Журавльова А.Ю. Застосування лінгвістичних казок у навчанні іншомовної фонетики молодших школярів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Журавльова Анастасія Юріївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті обґрунтовано необхідність застосування лінгвістичних казок під час навчання іншомовної фонетики молодших школярів; визначено особливості та основні цілі використання лінгвістичних казок, а саме: формування слухових та вимовних навичок, уміння ідентифікувати та виділяти звуки в потоці мовлення, класифікувати їх.

Ключові слова: іноземна мова, навчання фонетики, лінгвістична казка, молодші школярі.


В статье обоснована необходимость применения лингвистических сказок при обучении иноязычной фонетики младших школьников; определены особенности и основные цели применения лингвистических сказок, а именно: формирование слуховых и произносительных навыков, умение идентифицировать и выделять звуки в потоке речи, классифицировать их.

Ключевые слова: иностранный язык, обученте фонетике, лингвистическая сказка, младшие школьники.


The needs of Linguistic tales in the process of primary school students` foreign language phonetics training is obzerved in the article; the features of the main goals of linguistic tales, such as: auditory and pronunciation skills formation, individual sounds identification and allocation`s ability are emphasized.

Key words: Foreign language, phonetics training, linguistic tales, primary school students.


Зміст

Постановка проблеми

Згідно із сучасними тенденціями кожна людина повинна знати іноземну мову, щоб бути здатною до комунікації у різних сферах життєдіяльності. Відповідно до нового Державного стандарту, навчання англійської мови повинне бути з першого класу. Проблеми навчання дітей шестирічного віку іноземній фонетиці зумовлюють пошук нових методів, які сприяли б успішному оволодінню цієї навички. Одним з ефективних прийомів навчання іншомовної фонетики молодших школярів, на наш погляд, є застосування лінгвістичних казок.


Аналіз досліджень

Аналіз літератури свідчить, що проблема використання казок у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи на різних етапах навчання стала предметом досліджень значної кількості вітчизняних і зарубіжних вчених. На думку Н.К. Скляренко М.А. Рибнікової, О.О. Фльориної, П.Г. Воробйова, О.С. Ушакової, Stephanie Natale-Boianelli неможливо досконанало спілкуватися англійською мовою не вивчивши звуко-вимовну сторону мови. В.К. Мовсесян, В.В. Бєлоусова, І.А. Гладка, Л.С. Топольницька, Т.Д. Зінкевич-Євстигнєєва і Deborah Kozdras вважають, що найкраще формувати фонетичні навички у молодших школярів в ігрових формах та за допомогою казок. О.С. Казачінер дослідила питання підвищення мотивації на уроках англійської мови у початковій школі за допомогою лінгвістичної казки. Н. М. Ткаченко охарактеризував особливості лінгвістичної казки щодо навчання іноземної мови. Проте особливостям та методиці застосування лінгвістичної казки у процесі формування іншомовних фонетичних навичок надано недостатньо уваги, оскільки на наш погляд, потрібно приділяти більше часу для розгляду та опрацювання цього питання.


Постановка мети дослідження

Мета статті полягає у обґрунтуванні доцільності та визначенні специфічних особливостей застосування лінгвістичної казки у процесі формування фонетичних навичок молодших школярів.


Виклад основного матеріалу

Засвоєння мови у школі розпочинається з оволодіння її звуковим аспектом, який звичайно трактується як первинний. Основою будь – якої мови є звук. Навчання фонетичного матеріалу передбачає оволодіння учнями всіма звуками і буквосполученнями іноземної мови, що вивчається, наголосом та основними інтонаційними моделями, які є найбільш поширеними для складання простих і складених речень. Досвід педагогів Л.В. Бурмістрової, Т.О. Зоріної, Л.І. Новікової, О.С. Боднар та інших науковців вказує на те, що для кращого усвідомлення важкого матеріалу ефективним прийомом є казка. Відомо, що захоплюються казками і молодші школярі. Вони готові слухати, обговорювати постійно, з непідробним інтересом слідкують за діями героїв, за розвитком подій. Коли дитина слухає або читає казку, то вона з головою пірнає у її фантастичний світ, уважно стежить за подіями у творі. Казка завжди переносить дітей із одноманітної реальності у світ пригод та чудес, захоплює та пробуджує зацікавленість сюжетом[2, с. 2].


З лінгвістичної точки зору, казки є безкінечним джерелом різного мовного матеріалу, який можна використовувати для вивчення англійської мови. Зазвичай, казки вважають виключно «власністю дитячого віку» [3, с. 17].


К.Д. Ушинський вважав, що казка є одним із найефективніших прийомів організації вивчення мови в початковій школі, цей спосіб сприяє створенню високого рівня мотивації та фундаменту, який потрібен для того, щоб сформувати мовні компетенції для використання на уроках казкового матеріалу. В.О.Сухомлинський вважав, що для того, щоб дитина була розумна, допитлива та кмітлива, щоб закріпити в її душі чутливість до якнайтонших відтінків думки і почуттів інших людей, – потрібно виховувати, будити та надихати її розум красою слова, думки, а краса рідного слова розкриваються, перш за все, в казці. Слова видатного освітянина стосуються простої казки, але в сучасних умовах розвитку лінгвістичної науки його слова, як ніколи точно можуть підкресли важливість саме лінгвістичної казки. [3, с. 19]:


Під лінгвістичною казкою розуміють особливу дидактичну розповідь, в якій використовується казкова фабула або побутова ситуація для передачі повідомлення про мовні факти, правила, закони і закономірності мови.


Від звичайної лінгвістична казка для навчання фонетики відрізняється тим, що:

1) сюжет побудований на фонетичних явищах;

2) герої – звуки;

3) у лінгвістичних казках не можна допускати помилок у вимові;

4) лінгвістична казка має повчальний у фонетичному плані зміст [4, с. 24].


Плануючи уроки на яких інтенсивно формуються іншомовні фонетичні навички молодших школярів із застосуванням лінгвістичної казки, важливо чітко визначати їх місце в навчальному процесі, формувати завдання:

1. розвиток яких навичок буде в центрі уваги (лексичних, граматичних, фонетичних);

2. як, якими вправами допомогти дітям зосередитися на утриманні;

3. як використовувати музичну, картинну, предметну наочність.


Лінгвістичні казки можна поділити на такі групи за метою використання:

– інформативні казки, з їх допомогою вчитель вводить нові поняття, факти, знайомить із законами мови;

– казки-ігри, вони передбачають активну участь школярів в сюжетній дії казки;

– казки-проблеми, які активізують мовленнєву діяльність учнів, підштовхуючи їх до самостійних припущень та відкриттів;

– казки-вправи, що дозволяють учителеві формувати певні уміння і навички школярів (казки, в цьому випадку, виступають як цікавий дидактичний матеріал) [3, с. 25]. Наведемо приклад казки-гри.


Гра-казка «Бджоли» (відпрацювання звуків [ð]-[θ])

- Чи любите ви казки? Тоді слухайте!


Одна українська бджола сиділа на квітці. Раптом на ту ж саму квітку прилетіла англійська бджола. Українській бджолі це не сподобалося. Вона дзижчить, лається: з-з-з-з-з-з! І англійська бджола їй не поступається. Але у неї, поглянете, мова довга, в роті не уміщається. І виходить у неї: th-th-th-th-th!


Як українська бджола дзижчить? - з-з-з-з-з. - А англійська? - th-th-th-th (3-4 рази).


Українська лається - [за-за-за], а англійська - (діти повторюють за вчителем) [ðа-ðа-ðа]. Українська - [зе-зе-зе], а англійська - [ðе-ðе-ðе]. Українська - [зи-зи-зи], а англійська - [ðі-ðі-ðі].


А до вечора вони осипнули, і українська бджола стала дзижчати так: с-с-с-с-с-с-с. А як стала дзижчати англійська бджола? Правильно! th-th-th-th (глухий звук)! (3-4 рази). Українська - [са-са-са], а англійська - [θа-θа-θа ]. Українська - [си-си-си], а англійська - [θі-θі-θі] [6, с 108].


Використання лінгвістичної казки допомагає реалізувати такі дидактичні цілі як от: збагачення і ускладнення словникового запасу; інтелектуально-загальний розвиток учнів; розвиток мислення: уміння аналізувати, виділити головне, уміння порівнювати, будувати аналогії, пояснювати поняття, ставити та вирішувати проблеми; розвивати творчі здібності учнів; створювати творчу та емоційну обстановку; формувати етичні якості; виховати правильне відношення до загальнолюдських цінностей (доброта, любов, людяність); нормувати гуманне відношення один до одного.


Вважаємо за необхідне відмітити основні комунікативні цілі лінгвістичних казок: навчити, пояснити новий матеріал; перевірити знання по темі; розважити, захопити, зацікавити, підвищити інтерес до предмету.


Створення на уроках елементу казковості у вмісті матеріалу і в прийомах його подачі сприяє формуванню інтересу до предмету в учнів, розвиває дитячу цікавість, розкриває взаємозалежність різних явищ мови.


Зробити матеріал більш зрозумілим для учнів можна, якщо створити живу ситуацію на уроці. Навіть складний фонетичний матеріал буде легко запам’ятовуватись, під час його пояснення використовувати цікаві прийоми, що викликають в учнів позитивну мотивацію. Таким прийомом і є лінгвістична казка[3, с 18]. Наведемо приклад.


Пані Вимова пояснює артикуляцію звуків: «Дітки, уявіть, що у вас на долонці лежить пір'їнка. Давайте її здуємо: [р-р-р-р-р, k-k-k-k-k]. Папуга сміється з того, як ми здуваємо пір'я. Поставте кінчик язика на горбики на піднебінні: [t-t-t-t-t, d-d-d-d-d].


Розглянувши позитивне дидактичне значення лінгвістичної казки, необхідно звернути увагу і на методичні переваги її використання у процесі формування іншомовної фонетики. Науковець Посвистак Ю.С. стверджує: «в процесі навчання фонетики англійської мови у початковій школі лінгвістична казка дає такі методичні переваги: формує фонетичні навички шляхом багаторазового повторення матеріалу у цікавій формі; ілюструє звук в цікавих мовленнєвих ситуаціях; знімає психологічний бар’єр спілкування; збагачує словниковий запас учнів; підвищує інтерес до вивчення англійської мови; розвиває уміння дітей активно слухати англійську мову»[5, с. 30].


Практично увесь час з роботою над лінгвістичною казкою відведено на засвоєння іншомовної фонетичної навички, при цьому той, хто говорить або слухає максимально активний, оскільки учні повинні зрозуміти і запам’ятати як звучить, вимовляється той чи інший звук, порівняти його, правильно відреагувати на повторення [3, с. 160].


Учитель повинен рухами та емоціями обігравати кожен звук, артикулювати його чітко і правильно. Деякі з виділених звуків схожі зі звуками української мови, але лише на перший погляд. Не можна замінювати англійські фонеми українськими.


Для прикладу, наведемо лінгвістичну казку, метою якої є розвиток іншомовних фонетичних навичок.


«Казочка про розумного лиса». Учитель може добирати кожного уроку фрагмент казки, в якому йдеться про вивчення звуків, що пропонуються на уроці.


У казковому лісі живе розумний лис. Звати його Mister Fox. Одного разу Mr Fox вирішив вимити вікно. Він узяв маленьку ганчірочку i почав дмухати на дзеркало i протирати його. Mr Fox дуже старався. Він легенько дмухав —[h] [h-h-h] — i витирав ганчірочкою. Давайте допоможемо Mister Fox і покажемо, як він дмухав і витирав віконце. (Відпрацювання звуку, шляхом повторювання за вчителем. Звук [h] повинен вимовлятися на видиху легко i протяжно: [h-h]). Колись вночі розігралася негода. Дув сильний північний вітер: [u-u-u]. Mr Fox прокинувся від того, що сильно грюкали вхідні двері: [w-w-w]. Він щільно закрив двері i намагався заснути. Пішов сильний дощ, i його краплі застукали по вікну: [b-b-b], [р-р-р]. Mr Fox слухав, як стукали краплі, i непомітно заснув. [1, с. 31].


Для того щоб створити лінгвістичну казку, потрібно знати, що композицію лінгвістичних казок складають: приказка, зачин, казкова дія і кінцівка. У лінгвістичній казці в кінцівках говориться про лінгвістичні поняття. Наче робиться висновок з того, про що в казці розповідалося. Казка повинна бути зрозумілою; сюжет казки повинен бути цікавим для дітей; герої казки мають нести позитивні емоції та бути гарним прикладом; тривалість розповіді учнями казки не повинна перевищувати 5-6 хвилин уроку[4, с 37].


Лінгвістичні казки під час навчання іншомовної фонетики молодших школярів можна використовувати по-різному: як дидактичний матеріал; як прийом, що допомагає організувати пояснення нового матеріалу і відтворити засвоєне раніше; як вид роботи з розвитку мовлення (вигадування дітьми лінгвістичних казок при проходженні тієї або іншої теми). [4, с 30].


Як уже зазначалoся вище, навчальні лінгвістичні казки призначені для легшогo опанування фoнетичного матеріалу. Вчитель може читати їх на етапі уведення учнів в іншoмовну атмосферу (щоб викликати пізнавальний інтерес, позитивні емоції учнів), на етапі вивчення нового матеріалу (щоб пояснити сутність того чи іншого явища), а такoж на етапі закріплення та осмислення нового матеріалу (для перевірки знань учнів, у цьому випадку доцільно казку читати з пропусками, які озвучують учні).


Висновок

Підводячи підсумок, зазначимо, що казка є хорошим і цікавим інструментом для роботи з дітьми, тому що за її наявності у дітей можна легко розвивати фонетичні навички, уяву, поповнювати словниковий запас тощо. Відомо, що тренування учнів у фонетиці, що вимагає багаторазового повторення звуків, звукосполучень стомлює своєю одноманітністю, а затрачувані зусилля не приносять швидкого задоволення. Казки допоможуть зробити нудну й одноманітну роботу більш цікавою й захоплюючою. Визначені особливості лінгвістичних казок та їх переваги як методичного прийому, дозволяють вирішувати ряд проблем при навчанні іншомовної фонетики молодших школярів.


Список використаних джерел

  1. Завгородня Ю.М. Казка, гра, фантазія/ Ю.М. Завгородня //Англійська мова в початковій школі-2006.- No5. - С.30-33
  2. Казачінер О.С. Використання лінгвістичних казок під час навчання англійської мови / Казачінер О.С. // Англійська мова і література. – 2007. – №33. – С. 2-5.
  3. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Котенко, А.В. Соломаха [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 356 с.
  4. Молодоженя Н.В. Використання казки під час навчання граматики англійської мови. Методичний посібник для вчителів іноземної мови. – Полонне, 2012. – 72 с.
  5. Посвистак Ю.С. Використання казок, віршів, пісень, прислів’їв і приказок для інтенсифікації вивчення лексичного і граматичного матеріалу на уроках англійської мови/ Ю.С. Посвистюк. – Ярмолинці, 2013. – 46 с.
  6. Траіліна Л.П. Вживання прислів’їв, приказок та ідіом під час формування фонетичної компетенції/ Л. П. Траіліна // Англійська мова та література. № 16-18 (350-352), червень 2012 р. – ВГ «Основа». – С. 108-110.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама