technologies for teaching students English in the 4th grade of elementary school.

Key words: English language training, technology training, advanced training technology, design technology, interactive technology, technology of a language portfolio, gaming technology, ICT.


Зміст

Постановка проблеми

Актуальність використання сучасних технологій у навчально-виховному процесі, у вивченні іноземних мов, обумовлюється тим, що сучасні технології несуть у собі величезний багаж знань та можливостей для навчання учнів англійської мови, розвитку їх здібностей. Навчання із застосуванням сучасних освітніх технологій націлюється на різносторонній розвиток учнів. Під час навчального процесу, необхідно використовувати такі технології навчання, які є цікавими для учнів, створювати умови для підвищення їх пізнавальної активності. Адже використання найсучасніших технологій на уроках англійської мови дає поштовх розвитку іншомовної компетенції молодших школярів.


Аналіз досліджень

Проблема сучасних технологій та їх використання в освіті стала предметом наукових пошуків педагогів з усього світу: К. Ангеловські, В. Андрєєв, Х. Барнет, М. Богуславський, В. Взятишев, Д. Гамільтон, Н. Грос, Р. Едем, М. Єльмандра, У. Кінгстон, Н. Лагервей, М. Майлз, Е. Роджерс, А. Хаберман, Р. Хейвлок, Д. Чен та ін.


Про сучасні технології та впровадження їх у навчально-виховний процес, писали науковці: Л. Березівська, К. Бондарева, Л. Даниленко, І. Дичківська, Г. Лаврентьєва, А. Підласий, С. Сисоєва та інші. Такі дослідники, як О.О. Коломінова, С.В. Мішуровська, Т.М. Панасенко, І.В. Радецька, С.В.Роман, І.О. Федоришина та інші присвятили більшість досліджень питанням методики навчання іноземної мови в початковій школі.


Постановка мети дослідження

Мета нашої статті полягає у тому, щоб розкрити та проаналізувати можливості використання сучасних технологій навчання учнів 4-го класу початкової школи під час вивчення англійської мови.


Виклад основного матеріалу

Інтенсифікація навчального процесу вимагає пошуку та використання найсучасніших методів, форм та технологій викладання й навчання, засобів, що допоможуть підтримувати інтерес учнів до англійської мови, активізувати їх діяльність під час уроку. На сьогодні, українська школа активно реформується і саме ці зміни набувають особливого значення у системі іншомовної освіти. Зміст викладання англійської мови, як системи знань, умінь і навичок, повинна сприяти розвитку іншомовних компетенцій учнів, формуванню моралі, світогляду, поведінки, а також підготовки до життя в багатокультурному суспільстві.


Термін «технологія» – це поєднання двох грецьких слів: "техно" –майстерність, уміння, і "логос" – спосіб, методика, думка. Загалом, це сукупність методів і способів, де використовуються будь-які знання, матеріали, навички, що у подальшому будуть застосовані для створення певного продукту [4].


Застосування сучасних технологій на уроках англійської мови у початковій школі, надасть можливість вчителю повністю розкрити здібності і приховані таланти школярів, навчити їх вчитися і розвивати власний потенціал. Сучасні інноваційні технології «забезпечують учням вільний доступ до різноманітних джерел інформації та спрямовані на набуття навичок вирішення різноманітних проблем на основі їх всебічного дослідження і аналізу, здобуття знань в різноманітних галузях» [4, с. 16-19].


Відповідно до нового Державного стандарту загальної початкової освіти вивчення іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах України розпочинається з 1-го класу [3]. А відтак, актуальним є розгляд таких технологій навчання, що роблять процес оволодіння іноземними мовами ефективним та доступним для розуміння молодшими школярами. Сьогодні існує безліч сучасних технологій, для застосування у початковій школі, виокремлюють такі серед них, як: проектна технологія, технологія мовного портфоліо (Мовний портфель), інтерактивні технології, інформаційні технології.


Проектна технологія у початковій школі – це різновид роботи, коли учні створюють зміст своєї іншомовної навчальної діяльності у формі обраного ними самими проекту, як правило з кінцевим продуктом у вигляді: колажу, альбому, коміксу, анкети чи іншого навчального продукту. Типологія проекту обумовлюється віковими можливостями молодших школярів, інтересами, а тематика визначається у відповідності до особливостей змісту підручника або навчально-методичного комплексу [2, 41].


Технологія «Мовний портфель» (European Language Portfolio) для молодших школярів  пакет документів, який полягає у наданні можливості учневі за певними встановленими параметрами самостійно оцінювати власні досягнення в оволодінні англійською мовою. Це не залежить від методів і засобів навчання, що покладені в основу підручника або навчально-методичного комплексу, за яким навчається учень.


Зміст технології «Мовний портфель» містить:

1) завдання для учня;

2) анкети для батьків, які заповнюються після того, як батьки ознайомились з роботами учня;

3) критерії оцінювання і самооцінювання робіт, що подані у «Мовному портфелі»;

4) сторінка вчителя, яку слід заповнити наприкінці початкового курсу, коли дитина переходить до іншої школи.


Учні 1-2 класів активно працюють над розділом «Моя скарбничка». А у 4 класі вони продовжують свою роботу за всіма розділами портфоліо, адже обсяг самостійної роботи над мовним та мовленнєвим матеріалом збільшується, а це дає можливість молодшим школярам реалізувати власні творчі здібності. Слід звернути увагу на проектну роботу, як різновид творчої діяльності молодших школярів. Робота над проектом спонукає учнів до самостійного створення змісту своєї навчальної діяльності і засвоєнню його в ході підготовки й захисту кінцевого продукту обраного проекту: колажу, альбому, сторінки з книги.


Так, учням 4-го класу можна пропонувати виконати наступні індивідуальні проекти наприкінці вивчення певних тем:

 «Природа і навколишнє середовище» – Make a poster about your favourite season. Tell about it.

 «Шкільне життя» – Make your timetable. Say what subjects you like/don’t like. Draw a picture of your classroom. Write about it.

 «Я, моя сім’я і друзі» – Make a poster of your family tree. Describe it. Make a poster about the professions you like.


Технологія «Мовний портфель» спрямовується на заохочення учнів до вивчення англійської мови, усвідомлення ними власних успіхів та формування їх самооцінки. Щодо актуальності цієї технології в початковій школі  у дітей формується вміння чітко визначати мету своїх дій і обирати необхідний спосіб для того, щоб їх досягнути [2, 43-47].


Хоча і здається, що гра  це лише гра, але ігри виступають неабияким виховним засобом, створеним людством. Видатний педагог К. Д. Ушинський вказував, що гра є «…вільною діяльністю дитини тому, що саме під час неї, формуються різноманітні сторони людської душі, її розум, серце, воля…». Для учнів гра виступає найкращою формою засвоєння знань з англійської мови. Саме тому гру можна використовувати на будь-якому етапі навчання англійської мови. Наприклад, для вдосконалення фонетичних навиків учнів початкової школи, можна використати такі ігри: “Name the Word”, ‘Who Knows the Symbols?”, “What Sound is it?”, “A mistake”, “Words” та інші. Але ігри не замінюють інші форми і види роботи на уроці, а тільки доповнюють їх, допомагають розвивати комунікативну компетенцію [4, с. 7].


Пропонуємо переглянути приклади ігор на уроках англійської мови у 4-му класі початкової школи:

1. Назва гри: Pattern Puzzle

Практична мета: Перевірити знання лексики учнів.

Хід гри: Учитель пише на дошці 5 літер, кожну з них обводить.

Наприклад:

Druts 17.png

Завданням кожного з учнів – придумати слова, в яких буде одна з чотирьох букв ( T, S, I, N ), а буква Е обов’язково. Переможе той, хто напише найбільшу кількість слів.


2.Назва гри: Who Is This ?

Практична мета: правильно назвати форму 3-ї особи однини дієслова to be та присвійний відмінок.


Хід гри: Кожен учень отримує по одній іграшці (всі іграшки  тварини). Учитель пропонує придумати ім’я кожномій тварині. Учні називають свою іграшку : My cat’s name is Leopold. Після цього вчитель збирає іграшки, кладе їх на стіл і каже : «Я опишу вам одного звіра. Ви повинні здогадатися, хто це. Той, хто відгадає, зможе описувати іншого звіра». Далі вчитель продовжує: This is an animal. He is big (funny, small, black, white, brown, red, yellow, grey, pink, green, blue).

3.Назва гри : What is there in the Bag ?

Практична мета : засвоєння вживання учнями іменників у множині.

Хід гри: Учитель бере мішок і наповнює його предметами, англійські назви яких вже відомі дітям. Далі відбувається діалог між учителем і учнем.

Учитель : What is there in the bag?

Учень : There is a pen in the bag.

Учитель : You are right, Kate, there is a pen in the bag. Here it is.


Учитель дістає названий ним предмет і кладе його на стіл. Якщо у мішку є декілька зразків одного і того самого предмета , вчитель запитує : “How many pens are there in the bag?” (У такий спосіб школярі засвоюють множину іменників.) Гру продовжують до тих пір, доки не будуть названі всі предмети.


А як щодо технології інтерактивного навчання? Інтерактивністю у навчанні вважається взаємодія учнів, перебування їх у режимі бесіди, діалогу, спільної дії. Суть технології інтерактивного навчання полягає у тім, що навчальний процес відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх учнів [4]. Відтак, усі учні та вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Учитель в інтерактивному навчанні виступає, як організатор процесу навчання або консультант. Головними у процесі навчання є зв’язки між учнями, їх взаємодія та співпраця [5, с. 4-5].


Наприклад, інтерактивна вправа «Броунівський рух» проводиться для того, щоб практикувати учнів у рамках вивченої лексики чи граматики, а також дозволяє поділити клас на пари або групи, залежно від запропонованого завдання. Наприклад, учні можуть складати слово з частинок, зіставляти слова з малюнками, підбирати до слів синоніми чи антоніми, неправильні дієслова (дві-три форми і переклад), складати частинки речення та багато іншого.


Ще одна цікава інтерактивна вправа «Займи позицію» може мати різні варіації, в залежності від обраних категорій. Можна пропонувати дітям відповіді Yes/No або Agree/Disagree, але у будь-якому випадку, їм слід обґрунтувати свій вибір. Під час вивчення прислівників, що позначають частоту виконуваної дії, вчитель читає речення, а учні обирають до якої таблички віднести: always, often, sometimes, never. Потім кожен учень озвучує твердження, але вже зі своїм прислівником.


Вищеназвані ігри – це лише деякі приклади інтерактивних вправ, які можуть бути використані на різних етапах уроку в залежності від його наповнення. Вони створюють позитивно-емоційну атмосферу на уроках, стимулюють та мотивують учнів до вивчення англійської мови, збільшують інтерес до предмету, дозволяють опрацювати лексичний і граматичний матеріал у цікавий та веселий спосіб, тобто сприяють підвищенню ефективності навчання.

На сьогоднішній день, ІКТ відіграють вагому роль у навчальному процесі. А навчання іноземним мовам, загалом, з використанням ІКТ характеризується наступними особливостями:

а) можливістю індивідуального двостороннього спілкування учня з учителем та учнями у класі;

б) широким доступом до великої кількості за обсягом та різноманітністю джерел мовної інформації, аудіо та відео матеріалів.


Наприклад, комп'ютерна гра "Лондонські пригоди"  захоплива гра, де використовується карта Лондона. Гравцям слід подорожувати містом, а вкінці подорожі, вони повинні дістатися до аеропорту Хітроу, зробивши купивши певні товари. Гра розрахована на звичайний урок і стимулює розвиток мовлення, вживання іноземних слів у різноманітних ситуаціях 6, с. 108.


А от мультимедійний комп'ютерний курс "Learn to Speak English" пропонує вправи для роботи над формуванням лексичних навичок учнів. Одна з них – вправа «VOCABULARY». У словнику, в алфавітному порядку подані всі слова з досліджуваної теми. Мета цієї вправи – розширити активний словниковий запас учнів в рамках обраної теми. Для успішного засвоєння учням потрібно:

 уважно ознайомитися з цим словником;

 прочитати запропоновані коментарі до слів;

 розглянути ілюстрацію до кожного слова;

 прослухати вимову кожного слова диктором окремо і в контексті пропозиції;

 повторити за диктором і домогтися схожої вимови;


 уточнити значення слів у англо-українському словнику 6, с. 108.


Отже, сучасні технології навчання іноземних мов сприяють інтенсифікації, оптимізації, успішній організації навчального процесу і сприймання учнями знань у різноманітних формах подання, а також сприяють організації самостійної роботи учнів 4-го класу та мотивують до вивчення англійської мови. Безперечно, існує проблема у застосуванні інноваційних технологій кожного окремого вчителя, його обізнаності та вмотивованості у навчанні іноземних мов, що потребує подальшого розгляду.


Висновок

Розкривши та проаналізувавши можливості використання сучасних технологій навчання учнів 4-го класу початкової школи під час вивчення англійської мови, можна сказати, що сучасні технології, для застосування у початковій школі, є досить ефективними під час вивчення англійської мов у 4-му класі, серед них такі як: проектна технологія, технологія мовного портфоліо (Мовний портфель), інтерактивні технології, інформаційні технології.


Перспективу подальших наукових досліджень, ми вбачаємо в аналізі зарубіжного досвіду застосування сучасних технологій у навчанні англійської мови, а також детальнішому аналізі сучасних технологій навчання англійської мови у початковій школі.


Список використаних джерел

  1. Гавінська Т. М. Ігри на уроках англійської мови як засіб формування комунікативної компетенції школярів / Т. М. Гавінська., 2015. – 67 с.
  2. Державний стандарт початкової загальної освіти Кабінет Міністрів України; Постанова, Стандарт, від 20.04.2011.
  3. Коломінова О. О. Сучасні технології навчання англійської мови у початковій школі / О. О. Коломінова, С. В. Роман // Іноземні мови: науково- методичний журнал. – 2010. – № 2. – С. 40–47.
  4. Кошарна Н.В. Українсько-англійський педагогічний словник навчально-педагоічних понять і термінів: методичний посібник / Н.В. Кошарна // Укл. Л.Вовк, О. Падалка та інші. – Київ: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2006. – 152 с.
  5. Пометун О. І. Застосування інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів: Методичний посібник для вчителів початкової школи / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко, О. А. Біда. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 95 с. – С. 5.
  6. Теліцина Т. Н. Використання комп’ютерних програм на уроках іноземної мови / Т.Н. Теліцина // Іноземні мови і школі. – № 2. – 2002. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-п.%20–%20Назва%20з%20екрану.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама